AUGMENTIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AUGMENTIN Potahovaná tableta 875MG/125MG
 • Dávkování:
 • 875MG/125MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AUGMENTIN Potahovaná tableta 875MG/125MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • AMOXICILIN A ENZYMOVÝ INHIBITOR
 • Přehled produktů:
 • AUGMENTIN 1 G

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 644/96-C/PI/001/12
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č.1krozhodnutí o povolenísouběžného dovozusp. zn.:sukls5441/2010

PŘÍBALOVÁINFORMACE-INFORMACEPROUŽIVATELE

Augmentin 1 g, potahované tablety

Amoxicillinum/acidumclavulanicum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánVám(neboVašemudítěti).Nedávejtejejžádnédalšíosobě.

Mohlbyjíublížit, atoitehdy,má-listejnépříznakyjako Vy.

- Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělte

to svému lékařinebo lékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojepřípravekAugmentin a kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekAugmentin užívat

3. JaksepřípravekAugmentin užívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakpřípravekAugmentin uchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJEPŘÍPRAVEKAUGMENTIN AKČEMU SEPOUŽÍVÁ

Augmentinjeantibiotikum,které ničíbakterie způsobujícíinfekčníonemocnění.

Obsahujedvěodlišnéléčivélátkynazývanéamoxicilinakyselinaklavulanová.Amoxicilinpatřído

skupinyléčivýchpřípravkůnazývaných„peniciliny”,kteréněkdymohoupřestatpůsobit(stávajíse

neúčinnými).

Druháléčivá látka (kyselina klavulanová)zabraňuje vzniku této neúčinnosti.

Augmentin sepoužívá udospělých adětíkléčbě následujících infekcí:

infekcestředního uchaa infekcevedlejších nosníchdutin

infekcedýchacího ústrojí

infekcemočového ústrojí

infekcekůže aměkkých tkání, včetně zubních infekcí

infekcekostíakloubů

2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

AUGMENTIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Augmentin:

jestližejstealergický/á (přecitlivělý/á)naamoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicillin nebo

jakoukolivsložku přípravku Augmentin (vizbod 6)

pokud jste vminulostiměl/a těžkou alergickou reakci(reakcipřecitlivělosti)na nějakéjiné

antibiotikum. Ta se mohlaprojevitkožnívyrážkou nebo otokemobličejenebo krku.

pokud seuVásobjevilyvminulostipo užitínějakého antibiotika problémys játrynebo

žloutenka (zežloutnutíkůže)

PokudproVásplatícokolizvýšeuvedeného,neužívejteAugmentin.Vpřípadějakýchkoli

pochybnostíse před zahájenímléčbypřípravkemAugmentin poraďtes lékařemnebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuAugmentin jezapotřebí:

Předtímnežzačnete užívatpřípravekAugmentin, oznamte svému lékaři:

jestliže máte infekčnímononukleózu

jestliže seléčíte sjaterníminebo ledvinovýmiproblémy

jestliže u Vás nedocházíkpravidelnému močení.

Pokudsinejstejisti,zdaseVástýkáněcozvýšeuvedeného,poraďtesesesvýmlékařemnebo

lékárníkempředtím, nežzačnete užívatAugmentin.

Vněkterých případech můželékařurčittyp baktérie, která způsobila infekci.

Na základěvýsledků vyšetřeníVámmůže býtpodánaodlišnásíla přípravku Augmentin nebojinýlék.

Stavy, přikterých je třeba zvláštníopatrnosti

PřípravekAugmentinmůžezhoršovatněkteráonemocněnínebomůžezpůsobitzávažnénežádoucí

účinky.Mezitypatříalergickéreakce,křečeazáněttlustéhostřeva.Jetřeba,abystevprůběhuléčby

přípravkemAugmentinvěnovalizvláštnípozornostněkterýmpříznakůmasnížilitakrizikovzniku

možných problémů. Vizbod 4. Možné nežádoucíúčinky.

Krevníamočovétesty

PokudVámbudouprováděnykrevnítesty(jakonapříkladstanovenípočtučervenýchkrvineknebo

jaternífunkčnítesty)nebomočovétesty(kestanoveníglukózy),oznamtesvémulékařinebozdravotní

sestře,žeužívátepřípravekAugmentin.PřípravekAugmentintotižmůžeovlivnitvýsledkytěchto

testů.

Vzájemné působenís dalšímiléčivýmipřípravky

Prosíminformujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval/a

vnedávnédobě,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisuneboorostlinných

přípravcích.

PokudužívátezároveňspřípravkemAugmentinallopurinol(kléčbědny),můžebýtuVászvýšené

riziko alergické reakce.

Pokudužíváteprobenecid(léčivoužívanékléčbědny),můžeVášlékařsnížitdávkupřípravku

Augmentin.

PokudužívátesoučasněspřípravkemAugmentinléčivazabraňujícítvorběkrevníchsraženin(jako

např. warfarin), může býtnezbytné provedenídalšíchkrevních testů.

Augmentinmůžeovlivnitúčinekmethotrexátu(lékužívanýkléčběnádorovýchneborevmatických

onemocnění).

Těhotenstvía kojení

Oznamtesvémulékaři,pokudjstetěhotnánebopokudsimyslíte,žebystemohlabýttěhotnánebo

pokud kojíte.

Předtím, nežzačnete užívatjakékoliléčivo, seporaďtes lékařemnebo lékárníkem.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů:

Augmentin můžemítnežádoucíúčinkya příznaky, které mohou ovlivnitVašischopnostřídit.

Vyhněteseřízenídopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zceladobře.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKAUGMENTIN UŽÍVÁ

Vždyužívejte přípravekAugmentin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud sinejstejistý/á, poraďte

sesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Dospělía dětivážící40 kga více

Augmentin 1 g, potahovanétablety

Obvyklá dávka–1 tabletadvakrátdenně

Vyššídávkování–1 tabletatřikrátdenně

Dětivážícíméně než40kg

Dětivevěku6letaméněbymělybýtpřednostněléčenypřípravkemAugmentinperorálnísuspenze

nebo sáčky.

Augmentin 1 g, potahovanétablety

Požádejtesvéholékařenebolékárníkaoradu,pokudpodávátetabletyAugmentinudětemvážícím

méně než40 kg.

Pacientis ledvinovýminebo jaternímiproblémy

Pokudmáteproblémysledvinami,můžebýtuVásdávkovánípřípravkuzměněno.

VtakovémpřípaděVámmůže lékařpodatodlišnousílu přípravku nebojinýlék.

Pokudmáteproblémysjátry,mohouuVásbýtčastějiprováděnykrevnítestykekontrole

funkcejater.

Jak užívatpřípravek Augmentin

Spolkněte celou tabletu a zapijtesklenicívody. Tabletyužívejte nazačátku jídlanebo těsněpřed

jídlem.

Užitídávkyrozložterovnoměrněvprůběhudne,mezijednotlivýmidávkamiudržujteodstup

nejméně4 hodiny. Neužívejte2 dávkyběhem1 hodiny.

NeužívejtepřípravekAugmentindélenež2týdny.PokudVašepotížestálepřetrvávají,

navštivte znovu lékaře.

Jestližejste užil/a vícetabletpřípravku Augmentin,nežjsteměl/a

Pokudjsteužil/avětšídávkupřípravkuAugmentin,nežjsteměl/a,mohouseuVásobjevitžaludeční

obtíže(nevolnost,zvraceníneboprůjem)nebokřeče.Oznamtetoconejdřívesvémulékařiaukažte

mu takékrabičku nebolahvičku slékem.

Jestližejste zapomněl/a užítpřípravek Augmentin

Jestližejstezapomněl/aužítobvykloudávkupřípravkuAugmentin,užijtejihned,jakmilesisvé

opomenutíuvědomíte.Dalšídávkuneužívejtepřílišbrzo,alesjejímužitím,počkejtepřibližně

4hodiny.

Jestližejste přestal/a užívatpřípravek Augmentin

Pokračujte vužívánípřípravku, aždo ukončeníléčby, a toitehdy, pokud sejižcítítelépe.

Kpřekonáníinfekcejenezbytnákaždádávka.Pokudbynedošlokusmrceníbakterií,mohlabyse

infekcevrátit.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, můžemítipřípravekAugmentin nežádoucíúčinky, které seale nemusí

vyskytnoutu každého.

Nežádoucíúčinky, kteréje třeba zejménamítna zřeteli

Alergickéreakce:

kožnívyrážka

zánětcév(vaskulitida)projevujícísejako červené nebo purpurové vystupujícískvrnyna kůži,

může se všakvyskytnoutinajiné částitěla

horečka, bolestkloubů, zduřeníuzlin na krku, vpodpažínebo vtřísle

otoky, vyskytujícíse někdyna obličejinebo vústnídutině(angioedém)azpůsobujícíobtíže

sdýcháním

mdloba.

Pokud seuVásobjevítytonežádoucíúčinky,okamžitě vyhledejtelékaře.Přestaňteužívat

přípravek Augmentin.

Záněttlustéhostřeva

Záněttlustéhostřeva, projevujícísevodnatou stolicíobvykle spříměsíkrve ahlenu, bolestbřicha

a/nebo horečka.

Pokud seuVásobjevítytonežádoucíúčinky,poraďte se co nejdřívesesvýmlékařem.

Velmičasténežádoucíúčinky

Mohouseobjevitu vícenež1 z10 pacientů

průjem(u dospělých).

Časté nežádoucíúčinky

Mohouseobjevitažu 1 z10 pacientů

kandidóza (kvasinková infekcevpochvě, ústnídutiněnebo vkožních záhybech)

pocitna zvracení(nauzea), zejménapřiužívánívysokých dávek

pokud seuVásobjevítytonežádoucíúčinky, užívejteAugmentin předjídlem

zvracení

průjem(u dětí).

Méněčasté nežádoucíúčinky

Mohouseobjevitažu 1 ze 100 pacientů

kožnívyrážka, svědění

vystupujícísvědivá vyrážka(kopřivka)

trávicípotíže

závratě

bolesthlavy.

Méněčasté nežádoucíúčinky, které se mohou projevitzměnamikrevních testů:

zvýšeníhladin určitých látek(enzymů)vytvářených vjátrech.

Vzácné nežádoucíúčinky

Mohouseobjevitažu 1 z1000 pacientů

kožnívyrážka, která můževytvářetpuchýře amá terčovitýtvar(centrálnítmavé skvrnyjsou

obklopenysvětlejšíoblastía tmavýmprstencemna okraji–erythema multiforme)

Pokud zaznamenáte některýztěchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodlenělékaře.

Vzácné nežádoucíúčinky,které se mohou projevitzměnamikrevních testů:

sníženýpočettělísekpodílejícíchsena srážlivostikrve

sníženýpočetbílých krvinek

Dalšínežádoucíúčinky

Dalšínežádoucíúčinkyseobjevujíu velmimalého počtu pacientů a přesná frekvencejejich výskytu

neníznáma.

Alergické reakce(vizvýše)

Záněttlustéhostřeva (vizvýše)

Závažné kožníreakce:

- rozsáhlá kožnívyrážka spuchýřia odlupujícísekůží, vyskytujícísezejménavokolíúst, nosu,

očíapohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom),aještězávažnějšíforma projevujícíse

rozsáhlýmolupovánímkůže(na více než30%tělesného povrchu–toxická epidermální

nekrolýza)

- rozsáhlá zarudlá kožnívyrážka smalýmipuchýřkyobsahujícímihnis(bulózníexfoliativní

dermatitida)

- zarudlá,šupinatá vyrážka spodkožnímihrbolkya puchýři(exantematóznípustulóza).

Pokud seuVásobjevíněkterýztěchtopříznaků, vyhledejteokamžitě lékaře.

zánětjater(hepatitida)

žloutenka způsobená zvýšenímkrevních hladin bilirubinu (látka vytvářenájátry).Může se

projevovatzežloutnutímkůže aočního bělma

zánětledvinných kanálků

sníženásrážlivostkrve

nadměrná aktivita

křeče (upacientů užívajících vysoké dávkypřípravkuAugmentin nebou pacientů

sledvinovýmiproblémy)

černé zabarveníjazyka, kterýsezdá býtochlupený

skvrnyna zubech (u dětí), které lze obvykle odstranitčištěnímzubů.

Nežádoucíúčinky, které semohou projevitzměnamikrevních testů:

výrazné sníženípočtu bílýchkrvinek

sníženípočtu červených krvinek(hemolytická anémie)

krystalkyvmoči.

Pokudseu Vásobjevínežádoucíúčinky

Pokud sekterýkolizuvedených nežádoucích účinků vyskytnev závažné mířenebo jeproVás

obtěžujícínebo pokud sivšimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků, které nejsou uvedenyvtéto

příbalové informaci,sdělteto svémulékařinebo lékárníkovi.

5 JAKPŘÍPRAVEKAUGMENTIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte přiteplotě do25 °Cvpůvodnímvnitřnímobalu.

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

PřípravekAugmentinneužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénakrabičce.Doba

použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

Léčivé přípravkysenesmívyhazovatdo odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejtesesvéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatření

pomáhajíchránitživotníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Augmentin obsahuje

Augmentin 1 g:

Léčivýmilátkamijsouamoxicillinumtrihydricum1004,55 mg(cožodpovídáamoxicillinum875 mg)

a kaliiclavulanas 149 mg(cožodpovídá acidumclavulanicum125 mg).

Pomocnýmilátkamijsou magnesium-stearát, sodnásůlkarboxymethylškrobu, koloidníbezvodýoxid

křemičitý, mikrokrystalickácelulosa, oxidtitaničitý,hypromelosa2506/5a2506/15, makrogol4000 a

6000, dimetikon500

Jak Augmentinvypadá aco obsahujetotobalení

PVC/PVdC/Alblistrvloženýsdesikantemdo zataveného polyester/Al/PEsáčku,krabička.

Balení: Augmentin 1 g:14 x 1g.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Držitelrozhodnutío registraci:

BeechamGroup plc.,

Brentford, Middlesex,

Velká Británie

Výrobce:

SmithKlineBeecham Pharmaceuticals,

Worthing, VelkáBritánie

Souběžný dovozce:

Pharmedexs.r.o.,Lisabonská799, 190 00, Praha9, Českárepublika

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:

25.7. 2012

Medicínské informace

Antibiotika se používajíkléčbě bakteriálních infekcí.Nejsouúčinná přiléčbě virových infekcí.

Někdyinfekcezpůsobená bakteriemineodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastějšípříčinoutohotojevu

je skutečnost, žeje bakterierezistentnína užívanéantibiotikum. To znamená, že bakterie mohou

přežívata dokoncesemnožit,a tonavzdoryléčbě antibiotiky.

Bakteriesemohou státrezistentnímivůčiantibiotikůmzmnoha příčin. Obezřetnépoužíváníantibiotik

může snížitnebezpečívzniku bakteriálnírezistence.

Pokud Vámlékařpředepsalantibiotikum, je určeno pouze kléčběVašeho současného onemocnění.

Pokud budete věnovatpozornostnásledujícímradám, napomůžete taksníženínebezpečívzniku

rezistence bakterií, která vedekneúčinnostiantibiotik.

1.Jevelmidůležité, abyste užívaliantibiotikumve správné dávce, ve správnou dobua po

doporučenoudélku léčby. Přečtěte sipříbalovou informacia pokud něčemu nerozumíte, obraťte

senasvého lékaře nebolékárníka.

2.Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Váma antibiotikumpoužívejtepouze k

léčbě infekce, pro kterouVámbylo předepsáno.

3.Neužívejte antibiotika, která byla předepsánaněkomu jinému, a toanivtompřípadě, že má

dotyčnýinfekcipodobnou té Vaší.

4. Nedávejte antibiotika, která byla předepsánaVám,jiné osobě.

5.Pokud Vámpo ukončeníléčbyzbyla nějaká antibiotika, vraťteje dolékárny, abytakbyla

zajištěnajejich správná likvidace

Vysvětlení cizojazyčnýchúdajů na obalu:

LOT=číslo šarže

EXP=použitelnédo

7comprimatefilmate=7potahovanýchtablet

A se utiliza in maximum30zile dela deschidere.= Použijtedo 30 dnů od otevření.

Upozornění:

TentoléčivýpřípravekjeregistrovánvČeskérepubliceponázvemAugmentin1g;v

Rumunsku,zkteréhojepřípravekdovážen,jeoznačennázvemAugmentin875mg/125mg,

kterýjeuveden navnitřnímobalu.