Advertisement

ASUMATE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ASUMATE Potahovaná tableta 0,1MG/0,02MG
 • Dávkování:
 • 0,1MG/0,02MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 6X(21+7) Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ASUMATE Potahovaná tableta 0,1MG/0,02MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LEVONORGESTREL A ETHINYLESTRADIOL
 • Přehled produktů:
 • ASUMATE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 014/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls258471/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Asumate 0,10 mg/0,02 mg potahované tablety

Levonorgestrelum/Ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Stejně

postupujte

v případě

jakýchkoli

nežádoucích

účinků, které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně.

Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při

znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní

sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Asumate a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Asumate užívat

Jak se přípravek Asumate užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Asumate uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Asumate a k čemu se používá

Asumate je antikoncepční tabletka a používá se k zabránění otěhotnění.

Každá růžová tableta obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů, konkrétně

levonorgestrelu a ethinylestradiolu.

Bílé tablety neobsahují léčivé látky a nazývají se tablety placeba.

Antikoncepční tablety, které obsahují dva hormony, se nazývají “kombinované” tablety.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Asumate užívat

Obecné informace

Předtím, než začnete užívat přípravek Asumate, měla byste si přečíst informace o krevních

sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin – (viz bod 2

„Krevní sraženiny“).

Než začnete užívat Asumate, lékař vám položí několik otázek týkajících se vašeho zdravotního

stavu

zdravotního

stavu

vašich

blízkých

příbuzných.

Lékař

vám

také

změří

krevní

tlak

v závislosti na vaší osobní situaci může provést ještě další vyšetření.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání Asumate

přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost Asumate snížena. V takových případech byste se

měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční

metodu, například kondom nebo jinou, tak zvanou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu

neplodných dnů nebo měření bazální teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože

Asumate upravuje měsíční změny tělesné teploty a cervikálního hlenu.

Asumate podobně jako jiná hormonální kontraceptiva nechrání proti infekci HIV (AIDS) ani

jiným pohlavně přenosným infekcím.

Jakmile užíváte tento léčivý přípravek, měla byste pravidelně navštěvovat lékaře, nejméně

dvakrát ročně.

Pokud se u Vás vyskytnou jakékoliv neobvyklé příznaky jako např. nevysvětlitelné bolesti

v oblasti hrudníku, břicha nebo nohou, obraťte se okamžitě na svého lékaře.

Neužívejte Asumate

Neužívejte přípravek Asumate, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže

uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční

metoda by pro Vás byla vhodnější.

pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza,

DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;

pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C,

deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu;

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“);

pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;

pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na

hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA –

dočasné příznaky cévní mozkové příhody);

pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:

– těžký diabetes s poškozením krevních cév;

– velmi vysoký krevní tlak;

– velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);

– onemocnění označované jako hyperhomocysteinémie;

pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“;

pokud máte (nebo jste měla) zánět slinivky břišní (pankreatitida)

pokud máte (nebo jste v minulosti měla) onemocnění jater a jaterní funkce ještě nejsou v normě

pokud máte (nebo jste měla) nádor jater

pokud máte (nebo jste měla) rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni existuje

podezření

pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna

pokud jste alergická na ethinylestradiol, levonorgestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Přecitlivělost se může projevit svěděním, vyrážkou nebo otokem.

Upozornění a opatření

V některých situacích můžete potřebovat při užívání Asumate nebo jiné kombinované antikoncepce

zvláštní péči, pak je nutné, aby vás lékař pravidelně kontroloval. Pokud se vás týká některý z dále

vyjmenovaných stavů, musíte informovat svého lékaře ještě před začátkem užívání Asumate.

Jestliže se u vás během užívání Asumate vyskytne nebo se zhorší některý z dále vyjmenovaných

stavů, musíte se také poradit s lékařem:

pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev);

pokud máte systémový lupus erythematodes (SLE – onemocnění, které postihuje Vás přirozený

obranný systém);

pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – porucha srážení krve, která vede k selhání

ledvin);

pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek);

pokud

máte

zvýšené

hladiny

tuku

v krvi

(hypertriglyceridémie)

nebo

pozitivní

rodinnou

anamnézu

tohoto

onemocnění.

Hypertriglyceridémie

souvisí

zvýšeným

rizikem

rozvoje

pankreatitidy (zánět slinivky břišní);

pokud potřebujete operaci, nebo pokud dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny“);

pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého

lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat Asumate;

pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);

pokud máte křečové žíly (varixy);

pokud někdo z vašich přímých příbuzných má nebo měl rakovinu prsu

pokud máte onemocnění jater nebo žlučníku

pokud máte cukrovku (diabetes)

pokud trpíte depresí

pokud trpíte epilepsií (viz Další léčivé přípravky a přípravek Asumate)

pokud máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího

užívání

pohlavních

hormonů,

například

ztráta

sluchu,

porfyrie

(krevní

choroba),

kožní

puchýřkovité

onemocnění

během

těhotenství

(těhotenský

herpes),

nervové

onemocnění

projevující se nečekanými pohyby těla (Sydenhamova chorea)

pokud

máte

nebo

jste

měla

chloasma

(žluto-hnědavé

pigmentové

skvrny

kůži,

zvané

těhotenské skvrny, zvláště v obličeji nebo na krku). Pokud ano – vyhněte se slunění nebo

ultrafialovému záření.

pokud máte vrozený angioedém, přípravky obsahující estrogeny mohou navodit nebo zhoršit

jeho příznaky. Jestliže se u vás objeví příznaky angioedému jako např. otok obličeje, jazyka

a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, okamžitě

musíte navštívit lékaře.

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc

- pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může

znamenat, že máte krevní

sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní embolie), srdeční

záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod "krevní sraženina“ (trombóza) níže).

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní

sraženinu“.

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Asumate, zvyšuje Vaše riziko

rozvoje

krevní

sraženiny

porovnání

jejím

neužíváním.

vzácných

případech

může

krevní

sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);

v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé

následky nebo velmi vzácně mohou být fatální.

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku Asumate

je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo

příznaků.

Máte některé z těchto známek?

Čím pravděpodobně trpíte?

otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle,

zvláště doprovázený:

bolestí

nebo

citlivostí

noze,

která

může

být

pociťována pouze vstoje nebo při chůzi

zvýšenou teplotou postižené nohy

změnou

barvy

kůže

noze,

např.

zblednutí,

zčervenání nebo zmodrání

Hluboká žilní trombóza

náhlý

nástup

nevysvětlitelné

dušnosti

nebo

rychlého

dýchání

náhlý

kašel

zřejmé

příčiny,

který

může

způsobit

vykašlávání krve

ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém

dýchání

těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

těžká bolest žaludku

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé

těchto

příznaků,

jako

kašel

nebo

dušnost,

mohou

být

zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího

traktu (např. „nachlazení“).

Plicní embolie

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:

okamžitá ztráta zraku nebo

bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty

zraku

Trombóza

retinální

žíly

(krevní sraženina v oku)

bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže

pocit

stlačení

nebo

plnosti

hrudi,

paži

nebo

hrudní kostí

plnost, porucha trávení nebo pocit dušení

nepříjemné

pocity

horní

části

těla

vyzařující

zad,

čelisti, hrdla, paže a břicha

pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě

extrémní slabost, úzkost nebo dušnost

Srdeční záchvat

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy,

zvláště na jedné straně těla

náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním

náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích

náhlé

potíže

chůzí,

závratě,

ztráta

rovnováhy

nebo

koordinace

náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé

příčiny

ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s

téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat

okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další

cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda

otok a lehké zmodrání končetiny

těžká bolest žaludku (akutní břicho)

Krevní

sraženiny

blokující

jiné cévy

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

Používání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem krevních

sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji

se objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce.

Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní

trombózu (DVT).

Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii.

Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza

retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální

antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální

antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou

hormonální antikoncepci.

Když ukončíte užívání přípravku Asumate, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni

během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, jakou

používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Asumate je malé.

- Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se u

dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

- Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel,

norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

- Riziko, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší podle vaší lékařské anamnézy (viz níže „Faktory,

které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“).

Riziko rozvoje krevní sraženiny

za rok

Ženy,

které

neužívají/nepoužívají

kombinovanou

hormonální pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné

Asi 2 z 10 000 žen

Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku

obsahující

levonorgestrel,

norethisteron

nebo

norgestimát

Asi 5-7 z 10 000 žen

Ženy, které užívají přípravek Asumate

Asi 5-7 z 10 000 žen

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Asumate je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše

riziko je vyšší, pokud:

máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti (BMI) nad 30 kg/m

někdo z vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích (plicní embólie) nebo

jiném orgánu v mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou

poruchu srážení krve;

potřebujete operaci, nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo

pokud máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Asumate přerušit na několik týdnů

před operací, nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku

Asumate, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat.

jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let);

jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko vzniku krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit riziko vzniku krevní sraženiny, zvláště pokud

máte některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste svého lékaře informovala, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si

nejste jista. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Asumate ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Asumate, např. se u

přímého příbuzného vyskytne krevní sraženina z neznámého důvodu, nebo pokud se zvýší Vaše

tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může

například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání

přípravku Asumate je velmi malé, ale může se zvyšovat:

se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);

pokud

kouříte.

Při

užívání

kombinované

hormonální

antikoncepce,

jako

přípravek

Asumate, je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je

Vám více než 35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;

pokud máte nadváhu;

pokud máte vysoký krevní tlak;

pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku

(do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní

mozkové příhody;

pokud

nebo

někdo

Vašich

přímých

příbuzných

vysokou

hladinu

tuku

krvi

(cholesterol nebo triglyceridy);

pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;

pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace

síní);

pokud máte diabetes.

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být

riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Asumate, například

začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se

zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

Asumate a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinovanou tabletu, ale není

známo, zda je toto opravdu způsobeno léčivým přípravkem. Je možné, že více nádorů je zjištěno u

žen užívajících kombinovanou tabletu proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji.

Po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá.

důležité,

abyste

pravidelně

kontrolovala

prsa

v případě,

nahmatáte

nějakou

bulku,

kontaktovala svého lékaře.

V ojedinělých případech byly u uživatelek tablet pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji

zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte silnou, nezvyklou bolest břicha, okamžitě kontaktujte

lékaře.

U dlouhodobých uživatelek byly popsány případy rakoviny děložního hrdla, ale není jasné, do jaké

míry je toto riziko ovlivněno jinými faktory jako lidským papilloma virem (HPV).

Krvácení mezi periodami

Během prvních měsíců užívání Asumate můžete mít neočekávané krvácení (krvácení mimo placebový

interval). Pokud se s takovým krvácením setkáte po dobu delší než několik prvních měsíců nebo

krvácení začne po několika měsících, Váš lékař musí zjistit příčinu.

Co mám dělat, pokud nebudu mít menstruaci v době, kdy užívám placebo?

Pokud jste užívala všechny růžové aktivní tablety správně, nezvracela jste ani jste neměla závažný

průjem a neužíváte žádné jiné léky, je vysoce nepravděpodobné, že jste těhotná.

Pokud nebudete mít dvě menstruace po sobě, mohla byste být těhotná. Ihned se spojte se svým

lékařem. Nezačněte užívat další blistr, dokud nebudete mít jistotu, že nejste těhotná.

Další léčivé přípravky a přípravek Asumate

Vždy

informujte

lékaře,

který

vám

Asumate

předepisuje,

všech

lécích

nebo

rostlinných

přípravcích, které

užíváte.

Také

informujte každého

lékaře

nebo

zubního

lékaře,

který

vám

předepisuje další lék (nebo lékárníka, který vám lék vydává), že užíváte Asumate. Mohou vám

poradit, zda potřebujete používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud

ano, na jak dlouhou dobu.

Některé léky mohou mít vliv na množství přípravku

Asumate v krvi a mohou způsobit, že má

přípravek nižší antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky

patří:

léky k léčbě

epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin)

tuberkulózy (například rifampicin)

HIV infekce a virové hepatitidy typu C (tzv. inhibitory proteázy a nenukleosidové inhibitory

reverzní transkriptázy, např. ritonavir, neviparin, efavirenz)

jiných infekčních onemocnění (např. griseofulvin, ketokonazol)

zánětu a onemocnění kloubů (etorikoxib)

vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan)

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Asumate může ovlivnit účinek jiných léků, například:

léků obsahující cyklosporin;

antiepileptika lamotrigin (souběžné užívání může vést ke zvyšující se frekvenci záchvatů)

theofylinu (používaný při dýchacích obtížích)

tizanidinu (používaný k léčbě bolesti svalů a/nebo svalových křečí).

Předtím, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, že užíváte, nedávno jste užívala nebo plánujete užívat jiné

léčivé přípravky.

Laboratorní testy

Jestliže potřebujete krevní testy, oznamte svému lékaři nebo laboratornímu personálu, že užíváte

antikoncepční tabletku, protože perorální kontraceptiva mohou ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Jestliže jste těhotná, nesmíte Asumate užívat. Jestliže otěhotníte během užívání přípravku Asumate,

přestaňte jej okamžitě užívat a obraťte se na svého lékaře. Jestliže chcete otěhotnět, můžete přestat

tabletky užívat kdykoliv (také viz „Jestliže jste přestala užívat přípravek Asumate”).

Kojení

Obecně se užívání Asumate během kojení nedoporučuje. Jestliže chcete užívat tabletky během

kojení, měla byste o tom informovat svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že Asumate ovlivňuje řízení nebo používání strojů.

Asumate obsahuje laktózu, hlinitý lak červeně allura AC, hlinitý lak indigokarmínu

Přípravek Asumate obsahuje laktózu. Pokud u Vás byla zjištěna nesnášenlivost určitých cukrů, obraťte

se před začátkem užívání na svého lékaře.

Přípravek Asumate obsahuje barviva hlinitý lak červeně allura

AC (E129) a

hlinitý lak indigokarmínu

(E132), která mohou způsobit alergické reakce.

3.

Jak se Asumate užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo dle

pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Pokud jste před začátkem užívání přípravku Asumate používala jinou antikoncepci, víte, že většina

antikoncepčních přípravků obsahuje 21 tablet. Při jejich užívání následuje po 21 dnech, kdy užíváte

tablety, jeden týden bez tablet.

Užívání antikoncepce s 28 tabletami je jiné. Po užívání 21 růžových tablet musíte pokračovat a užívat

7 placebo tablet; při jejich užívání není žádný interval bez užívání tablet, ale týden s „placebem“

(týden, kdy užíváte placebo tablety ze 4. řady). Jelikož užíváte jednu tabletu každý den a mezi blistry

není žádný interval bez užívání tablet, stane se pro Vás jejich užívání rutinou, čímž je následně

sníženo riziko, že zapomenete tabletku užít.

Dvě rozdílné barvy tablet Asumate jsou uspořádány ve správném pořadí pro užívání. Blistr obsahuje

28 tablet.

Vezměte si každý den jednu tabletu Asumate a zapijte ji malým množstvím vody. Tablety byste měla

užívat každý den zhruba ve stejnou dobu.

Tablety navzájem nezaměňujte: Užívejte růžovou tabletu jednou denně po dobu prvních 21 dnů a

poté jednu bílou tabletu denně během posledních 7 dnů. Poté musíte následující den začít nový blistr

(21 růžových tablet a 7 bílých tablet). Mezi blistry není žádný interval bez léčiva.

Každý blistr obsahuje 28 tablet. Užívání tablet po dobu 28 po sobě následujících dnů je důležité pro

zachování antikoncepčního účinku.

Každý blistr obsahuje sedm samolepících nálepek, na nichž jsou natištěny zkratky dnů v týdnu. Podle

dne v týdnu, kdy začnete s užíváním tablet, si zvolíte odpovídající samolepící nálepku. Poté přilepte

odpovídající

nálepku

horního

levého

rohu

blistru

přes

slova

„Zde

umístěte

nálepku“.

označením dne v týdnu tak budete mít vždy sloupec tablet. Je důležité, abyste užívala tabletu každý

den. Začněte užívat tablety od první tablety vlevo v první řadě, kde je označení „START“.

Následně užívejte tablety ve směru šipek na blistru, nejprve užívejte růžové tablety po dobu 21 dnů a

pak bílé tablety po zbývajících 7 dnů až využíváte celý blistr 28 tablet. Pak začněte užívat nový blistr.

Mezi užíváním tablet není žádná přestávka.

Během 7 dnů, kdy užíváte bílé tablety placeba (dny s placebem), byste měla začít krvácet (tzv.

krvácení z vysazení). Obvykle se tak stane 2. nebo 3. den poté, co jste užila poslední růžovou tabletu s

léčivou látkou. Jakmile jste užila poslední bílou tabletu, začněte následující den další blistr, i když Vaše

krvácení neustalo. To znamená, že byste měla začít svůj následující blistr přesně v tentýž den v týdnu

a krvácení z vysazení by mělo nastat každý měsíc v tytéž dny.

Pokud

užíváte

přípravek

Asumate

podle

tohoto

doporučení,

budete

rovněž

chráněna

proti

otěhotnění po 7 dnů, kdy užíváte tablety placeba.

Kdy můžete začít s prvním blistrem?

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Asumate začněte užívat první den cyklu (to znamená první den menstruačního krvácení). Pokud

začnete užívat Asumate první den vašeho menstruačního krvácení, jste okamžitě chráněna proti

otěhotnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít

navíc ještě další antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní.

Změna z jiné kombinované hormonální antikoncepce, vaginálního hormonálního kroužku nebo

náplasti.

Užívání Asumate je vhodné zahájit ihned další den po užití poslední aktivní tablety předchozí

antikoncepční tablety (poslední tableta obsahující účinnou látku), nejpozději však musíte užívání

zahájit v den následující po obvyklém intervalu bez užívání tablet (nebo po období užívání

placebo-tablet

předchozí

antikoncepce).

Pokud

přecházíte

z kombinované

antikoncepce

vaginálním kroužkem nebo náplastí, řiďte se pokyny lékaře.

Pokud přecházíte z antikoncepce obsahující pouze progestogen (progestogen obsahující tablety,

injekce, implantáty nebo progestogen uvolňující nitroděložní tělísko či implantát - IUD).

Z užívání tablet pouze s progestogenem můžete přejít kdykoliv (z implantátů nebo IUD v den

jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být opět aplikována další injekce), ale ve všech

případech se doporučuje, abyste používala během prvních 7 dní užívání tablet další antikoncepční

opatření (například kondom).

Po potratu

Dodržujte doporučení svého lékaře.

Po porodu

Po porodu můžete začít užívat Asumate mezi 21. a 28. dnem. Jestliže začnete užívat později než

28. den, musíte použít bariérovou metodu (například kondom) během prvních 7 dnů užívání

Asumate.

Jestliže

jste

porodu

měla

pohlavní

styk

před

(opětovným)

zahájením

užívání

Asumate,

přesvědčte se, že nejste těhotná nebo počkejte do dalšího menstruačního cyklu.

Pokud kojíte a chcete po porodu (znovu) začít užívat Asumate.

Přečtěte si bod „Kojení“.

V případě, že si nejste jistá, kdy můžete s užíváním začít, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Asumate, než jste měla

Nebyly hlášeny žádné vážné škodlivé účinky po užití většího množství tablet přípravku Asumate.

Jestliže užijete více tablet najednou, mohou se u vás objevit příznaky nevolnosti nebo zvracení.

U mladých dívek se může vyskytnout vaginální krvácení.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Asumate, nebo zjistíte, že několik tablet spolklo dítě, požádejte

o radu svého lékaře, nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Asumate

Tablety ve čtvrté řadě blistru jsou tablety placeba. Pokud si zapomenete vzít jednu z těchto tablet,

nebude to mít žádný vliv na účinek Asumate. Zapomenutou tabletu placeba vyhoďte.

Pokud si zapomenete vzít růžovou aktivní tabletu (z 1., 2. nebo 3. řady blistru), dodržujte tyto

pokyny:

Jestliže se opozdíte s užitím tablety o méně než 12 hodin, ochrana proti otěhotnění se tím

nesníží. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.

Jestliže se opozdíte s užitím tablety o více než 12 hodin, ochrana proti otěhotnění se tím může

snížit. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko otěhotnění.

Riziko nedostatečné ochrany před otěhotněním je nejvyšší, pokud si zapomenete vzít růžovou

tabletu na počátku (1. řada) nebo na konci (3. řada) blistru.

Pokud jste si zapomněla vzít tabletu, řiďte se následujícími pravidly (viz také schéma níže):

Více než jedna vynechaná tableta v tomto blistru

Poraďte se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná během dne 1-7 (první řada)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně.

Pokračujte v užívání následujících tablet v obvyklou dobu a během následujících 7 dní používejte

navíc další antikoncepční opatření, například kondom. Pokud jste měla pohlavní styk během týdne

před vynecháním tablety, můžete být těhotná. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.

1 tableta vynechaná během dne 8-14 (druhá řada)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně.

Pokračujte v užívání následujících tablet v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a

nepotřebujete žádná další opatření.

1 tableta vynechaná během dne 15-21 (třetí řada)

Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:

Užijte tabletu, kterou jste zapomněla užít, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to

znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte s dalšími tabletami v obvyklou dobu. Místo

obvyklého užívání bílých tablet s placebem začněte užívat ihned následující blistr.

Budete mít pravděpodobně menstruaci na konci druhého blistru, kdy budete užívat bílé

tablety placeba, ale mohla byste rovněž špinit nebo mít krvácení podobné menstruačnímu při

užívání druhého blistru.

Můžete rovněž ukončit užívání růžových tablet s léčivou látkou a začít okamžitě užívat bílé

tablety placeba (poznamenejte si den, kdy jste zapomněla užít tabletu). Potom začněte

užívat tablety z nového blistru. Pokud budete chtít začít užívat nový blistr ve Vašem pevně

stanoveném zahajovacím dnu, užívejte tablety placeba po méně než 7 dnů.

Pokud se budete řídit některým z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění.

Pokud jste zapomněla užít tabletu a nedostavilo se krvácení během dnů s placebem, mohlo by to

znamenat, že jste těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího blistru, kontaktujte lékaře.

Více než jedna růžová

tableta vynechaná v tomto

blistru

Poraďte se se svým lékařem.

Co mám dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu?

Jestliže zvracíte nebo máte silný průjem během 3 - 4 hodin po užití růžové tablety s léčivou látkou, je

tu riziko, že Váš organismus nebude plně absorbovat léčivé látky v tabletce. Důsledek je stejný, jako

byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou růžovou

tabletu z náhradního (rezervního) balení. Pokud možno, musíte tabletu užít během 12 hodin od doby,

kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny

uvedenými v části „Jestliže jste zapomněla užít přípravek Asumate“.

Oddálení krvácení: co bych měla vědět?

Ačkoliv se to nedoporučuje, můžete si oddálit menstruaci (krvácení z vysazení), pokud nebudete

užívat bílé tablety placeba a začnete užívat nový blistr Asumate. V průběhu užívání druhého blistru se

může objevit špinění nebo krvácení. Dokončete užívání celého druhého blistru včetně 7 bílých tablet

placeba ze 4. řady. Potom přejděte k dalšímu blistru jako obvykle.

Předtím, než se rozhodnete oddálit krvácení, poraďte se s lékařem.

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co bych měla vědět?

Užíváte-li tablety podle uvedených pokynů, budete pokaždé začínat krvácet během placebového

intervalu. Pokud chcete tento den změnit, pouze zkraťte nejbližší placebový interval – dobu, kdy

Měla jste v předchozím týdnu pohlavní styk?

Den 1-7

Vezměte si zapomenutou tabletu

Používejte bariérovou (antikoncepční)

metodu dalších 7 dnů a

dokončete užívání blistru

Vezměte si zapomenutou tabletu

dokončete užívání blistru

Den 8-14

Vezměte si zapomenutou tabletu a

dokončete užívání růžových tablet z blistru

7 bílých tablet s placebem vyhoďte

začněte nový blistr.

Okamžitě přestaňte užívat růžové tablety.

Začněte užívat 7 tablet s placebem.

Pak začněte nový blistr.

nebo

Den 15-21

Zapomněla jste si

vzít jen jednu

růžovou tabletu

(vzala jste si ji za

déle než 12 hodin).

berete bílé tablety placeba - (nikdy tento interval neprodlužujte – 7 dnů je maximum!). Například,

pokud krvácení obvykle začíná v pátek a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte

začít užívat tablety z nového blistru o 3 dny dříve než obvykle. Může se stát, že nebudete vůbec

krvácet. Může se však objevit slabé krvácení nebo menstruaci podobné krvácení.

Nejste-li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Asumate

Užívání Asumate můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého

lékaře,

vám

doporučil

jinou

spolehlivou

metodu

antikoncepce.

Jestliže

chcete

otěhotnět,

přestaňte užívat přípravek Asumate a počkejte na menstruační periodu předtím, než se pokusíte

otěhotnět. Tak budete schopna snáze vypočítat předpokládaný termín porodu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní sraženiny v

tepnách (arteriální tromboembolismus, (ATE)) je přítomné u všech žen, které užívají kombinovanou

hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku užívání kombinované

hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Asumate užívat“.

Následující seznam nežádoucích účinků má spojitost s užíváním přípravku Asumate:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 uživatelek):

změny nálad, depresivní nálada

bolest hlavy

pocit na zvracení, bolesti břicha

bolest nebo napětí prsů

nárůst tělesné hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 uživatelek):

snížení zájmu o sex

vyrážka

migréna

zvracení, průjem

svědění nebo kopřivka

zvětšení prsů

nadměrné zadržování vody

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 uživatelek):

nesnášenlivost kontaktních čoček

alergické reakce

zvýšení zájmu o sex

výtok z prsů nebo z pochvy

kožní zánět projevující se načervenalými, bolestivými, jemnými bulkami (erythema nodosum)

kožní porucha způsobující červené, ohraničené strupy nebo vředy (erythema multiforme)

snížení hmotnosti

Níže uvedené závažné nežádoucí účinky byly hlášeny častěji u žen užívajících perorální antikoncepci

(viz bod 2: Upozornění a opatření):

vznik krevních sraženin v tepnách a žílách

mozková mrtvice

vysoká hladina cholesterolu

změny v toleranci glukózy

hnědo-zlaté pigmentové skvrny (chloasmy), tzv. těhotenské skvrny

zvýšení krevního tlaku

jaterní tumory nebo rakovina prsu

poruchy funkce ledvin

škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:

v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza);

v plících (tj. plicní embolie);

srdeční záchvat;

cévní mozková příhoda;

příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé

jako tranzitorní ischemická ataka (TIA);

krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která

zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích

krevní sraženiny viz bod 2)

Při používání kombinovaných perorálních kontraceptiv může dojít ke vzniku nebo zhoršení těchto

stavů:

Crohnovy

choroby,

ulcerózní

kolitidy,

epilepsie,

migrény,

endometriózy,

porfýrie

(metabolické

onemocnění, které způsobuje bolesti břicha a psychické poruchy), systémový lupus erythematodes

(tělo pacientky je napadáno a poškozováno vlastními tkáněmi a orgány), opar v posledních stádiích

těhotenství, Sydenhamova chorea (rychlé mimovolní záškuby nebo trhané pohyby), hemolyticko-

uremický syndrom (stav, který se vyskytuje po průjmu způsobeném baktérií E. coli), porucha funkce

jater projevující se žloutenkou, poruchy funkce žlučníku a tvorba žlučových kamenů.

U pacientek s vrozeným angioedémem (vyskytuje se náhlý otok kůže, sliznic, vnitřních orgánů nebo

mozku) mohou estrogeny

obsažené v antikoncepčních tabletkách vyvolat

nebo

zhoršit

příznaky

angioedému.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Asumate uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za textem

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Asumate obsahuje

Léčivými látkami jsou levonorgestrelum a ethinylestradiolum.

Asumate obsahuje tablety 2 barev.

Jedna růžová tableta obsahuje 0,10 mg levonorgestrelum a 0,02 mg ethinylestradiolum. Dalšími

složkami přípravku jsou: laktóza, povidon K-30 (E1201), magnesium – stearát (E572) a potahová

soustava opadry II růžová [polyvinyl alkohol, mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), makrogol

3350, hlinitý lak červeně allura AC (E129), lecithin (E322), červený oxid železitý (E172) a hlinitý

lak indigokarmínu (E129)].

Jedna bílá tableta (neaktivní tableta nebo placebo tableta) obsahuje pouze pomocné látky

(žádné léčivé látky), kterými jsou laktóza, povidon K-30 (E1201), magnesium – stearát (E572) a

potahová soustava opadry II bílá [polyvinyl alkohol, mastek (E553b), oxid titaničitý (E171),

makrogol 3350].

Jak přípravek Asumate vypadá a co obsahuje toto balení

Aktivní potahované tablety jsou růžové a kulaté.

Placebo potahované tablety jsou bílé a kulaté.

Přípravek Asumate je dostupný v blistrech s 28 tabletami: 21 aktivních růžových tablet plus 7

bílých placebo tablet.

Velikost balení je 1, 3 nebo 6 blistrů, každý z nich obsahuje 28 tablet. Na trhu nemusí být všechny

velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Exeltis Czech s.r.o.

Želetavská 1449/9

Praha 4 – Michle

Česká republika

Výrobce

Laboratorios León Farma, S.A.

