Advertisement

ATORVASTATIN FARMAX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ATORVASTATIN FARMAX Potahovaná tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 500X1
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ATORVASTATIN FARMAX Potahovaná tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ATORVASTATIN
 • Přehled produktů:
 • ATORVASTATIN FARMAX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 330/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls41359/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Atorvastatin Farmax 10 mg

potahované

tablety

Atorvastatin Farmax 20 mg

potahované

tablety

Atorvastatin Farmax 40 mg

potahované

tablety

atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dřív

e,

než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Atorvastatin Farmax a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atorvastatin Farmax užívat

Jak se přípravek Atorvastatin Farmax užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Atorvastatin Farmax uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Atorvastatin Farmax

a k čemu se používá

Přípravek Atorvastatin Farmax patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které

upravují hladinu lipidů (tuků) v těle.

Přípravek Atorvastatin Farmax se užívá ke snížení hladiny krevních tuků - cholesterolu a triglyceridů

v případě, že jiná opatření jako změna dietního režimu a způsobu života (tělesné cvičení, snížení

tělesné hmotnosti) nebyla dostatečně účinná. Přípravek Atorvastatin Farmax se může užívat také ke

snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, máte-li hladiny cholesterolu na normálních

hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě by se mělo pokračovat i během léčby.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Atorvastatin Farmax

užívat

Neužívejte

přípravek

Atorvastatin Farmax

jestliže jste alergický(á) na atorvastatin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění mající vliv na játra

jestliže jste měl(a) neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů

jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci

jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete

jestliže kojíte

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Atorvastatin Farmax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo

zdravotní sestrou:

Jestliže máte těžké respirační (dechové) selhávání.

Jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu

fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace

kyseliny fusidové a přípravku Atorvastatin Farmax může vést k závažným svalovým obtížím

(rabdomyolýza).

Jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, jako důsledek

prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou.

Jestliže máte problémy s ledvinami.

Jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus).

Jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve

Vaší rodině dědičné svalové onemocnění.

Jestliže jste již dříve měl(a) svalové problémy při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi

(např. jinými statiny nebo fibráty)

Jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu.

Jestliže jste prodělal/a jaterní onemocnění.

Jste-li starší 70 let.

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením

léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Atorvastatin Farmax, aby předpověděl možnost

rizika nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např.

rabdomyolýza, se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 „Další léčivé

přípravky a přípravek Atorvastatin Farmax“).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro

diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko

pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte

nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Další léčivé přípravky a přípravek

Atorvastatin Farmax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek

přípravku Atorvastatin Farmax nebo může být jejich účinek přípravkem Atorvastatin Farmax

ovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně

účinnými. Navíc to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení

svalové kondice známé jako rabdomyolýza popsaná v bodě 4:

přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin

určitá antibiotika nebo antimykotika např. erytromycin, klaritromycin, telithromycin,

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová

jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol

některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním

tlaku, např. amlodipin, diltiazem, přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin,

verapamil, amiodaron

léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir,

kombinace tipranaviru/ritonaviru apod.

některé léky používané při léčbě hepatitidy C, např. telaprevir

jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku Atorvastatin Farmax

zahrnující ezetimib (snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální

antikoncepci, stiripentol (používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a

peptickým vředům), fenazon (proti bolesti), kolchicin (k léčbě dny), antacida (užívané při

potížích se zažíváním obsahující hořčík a hliník) a boceprevir (používaný k léčbě onemocnění

jater, např. hepatitidy C)

přípravky k dostání bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná

Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce,

budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy

bude bezpečné v léčbě přípravkem Atorvastatin Farmax znovu pokračovat. Užívání přípravku

Atorvastatin Farmax společně s kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti,

bolesti nebo citlivosti svalů (příznaky tzv. rabdomyolýzy). Více Informací o rabdomyolýze viz

bod 4.

P

říprav

ek Atorvastatin Farmax s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Viz bod 3 „Jak se přípravek Atorvastatin Farmax užívá“. Prosím, vezměte v úvahu následující:

Grapefruitová šťáva

Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství

mohou měnit účinek přípravku Atorvastatin Farmax.

Alkohol

Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku. Další

podrobnosti viz bod 2 „Upozornění a opatření“..

Těhotenství

a

kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Atorvastatin Farmax neužívejte, pokud jste těhotná, nebo plánujete otěhotnět.

Atorvastatin Farmax neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční

prostředky.

Atorvastatin Farmax neužívejte, pokud kojíte.

Bezpečnost přípravku Atorvastatin Farmax během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředek,

jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je

Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

Přípravek

Atorvastatin Farmax

obsahuje monohydrát laktózy.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem,

než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek

Atorvastatin Farmax

užívá

Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl/a dodržovat

také během léčby přípravkem Atorvastatin Farmax.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Atorvastatin Farmax je 10 mg 1x denně u dospělých a dětí ve

věku 10 let a starších. Lékař Vám může dávku podle potřeby zvýšit tak, abyste užíval/a dostatečné

množství. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo délším. Maximální dávka

přípravku Atorvastatin Farmax je 80 mg 1x denně u dospělých.

Tablety přípravku Atorvastatin Farmax se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány

kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez jídla. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou

dobu.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Délku trvání léčby přípravkem

Atorvastatin Farmax

stanoví Váš lékař.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Atorvastatin Farmax je příliš silný nebo slabý, poraďte se se

svým lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravku

Atorvastatin Farmax

, než jste měl

(a)

Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více než je Vaše obvyklá denní dávka),

vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

Atorvastatin Farmax

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek

Atorvastatin Farmax

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit,

zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i tento přípravek vyvolat nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte

užívat tablety a obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici s

pohotovostní službou

Vzácné: mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000

-

Závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka a krku, který může způsobit velké

obtíže při dýchání.

-

Závažný stav s olupováním a otokem kůže, se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a

genitáliích, horečka. Kožní vyrážka s růžovočervenými skvrnami zvláště na dlaních nebo

ploskách nohou, s možným vznikem puchýřů.

-

Svalová slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo

máte vysokou horečku; toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk

(rabdomyolýzou). Neobvyklý rozpad svalových buněk nemusí vždy odeznít, přestože

přestanete atorvastatin užívat; může jít o život ohrožující stav vést k poškození ledvin.

Velmi vzácné ): mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000

-

Jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou

tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co

nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky přípravku

Atorvastatin Farmax

Časté : mohou postihovat až 1 pacienta z 10

-

zánět nosních cest, bolest v krku, krvácení z nosu

-

alergické reakce

-

zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin

cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi

-

bolest hlavy

-

nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem

-

bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad

-

výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater

Méně časté: mohou postihovat až 1 pacienta ze 100

-

anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi (pokud

máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi)

-

noční můry, nespavost

-

závrať, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou, snížená citlivost na

bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti

-

rozmazané vidění

-

zvonění v uších a/nebo v hlavě

-

zvracení, říhání, bolest horní i dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající

bolesti žaludku)

-

hepatitida (zánět jater)

-

vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů

-

bolest krku, svalová únava

-

únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníku, horečka

-

přítomnost bílých krvinek v moči

Vzácné: mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000

-

poruchy zraku

-

neočekávané krvácení nebo tvorba modřin

-

cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí)

-

poranění šlach

Velmi vzácné: mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000

-

alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo sevření na hrudi, otok

očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, potíže s dýcháním, kolaps

-

ztráta sluchu

-

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů)

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit:

-

svalová slabost, která přetrvává.

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků - statinů:

-

sexuální potíže

-

deprese

-

Dechové potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka

-

Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi,

nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek

Atorvastatin Farmax

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Atorvastatin Farmax obsahuje

Léčivou látkou přípravku Atorvastatin Farmax je atorvastatinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje

atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg ve formě atorvastatinum calcicum 10,34 mg, 20,68 mg

nebo 41,36 mg.

Tablety přípravku Atorvastatin Farmax obsahují pomocné látky:

Jádro tablety: aktivovaný attapulgit, cellaktosa, mikrokrystalická celulosa, částečně předbobtnalý

kukuřičný škrob, hyprolosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potahová soustava Opadry II OY-LS-28908 bílá obsahující: hypromelosu, monohydrát laktosy, oxid

titaničitý (E171), makrogol 4000.

Jak přípravek

Atorvastatin Farmax

vypadá a co obsahuje toto balení

Atorvastatin Farmax 10 mg potahované tablety jsou bílé, oválné, bikonvexní tablety o rozměrech 10 x

5,6 mm.

Atorvastatin Farmax 20 mg potahované tablety jsou bílé, oválné, bikonvexní tablety o rozměrech 12,7

x 6,7 mm s půlící rýhou na jedné straně. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Atorvastatin Farmax 40 mg potahované tablety jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety o rozměrech

19,4 x 7,8 mm.

Velikost balení

Atorvastatin Farmax 10, 20, 40 potahované tablety: 30, 90, 100, 110, 200 nebo 500 potahovaných

tablet v PA/Al/PVC//Al perforovaných jednodávkových blistrech v papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

SVUS Pharma a.s.

Smetanovo nábřeží 1238/20a

500 02 Hradec Králové

Česká republika

Tato příbalová info

rmace byla naposledy

revidována

23. 2. 2018

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

19-3-2018

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

ATORVASTATIN CALCIUM (Atorvastatin) Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

ATORVASTATIN CALCIUM (Atorvastatin) Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Sun Pharmaceutical Industries Inc.]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Sun Pharmaceutical Industries Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

NALFON (Fenoprofen Calcium) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

NALFON (Fenoprofen Calcium) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [AvPAK]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

CALCIUM ACETATE Capsule [AvKARE, Inc.]

CALCIUM ACETATE Capsule [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

SURFAK STOOL SOFTENER (Docusate Calcium) Capsule, Gelatin Coated [Chattem, Inc.]

SURFAK STOOL SOFTENER (Docusate Calcium) Capsule, Gelatin Coated [Chattem, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FENOPROFEN CALCIUM Capsule [Sterling Knight Pharmaceuticals]

FENOPROFEN CALCIUM Capsule [Sterling Knight Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FENOPROFEN CALCIUM Capsule [Bryant Ranch Prepack]

FENOPROFEN CALCIUM Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

Lipitor vs. Crestor

Lipitor vs. Crestor

Lipitor (atorvastatin) and Crestor (rosuvastatin calcium) are statin drugs used for the treatment of elevated total cholesterol, LDL, fats (triglycerides), and to elevate HDL cholesterol, to reduce the chances of developing problems such as heart disease and strokes that can be caused, in part, by high cholesterol levels.

US - RxList

13-12-2017

CALCIUM ACETATE Capsule [Sandoz Inc]

CALCIUM ACETATE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

CALCIUM ACETATE Capsule [Marlex Pharmaceuticals Inc]

CALCIUM ACETATE Capsule [Marlex Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

CALCIUM ACETATE Capsule [Major Pharmaceuticals]

CALCIUM ACETATE Capsule [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

NALFON (Fenoprofen Calcium) Capsule [Xspire Pharma]

NALFON (Fenoprofen Calcium) Capsule [Xspire Pharma]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FENOPROFEN CALCIUM Capsule [Xspire Pharma]

FENOPROFEN CALCIUM Capsule [Xspire Pharma]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

CALCAREA SULPHURICA (Calcium Sulfate Anhydrous) Pellet [Laboratoires Boiron]

CALCAREA SULPHURICA (Calcium Sulfate Anhydrous) Pellet [Laboratoires Boiron]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [H. J. Harkins Company Inc.]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PHOSLO (Calcium Acetate) Capsule [Fresenius Medical Care North America]

PHOSLO (Calcium Acetate) Capsule [Fresenius Medical Care North America]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [H.J Harkins Company Inc.]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [H.J Harkins Company Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

LIPITOR (Atorvastatin Calcium) Tablet, Film Coated [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

LIPITOR (Atorvastatin Calcium) Tablet, Film Coated [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [H.J. Harkins Company Inc.]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [H.J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Cipla USA Inc.,]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Cipla USA Inc.,]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [DirectRX]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [DirectRX]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [Unit Dose Services]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

Calcium Gluconate

Calcium Gluconate

Calcium gluconate is the calcium salt of gluconic acid, an intravenous medication used to treat conditions arising from calcium deficiencies such as hypocalcemic tetany, hypocalcemia related to hypoparathyrodism, and hypocalcemia due to rapid growth or pregnancy.

US - RxList

Advertisement