Advertisement

ASPIRIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ASPIRIN Obalená tableta 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Obalená tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 80 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ASPIRIN Obalená tableta 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ
 • Přehled produktů:
 • ASPIRIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 480/13-C
 • Datum autorizace:
 • 01-07-2016
 • EAN kód:
 • 8590322002902
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls185571/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Aspirin 500 mg obalené tablety

acidum acetylsalicylicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Pokud se do 3 dnů (u horečky) nebo 3-4 dnů (u bolesti) nebudete cítit lépe nebo pokud se

Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aspirin 500 mg obalené tablety užívat

3. Jak se přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Aspirin 500 mg obalené tablety uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety a k čemu se používá

Přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety obsahuje kyselinu acetylsalicylovou. Kyselina

acetylsalicylová je analgetikum (ulevuje od bolesti) a antipyretikum (snižuje horečku).

Přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety se používá k symptomatické léčbě horečky a/nebo mírné až

středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, chřipkový syndrom, bolest zubů nebo bolest svalů.

Přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety je určen pouze pro dospělé a dospívající od 12 let

věku (vážící 40 kg a více). Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka na jiné formy kyseliny

acetylsalicylové určené k podání pacientům s hmotností nižší než 40 kg.

Pokud se do 3 dnů (u horečky) nebo 3-4 dnů (u bolesti) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží,

musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aspirin 500 mg obalené tablety užívat

Neužívejte Aspirin 500 mg obalené tablety:

jestliže jste alergický/á na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiné salicyláty nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

jestliže jste někdy měl/a astma nebo alergickou reakci (např. kopřivku, angioedém, závažnou

rýmu, šok) způsobené podáním kyseliny acetylsalicylové nebo podobného léčivého přípravku

(obzvláště nesteroidních antiflogistik)

jestliže máte žaludeční nebo střevní vřed (včetně dvanáctníkového)

jestliže máte onemocnění se zvýšeným krvácením nebo riziko krvácení

jestliže trpíte závažným selháním ledvin, jater nebo srdce

jestliže jste léčen/a methotrexátem v dávkách vyšších než 20 mg/týden

jestliže jste léčen/a perorálními antikoagulancii (léky na ředění krve k zabránění srážení)

jestliže jste více než 5 měsíců těhotná (po 24. týdnu bez menstruace)

Jestliže si nejste jistý/á, zda je pro Vás tento léčivý přípravek vhodný, poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aspirin 500 mg obalené tablety se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem:

jestliže rovněž užíváte jiné léčivé přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, aby se tak

předešlo riziku předávkování

jestliže se vyskytnou bolesti hlavy při dlouhodobém užívání vysokých dávek kyseliny

acetylsalicylové, nezvyšujte dávkování, spíše vyhledejte svého lékaře nebo lékárníka

jestliže používáte léky proti bolesti pravidelně, zejména několik léků proti bolesti v kombinaci,

může dojít ke snížení funkce ledvin

jestliže máte nedostatek G6PD (nedostatek glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, dědičné

onemocnění postihující červené krvinky), neboť vyšší dávky kyseliny acetylsalicylové by

mohly vést k hemolýze (destrukce červených krvinek)

jestliže jste někdy měl/a žaludeční nebo střevní vředy, žaludeční nebo střevní krvácení nebo

gastritidu

jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater

jestliže máte astma: výskyt astmatického záchvatu může u některých pacientů souviset

s alergickou reakcí na nesteroidní protizánětlivé léky nebo na kyselinu acetylsalicylovou. V

takovém případě se užití tohoto léčivého přípravku nedoporučuje

jestliže máte silné menstruační krvácení

jestliže se během léčby léčby objeví krvácení ze zažívacího traktu (zvracení krve, krev ve

stolici, černá barva stolice) musíte přerušit léčbu a okamžitě kontaktovat svého lékaře nebo

