Advertisement

ATOMOXETIN ACTAVIS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ATOMOXETIN ACTAVIS Tvrdá tobolka 40MG
 • Dávkování:
 • 40MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ATOMOXETIN ACTAVIS Tvrdá tobolka 40MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ATOMOXETIN
 • Přehled produktů:
 • ATOMOXETIN ACTAVIS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 06/ 191/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls34807/2015, sukls34816/2015, sukls34818/2015, sukls34820/2015, sukls34821/2015,

sukls34822/2015, sukls34823/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Atomoxetin Actavis 10 mg

Atomoxetin Actavis 18 mg

Atomoxetin Actavis 25 mg

Atomoxetin Actavis 40 mg

Atomoxetin Actavis 60 mg

Atomoxetin Actavis 80 mg

Atomoxetin Actavis 100 mg

tvrdé tobolky

atomoxetinum (jako atomoxetini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Atomoxetin Actavis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atomoxetin Actavis užívat

Jak se přípravek Atomoxetin Actavis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Atomoxetin Actavis uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Atomoxetin Actavis a k čemu se používá

K čemu se přípravek používá

Přípravek Atomoxetin Actavis obsahuje atomoxetin a používá se k léčbě hyperkinetické poruchy, také

zvané porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Používá se:

u dětí ve věku 6 let a starších

u dospívajících

u dospělých

Přípravek se používá pouze jako součást celkové léčby onemocnění, která vyžaduje také léčbu bez

užívání léků, jako je poradenství a psychoterapie.

Není určen k léčbě ADHD u dětí do 6 let, protože není známo, jestli je tento lék u takto malých dětí

účinný a bezpečný.

U dospělých je přípravek Atomoxetin Actavis užíván k léčbě ADHD, pokud jsou příznaky tohoto

onemocnění velmi obtěžující a ovlivňují Váš pracovní nebo společenský život, a pokud jste měl(a)

příznaky tohoto onemocnění již v dětství.

Jak přípravek účinkuje

Přípravek Atomoxetin Actavis zvyšuje množství noradrenalinu v mozku. Noradrenalin je tělu vlastní

chemická látka zvyšující pozornost a snižující impulzivitu a nadměrnou aktivitu u pacientů s ADHD.

Tento přípravek byl předepsán s cílem pomoci zvládat projevy ADHD. Tento přípravek nepovzbuzuje

duševní nebo fyzické funkce, a proto není návykový.

Po zahájení léčby tímto přípravkem může trvat několik týdnů, než dojde k úplnému zlepšení Vašich

příznaků.

O ADHD

Děti a dospívající s ADHD mají problém:

zůstat klidně sedět

soustředit se

Není to jejich vina, že mají tyto potíže. Mnoho dětí a dospívajících s tím má problémy. V případě

ADHD to však může způsobit problémy v každodenním životě. Děti a dospívající s ADHD mohou mít

potíže s učením a domácími úkoly. Mají problémy s chováním doma, ve škole i na dalších místech.

ADHD však neovlivňuje inteligenci dítěte nebo dospívajícího.

Dospělí s ADHD mají stejné potíže jako děti, což se může projevit v oblastech, jako je:

práce

vztahy

nízká sebedůvěra

problémy se vzděláváním

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atomoxetin Actavis užívat

Neužívejte přípravek Atomoxetin Actavis:

jestliže jste alergický(á) na atomoxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jste v posledních dvou týdnech užíval(a) lék nazývaný inhibitor monoaminoxidázy (IMAO,

např. fenelzin). IMAO se někdy používají k léčbě deprese a dalších psychických problémů.

Společné užívání přípravku Atomoxetin Actavis a IMAO může vyvolat závažné nežádoucí

účinky, které mohou být i život ohrožující. Rovněž je třeba vyčkat nejméně 14 dní poté, co jste

přestal(a) užívat přípravek Atomoxetin Actavis, než začnete užívat některý IMAO

máte oční onemocnění zvané glaukom s úzkým úhlem (zelený zákal - zvýšený nitrooční tlak)

máte závažné problémy se srdcem, které mohou být ovlivněny zvýšením krevního tlaku a/nebo

pulzu, což může být způsobeno přípravkem Atomoxetin Actavis

máte závažné problémy s cévami v mozku - jako jsou cévní mozková příhoda, výduť a

zeslabení části cévy (aneurysma) nebo úzké či ucpané cévy

máte nádor nadledvin (feochromocytom)

Neužívejte přípravek Atomoxetin Actavis, pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného. Pokud si

nejste jistý(á), promluvte před zahájením užívání přípravku Atomoxetin Actavis se svým lékařem

nebo lékárníkem. Je to proto, že přípravek Atomoxetin Actavis by mohl tyto problémy zhoršit.