Polígono Industrial Navatejera, La Vallina S/N

24008 Navatejera (Leon)

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských zemích EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko: Melleva

Belgie, Lucembursko: LEVOBEL continu

Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko: Asumate

Německo: LEVOBEL andauernd

Maďarsko: Missee 0.10 mg /0.02 mg, film-coated tablets

Polsko: Orlifique

Slovenská republika: Levonille

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.12.2016

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

22-3-2018

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Apotex Corp.]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Apotex Corp.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

MORNING AFTER (Levonorgestrel) Tablet [Rapha Pharmaceuticals, Inc.]

MORNING AFTER (Levonorgestrel) Tablet [Rapha Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ALTAVERA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

ALTAVERA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LEVONORGESTREL/ETHINYL ESTRADIOL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Xiromed, LLC.]

LEVONORGESTREL/ETHINYL ESTRADIOL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ISIBLOOM (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

ISIBLOOM (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

VOLNEA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

VOLNEA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LORYNA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol Tablets) Kit [Xiromed, LLC.]

LORYNA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol Tablets) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

KYLEENA (Levonorgestrel) Intrauterine Device [Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.]

KYLEENA (Levonorgestrel) Intrauterine Device [Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

SKYLA (Levonorgestrel) Intrauterine Device [Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.]

SKYLA (Levonorgestrel) Intrauterine Device [Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

PREVENTEZA (Levonorgestrel) Tablet [Combe Incorporated]

PREVENTEZA (Levonorgestrel) Tablet [Combe Incorporated]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OPTION 2 (Levonorgestrel) Tablet [L. Perrigo Company]

OPTION 2 (Levonorgestrel) Tablet [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

TRI-SPRINTEC (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [REMEDYREPACK INC.]

TRI-SPRINTEC (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

Mirena vs. Paragard

Mirena vs. Paragard

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and ParaGard (intrauterine copper contraceptive) are forms of birth control that are hormone-releasing systems placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy.

US - RxList

20-2-2018

MY WAY (Levonorgestrel) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MY WAY (Levonorgestrel) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

Mirena vs. Skyla

Mirena vs. Skyla

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and Skyla (levonorgestrel-releasing intrauterine system) are forms of birth control that are hormone-releasing systems placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy. A difference is Mirena is effective for up to 5 years, while Skyla is effective for up to 3 years. Mirena is also used for the treatment of heavy menstrual bleeding in women.

US - RxList

12-2-2018

Mirena vs. Kyleena

Mirena vs. Kyleena

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and Kyleena (levonorgestrel-releasing intrauterine system) are forms of birth control that are hormone-releasing systems placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy for up to 5 years. Mirena is also used for the treatment of heavy menstrual bleeding in women.

US - RxList

12-2-2018

Mirena vs. Liletta

Mirena vs. Liletta

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and Liletta (levonorgestrel-releasing intrauterine system) are forms of birth control that are hormone-releasing systems placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy. A difference is Mirena is effective for up to 5 years, while Liletta is effective for up to 3 years.

US - RxList

12-2-2018

Mirena vs. NuvaRing

Mirena vs. NuvaRing

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and NuvaRing (etonogestrel and ethinyl estradiol vaginal ring) are forms of birth used to prevent pregnancy. Mirena is a hormone-releasing system placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy for up to 5 years. NuvaRing contains a combination of female hormones in a flexible contraceptive vaginal ring used to prevent pregnancy.

US - RxList

9-2-2018

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

ECONTRA ONE-STEP (Levonorgestrel) Tablet [Afaxys Pharma, LLC]

ECONTRA ONE-STEP (Levonorgestrel) Tablet [Afaxys Pharma, LLC]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

MY CHOICE TM (Levonorgestrel) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MY CHOICE TM (Levonorgestrel) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

XULANE (Norelgestromin And Ethinyl Estradiol) Patch [A-S Medication Solutions]

XULANE (Norelgestromin And Ethinyl Estradiol) Patch [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

VYLIBRA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

VYLIBRA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

TRI-VYLIBRA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

TRI-VYLIBRA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

MONO-LINYAH (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

MONO-LINYAH (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

TRI-LINYAH ( Norgestimate And Ethinyl Estradiol ) Kit [Northstar Rx LLC]

TRI-LINYAH ( Norgestimate And Ethinyl Estradiol ) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LARIN 1/20 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

LARIN 1/20 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

SETLAKIN (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

SETLAKIN (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LARIN 1.5/30 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

LARIN 1.5/30 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement