AURORIX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AURORIX Potahovaná tableta 300MG
 • Dávkování:
 • 300MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AURORIX Potahovaná tableta 300MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MOKLOBEMID
 • Přehled produktů:
 • AURORIX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 30/ 159/91-B/C
 • Datum autorizace:
 • 01-12-2008
 • EAN kód:
 • 4019338602547
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls76854/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

AURORIX 150 mg

AURORIX 300 mg

potahované tablety

(moclobemidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je AURORIX a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AURORIX užívat

Jak se AURORIX užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak AURORIX uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je AURORIX a k čemu se používá

AURORIX patří do skupiny léků nazývaných antidepresiva.

AURORIX obsahuje jako léčivou látku antidepresivum moklobemidum. Moklobemid zvyšuje

hladinu látek, které umožňují přenos nervových impulsů v mozku. Zvýšení hladiny těchto

látek zpět k normálním hodnotám Vám pomůže projasnit náladu a navrátit Vás do stavu

normálního prožívání.

AURORIX je předepisován lékařem k léčbě deprese. Pokud trpíte depresí, můžete pociťovat

smutnou (depresivní) náladu, ztrátu zájmu o své každodenní činnosti. Nic Vám nepřináší

radost a uspokojení. Můžete také pociťovat jeden či více z následujících příznaků: výrazné

zvýšení tělesné hmotnosti, nebo naopak snížení tělesné hmotnosti, aniž byste držel(a) dietu,

poruchy spánku, neklid, netečnost, pocit ztráty energie, pocity vlastní zbytečnosti, pocity

přehnaného nebo neodůvodněného provinění nebo ztrátu koncentrace. AURORIX projasňuje

náladu a umožňuje Vám cítit se lépe. Také koncentrace a kvalita spánku pacientů léčených

přípravkem AURORIX se zlepšuje.

AURORIX také může být předepsán lékařem k léčbě sociální fobie. Pokud trpíte sociální

fobií, máte výrazný a trvalý strach z toho být pozorován nebo hodnocen ostatními lidmi. To

Vás vede k vyhýbání se jedné nebo i více sociálním situacím, jako je například mluvení na

veřejnosti, nebo dokonce i konzumace jídla a pití za přítomnosti jiných lidí, psaní na

veřejnosti, apod. Vyhýbání se těmto situacím postupně narušuje Vaše pracovní schopnosti,

Vaši schopnost podílet se na veřejných aktivitách a Vaše každodenní vztahy s ostatními lidmi.

Pacienti

léčení

přípravkem

AURORIX

budou

pociťovat

méně

strachu,

budou

méně

vyhýbat těmto sociálním situacím a budou schopni lépe se vyrovnat s každodenním životem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AURORIX užívat

Neužívejte AURORIX

jestliže jste alergický(á) na moklobemid nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže trpíte stavy zmatenosti.

u dětí a dospívajících do 18 let, protože zatím není dostatek klinických zkušeností s

podáváním přípravku této skupině pacientů.

jestliže současně užíváte selegilin (lék používaný na Parkinsonovu chorobu), linezolid

(antibiotikum), triptany (léky k léčbě migrény), pethidin (lék k léčbě velmi silné

bolesti), tramadol (lék na silné bolesti různého původu), bupropion (lék k léčbě

depresivních onemocnění), dextromethorfan (lék k léčbě úporného suchého kašle).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku AURORIX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte poruchu jater. U pacientů se sníženou funkcí jater mohou být reakce na

léčbu silnější než u jiných pacientů. Proto pokud trpíte poruchami jaterních funkcí,

Váš lékař Vám může doporučit nižší dávku a častěji kontrolovat Vaši reakci na léčbu

jestliže trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy nebo feochromocytomem (onemocněním

nadledvin)

jestliže trpíte duševním onemocněním (schizofrenie, schizoafektivní psychóza)

jestliže trpíte alergiemi (u citlivých pacientů se může vyskytnout přecitlivělost na

moklobemid projevující se vyrážkou a otoky)

pokud se na počátku léčby vyskytne nespavost či nervozita, může být nutné snížit

dávky

nebo

doplnit

léčbu,

při

výskytu

nepřiměřeně

dobré

nálady

bude

léčba

moklobemidem přerušena

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese či projevy úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy myslet na to, že si ublížíte nebo

vezmete život. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat

antidpresiva, protože trvá nějaký čas, než léky začnou působit..

Zvýšené riziko platí :

- pokud se u Vás již dříve objevily myšlenky na sebevraždu či na sebepoškození

- jestliže jste v mladšího věku. Informace z klinických studií poukazují na zvýšené riziko

sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním,

kteří byli léčeni antidepresivy

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, okamžitě o

tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližším

zdravotnickém zařízení.

Možná shledáte užitečným říci svým blízkým přátelům nebo příbuzným, že trpíte

depresemi nebo úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou

informaci. Mohli byste je požádat, aby Vám řekli, když si budou myslet, že se Vaše deprese

nebo úzkost zhoršuje, nebo když budou znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Další léčivé přípravky a AURORIX

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

AURORIX se nesmí užívat se selegilinem, linezolidem, triptany, pethidinem, tramadolem,

bupropionem a dextromethorfanem (viz bod 2 Neužívejte AURORIX).

Přípravky obsahující klomipramin (lék k léčbě depresivních stavů a dalších psychiatrických

poruch), stejně jako některé léky zlepšující náladu nebo kombinace s dalšími antidepresivy

(např. venlafaxin, fluvoxamin, klomipramin, citalopram, escitalopram, paroxetin, sertralin,

bupropion) užívanými společně s přípravkem AURORIX Vám mohou způsobit nežádoucí

účinky.

Současné užívání moklobemidu a rostlinných přípravků obsahujících třezalku tečkovanou se

nedoporučuje.

AURORIX může zesilovat účinek silných léků proti bolesti (např. morfin, fentanyl, kodein).

Dávkování těchto léků, pokud budou užívány společně s přípravkem AURORIX, může být

proto lékařem upraveno.

Pokud užíváte inhibitory protonové pumpy (např. omeprazol, který se používá k léčbě

zvýšené kyselosti žaludku a vředů), fluoxetin a fluvoxamin (léky k léčbě deprese), informujte

o tom svého lékaře, protože možná bude nutné upravit jejich dávku.

Pokud užíváte cimetidin, tj. lék k léčbě vředové choroby žaludku, lékař Vám sníží dávku

přípravku AURORIX.

Účinek sympatomimetických aminů (například léků k léčbě astmatu) by mohl být zvýšen a

prodloužen účinkem přípravku AURORIX.

Přípravek AURORIX s jídlem a pitím

Možnost ovlivnění přípravku AURORIX tyraminem, který je obsažen ve starých a velmi

uzrálých sýrech, je malá, ale přesto byste se měl(a) konzumaci nadměrného množství starých

a velice uzrálých sýrů (jako jsou např. syrečky).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, lékař rozhodne, zda prospěch z léčby převáží možné riziko pro Vaše

nenarozené dítě.

Kojení

AURORIX proniká ve velmi malých množstvích do mateřského mléka. Váš lékař proto

rozhodne, zda je možné užívat přípravek v době kojení, nebo ne.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

AURORIX obvykle neovlivňuje schopnost reagovat. Nicméně dle své individuální reakce na

AURORIX však někdy můžete pocítit (zejména na začátku léčby) vliv na svou schopnost řídit

automobil nebo pracovat se stroji. Předtím, než budete tyto činnosti vykonávat, poraďte se s

lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku AURORIX

Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se

svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se AURORIX užívá

Vždy užívejte přípravek AURORIX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Neměňte užívanou dávku, pokud vám

k tomu nedal pokyn Váš lékař. Vaše léčba musí být pravidelně přehodnocována a v případě

potřeby upravena.

Obvyklé dávkování je následující:

Při depresi:

Doporučená počáteční dávka přípravku AURORIX je 450 mg denně, rozdělená do dvou či

třech dílčích dávek. Ve většině případů se první příznaky účinku přípravku objeví již během

prvních dvou týdnů léčby a Váš lékař se potom může rozhodnout, zda Vám denní dávku

zvýší, nebo sníží. Obvyklá denní dávka přípravku AURORIX je 300 až 600 mg, celková

denní dávka nepřekračuje 600 mg za den. Jednotlivá dávka tedy bude polovinou nebo třetinou

doporučené celkové denní dávky. Léčba by měla pokračovat po dobu nejméně 4-6 týdnů, aby

lékař mohl posoudit účinnost přípravku.

Při sociální fobii:

Doporučená účinná dávka moklobemidu je 600 mg denně, rozdělených do dvou dílčích

dávek. Zahajovací denní dávka moklobemidu by měla být 300 mg a čtvrtý den by měla být

denní dávka zvýšena na 600 mg. Každá jednotlivá dávka by měla být polovinou celkové

denní dávky. Léčba s denní dávkou 600 mg by měla pokračovat 8 - 12 týdnů, aby lékař mohl

vyhodnotit její účinnost.

Jak AURORIX užívat:

AURORIX

užívejte

vždy

jídle.

Tablety

nekousejte

zapijte

vodou

nebo

jiným

nealkoholickým nápojem.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek AURORIX není pro nedostatek klinických dat určen k podávání dětem a

dospívajícím.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AURORIX, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet, než Vám lékař předepsal, nebo pokud tablety užilo dítě,

vyhledejte ihned lékaře. Při předávkování může dojít k podráždění centrálního nervového

systému a zažívacího traktu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít AURORIX

Je důležité, abyste lék užíval(a) každý den. Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji,

jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží čas na další dávku, zapomenutou dávku

vynechejte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat AURORIX

Nikdy nepřestávejte užívat AURORIX bez porady s lékařem. Je důležité, abyste v užívání

přípravku AURORIX pokračoval(a) tak dlouho, jak vám předepsal lékař. Celková doba léčby

se může výrazně individuálně lišit a Váš lékař rozhodne o tom, kdy léčbu ukončí. U přípravku

AURORIX nebyly dosud nikdy popsány příznaky závislosti a příznaky z vysazení.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i AURORIX nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Informujte okamžitě svého lékaře, pokud

se u Vás kterýkoli z následujících projeví:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) nežádoucí účinky:

poruchy spánku

závratě, bolest hlavy

sucho v ústech, pocit na zvracení

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) nežádoucí účinky:

agitovanost, úzkost, neklid

brnění nebo mravenčení

nízký krevní tlak

zvracení, průjem, zácpa

vyrážka

podrážděnost

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) nežádoucí účinky:

sebevražedné myšlenky

stavy zmatenosti (rychle odezní po přerušení léčby)

poruchy chuti

zrakové poruchy

návaly horka

otok, svědění, kopřivka

slabost

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí) nežádoucí účinky:

snížená chuť k jídlu

snížená hladina sodíku v krvi

sebevražedné chování, falešné představy

serotoninový syndrom (při společném podávání s léky, které zvyšují serotonin, jako

jsou inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a mnoho dalších antidepresiv)

zvýšených hladin jaterních enzymů (bez klinických projevů)

V některých případech je obtížné určit, zda jsou tyto nežádoucí účinky způsobeny přípravkem

AURORIX, protože stejné příznaky mohou být projevem deprese samotné.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek AURORIX uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte AURORIX po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za

Použitelné do nebo EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co AURORIX obsahuje

Léčivou látkou je moclobemidum. Jedna potahovaná tableta přípravku AURORIX 150 mg

obsahuje moclobemidum 150 mg a jedna potahovaná tableta přípravku AURORIX 300

mg obsahuje moclobemidum 300 mg.

Pomocnými látkami jsou:

tablety

monohydrát

laktosy,

kukuřičný

škrob,

povidon,

sodná

sůl

karboxymetylškrobu (typ A), magnesium-stearát, hypromelosa, mastek, oxid titaničitý,

etylcelulosa, makrogol 6000, žlutý oxid železitý.

tablety

monohydrát

laktosy,

kukuřičný

škrob,

povidon,

sodná

sůl

karboxymetylškrobu (typ A), magnesium-stearát, hypromelosa, mastek, oxid titaničitý,

etylcelulosa, makrogol 6000.

Jak AURORIX vypadá a co obsahuje toto balení

AURORIX 150 mg: Světle žluté, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně s

půlicí rýhou, na druhé straně s vyraženým označením „150“. Tabletu lze rozdělit na

stejné dávky.

AURORIX 300 mg: Bílé až téměř bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety, na jedné

straně s půlicí rýhou, na druhé straně s vyraženým označením „300“. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 30 potahovaných tablet v PVC/Al blistrech.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDA Pharma s.r.o., Kodaňská 1441/46, 140 00 Praha, Česká republika

Výrobce

MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, Německo

Cenexi, Fontenay-sous-Bois, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

21.5.2014