Upozornění a opatření

Dospělí i děti mají být seznámeni s následujícími upozorněními a opatřeními. Před užitím přípravku

Atomoxetin Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

uvažujete o sebevraždě, nebo pokusu o sebevraždu.

máte problémy se srdcem (včetně srdečních vad) nebo máte zrychlený srdeční tep. Přípravek

Atomoxetin Actavis může zrychlovat srdeční tep (pulz). U pacientů se srdečními vadami byly

hlášeny případy náhlého úmrtí.

máte vysoký krevní tlak. Přípravek Atomoxetin Actavis může zvyšovat krevní tlak.

máte nízký krevní tlak. Přípravek Atomoxetin Actavis může u osob s nízkým krevním tlakem

způsobovat závratě nebo mdloby.

máte potíže s náhlými změnami krevního tlaku nebo tepové frekvence.

trpíte onemocněním srdce nebo oběhové soustavy nebo jste prodělal(a) v minulosti cévní

mozkovou příhodu.

máte potíže s játry. Můžete potřebovat nižší dávku.

máte psychotické příznaky zahrnující halucinace (jako například slyšení hlasů nebo vidění věcí

tam, kde nejsou), víru v nepravdivé věci (bludy), nebo podezíravost.

máte mánii (pocit povznesené nálady nebo nadměrné vzrušení, které způsobuje nezvyklé

chování) a neklid.

máte agresivní pocity.

máte nepřátelské a zlostné pocity.

trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) epilepsií nebo jste prodělal(a) záchvaty (křeče) z jakýchkoli

důvodů. Přípravek Atomoxetin Actavis může vést ke zvýšení četnosti záchvatů.

máte neobvyklé nálady (střídání nálad) nebo pocity smutku.

máte obtížně kontrolovatelné opakované záškuby různých částí těla, anebo opakujte zvuky a

slova.

Před zahájením léčby informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se Vás týká kterýkoli z výše

uvedených stavů. Je to proto, že Atomoxetin Actavis může tyto problémy zhoršit. Váš lékař bude chtít

sledovat, jak na Vás přípravek působí.

Vyšetření, která provede lékař před zahájením užívání přípravku Atomoxetin Actavis

Tato vyšetření mají pomoci rozhodnout, zda je přípravek Atomoxetin Actavis pro Vás vhodný.

Váš lékař bude měřit:

krevní tlak a tepovou frekvenci (pulz) před zahájením a dále v průběhu léčby přípravkem

Atomoxetin Actavis

u dětí a dospívajících tělesnou výšku a tělesnou hmotnost v průběhu léčby přípravkem

Atomoxetin Actavis

Váš lékař s Vámi probere:

jaké další léčivé přípravky užíváte

zda ve Vaší rodině došlo k náhlému nevysvětlitelnému úmrtí

zda Vy nebo někdo ve Vaší rodině má jiný zdravotní problém (jako jsou potíže se srdcem)

Je důležité, abyste poskytl(a) co nejvíce informací. Pomůže to Vašemu lékaři rozhodnout, zda je

přípravek Atomoxetin Actavis pro Vás vhodný. Před zahájením užívání tohoto přípravku se může Váš

lékař rozhodnout provést další vyšetření.

Další léčivé přípravky a přípravek Atomoxetin Actavis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. To zahrnuje také léky, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu. Váš lékař rozhodne, zda můžete užívat přípravek Atomoxetin Actavis s ostatními svými léky

a v některých případech může lékař chtít upravit dávku, nebo ji zvyšovat mnohem pomaleji.

Neužívejte přípravek Atomoxetin Actavis společně s přípravky nazývanými IMAO (tzv. inhibitory

monoaminoxidázy), které se používají k léčbě deprese. Viz bod 2 „Neužívejte přípravek Atomoxetin

Actavis“.

Pokud užíváte další léčivé přípravky, Atomoxetin Actavis může ovlivnit jejich účinek nebo může

způsobit nežádoucí účinky. Před zahájením užívání přípravku Atomoxetin Actavis zkontrolujte se

svým lékařem nebo lékárníkem, zda užíváte některý z následujících přípravků:

léky zvyšující krevní tlak nebo léky používané ke kontrole krevního tlaku

léky jako jsou antidepresiva, např. imipramin, venlafaxin a mirtazapin, fluoxetin a paroxetin

některé léky určené k léčbě rýmy nebo nachlazení, které mohou ovlivnit krevní tlak. Je důležité

se při jejich pořízení poradit s lékárníkem

některé léky používané k léčbě duševních poruch

léky, u kterých je známo, že zvyšují riziko epileptických záchvatů

některé léky mohou způsobit, že Atomoxetin Actavis zůstává v těle déle, než je obvyklé (jako je

chinidin a terbinafin)

salbutamol (lék určený k léčbě astmatu), pokud je podaný ústy, nebo ve formě injekce může

způsobit pocit rychlého tlukotu srdce. To však nezhorší astma.

Léky uvedené níže mohou vézt ke zvýšení rizika abnormálního (neobvyklého) srdečního rytmu, pokud

se užívají společně s přípravkem Atomoxetin Actavis:

léky používané ke kontrole srdečního rytmu

léky měnící koncentraci solí v krvi

léky k léčbě a prevenci malárie

některá antibiotika (jako jsou erythromycin a moxifloxacin)

Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, patří mezi uvedené přípravky, kontaktujte před

zahájením užívání přípravku Atomoxetin Actavis svého lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství a kojení

Není známo, zda tento léčivý přípravek může ovlivnit nenarozené dítě, nebo zda přechází do

mateřského mléka.

tento přípravek se nemá v těhotenství užívat, pokud to tak nedoporučí lékař.

jestliže kojíte, máte se buď užívání tohoto přípravku vyvarovat, nebo přerušit kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujte otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku Atomoxetin Actavis se můžete cítit unavený(á), ospalý(á) nebo mít závratě. Při

řízení auta nebo při práci se stroji musíte být opatrný(á) do doby, než budete vědět, jak na Vás

přípravek Atomoxetin Actavis působí. Pokud se cítíte unavený(á), ospalý(á), nebo máte závratě,

neměl(a) byste řídit ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o obsahu tobolek

Tobolky přípravku Atomoxetin Actavis neotevírejte, jejich obsah může dráždit oči. Pokud se obsah

tobolky dostane do kontaktu s okem, postižené oko ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou

pomoc. Co nejdříve se mají omýt vodou také ruce a jakékoli další části těla, které mohly být

přípravkem zasaženy.

3.

Jak se přípravek Atomoxetin Actavis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. To je obvykle jednou nebo dvakrát denně (ráno

a pozdě odpoledne nebo časně večer).

děti by neměly tento lék užívat bez pomoci dospělého

pokud užíváte přípravek Atomoxetin Actavis jednou denně a pociťujete nespavost nebo

nevolnost, Váš lékař může dávkování změnit na dvakrát denně

tobolky se mají polykat vcelku, s jídlem nebo bez jídla

tobolky se nesmí otevírat a obsažený prášek se nesmí z tobolek vysypat a užívat žádným jiným

způsobem

pravidelné užívání přípravku vždy v určitou denní dobu Vám pomůže na dávku nezapomenout

Užití u dětí a dospívajících

Pokud jste dítě nebo dospívající (6 let a starší)

Váš lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku Atomoxetin Actavis budete užívat - tuto dávku vypočítá

z Vaší tělesné hmotnosti. Léčbu zahájí obvykle nejprve nižší dávkou, kterou bude postupně zvyšovat

až na dávku přípravku Atomoxetin Actavis, kterou podle Vaší tělesné hmotnosti potřebujete.

Tělesná hmotnost do 70 kg: celková denní zahajovací dávka je 0,5 mg na kg tělesné hmotnosti

po dobu nejméně 7 dnů. Lékař se potom může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací

dávku přibližně 1,2 mg na kg tělesné hmotnosti za den.

Tělesná hmotnost nad 70 kg: celková denní zahajovací dávka je 40 mg po dobu nejméně 7 dnů.

Lékař se potom může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací dávku 80 mg za den.

Maximální denní dávka, kterou Vám lékař předepíše, je 100 mg.

Dospělí:

Podávání přípravku Atomoxetin Actavis by mělo být zahájeno celkovou denní dávkou 40 mg

po dobu nejméně 7 dnů. Lékař se potom může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací

dávku 80 mg až 100 mg za den. Maximální denní dávka, kterou Vám lékař předepíše, je 100

Lékař Vám může předepsat nižší dávku, pokud máte problémy s játry.

Jestliže jste užil(a)více přípravku Atomoxetin Actavis, než jste měl(a)

Kontaktujte ihned svého lékaře nebo pohotovost nejbližšího zdravotnického zařízení a oznamte jim,

kolik tobolek jste si vzal(a). Nejčastěji hlášené příznaky spojené s předávkováním jsou zažívací a

trávicí příznaky, spavost, závratě, třes a abnormální chování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atomoxetin Actavis

Jestliže jste zapomněl(a) vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve. Nesmíte si však vzít během 24

hodin větší dávku, než je Vaše celková denní dávka. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Atomoxetin Actavis

Při přerušení léčby přípravkem Atomoxetin Actavis obvykle nedochází k žádným nežádoucím

účinkům, ale mohou se znovu objevit příznaky Vašeho ADHD. Než léčbu ukončíte, měl(a) byste to

konzultovat se svým lékařem.

Vyšetření, které provede lékař v průběhu léčby

Váš lékař provede některá kontrolní vyšetření

před zahájením užívání – aby mohl ověřit, že je přípravek Atomoxetin Actavis bezpečný a bude

pro Vás přínosem.

po zahájení léčby – budou prováděny nejméně každých 6 měsíců, pravděpodobně ale častěji.

Kontrolní vyšetření budou prováděna také vždy při změně dávky. Tato vyšetření budou zahrnovat:

měření tělesné výšky a tělesné hmotnosti u dětí a dospívajících

měření krevního tlaku a tepové frekvence

kontrola, zda máte nějaký problém, nebo zda u Vás při užívání přípravku Atomoxetin Actavis

nedošlo ke zhoršení nežádoucích účinků

Dlouhodobá léčba

Přípravek Atomoxetin Actavis není nutné užívat navždy. Pokud užíváte přípravek Atomoxetin Actavis

déle než jeden rok, Váš lékař zkontroluje léčbu a posoudí, zda je užívání přípravku nadále nutné.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Ačkoli u některých jedinců dojde k výskytu nežádoucích účinků, většině lidí

přípravek Atomoxetin Actavis

pomáhá. Váš lékař s Vámi tyto nežádoucí účinky probere.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených

nežádoucích účinků, vyhledejte ihned svého lékaře.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

velmi rychlý tlukot srdce nebo podobné pocity, abnormální srdeční rytmus

sebevražedné myšlenky nebo pocity

agresivní pocity

nepřátelské nebo zlostné pocity

rychlé kolísání nebo změny nálad

závažné alergické reakce s příznaky, jako jsou:

otok obličeje a hrdla

ztížené dýchání

kopřivka (malé vyvýšené a svědivé skvrny na kůži)

epileptické záchvaty

psychotické příznaky včetně halucinací (slyšení hlasů nebo vidění věcí tam, kde nejsou), víry v

nepravdivé věci (bludy), nebo podezíravosti

Děti a dospívající mladší 18 let mají zvýšené riziko nežádoucích účinků, jako jsou:

sebevražedné myšlenky nebo pocity (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

rychlé kolísání nebo změny nálad (mohou postihnout až 1z 10 osob)

Dospělí mají snížené riziko (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) nežádoucích účinků, jako jsou:

epileptické záchvaty

psychotické příznaky včetně halucinací (slyšení hlasů nebo vidění věcí tam, kde nejsou), víry v

nepravdivé věci (bludy), nebo podezíravosti

Vzácně (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

poškození jater

Přestaňte užívat přípravek Atomoxetin Actavis a kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže máte

některý z následujících příznaků:

tmavá moč

zažloutlá kůže nebo zažloutlé bělmo očí

bolestivá citlivost na tlak v pravé horní části břicha pod žebry

nevysvětlitelná nevolnost (pocit na zvracení)

únava

svědění

příznaky podobné počátku chřipky

Další hlášené nežádoucí účinky zahrnují následující. Informujte svého lékaře nebo lékárníka,

pokud dojde k jejich zhoršení.

Děti starší 6 let a dospívající

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

bolest hlavy

bolest břicha

snížení chuti k jídlu (ztráta pocitu hladu)

nevolnost nebo zvracení

ospalost

zvýšení krevního tlaku

zrychlení tepové frekvence (pulz)

U většiny pacientů tyto účinky po nějaké době vymizí.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

podrážděnost a neklid

problémy se spánkem včetně časného probouzení se

deprese

pocit smutku a beznaděje

pocit úzkosti

tiky

rozšířené zorničky (tmavý střed oka)

závratě

zácpa

nechutenství

žaludeční nevolnost, trávicí potíže

oteklá, zarudlá a svědivá kůže

vyrážka

netečnost (letargie)

bolest na hrudi

únava

úbytek tělesné hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

mdloby

třes

migréna

rozmazané vidění

abnormální pocity na kůži, jako je pálení, svědění, svědění, nebo brnění

brnění nebo pocit znecitlivění rukou nebo nohou

záchvaty (křeče)

velmi rychlý tlukot srdce nebo takový pocit (prodloužení QT intervalu)

dušnost

zvýšené pocení

svědění kůže

nedostatek síly nebo energie

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

špatný krevní oběh způsobující zblednutí a znecitlivění prstů na rukou a nohou (Raynaudův

syndrom)

problémy s močením, jako je časté nebo zadržované močení, bolest při močení

prodloužená a bolestivá erekce

bolest v tříslech u chlapců

Dospělí

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

nevolnost

sucho v ústech

bolest hlavy

snížení chuti k jídlu (ztráta pocitu hladu)

problémy s usínáním, nespavost a brzké probouzení se

zvýšení krevního tlaku

zrychlení tepové frekvence (pulz)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

pocit neklidu

snížení zájmu o sex

poruchy spánku

deprese

pocit smutku a beznaděje

pocit úzkosti

závratě

abnormální chuť, nebo změny chuti, které přetrvávají

třes

brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou

spavost, ospalost, pocit únavy

zácpa

bolest břicha

trávicí potíže

plynatost

zvracení

návaly horka nebo zrudnutí

velmi rychlý tlukot srdce nebo takový pocit

oteklá, zarudlá a svědivá kůže

zvýšené pocení

vyrážka

problémy s močením, jako je neschopnost močit, časté nebo opožděné močení, či bolest při

močení

zánět prostaty (prostatitida)

bolest třísel u mužů

neschopnost dosáhnout erekce

obtížné dosažení erekce

opožděný orgasmus

obtížné udržení erekce

křeče při menstruaci

nedostatek síly nebo energie

únava

pocit netečnosti (letargie)

zimnice

pocity podrážděnosti, nervozity

pocit žízně

úbytek tělesné hmotnosti

Méně časté (mohou postihnout až 1z 100 osob)

neklid

tiky

mdloby

migréna

rozmazané vidění

abnormální srdeční rytmus (prodloužení QT intervalu)

pocity chladu prstů na rukou a nohou

bolest na hrudi

dušnost

vyvýšená červená svědivá vyrážka (kopřivka)

svalové křeče

nucení na močení

abnormální orgasmus nebo neschopnost dosáhnout orgasmu

nepravidelná menstruace

selhání ejakulace

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

špatný krevní oběh způsobující zblednutí a znecitlivění prstů na rukou a nohou (Raynaudův

syndrom)

prodloužená a bolestivá erekce

Účinky na růst

U některých dětí došlo po zahájení léčby přípravkem Atomoxetin Actavis ke zpomalení růstu (tělesné

výšky a tělesné hmotnosti). Při dlouhodobé léčbě nicméně děti dosáhly opět tělesné výšky a tělesné

hmotnosti normální pro jejich věk. Lékař bude v průběhu léčby sledovat tělesnou výšku a tělesnou

hmotnost Vašeho dítěte. Pokud Vaše dítě neroste nebo nepřibývá na váze podle předpokladu, Váš

lékař může změnit dávku, nebo léčbu přípravkem Atomoxetin Actavis dočasně přerušit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Atomoxetin Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

