ASMANEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ASMANEX Prášek k inhalaci 400MCG
 • Dávkování:
 • 400MCG
 • Léková forma:
 • Prášek k inhalaci
 • Podání:
 • Inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 60DÁV Dávkovací ventil
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ASMANEX Prášek k inhalaci 400MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MOMETASON
 • Přehled produktů:
 • ASMANEX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 14/ 531/00-C
 • Datum autorizace:
 • 30-09-2012
 • EAN kód:
 • 8584055999578
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls194224/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Asmanex 400

g

Prášek k

inhalaci

mometasoni furoas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je Asmanex 400

g a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Asmanex 400

g používat

Jak se přípravek Asmanex 400

g používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Asmanex 400

g uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Asmanex 400

g a k

čemu se

po

užívá

Přípravek Asmanex 400

g obsahuje léčivou látku mometason-furoát, který patří do skupiny léčiv

zvaných kortikosteroidy nebo steroidy, jak jsou obecně známé.

Kortikosteroidy není možné zaměňovat s „anabolickými“ steroidy, zneužívanými některými sportovci.

Kortikosteroidy se užívají k prevenci astmatických záchvatů, protože mají protizánětlivý účinek.

Redukují otoky a dráždění stěn malých dýchacích cest v plicích. Tím zmírňují problémy s dýcháním.

Přípravek Asmanex 400

g je určen pro pravidelnou léčbu ke kontrole astmatu u dospělých

a dospívajících ve věku 12 let a starších. Může se užívat, pokud jste dosud žádné steroidy neužíval(a)

a pokud se nedaří Vaše astma udržet pod kontrolou jinými léčivy.

Může se také užívat, pokud již k léčbě astmatu užíváte jiné steroidy perorálně nebo inhalačně.

Pravidelné užívání přípravku Asmanex 400

g pomáhá kontrolovat Vaše astma a předcházet

astmatickým záchvatům. Je to „preventivní prostředek“. Neužívejte tento lék na zmírnění náhlého

astmatického záchvatu. Je třeba vždy nosit u sebe bronchodilatační přípravek - přípravek rozšiřující

průdušky („zmírňující inhalátor“), který Vám pro případ náhlého astmatického záchvatu předepsal Váš

lékař.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Asmanex

400

g po

užívat

Nepo

užívejte přípravek

Asmanex 400

g:

jestliže jste alergický(á) na mometason-furoát nebo na jiný steroid nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Asmanex 400

g se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

máte nebo jste někdy měl(a) tuberkulózu (TBC).

máte infekční onemocnění očí herpes simplex (virus), nebo jiný typ infekce.

máte moučnivku (bělavé povlaky v ústech nebo hrdle), neboť v tomto případě je nutná léčba.

Váš lékař Vám také může doporučit přestat po určitou dobu přípravek Asmanex 400

g užívat

nebo se může rozhodnout Vás léčit jiným druhem inhalátoru. Vypláchnutí úst obyčejnou nebo

ústní vodou po ukončení inhalace a její následné vyplivnutí Vám pomůže v prevenci vzniku

moučnivky v ústech.

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Důležité informace k

zapamatování při

po

užívání

přípravku Asmanex 400

g

Vyhledejte neodkladně lékařskou pomoc, když se u Vás objeví sípání nebo potíže s dechem

krátce po užití přípravku Asmanex 400

g. Tyto příznaky mohou být alergickou reakcí na tento

lék.

Vždy musíte mít u sebe bronchodilatační přípravek („zmírňující inhalátor“) k rychlé úlevě při

příznacích astmatického záchvatu (jako je kašel, sípání a tlak na hrudi).

Jestliže máte astmatický záchvat, který se po podání „zmírňujícího inhalátoru“ nezlepší, nebo

pokud klesá vrcholový dechový výdej (Váš lékař Vám sdělí jaké hodnoty jsou pro Vás správné),

musíte neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Informujte svého lékaře, protože se Vaše astma

může zhoršovat a Vy můžete potřebovat změnu léčby.

Během těžkého astmatického záchvatu nebo během jiných onemocnění nebo během období

stresu můžete potřebovat užívat také steroidní tablety nebo sirup. Váš lékař Vám může

předepsat steroidní tablety nebo sirup, abyste je nosil(a) s sebou spolu s kartou pacienta, která

bude obsahovat instrukci o tom, kdy a jak je používat.

Jestliže používáte přípravek Asmanex 400

g a Váš lékař Vám snižuje dávku steroidních tablet

nebo sirupu, můžete zpozorovat vznik příznaků jako jsou svědění, slzení nebo vyrážka, které

byly předtím pod kontrolou. Lékař Vás bude informovat, jak tyto příznaky zmírňovat. