Advertisement

ATARALGIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ATARALGIN Tableta 325MG/130MG/70MG
 • Dávkování:
 • 325MG/130MG/70MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ATARALGIN Tableta 325MG/130MG/70MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PARACETAMOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIK
 • Přehled produktů:
 • ATARALGIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 133/81-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls239726/2010

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ataralgin

tablety

paracetamolum, guaifenesinum, coffeinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ataralgin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ataralgin užívat

Jak se přípravek Ataralgin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ataralgin uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ataralgin a k čemu se používá

Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin

a kofein.

Paracetamol působí proti bolesti a snižuje horečku.

Guaifenezin zvyšuje účinek paracetamolu proti bolesti. Mimoto snižuje duševní a emoční

napětí s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující účinky a usnadňuje vykašlávání.

Kofein zesiluje protibolestivé účinky, zejména u bolestí hlavy, odstraňuje únavu a zvyšuje

duševní aktivitu.

Protibolestivý účinek Ataralginu se projeví obvykle za 1/2-1 hodinu a trvá většinou 4 hodiny.

Ataralgin se používá u dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších k rychlému tlumení

mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů a bolesti v oblasti krční páteře. Dále se užívá při

bolestech kloubů a svalů doprovázejících chřipková onemocnění, k léčbě horečnatých stavů

při

chřipkových

onemočněních

jako

doplňková

léčba

horečnatých

stavů

při

jiných

onemocněních.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ataralgin užívat

Neužívejte přípravek Ataralgin

jestliže jste alergický(á) na paracetamol, guaifenezin, kofein nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1,

jestliže máte závažnou poruchu funkce jater, akutní žloutenku,

pokud současně užíváte léky poškozující játra,

při myasthenickém syndromu a myasthenia gravis.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ataralgin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

máte problémy s ledvinami nebo játry (např. alkoholismus nebo zánět jater);

máte dědičné onemocnění charakterizované nedostatkem enzymu glukosa-6-fosfát

dehydrogenázy;

máte hemolytickou anemii (chudokrevnost v důsledku rozpadu červených krvinek

trpíte chronickým kašlem nebo máte průduškové astma.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním

alkoholu a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Dalšími léčivé přípravky a přípravek Ataralgin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte Atarlgin v kombinaci s dalšími léčivými přípravky obsahujícími paracetamol.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména v případě, že užíváte některý z

následujících léků:

- metoklopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení);

- cholestyramin (používaný ke snížení cholesterolu);

- warfarin a další deriváty kumarinu (léky na ředění krve) v případě, že potřebujete užívat

paracetamol denně a dlouhodobě;

- salicylamid (proti bolesti);

- probenecid (lék k léčbě dny);

- isoniazid nebo rifampicin (léky k léčbě tuberkulózy);

- lamotrigin nebo fenytoin (léky k léčbě epilepsie);

- barbituráty nebo karbamazepiny (léky způsobující relaxaci a ospalost);

- zidovudin (k léčbě infekce HIV);

- k.acetylsalicylová (k léčbě bolesti a horečky nebo k prevenci srdečních onemocnění);

- chloramfenikol (k léčbě bakteriálních infekcí).

Přípravek Ataralgin s jídlem,

pitím a alkoholem

Při užívání tohoto přípravku se musíte vyhnout konzumaci alkoholu.

Ataralgin obsahuje kofein. Vyvarujte se přílišného pití nápojů obsahujících kofein (např. čaj,

káva nebo některé nápoje s kofeinem) v průběhu léčby. Vysoký příjem kofeinu může vést

k obtížím se spánkem, třesu a nepříjemným pocitům na hrudi (způsobeným zrychleným

tlukotem srdce).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Ataralgin se nedoporučuje užívat v těhotenství a při kojení.

Řízení

dopravních prostředků

a obsluha strojů

Není známo, že by užívání přípravku Atalagin mělo vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

3.

Jak se přípravek Ataralgin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo

podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Pokud nebylo Vaším lékařem předepsáno jinak, obvyklá dávka je pro dospělé a dospívající

ve věku 15 let a starší 1-2 tablety užívané až 3x denně s odstupem alespoň 4 hodin.

Maximální denní dávka nesmí překročit dávku 6 tablet během 24 hodin.

Maximální jednotlivá dávka nesmí být vyšší než 3 tablety. Jednotlivou dávku 3 tablety

mohou užít pouze osoby s hmotností nad 60 kg.

Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu bolestí nebo horečky, poraďte se s lékařem.

Pokud obtíže ustupují, lze přípravek užívat bez porady s lékařem až 7 dnů.

Dlouhodobé užívání je možné pouze na doporučení lékaře.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození

jater.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí jater nebo ledvin

Pacienti s onemocněním jater a ledvin, stejně i nemocní s Gilbertovým syndromem užívají lék

podle doporučení lékaře ve snížené dávce a v prodloužených odstupech mezi dávkami.

Použití u dětí

Přípravek Ataralgin není určen pro děti a dospívající mladší 15 let.

Použití u starších pacientů

U starších pacientů není třeba zvláštní úprava dávkování přípravku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ataralgin než jste měl(a)

Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, jestliže jste užil(a) více přípravku Ataralgin, než je

předepsáno nebo jestliže omylem užilo tento přípravek dítě. Udělejte to, i když se cítíte (nebo

Vaše dítě) dobře, kvůli zpožděnému riziku závažného poškození jater. Po užití více tablet

najednou se příznaky otravy projeví: pocitem nevolnosti, zvracením, slabostí, bušením srdce,

bolestmi břicha.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ataralgin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku

si vezměte, jakmile si vzpomenete, ale dodržujte nejméně 4hodinový interval mezi

jednotlivými dávkami. Neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin.

Máte-li další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):

závratě, pocit na zvracení, zvracení, zvýšení hodnot jaterních enzymů,

lehká svalová slabost, únava.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):

změny

krevního

obrazu

jako

snížení

počtu

červených

krvinek

(hemolytická

anemie),

snížení

počtu

krevních

destiček

(trombocytopenie,

agranulocytóza),

snížení

počtu

bílých

krvinek

(leukopenie,

neutropenie),

úbytek

všech

druhů

krvinek

v krvi

(pancytopenie),

závažné

kožní

reakce,

reakce

z přecitlivělosti

slabého

zrudnutí

pokožky až ke kopřivce a k šokovému stavu, u některých choulostivých

osob se může objevit dušnost v podobě astmatického záchvatu, u těchto

stavů je, nutné terapii okamžitě přerušit a vyhledat lékařskou pomoc.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Ataralgin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ataralgin obsahuje

Léčivými látkami jsou paracetamolum guaifenesinum acoffeinum.. Jedna tableta obsahuje

paracetamolum 325 mg, guaifenesinum 130mg a coffeinum 70 mg.

Pomocnými látkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, polyvidon 30, sodná sůl kros-

karmelosy, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát.

Jak přípravek Ataralgin vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ataralgin jsou bílé až téměř bílé tablety se zkosenými hranami a s půlicí rýhou na

jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena

k dělení dávky.

Tablety jsou v Al/průhledných bezbarvých PVC PVC/PVdC/Al blistrech a krabičce.

Balení obsahuje 10, 20, 30, 40, 50 nebo 60 tablet v blistrech po 10 tabletách.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobce

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění

Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.11.2015

Advertisement