AULIN GEL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AULIN GEL Gel 30MG/G
 • Dávkování:
 • 30MG/G
 • Léková forma:
 • Gel
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 50 Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AULIN GEL Gel 30MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • NIMESULID
 • Přehled produktů:
 • AULIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 087/01-C
 • Datum autorizace:
 • 15-02-2010
 • EAN kód:
 • 8594044140089
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls42923/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Aulin gel

nimesulidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou i

nformaci

dříve, než začnete tento přípravek používat

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Aulin gel a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aulin gel používat

Jak se přípravek Aulin gel používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Aulin gel uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Aulin gel a k

čemu se používá

Váš léčivý přípravek se jmenuje Aulin gel. Přípravek obsahuje léčivou látku zvanou nimesulid, který

patří do skupiny látek s protizánětlivými a bolest tišícími účinky (NSAID).

Aulin gel je určen k úlevě od bolesti a otoků při:

poranění měkkých tkání (jako je podvrtnutí, vymknutí, naražení, úraz provázený výronem),

u poranění šlach zvaných „akutní poúrazový zánět šlach“.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

A

ulin gel používat

N

epoužívejte přípravek

Aulin gel:

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na nimesulid nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na aspirin či jiné nesteroidní protizánětlivé léky

(NSAID),

jestliže jste mladší 12 let.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, nepoužívejte přípravek Aulin gel. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Aulin gel se poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte astma,

jestliže máte vážné potíže s játry, ledvinami nebo srdcem,

jestliže trpíte krvácením do žaludku nebo máte žaludeční vřed,

jestliže máte poruchu srážlivosti krve,

jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Děti a dospívající

Aulin gel nemá být používán u dětí mladších 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Aulin gel

Přípravek Aulin gel je používán zevně, a proto nejsou známá ani očekávaná žádná ovlivnění s jinými

celkově podávanými léčivými přípravky. Neaplikujte na kůži spolu s jinými lokálně (místně)

používanými přípravky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Aulin gel není určen k používání v době těhotenství a kojení.

Přípravek

Aulin gel obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216). Tyto látky mohou

způsobit alergické reakce (obvykle pozdního typu).

Tyto reakce se mohou objevit ihned nebo v průběhu několika dnů.

3.

Jak se přípravek

A

ulin gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku použít

Množství použitého gelu závisí na velikosti bolestivého či oteklého místa.

Obvyklé množství je 3 g gelu (což odpovídá 6–7 cm vytlačeného pruhu gelu).

Aplikujte gel 2–3× denně.

Používejte gel po dobu 7–15 dnů. Pokud při léčbě poranění nedojde k ústupu obtíží do 7 dnů,

poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Pokud si nejste jistý(á), jaké množství přípravku použít, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Používání přípravku

Vmasírujte gel do bolestivé a oteklé oblasti. Po použití přípravku si umyjte ruce.

Přípravek není určen pro vnitřní užití. Při náhodném požití přípravku okamžitě kontaktujte

lékaře nebo se obraťte na nejbližší zdravotnickou pohotovostní službu.

Neaplikujte gel na poraněnou kůži, máte-li řeznou ránu, odřeninu nebo infekční onemocnění

kůže.

Přípravek by se neměl dostat do očí. V případě náhodného kontaktu je třeba oči vypláchnout

čistou vodou.

Neaplikujte jiné krémy nebo masti na již ošetřenou kůži, mohlo by to ovlivnit účinnost vašeho

léčivého přípravku.

Nevystavujte ošetřenou kůži přímému slunečnímu záření nebo záření v soláriích. Vaše kůže je

více než obvykle náchylná ke spálení.

Nepřekrývejte ošetřenou kůži vzduchotěsnými nebo vodotěsnými obvazy.

Přípravek Aulin gel může způsobit přechodné žluté zabarvení ošetřené kůže nebo oblečení,

které je v kontaktu s ošetřeným místem.

Jestliže jste

po

užil(a) více přípravku

Aulin gel

než jste měl(a)

Předávkování je při podání vstřebáním přes kůži velmi nepravděpodobné.

Pokud omylem dojde k požití přípravku Aulin gel, neprodleně kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek

Aulin gel

Pokud zapomenete použít gel v daný čas, aplikujte ho v malém množství hned, jak si vzpomenete. Pak

pokračujte v zavedeném dávkování. Nezvyšujte množství gelu, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné.

P

řestaňte přípravek používat a kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás projeví alergická

reakce.

Příznakem alergické reakce může být otok tváře, rtů, jazyka či hrdla nebo potíže s dýcháním.

Přestaňte přípravek používat, pokud se u Vás projeví některý z

následujících nežádoucích

účinků:

Svědění, zčervenání kůže nebo vyrážka na kůži (tyto nežádoucí účinky jsou časté, postihují až

1 z 10 pacientů)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Aulin gel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a na krabičce za

zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Po použití vždy tubu ihned uzavřete.

Použitelnost po prvním otevření: 14 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Aulin gel obsahuje

Léčivou látkou je nimesulidum. Jeden gram gelu obsahuje 30 mg nimesulidu.

Pomocnými látkami jsou čištěná voda, diethylenglykol-monoethylether, glyceromakrogol-

oktanodekanoát, karbomer, dihydrát dinatrium-edetátu, trolamin, methylparaben (E218) a

propylparaben (E216).

Jak přípravek

Aulin

gel vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Aulin gel je homogenní světle žlutý gel bez nečistot dostupný v tubách s obsahem 50 g a

100 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika

Výrobce

Helsinn Birex Pharmaceuticals Limited, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko

nebo

COSMO S.p.A, Via C. Colombo 1, Lainate (Milan), Itálie.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 20. 2. 2017