Advertisement

ATORVASTATIN KRKA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ATORVASTATIN KRKA Potahovaná tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ATORVASTATIN KRKA Potahovaná tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ATORVASTATIN
 • Přehled produktů:
 • ATORVASTATIN KRKA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 414/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls214458/2016 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Atorvastatin Krka 10 mg 

Atorvastatin Krka 20 mg 

Atorvastatin Krka 40 mg 

potahované tablety 

atorvastatinum 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Atorvastatin Krka a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atorvastatin Krka užívat 

3.  Jak se přípravek Atorvastatin Krka užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Atorvastatin Krka uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Atorvastatin Krka a k čemu se používá 

Atorvastatin Krka patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které upravují hladinu 

lipidů (tuků) v těle. 

Přípravek  Atorvastatin  Krka  se  užívá  ke  snížení  hladiny  lipidů  -  cholesterolu  a  triglyceridů  v  krvi, 

pokud  jiná  opatření  jako  dieta  s  omezením  tuku  a  změna  způsobu  života  nebyla  dostatečně  účinná. 

Přípravek Atorvastatin Krka se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, 

pokud jsou hladiny Vašeho cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové 

dietě byste měl(a) pokračovat i během léčby. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atorvastatin Krka užívat 

Neužívejte přípravek Atorvastatin Krka: 

-  jestliže jste alergický(á) na atorvastatin nebo na jakýkoliv podobný léčivý přípravek používaný 

ke snížení krevních tuků nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

-  jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění postihující játra; 

-  jestliže jste měl(a) neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů; 

-  jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci; 

-  jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete;  

-  jestliže kojíte. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Atorvastatin Krka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Důvody, proč pro Vás přípravek Atorvastatin Krka nemusí být vhodný, jsou následující: 

-  jestliže jste měl(a) mozkovou mrtvici s krvácením do mozku, nebo máte v mozku malé váčky 

s tekutinou po předchozích mrtvicích; 

-  jestliže máte problémy s ledvinami; 

-  jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreózu); 

-  jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytly-li se u Vás nebo ve Vaší 

rodině svalové problémy; 

-  jestliže jste měl(a) svalové problémy při předchozí léčbě jinými léky snižujícími hladinu tuků 

v krvi (např. jinými statiny nebo fibráty); 

-  jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu; 

-  jestliže jste prodělal(a) jaterní onemocnění; 

-  jste-li starší 70 let; 

-  jestliže  užíváte  nebo  jste  v  posledních  7  dnech  užíval(a)  léčivý  přípravek  obsahující  kyselinu 

fusidovou  (k  léčbě  bakteriální  infekce),  podávaný  ústy  nebo  ve  formě  injekcí.  Kombinace 

kyseliny  fusidové  a  přípravku  Atorvastatin  Krka  může  vést  k  závažným  svalovým  obtížím 

(rhabdomyolýza). 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Atorvastatin 

Krka 

jestliže máte těžké respirační (dechové) selhávání. 

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením 

léčby  a  pravděpodobně  i  během  léčby  přípravkem  Atorvastatin  Krka,  aby  určil  možnost  rizika 

nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rhabdomyolýza, 

se  zvyšuje,  pokud  jsou  některé  léky  užívány  ve  stejnou  dobu  (viz  bod  2  „Další  léčivé  přípravky 

a přípravek Atorvastatin Krka“). 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka,  také  pokud  trpíte  svalovou  slabostí,  která  přetrvává.  Pro 

diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky. 

Další léčivé přípravky a přípravek Atorvastatin Krka 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 

užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Některé  léčivé  přípravky  mohou  ovlivňovat  účinek 

přípravku  Atorvastatin  Krka  nebo  může  být  jejich  účinek  přípravkem  Atorvastatin  Krka  ovlivněn. 

Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými. 

Navíc  to  může  zvýšit  riziko  závažnosti  nežádoucích  účinků,  včetně  závažného  onemocnění  svalů 

známého jako rhabdomyolýza popsaná v bodě 4: 

-  Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin. 

-  Určitá  antibiotika  nebo  antimykotika  např.  erytromycin,  klarithromycin,  telithromycin, 

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová. 

-  Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol. 

-  Některé  blokátory  vápníkového  kanálu  používané  při  angině  pectoris  nebo  vysokém  krevním 

tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin, verapamil, 

amiodaron. 

-  Léky  užívané  při  léčbě  HIV,  např.  ritonavir,  lopinavir,  atazanavir,  indinavir,  darunavir, 

kombinace tipranaviru/ritonaviru apod. 

-  Některé léky užívané při léčbě hepatitidy C, např. telaprevir 

-  Jiné  přípravky,  o  kterých  je  známo,  že  ovlivňují  účinek  přípravku  Atorvastatin  Krka  včetně 

ezetimibu  (užívaný  ke  snížení  hladiny  cholesterolu),  warfarinu  (užívaný  ke  snížení  krevní 

srážlivosti), perorální antikoncepce, stiripentolu (užívaný proti křečím u epilepsie), cimetidinu 

(užívaný  při  pálení  žáhy  a  žaludečních  vředů),  fenazonu  (na  bolesti),  kolchicinu  (používaný 

k léčbě  dny),  antacid  (přípravky  proti  pálení  žáhy  obsahující  hořčík  a  hliník)  a  bocepreviru 

(používaný k léčbě onemocnění jater, např. hepatitidy C). 

-  Léčivé přípravky bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná. 

-  Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete 

muset  dočasně  přerušit  léčbu  tímto  léčivým  přípravkem.  Váš  lékař  Vám  sdělí,  kdy  bude 

bezpečné  v  léčbě  přípravkem  Atorvastatin  Krka  znovu  pokračovat.  Užívání  přípravku 

Atorvastatin  Krka  s  kyselinou  fusidovou  může  vzácně  vést  ke  svalové  slabosti,  bolesti  nebo 

citlivosti svalů (příznaky tzv. rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4. 

Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko 

pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo 

vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu. 

Přípravek Atorvastatin Krka s jídlem, pitím a alkoholem 

Viz bod 3 „Jak se přípravek Atorvastatin Krka užívá“. Prosím, vezměte v úvahu následující: 

Grapefruitová šťáva 

Nekonzumujte  víc  než  jednu  nebo  dvě  malé  skleničky  grapefruitové  šťávy  denně,  protože  velká 

množství grapefruitové šťávy mohou měnit účinek přípravku Atorvastatin Krka. 

Alkohol 

Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání tohoto přípravku (pro více 

informací viz bod 2 „ Upozornění a opatření“). 

Těhotenství a kojení 

Přípravek Atorvastatin Krka neužívejte, pokud jste těhotná, nebo se snažíte otěhotnět. 

Přípravek  Atorvastatin  Krka  neužívejte,  jste-li  v  reprodukčním  věku  a  nepoužíváte  spolehlivé 

antikoncepční prostředky. 

Přípravek Atorvastatin Krka neužívejte, pokud kojíte. 

Bezpečnost přípravku Atorvastatin Krka během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána. 

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento léčivý přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte však dopravní 

prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, 

pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem. 

Přípravek Atorvastatin Krka obsahuje laktosu 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 

léčivý přípravek užívat. 

3.  Jak se přípravek Atorvastatin Krka užívá 

Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl(a) dodržovat 

také během léčby přípravkem Atorvastatin Krka. 

Obvyklá počáteční dávka přípravku Atorvastatin Krka je 10 mg jednou denně u dospělých a dětí ve 

věku 10 let a starších. Pokud by to bylo nezbytné, může být tato dávka Vaším lékařem zvýšena, a to 

tak,  abyste  užíval(a)  množství,  které potřebujete.  Váš  lékař  bude  upravovat  dávkování  v  intervalech 

4 týdnů  nebo  delších.  Maximální  dávka  přípravku  Atorvastatin  Krka  je  80  mg  jednou  denně 

u dospělých a 20 mg jednou denně u dětí. 

Tablety přípravku Atorvastatin Krka se polykají celé, nerozkousávají se a zapíjejí se vodou. Tablety 

přípravku Atorvastatin Krka můžete užívat kdykoliv  během dne, s jídlem nebo bez jídla. Pokuste se 

však užívat Vaše tablety každý den ve stejnou dobu. 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Délku trvání léčby přípravkem Atorvastatin Krka stanoví Váš lékař. 

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Atorvastatin Krka je příliš silný nebo slabý, poraďte se prosím 

se svým lékařem. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Atorvastatin Krka, než jste měl(a) 

Pokud  náhodou  užijete  nadměrné  množství  tablet  přípravku  Atorvastatin  Krka  (více  než  je  Vaše 

obvyklá denní dávka), vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atorvastatin Krka 

Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  dávku,  vezměte  si  další  pravidelnou  dávku  v  obvyklou  dobu. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Atorvastatin Krka 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete přestat užívat tento 

léčivý přípravek, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého. 

Pokud u sebe zpozorujete některé z následujících vážných nežádoucích účinků, přestaňte tablety 

užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici nebo pohotovostní 

službu. 

Vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000): 

-  Závažné  alergické  reakce  způsobující  otoky  obličeje,  jazyka  a  hrdla,  které  způsobují  velké 

obtíže při dýchání. 

-  Závažné  onemocnění  s  výrazným  olupováním  a  otokem  kůže,  puchýři  na  kůži,  v  ústech,  na 

očích  a  genitáliích  a  horečkou.  Kožní  vyrážka  se  zarudnutím  zejména  na  dlaních  rukou  nebo 

ploskách nohou s možnými puchýři. 

-  Svalová slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte 

vysokou  horečku;  toto  může  být  způsobeno  neobvyklým  rozpadem  svalových  buněk. 

Neobvyklý  rozpad  svalových  buněk  nemusí  vždy  odeznít,  přestože  přestanete  atorvastatin 

užívat; může jít o život ohrožující stav a vést k poškození ledvin. 

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000): 

-  Jestliže  zaznamenáte  problémy  s  neočekávaným  nebo  neobvyklým  krvácením  nebo  zvýšenou 

tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve. 

Další možné nežádoucí účinky přípravku Atorvastatin Krka: 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10) zahrnují: 

-  zánět nosních cest, bolest v krku, krvácení z nosu 

-  alergické reakce 

-  zvýšené  hladiny  cukru  v  krvi  (pokud  máte  cukrovku,  pečlivě  pokračujte  ve  sledování  hladin 

krevního cukru), zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi 

-  bolest hlavy 

-  nevolnost, zácpu, větry, poruchy trávení, průjem 

-  bolest kloubů, bolest svalů a bolest zad 

-  výsledky jaterních krevních testů, které ukazují na abnormální funkci jater 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100) zahrnují: 

-  anorexii  (ztráta  chuti),  přírůstek  váhy,  snížení  hladin  krevních  cukrů  (pokud  máte  cukrovku, 

pečlivě pokračujte ve sledování hladin krevního cukru) 

-  noční můry, nespavost 

-  závratě, mravenčení v prstech rukou a nohou, sníženou citlivost na bolest nebo dotyk, změny ve 

vnímání chuti, ztrátu paměti 

-  rozmazané vidění 

-  zvonění v uších a/nebo v hlavě 

-  zvracení,  říhání,  bolest  v  horní  a  dolní  části  břicha,  pankreatitidu  (zánět  slinivky  břišní 

vyvolávající bolesti břicha) 

-  hepatitidu (zánět jater) 

-  vyrážku, vyrážku na kůži a svědění, kopřivku, ztrátu vlasů 

-  bolest šíje, svalovou únavu 

-  únavu,  pocit,  že  se  necítíte  dobře,  slabost,  bolest  na  hrudi,  otok  zejména  kotníků,  zvýšenou 

teplotu 

-  testy moči, které jsou pozitivní na bílé krvinky 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000) zahrnují: 

-  poruchy vidění 

-  neočekávané krvácení nebo tvorbu modřin 

-  cholestázu (zežloutnutí kůže a bělma očí) 

-  poranění šlach 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000) zahrnují: 

-  alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlé sípání a bolest na hrudi nebo napětí, otok 

očních víček, tváří, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, obtížné dýchání, kolaps 

-  ztrátu sluchu 

-  gynekomastii (zvětšení prsů u mužů) 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost): 

-  svalová slabost, která přetrvává 

Nežádoucí účinky hlášené při užívání některých statinů (léky stejného druhu): 

-  sexuální obtíže 

-  deprese 

-  problémy s dýcháním včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky 

-  cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu 

nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 

přípravku. 

5.  Jak přípravek Atorvastatin Krka uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Atorvastatin Krka obsahuje 

-  Léčivou  látkou  je  atorvastatinum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  atorvastatinum  10 mg, 

20 mg nebo 40 mg ve formě atorvastatinum calcicum. 

-  Pomocnými látkami jsou hydroxid sodný, natrium-lauryl-sulfát, hyprolosa, monohydrát laktosy 

(viz  bod  2  „Přípravek  Atorvastatin Krka  obsahuje  laktosu“),  mikrokrystalická  celulosa, sodná 

sůl  kroskarmelosy,  krospovidon,  magnesium-stearát  v jádru  tablety  a  polyvinylalkohol,  oxid 

titaničitý (E171), makrogol 3000 a mastek v potahu tablety. 

Jak přípravek Atorvastatin Krka vypadá a co obsahuje toto balení 

10mg potahované tablety jsou bílé, kulaté, lehce konvexní se zkosenými hranami o průměru 6 mm. 

20mg potahované tablety jsou bílé, kulaté, lehce konvexní se zkosenými hranami o průměru 8 mm. 

40mg potahované tablety jsou bílé, kulaté, lehce konvexní se zkosenými hranami o průměru 10 mm. 

Dostupných je 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 potahovaných tablet v blistrech, v papírových 

krabičkách. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Název členského státu  Název léčivého přípravku 

Irsko, Itálie  Atorvastatin Krka 

Rakousko  Atoris 

Řecko  Atorvastatin TAD 

Španělsko  Atorvastatina Krka 

Česká republika  Atorvastatin Krka 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.11.2016 

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

15-3-2018

ATORVASTATIN CALCIUM (Atorvastatin) Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

ATORVASTATIN CALCIUM (Atorvastatin) Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

2-11-2017

Calcium Gluconate

Calcium Gluconate

Calcium gluconate is the calcium salt of gluconic acid, an intravenous medication used to treat conditions arising from calcium deficiencies such as hypocalcemic tetany, hypocalcemia related to hypoparathyrodism, and hypocalcemia due to rapid growth or pregnancy.

US - RxList

Advertisement