volat záchrannou službu

jestliže rovněž užíváte léky na ředění krve a zabraňující srážení krve (antikoagulancia)

kyselina acetylsalicylová zvyšuje i v nízkých dávkách riziko krvácení a to i v případě, že jste ji

užil/a před několika dny. Informujte o tom svého lékaře, chirurga, anesteziologa nebo zubního

lékaře v případě, že Vás čeká chirurgický (operační) zákrok a to i malého rozsahu

kyselina acetylsalicylová mění množství kyseliny močové v krvi. To je třeba vzít v úvahu,

pokud užíváte léky proti dně

během kojení se užívání tohoto léčivého přípravku nedoporučuje

Děti

U dětí trpících virovou infekcí a při užívání kyseliny acetylsalicylové, byl pozorován výskyt Reyova

syndromu (vzácné, avšak velmi závažné onemocnění spojené především s neurologickým a jaterním

poškozením). Z tohoto důvodu:

v případě virového onemocnění, jako je chřipka nebo neštovice, nemá být dítěti podána

kyselina acetylsalicylová bez předchozí porady s lékařem

okamžitě informujte lékaře jestliže se u dítěte, které užívá kyselinu acetylsalicylovou, projeví

příznaky jako jsou závratě nebo omdlévání, porucha chování nebo zvracení

Další léčivé přípravky a přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

V následujícím textu jsou použity tyto definice:

Kyselina acetylsalicylová může být použita k léčbě revmatických onemocnění ve vysokých

dávkách (tzv. "protizánětlivé" dávky), definovaných jako: 1 a více gramů v jednotlivé dávce a/nebo

3 a více gramů za den.

Kyselina acetylsalicylová může být použita k léčbě bolesti a horečky v dávkách definovaných jako:

500 mg či více v jednotlivé dávce a/nebo ne více než 3 gramy za den.

Neužívejte Aspirin 500 mg obalené tablety :

jestliže jste léčen/a methotrexátem v dávkách vyšších něž 20 mg za týden. V tomto případě je

třeba vyhnout se užívání kyseliny acetylsalicylové ve vysokých (protizánětlivých) dávkách,

rovněž pak v dávkách proti bolesti a horečce

jestliže jste léčen/a perorálními antikoagulancii a v případě že se u Vás v minulosti vyskytl

žaludeční nebo dvanáctníkový vřed. V tomto případě je třeba se vyhnout užívání kyseliny

asetylsalicylové ve vysokých (protizánětlivých) dávkách, rovněž pak v dávkách proti bolesti a

horečce.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete kyselinu acetylsalicylovou užívat

souběžně s kterýmkoli z následujících léků:

perorální antikoagulancia, když bude kyselina acetylsalicylová užívána v léčebných dávkách

proti bolesti a horečce a nemáte v anamnéze žaludeční ani dvanácterníkový vřed

nesteroidní protizánětlivé léky, když bude kyselina acetylsalicylová užívána ve vysokých

(protizánětlivých) dávkách nebo v léčebných dávkách proti bolesti a horečce

hepariny používané v léčebných dávkách nebo u starších pacientů (

65 let), když bude

kyselina acetylsalicylová užívána ve vysokých (protizánětlivých) dávkách, zejména při léčbě

revmatických onemocnění nebo v léčebných dávkách proti bolesti a horečce

trombolytika

klopidogrel

tiklopidin

urikosurika používaná k léčbě dny (např.: benzbromaron, probenecid)

glukokortikoidy (s výjimkou substituční terapie hydrokortizonem), když bude kyselina

acetylsalicylová užívána ve vysokých (protizánětlivých) dávkách

pemetrexed u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin

anagrelid

léčivé přípravky k léčbě zadržování vody v těle (diuretika)

inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, antagonisté receptoru angiotenzinu II

methotrexát v dávkách 20 mg/týden a nižších

léky působící lokálně v zažívacím traktu, antacida a aktivní uhlí

deferasirox

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (např.: citalopram, escitalopram,

fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin

Aby se předešlo interakcím mezi léčivými přípravky, měl/a byste lékaře nebo lékárníka upozornit na

všechny ostatní léčivé přípravky, které užíváte.

Aspirin 500 mg obalené tablety s alkoholem

Neužívejte Aspirin 500 mg obalené tablety souběžně s alkoholem.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento nebo jakýkoliv jiný přípravek užívat.

Těhotenství

V prvních pěti měsících těhotenství je třeba se poradit s lékařem dříve, než začnete užívat tento lék

nebo jiné léčivé přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Od začátku šestého měsíce

těhotenství (po 24 týdnech od poslední menstruace), nesmíte tento léčivý přípravek užívat, protože

může vážně poškodit Vás nebo Vaše dítě.

Jestliže jste užila tento přípravek během těhotenství, měla byste ihned kontaktovat svého lékaře.

Kojení

Tento léčivý přípravek může přecházet do mateřského mléka. Z preventivních důvodů se užívání

přípravku Aspirin 500 obalené tablety v období kojení nedoporučuje.

Fertilita

Tento léčivý přípravek patří do skupiny léků, které mohou poškozovat fertilitu (plodnost) žen. Tento

účinek je reverzibilní a odezní po ukončení léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Kyselina acetylsalicylová nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Pouze k perorálnímu podání. Tabletu/tablety zapijte velkým množstvím vody.

Dospělí a dospívající (od 16 let věku)

Doporučená jednotlivá dávka je 1 tableta. Tato dávka může být dle potřeby užita opakovaně

s odstupem minimálně 4 hodiny. U intenzivnější horečky nebo bolesti je doporučená

jednotlivá dávka 2 tablety. Tato dávka může být dle potřeby užita opakovaně s odstupem

minimálně 4 hodiny.

Celková denní dávka nemá přesáhnout 6 tablet.

Starší pacienti (od 65 let věku)

Doporučená jednotlivá dávka je 1 tableta. Tato dávka může být dle potřeby užita opakovaně

s odstupem minimálně 4 hodiny.

Celková denní dávka nemá přesáhnout 4 tablety.

Dospívající ve věku 12-15 let (vážící 40-50 kg)

Dávkování závisí na hmotnosti dospívajícího; odkaz na věk je pouze orientační.

Doporučená jednotlivá dávka je 1 tableta. Tato dávka může být dle potřeby užita opakovaně

s odstupem minimálně 4 hodin.

Celková denní dávka nemá přesáhnout 6 tablet.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin nebo s poruchami krevního oběhu (např. se

srdečním selháním nebo závažnými krvácivými příhodami): poraďte se s lékařem nebo

lékárníkem.

Děti ve věku do 12 let (vážící méně než 40 kg): neužívejte bez lékařského předpisu.

Pokud lékař neurčí jinak, neužívejte tento přípravek déle než 3 dny (na horečku) a 3-4 dny (na bolest).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aspirin 500 mg obalené tablety, než jste měl(a):

Je možné, že se u Vás během léčby objeví zvonění v uších, pocit ztráty sluchu, bolesti hlavy, závratě –

jedná se o typické příznaky předávkování. Existuje-li podezření na předávkování tohoto přípravku,

ukončete léčbu a okamžitě kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety:

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Četnost výskytu: není známo, četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit.

Možnými nežádoucími účinky způsobenými kyselinou acetylsalicylovou jsou:

Všechny tyto nežádoucí účinky jsou velmi závažné a může být nutný okamžitý lékařský zásah nebo

hospitalizace. Jestliže si všimnete jakéhokoli z následujících příznaků, okamžitě informujte svého

lékaře nebo se odeberte do nejbližší nemocnice:

Krvácení (krvácení z nosu, z dásní, červené tečky pod kůží, atd.).

Alergické reakce jako je kožní vyrážka, astmatický záchvat nebo otok obličeje doprovázený

dýchacími obtížemi.

Bolest hlavy, závratě, pocit ztráty sluchu, tinitus (zvonění v uších), které obvykle svědčí o

předávkování.

Krvácení do mozku

Bolest břicha

Krvácení do zažívacího traktu. Viz bod „Upozornění a opatření“. To se objevuje častěji při

užívání vysokých dávek.

Zvýšení hladin jaterních enzymů, které zmizí po ukončení léčby, poškození jater (zejména

jaterních buněk).

Kopřivka, kožní reakce

Reyův syndrom (poruchy vědomí nebo abnormální chování nebo zvracení) u dítěte s virovým

onemocněním, které užívá kyselinu acetylsalicylovou (viz bod 2. Čemu musíte věnovat

pozornost, než začnete přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety užívat).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo

na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Aspirin 500 mg obalené tablety uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Neužívejte v případě viditelné známky poškození.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety obsahuje

Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum.

Jedna obalená tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg.

Pomocnými látkami jsou:

koloidní bezvodý oxid křemičitý, uhličitan sodný

Obalová vrstva tablety: karnaubský vosk, hypromelosa, zinkum-stearát.

Jak přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Aspirin 500 mg obalené tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní obalené tablety o průměru

12 mm. Tablety mají na jedné straně vyraženo “BA 500” a na druhé straně kříž společnosti Bayer.

Velikosti balení: 4,8,12, 20, 24, 40, 60 nebo 80 obalených tablet ve stripu (fólie papír – PE – Al –

kopolymer) a krabičce.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer s.r.o, Praha, Česká republika

Výrobce:

Bayer Bitterfeld GmbH

Salegaster Chausee 1

06803 Bitterfeld-Wolfen

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy

Asproflash

comprimé

enrobé

(Francie),Aspirin

Express

überzogene

Tablette

(Rakousko), Aspirine Fasttabs 500 mg omhulde tablet (Belgie), Aspirin 500 mg obalené tablety

(Česká republika), Aspirin 500 mg überzogene Tabletten (Německo), Aspirin Ultra 500 mg bevont

tabletta (Maďarsko), Aspirine Fasttabs 500 mg omhulde tablet (Lucembursko), Aspirin Pro (Polsko),

Aspirina

MicroActive

comprimido

revestido

(Portugalsko),

Aspirin

drajeuri

(Rumunsko), Aspirin 500 mg obložene tablete (Slovinsko)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.11.2016.

8-3-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious bleeding risk with over-the-counter antacid products containing aspirin

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious bleeding risk with over-the-counter antacid products containing aspirin

[06-06-2016] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning consumers about the risk of serious bleeding when using nonprescription, also known as over-the-counter or OTC, aspirin-containing antacid products to treat heartburn, sour stomach, acid indigestion, or upset stomach.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-1-2018

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

OXALICUM ACIDUM (Oxalic Acid Dihydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

OXALICUM ACIDUM (Oxalic Acid Dihydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NITROMURIATICUM ACIDUM (Aqua Regia) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NITROMURIATICUM ACIDUM (Aqua Regia) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LACTICUM ACIDUM (Lactic Acid, Dl-) Liquid [Washington Homeopathic Products]

LACTICUM ACIDUM (Lactic Acid, Dl-) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

HYDROCYANICUM ACIDUM (Hydrogen Cyanide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

HYDROCYANICUM ACIDUM (Hydrogen Cyanide) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

FORMICUM ACIDUM (Formic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

FORMICUM ACIDUM (Formic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FORMICUM ACIDUM Globule [True Botanica, LLC]

FORMICUM ACIDUM Globule [True Botanica, LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

CARBOLICUM ACIDUM (Phenol) Liquid [Washington Homeopathic Products]

CARBOLICUM ACIDUM (Phenol) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

BENZOICUM ACIDUM (Benzoic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

BENZOICUM ACIDUM (Benzoic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement