AUGMENTIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AUGMENTIN Potahovaná tableta 875MG/125MG
 • Dávkování:
 • 875MG/125MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AUGMENTIN Potahovaná tableta 875MG/125MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • AMOXICILIN A INHIBITOR BETA-LAKTAMASY
 • Přehled produktů:
 • AUGMENTIN 1 G

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 644/96-C/PI/001/14
 • Poslední aktualizace:
 • 22-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.: sukls214006/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Augmentin 1 g, potahované tablety

Amoxicillinum/acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám (nebo Vašemu dítěti). Nedávejte jej žádné další osobě.

Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Augmentin a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin užívat

3. Jak se přípravek Augmentin užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Augmentin uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK AUGMENTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Augmentin je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění.

Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin

patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat

působit (stávají se neúčinnými).

Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.

Augmentin se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:

infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin

infekce dýchacího ústrojí

infekce močového ústrojí

infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí

infekce kostí a kloubů

2.

ČEMU

MUSÍTE

VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ

ZAČNETE

PŘÍPRAVEK

AUGMENTIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Augmentin:

• jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo

jakoukoliv složku přípravku Augmentin (uvedenou v bodě 6)

• pokud jste v minulosti měl/a těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné

antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku.

• pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo

žloutenka (zežloutnutí kůže)

Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte Augmentin. V případě jakýchkoli

pochybností

před

zahájením

léčby

přípravkem

Augmentin

poraďte

lékařem

nebo

lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Augmentin je zapotřebí:

Předtím než začnete užívat přípravek Augmentin, oznamte svému lékaři:

• jestliže máte infekční mononukleózu

• jestliže se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy

• jestliže u Vás nedochází k pravidelnému močení.

Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat Augmentin.

V některých případech může lékař určit typ baktérie, která způsobila infekci.

Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku Augmentin nebo

jiný lék.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost

Přípravek Augmentin může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné

nežádoucí účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba,

abyste

průběhu

léčby

přípravkem

Augmentin

věnovali

zvláštní

pozornost

některým

příznakům a snížili tak riziko vzniku možných problémů. Viz odstavec „Stavy, kterým je

třeba věnovat pozornost“ v bodě 4.

Krevní a močové testy

Pokud Vám budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek

nebo jaterní funkční testy) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři

nebo zdravotní sestře, že užíváte přípravek Augmentin. Přípravek Augmentin totiž může

ovlivnit výsledky těchto testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo o

rostlinných přípravcích.

Pokud užíváte zároveň s přípravkem Augmentin alopurinol (k léčbě dny), může být u Vás

zvýšené riziko alergické reakce.

Pokud užíváte

probenecid

(léčivo užívané

k léčbě

dny),

může

Váš

lékař

snížit dávku

přípravku Augmentin.

Pokud užíváte současně s přípravkem Augmentin léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin

(jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.

Augmentin

může

ovlivnit

účinek

methotrexátu

(lék

užívaný

léčbě

nádorových

nebo

revmatických onemocnění).

Těhotenství a kojení

Oznamte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná

nebo pokud kojíte.

Předtím, než začnete užívat jakékoli léčivo, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Augmentin může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit.

Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AUGMENTIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Augmentin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti vážící 40 kg a více

Augmentin 1 g, potahované tablety

• Obvyklá dávka – 1 tableta dvakrát denně

• Vyšší dávkování – 1 tableta třikrát denně

Děti vážící méně než 40 kg

Děti ve věku 6 let a méně by měly být přednostně léčeny přípravkem Augmentin ve formě

perorální suspenze. Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu, pokud podáváte tablety

přípravku Augmentin dětem vážícím méně než 40 kg. Tablety nejsou vhodné pro děti vážící

méně než 25 kg.

Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy

• Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno. V

takovém případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.

• Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole

funkce jater.

Jak užívat přípravek Augmentin

• Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody. Tablety užívejte na začátku jídla nebo těsně

před jídlem.

Tablety je možné přelomit v místě půlicí rýhy, aby se usnadnilo jejich polykání. Obě části

tablety musí být užity najednou.

• Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup

nejméně 4 hodiny. Neužívejte 2 dávky během 1 hodiny.

• Neužívejte přípravek Augmentin déle než 2 týdny. Pokud Vaše potíže stále přetrvávají,

navštivte znovu lékaře.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Augmentin, než jste měl/a

Pokud jste užil/a větší dávku přípravku Augmentin, než jste měl/a, mohou se u Vás objevit

žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve

svému lékaři a ukažte mu také obal tohoto přípravku.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Augmentin

Jestliže jste zapomněl/a užít obvyklou dávku přípravku Augmentin, užijte ji hned, jakmile si

své opomenutí uvědomíte. Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím, počkejte

přibližně 4 hodiny.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Augmentin

Pokračujte v užívání přípravku, až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítíte lépe.

K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla

by se infekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Augmentin nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost

Alergické reakce:

kožní vyrážka

zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny

na kůži, může se však vyskytnout i na jiné části těla

horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle

otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující

obtíže s dýcháním

mdloba.



Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte

užívat přípravek Augmentin.

Zánět tlustého střeva

Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest

břicha a/nebo horečka.



Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů

průjem (u dospělých).

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů

kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)

pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek

pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte Augmentin před jídlem

zvracení

průjem (u dětí).

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů

kožní vyrážka, svědění

vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)

trávicí potíže

závratě

bolest hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech.

Vzácné nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů

kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé

skvrny jsou obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema

multiforme)



Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

snížený počet tělísek podílejících se na srážlivosti krve

snížený počet bílých krvinek

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se objevují u velmi malého počtu pacientů a přesná frekvence jejich

výskytu není známa.

Alergické reakce (viz výše)

Zánět tlustého střeva (viz výše)

Závažné kožní reakce:

-

rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a odlupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí úst,

nosu,

očí

pohlavních

orgánů

(Stevens-Johnsonův

syndrom),

ještě

závažnější

forma

projevující se rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného povrchu – toxická

epidermální nekrolýza)

-

rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní

dermatitida)

-

zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza).



Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.

zánět jater (hepatitida)

žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry).

Může se projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma

zánět ledvinných kanálků

snížená srážlivost krve

nadměrná aktivita

křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Augmentin nebo u pacientů s

ledvinovými problémy)

černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený

skvrny na zubech (u dětí), které lze obvykle odstranit čištěním zubů.

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

výrazné snížení počtu bílých krvinek

snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)

krystalky v moči.

Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky



Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo je

pro Vás obtěžující nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5 JAK PŘÍPRAVEK AUGMENTIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Augmentin neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tablety v balení se sáčkem s desikantem mají být užity do 30 dnů po otevření sáčku.

Neužívejte přípravek Augmentin, jestliže jsou tablety poškozené.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato

opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Augmentin obsahuje

Augmentin 1 g:

Léčivými

látkami

jsou

amoxicillinum

acidum

clavulanicum.

Jedna

tableta

obsahuje

amoxicillinum

trihydricum

množství

odpovídajícím

amoxicillinum

kalii

clavulanas v množství odpovídajícím acidum clavulanicum 125 mg. Pomocnými látkami

jsou: Jádro tablety - magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní

bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa.

Potahová vrstva - oxid titaničitý (E171), hypromelosa 2506/5 a 2506/15, makrogol 4000 a

6000, dimetikon 500

Jak Augmentin vypadá a co obsahuje toto balení

Augmentin 1 g: potahované tablety jsou bílé až téměř bílé tablety tvaru tobolky, na

obou stranách vyražené označení AC, na jedné straně půlicí rýha.

Al/PVC/PVdC blistr vložený s desikantem do zataveného Al sáčku, krabička.

Balení obsahuje 14 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Beecham Group Plc., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

Velká Británie

Výrobce:

SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Worthing, West Sussex, Velká Británie

Glaxo Wellcome Production Z.I. de la Peyenniere, Mayenne cedex, Francie

Souběžný dovozce:

Beta Pharm s.r.o., Nevšová 170, 76321 Slavičín, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

19.2.2014

Medicínské informace

Antibiotika

používají

léčbě

bakteriálních

infekcí.

Nejsou

účinná

při

léčbě

virových infekcí.

Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější

příčinou tohoto jevu je skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum.

To znamená, že bakterie mohou přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě

antibiotiky.

Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné

používání antibiotik může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence.

Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného

onemocnění. Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak

snížení nebezpečí vzniku rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik.

Je velmi důležité, abyste užívali antibiotikum ve správné dávce, ve správnou

dobu a po doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci, a pokud

něčemu nerozumíte, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum

používejte pouze k léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno.

Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom

případě, že má dotyčný infekci podobnou té Vaší.

4. Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě.

Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny,

aby tak byla zajištěna jejich správná likvidace.

Vysvětlení cizojazyčných údajů uvedených na sáčku a vnitřním obalu:

LOT = číslo šarže

EXP = použitelné do

7 comprimate filmate = 7 potahovaných tablet

Augmentin este marca inregistrata a grupului de companii GaxoSmithKline = Augmentin je

registrovaná ochranná známka skupiny firem GlaxoSmithKline.

Upozornění:

Tento léčivý přípravek je registrován v České republice po názvem Augmentin 1g; V zemi

EHP, odkud je léčivý přípravek dovážen (Rumunsko), je označen názvem Augmentin 875

mg/125 mg, který je uveden na vnitřním obalu a na Al sáčku.