„Použitelné do/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Lahvička na tablety:

Spotřebujte do 6 měsíců od otevření.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Atomoxetin Actavis obsahuje

Léčivá látka je atomoxetini hydrochloridum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetini

hydrochloridum odpovídající atomoxetinum 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg

nebo 100 mg.

Dalšími složkami jsou:

Obsah tobolky: částečně předbobtnalý kukuřičný škrob , dimetikon 350, sodná sůl

karboxymethylškrobu (typ A).

Tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171), černý inkoust (který obsahuje šelak,

propylenglykol, roztok amoniaku, černý oxid železitý (E172) a hydroxid draselný) a

barviva*.

*Barviva jsou:

10 mg: Žádné přídavné barvivo

18 mg: Žlutý oxid železitý (E172)

25 mg a 40 mg: Indigokarmín a černý oxid železitý (E172)

60 mg: Indigokarmín, černý oxid železitý (E172) a žlutý oxid železitý (E172)

80 mg a 100 mg: Žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172)

Jak přípravek Atomoxetin Actavis vypadá a obsah balení

10 mg: neprůhledné bílé tvrdé tobolky o velikosti 4 (14,3 mm x 5,31 mm), potištěné černým

inkoustem „A910“.

18 mg: neprůhledné zlaté (víčko) a neprůhledné bílé (tělo) tvrdé tobolky o velikosti 3 (15,9 mm x 5,82

mm), potištěné černým inkoustem „A918“.

25 mg: neprůhledné modré (víčko) a neprůhledné bílé (tělo) tvrdé tobolky o velikosti 3 (15,9 mm x

5,82 mm), potištěné černým inkoustem „A925“.

40 mg: neprůhledné modré tvrdé tobolky o velikosti 2 (18 mm x 6,35 mm), potištěné černým

inkoustem „A940“.

60 mg: neprůhledné modré (víčko) a neprůhledné zlaté (tělo) tvrdé tobolky, o velikosti 2 (18 mm x

6,35 mm), potištěné černým inkoustem „A960“.

80 mg: neprůhledné hnědé (víčko) a neprůhledné bílé (tělo) tvrdé tobolky, o velikosti 1 (19,4 mm x

6,91 mm), potištěné černým inkoustem „A980“.

100 mg: neprůhledné hnědé tvrdé tobolky o velikosti 0 (21,7 mm x 7,65 mm), potištěné černým

inkoustem „A900“.

Atomoxetin Actavis je k dispozici v blistrech po 7 (síly 10 mg, 18 mg, 25 mg a 40 mg), 28, 30, 56

a 60 tobolkách.

Atomoxetin Actavis je k dispozici v lahvičkách na tablety po 28 nebo 100 tobolkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78,

Hafnarfjördur 220

Island

Výrobce

Actavis UK Limited

Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon,

Velká Británie

Balkanpharma - Dupnitsa AD,

3 Samokovsko Shosse Str, Dupnitsa,

Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko: Atomoxetine Actavis

Česká republika: Atomoxetin Actavis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg

Dánsko: Atomoxetin Actavis

Irsko: Atomoxetin Actavis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg Hard Capsules

Island: Atomoxetin Actavis

Malta: Atomoxetin Actavis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg Hard Capsules

Rakousko: Atomoxetin Actavis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg Hartkapseln

Rumunsko: Atomoxetină Actavis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg capsule

Švédsko: Atomoxetin Actavis

Slovenská republika: Atomoxetin Actavis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg

Velká Británie: Atomoxetin Actavis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg Hard

Capsules

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.5.2016

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement