AUGMENTIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AUGMENTIN Potahovaná tableta 875MG/125MG
 • Dávkování:
 • 875MG/125MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AUGMENTIN Potahovaná tableta 875MG/125MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • AMOXICILIN A ENZYMOVÝ INHIBITOR
 • Přehled produktů:
 • AUGMENTIN 1 G

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 644/96-C/PI/001/12
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls5441/2010 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Augmentin 1 g, potahované tablety 

Amoxicillinum/acidum clavulanicum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám  (nebo  Vašemu  dítěti).  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě. 

Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je přípravek Augmentin a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin užívat  

3.  Jak se přípravek Augmentin užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Augmentin uchovávat 

6.  Další informace 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK AUGMENTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Augmentin je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění. 

Obsahuje  dvě  odlišné  léčivé  látky  nazývané  amoxicilin  a  kyselina  klavulanová.  Amoxicilin  patří  do 

skupiny  léčivých  přípravků  nazývaných  „peniciliny”,  které  někdy  mohou  přestat  působit  (stávají  se 

neúčinnými). 

Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.  

Augmentin se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí: 

  infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin 

  infekce dýchacího ústrojí 

  infekce močového ústrojí 

  infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí 

  infekce kostí a kloubů 

2.              ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 

AUGMENTIN UŽÍVAT  

Neužívejte přípravek Augmentin: 

•  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicillin nebo 

jakoukoliv složku přípravku Augmentin (viz bod 6) 

•  pokud jste v minulosti měl/a těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné 

antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku. 

•  pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo 

žloutenka (zežloutnutí kůže) 

Pokud  pro  Vás  platí  cokoli  z  výše  uvedeného,  neužívejte  Augmentin.  V  případě  jakýchkoli 

pochybností se před zahájením léčby přípravkem Augmentin poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Augmentin je zapotřebí: 

Předtím než začnete užívat přípravek Augmentin, oznamte svému lékaři: 

•  jestliže máte infekční mononukleózu 

•  jestliže se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy 

•  jestliže u Vás nedochází k pravidelnému močení. 

Pokud  si  nejste  jisti,  zda  se  Vás  týká  něco  z  výše  uvedeného,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 

lékárníkem předtím, než začnete užívat Augmentin. 

V některých případech může lékař určit typ baktérie, která způsobila infekci. 

Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku Augmentin nebo jiný lék. 

Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti 

Přípravek  Augmentin  může  zhoršovat  některá  onemocnění  nebo  může  způsobit  závažné  nežádoucí 

účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby 

přípravkem  Augmentin  věnovali  zvláštní  pozornost  některým  příznakům  a  snížili  tak  riziko  vzniku 

možných problémů. Viz bod 4. Možné nežádoucí účinky.  

Krevní a močové testy 

Pokud  Vám  budou  prováděny  krevní  testy  (jako  například  stanovení  počtu  červených  krvinek  nebo 

jaterní funkční testy) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři nebo zdravotní 

sestře,  že  užíváte  přípravek  Augmentin.  Přípravek  Augmentin  totiž  může  ovlivnit  výsledky  těchto 

testů. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky  

Prosím  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval/a 

v nedávné  době,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského  předpisu  nebo  o  rostlinných 

přípravcích. 

Pokud užíváte zároveň s přípravkem Augmentin allopurinol (k léčbě dny), může být u Vás zvýšené 

riziko alergické reakce. 

Pokud  užíváte  probenecid  (léčivo  užívané  k  léčbě  dny),  může  Váš  lékař  snížit  dávku  přípravku 

Augmentin. 

Pokud  užíváte  současně  s  přípravkem  Augmentin  léčiva  zabraňující  tvorbě  krevních  sraženin  (jako 

např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů. 

Augmentin  může  ovlivnit účinek  methotrexátu  (lék  užívaný  k  léčbě  nádorových  nebo  revmatických 

onemocnění). 

Těhotenství a kojení 

Oznamte  svému  lékaři,  pokud  jste  těhotná  nebo  pokud  si  myslíte,  že  byste  mohla  být  těhotná  nebo 

pokud kojíte.  

Předtím, než začnete užívat jakékoli léčivo, se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Augmentin může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit. 

Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK AUGMENTIN UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Augmentin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dospělí a děti vážící 40 kg a více 

Augmentin 1 g, potahované tablety 

•  Obvyklá dávka – 1 tableta dvakrát denně 

•  Vyšší dávkování – 1 tableta třikrát denně 

Děti vážící méně než 40 kg 

Děti ve věku 6 let a méně by měly být přednostně léčeny přípravkem Augmentin perorální suspenze 

nebo sáčky. 

Augmentin 1 g, potahované tablety 

Požádejte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  radu,  pokud  podáváte  tablety  Augmentinu  dětem  vážícím 

méně než 40 kg. 

Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy 

•  Pokud  máte  problémy  s  ledvinami,  může  být  u  Vás  dávkování  přípravku  změněno.     

V takovém případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék. 

•  Pokud  máte  problémy  s  játry,  mohou  u  Vás  být  častěji  prováděny  krevní  testy  ke  kontrole 

funkce jater. 

Jak užívat přípravek Augmentin 

•  Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody. Tablety užívejte na začátku jídla nebo těsně před 

jídlem. 

•  Užití  dávky  rozložte  rovnoměrně  v  průběhu  dne,  mezi  jednotlivými  dávkami  udržujte  odstup 

nejméně 4 hodiny. Neužívejte 2 dávky během 1 hodiny. 

•  Neužívejte  přípravek  Augmentin  déle  než  2  týdny.  Pokud  Vaše  potíže  stále  přetrvávají, 

navštivte znovu lékaře. 

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Augmentin, než jste měl/a 

Pokud jste užil/a větší dávku přípravku Augmentin, než jste měl/a, mohou se u Vás objevit žaludeční 

obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve svému lékaři a ukažte 

mu také krabičku nebo lahvičku s lékem. 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Augmentin 

Jestliže  jste  zapomněl/a  užít  obvyklou  dávku  přípravku  Augmentin,  užijte  ji  hned,  jakmile  si  své 

opomenutí  uvědomíte.  Další  dávku  neužívejte  příliš  brzo,  ale  s  jejím  užitím,  počkejte  přibližně 

4 hodiny. 

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Augmentin 

Pokračujte v užívání přípravku, až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítíte lépe. 

K  překonání  infekce  je  nezbytná  každá  dávka.  Pokud  by  nedošlo  k  usmrcení  bakterií,  mohla  by  se 

infekce vrátit. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka.  

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Augmentin nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

  

Nežádoucí účinky, které je třeba zejména mít na zřeteli  

Alergické reakce:  

kožní vyrážka 

zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, 

může se však vyskytnout i na jiné části těla 

horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle  

otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující obtíže 

s dýcháním 

mdloba. 

Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte užívat 

přípravek Augmentin. 

Zánět tlustého střeva 

Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha 

a/nebo horečka. 

Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem

Velmi časté nežádoucí účinky 

Mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů  

průjem (u dospělých). 

Časté nežádoucí účinky 

Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů 

kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech) 

pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek 

 

pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte Augmentin před jídlem 

zvracení  

průjem (u dětí).  

Méně časté nežádoucí účinky 

Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů  

kožní vyrážka, svědění  

vystupující svědivá vyrážka (kopřivka) 

trávicí potíže  

závratě 

bolest hlavy. 

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů: 

zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech. 

Vzácné nežádoucí účinky 

Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů   

kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou 

obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme) 

Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře. 

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů: 

snížený počet tělísek podílejících se na srážlivosti krve  

snížený počet bílých krvinek 

Další nežádoucí účinky 

Další nežádoucí účinky se objevují u velmi malého počtu pacientů a přesná frekvence jejich výskytu 

není známa. 

Alergické reakce (viz výše) 

Zánět tlustého střeva (viz výše) 

Závažné kožní reakce: 

-  rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a odlupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí úst, nosu, 

očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě závažnější forma projevující se 

rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného povrchu – toxická epidermální 

nekrolýza) 

-  rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní 

  dermatitida

-  zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza). 

Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.   

zánět jater (hepatitida) 

žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se 

projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma  

zánět ledvinných kanálků 

snížená srážlivost krve 

nadměrná aktivita 

křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Augmentin nebo u pacientů 

s ledvinovými problémy) 

černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený  

skvrny na zubech (u dětí), které lze obvykle odstranit čištěním zubů. 

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů: 

výrazné snížení počtu bílých krvinek 

snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie

krystalky v moči. 

Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky 

Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo je pro Vás 

obtěžující nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  

JAK PŘÍPRAVEK AUGMENTIN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek  Augmentin  neužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce.  Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.  

Zeptejte  se  svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 

pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co Augmentin obsahuje 

Augmentin 1 g: 

Léčivými látkami jsou amoxicillinum trihydricum 1004,55 mg (což odpovídá amoxicillinum 875 mg) 

a kalii clavulanas 149 mg (což odpovídá acidum clavulanicum 125 mg). 

Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu, koloidní bezvodý oxid 

křemičitý, mikrokrystalická celulosa, oxid titaničitý, hypromelosa 2506/5 a 2506/15, makrogol 4000 a 

6000, dimetikon 500 

Jak  Augmentin vypadá a co obsahuje toto balení 

PVC/PVdC/Al blistr vložený s desikantem do zataveného polyester/Al/PE sáčku, krabička. 

Balení:              Augmentin 1 g: 14 x 1 g. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

Beecham Group plc., 

Brentford, Middlesex, 

Velká Británie 

Výrobce: 

SmithKline Beecham Pharmaceuticals,  

Worthing, Velká Británie 

Souběžný dovozce: 

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00, Praha 9, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  

25.7. 2012 

Medicínské informace 

Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí. 

Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto jevu 

je skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum. To znamená, že bakterie mohou 

přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky. 

Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání antibiotik 

může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence. 

Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. 

Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku 

rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik. 

1.  Je velmi důležité, abyste užívali antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a po 

doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci a pokud něčemu nerozumíte, obraťte 

se na svého lékaře nebo lékárníka. 

2.  Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte pouze k 

léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno.  

3.  Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že má 

dotyčný infekci podobnou té Vaší.  

4.     Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě. 

5.  Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby tak byla 

zajištěna jejich správná likvidace  

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu: 

LOT = číslo šarže 

EXP = použitelné do 

7 comprimate filmate  = 7 potahovaných tablet 

A se utiliza in maximum 30 zile de la deschidere. = Použijte do 30 dnů od otevření. 

Upozornění: 

Tento  léčivý  přípravek  je  registrován  v České  republice  po  názvem  Augmentin  1g;  v  

Rumunsku, z kterého je přípravek dovážen, je označen názvem Augmentin 875 mg/125 mg, 

který je uveden na vnitřním obalu.