Advertisement

ATORVASTATIN FARMAX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ATORVASTATIN FARMAX Potahovaná tableta 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ATORVASTATIN FARMAX Potahovaná tableta 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ATORVASTATIN
 • Přehled produktů:
 • ATORVASTATIN FARMAX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 331/13-C
 • Datum autorizace:
 • 13-06-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls51057/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Atorvastatin Farmax 10 mg potahované tablety

Atorvastatin Farmax 20 mg potahované tablety

Atorvastatin Farmax 40 mg potahované tablety

Potahované tablety

Atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek ATORVASTATIN FARMAX a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ATORVASTATIN FARMAX užívat

Jak se přípravek ATORVASTATIN FARMAX užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ATORVASTATIN FARMAX uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek ATORVASTATIN FARMAX a k čemu se používá

Přípravek ATORVASTATIN FARMAX patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky,

které upravují hladinu lipidů (tuků) v těle.

Přípravek ATORVASTATIN FARMAX se užívá ke snížení hladiny krevních tuků - cholesterolu a

triglyceridů v případě, že jiná opatření jako změna dietního režimu a způsobu života (tělesné cvičení,

snížení váhy) nebyla dostatečně účinná. Přípravek ATORVASTATIN FARMAX se může užívat také

ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, máte-li hladiny cholesterolu na normálních

hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě by se mělo pokračovat i během léčby.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ATORVASTATIN FARMAX

užívat

Neužívejte přípravek ATORVASTATIN FARMAX

jestliže jste alergický/á na atorvastatin nebo na jakýkoliv podobný léčivý přípravek používaný

ke snížení krevních tuků nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

jestliže máte nebo jste někdy měl/a onemocnění mající vliv na játra

jestliže jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů

jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci

jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete

jestliže kojíte

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ATORVASTATIN FARMAX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

nebo zdravotní sestrou.

Důvody, proč pro Vás přípravek ATORVASTATIN FARMAX nemusí být vhodný, jsou následující:

jestliže jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, jako důsledek

prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou

jestliže máte problémy s ledvinami

jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)

jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve

Vaší rodině dědičné svalové onemocnění

jestliže jste prodělal/a toxické poškození svalů při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi

(např. jinými statiny nebo fibráty)

jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu

jestliže jste prodělal/a jaterní onemocnění

jste-li starší 70 let

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat přípravek

ATORVASTATIN FARMAX, jestliže:

máte těžké respirační (dechové) selhávání

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením

léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem ATORVASTATIN FARMAX, aby předpověděl

možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např.

rabdomyolýza, se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 „Vzájemné

působení s dalšími léčivými přípravky“).

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko

pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte

nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro

diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Další léčivé přípravky a přípravek ATORVASTATIN FARMAX

Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku ATORVASTATIN FARMAX nebo

může být jejich účinek přípravkem ATORVASTATIN FARMAX ovlivněn. Tento typ vzájemného

ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit

riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako

rabdomyolýza popsaná v Kapitole 4:

přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin

určitá antibiotika nebo antimykotika např. erytromycin, klaritromycin, ketokonazol,

itrakonazol, rifampicin, kyselina fusidová

jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, deriváty kyseliny

nikotinové, kolestipol

některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním

tlaku, např. nifedipin, přípravky regulující srdeční rytmus, např. dioxin, verapamil, amiodaron

léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, apod.

jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku ATORVASTATIN

FARMAX zahrnující ezetimib (snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost),

perorální antikoncepce, stiripentol (používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení

žáhy a peptickým vředům), fenazon (proti bolesti) a antacida (užívané při potížích se

zažíváním obsahující hořčík a hliník)

přípravky k dostání bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná)

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době nebo

možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, neboť mohou na

sebe navzájem působit.

Přípravek ATORVASTATIN FARMAX s jídlem, pitím a alkoholem

Viz Kapitola 3 Jak se přípravek ATORVASTATIN FARMAX užívá. Prosím, vezměte v úvahu

následující:

Grapefruitová šťáva

Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství

mohou měnit účinek přípravku ATORVASTATIN FARMAX.

Alkohol

Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku. Další

podrobnosti viz Kapitola 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

ATORVASTATIN FARMAX užívat“.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

ATORVASTATIN FARMAX neužívejte, pokud jste těhotná, nebo plánujete otěhotnět.

ATORVASTATIN FARMAX neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivé

antikoncepční prostředky.

ATORVASTATIN FARMAX neužívejte, pokud kojíte.

Bezpečnost přípravku ATORVASTATIN FARMAX během těhotenství a kojení nebyla zatím

prokázána.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředek,

jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je

Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

Přípravek ATORVASTATIN FARMAX obsahuje monohydrát laktózy.

Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, jako je např. laktóza, kontaktujte

před užitím přípravku ATORVASTATIN FARMAX svého lékaře.

3.

Jak se přípravek ATORVASTATIN FARMAX užívá

Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl/a dodržovat

také během léčby přípravkem ATORVASTATIN FARMAX.

Obvyklá počáteční dávka přípravku ATORVASTATIN FARMAX je 10 mg 1x denně u dospělých a

dětí ve věku 10 let a starších. Lékař Vám může dávku podle potřeby zvýšit tak, abyste užíval/a

dostatečné množství. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo déle. Maximální dávka

přípravku ATORVASTATIN FARMAX je 80 mg 1x denně u dospělých a 20 mg 1x denně u dětí.

Tablety přípravku ATORVASTATIN FARMAX se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být

užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez něj. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve

stejnou dobu.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Délku trvání léčby přípravkem ATORVASTATIN FARMAX stanoví Váš lékař.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku ATORVASTATIN FARMAX je příliš silný nebo slabý,

poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravku ATORVASTATIN FARMAX, než jste měl/a

Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více než je Vaše obvyklá denní dávka),

vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek ATORVASTATIN FARMAX

Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující

dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek ATORVASTATIN FARMAX

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i tento přípravek vyvolat nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte

užívat tablety a obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici s

pohotovostní službou.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z 10 000):

-

závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka a krku, který může způsobit velké

obtíže při dýchání

-

závažný stav s olupováním a otokem kůže, se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a

genitáliích), horečka. Kožní vyrážka s růžovočervenými skvrnami zvláště na dlaních nebo

ploskách nohou, s možným vznikem puchýřů

-

slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte

vysokou horečku; toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk, což je

život ohrožující stav a může vést i k poškození ledvin

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):

-

jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou

tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co

nejdříve

Další možné nežádoucí účinky přípravku ATORVASTATIN FARMAX

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 - 10 pacientů ze 100) zahrnují:

-

zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu

-

alergické reakce

-

zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin

cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi

-

bolest hlavy

-

nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem

-

bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad

-

výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 - 10 pacientů z 1 000) zahrnují:

-

anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi (pokud

máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi)

-

noční můry, nespavost

-

závrať, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou, snížená citlivost na

bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti

-

zastřené vidění

-

zvonění v uších a/nebo v hlavě

-

zvracení, říhání, bolest horní i dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající

bolesti žaludku)

-

hepatitida (zánět jater)

-

vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů

-

bolest krku, svalová únava

-

únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníku, horečka

-

přítomnost bílých krvinek v moči

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 -10 pacientů z 10 000) zahrnují:

-

poruchy zraku

-

neočekávané krvácení nebo tvorba modřin

-

cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí)

-

poranění šlach

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10 000 pacientů) zahrnují:

-

alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo sevření na hrudi, otok

očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, potíže s dýcháním, kolaps

-

ztráta sluchu

-

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů)

Nežádoucí účinky neznámé četnosti:

-

svalová slabost, která přetrvává.

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků - statinů:

-

sexuální potíže

-

deprese

-

dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka

-

Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi,

nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek ATORVASTATIN FARMAX uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek ATORVASTATIN FARMAX obsahuje

Léčivou látkou přípravku ATORVASTATIN FARMAX je atorvastatin. Jedna potahovaná tableta

obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg ve formě atorvastatinum calcicum 10,34 mg,

20,68 mg nebo 41,36 mg.

Tablety přípravku ATORVASTATIN FARMAX obsahují pomocné látky:

Jádro tablety: aktivovaný attapulgit, cellaktosa, mikrokrystalická celulosa, částečně předbobtnalý

kukuřičný škrob, hyprolosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potahová soustava Opadry II OY-LS-28908 bílá obsahující: hypromelosa, monohydrát laktosy, oxid

titaničitý (E171), makrogol 4000

Jak přípravek ATORVASTATIN FARMAX vypadá a co obsahuje toto balení

Atorvastatin Farmax 10 mg potahované tablety jsou bílé, oválné, bikonvexní tablety o rozměrech 10 x

5,6 mm.

Atorvastatin Farmax 20 mg potahované tablety jsou bílé, oválné, bikonvexní tablety o rozměrech 12,7

x 6,7 mm s půlící rýhou na jedné straně. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Atorvastatin Farmax 40 mg potahované tablety jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety o rozměrech

19,4 x 7,8 mm.

Velikost balení

Atorvastatin Farmax 10, 20, 40 potahované tablety: 30, 90, 100, 110, 200 nebo 500 potahovaných

tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

SVUS Pharma a.s.

Smetanovo nábřeží 1238/20a

500 02 Hradec Králové

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

1.4.2015

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

15-3-2018

ATORVASTATIN CALCIUM (Atorvastatin) Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

ATORVASTATIN CALCIUM (Atorvastatin) Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

2-11-2017

Calcium Gluconate

Calcium Gluconate

Calcium gluconate is the calcium salt of gluconic acid, an intravenous medication used to treat conditions arising from calcium deficiencies such as hypocalcemic tetany, hypocalcemia related to hypoparathyrodism, and hypocalcemia due to rapid growth or pregnancy.

US - RxList

Advertisement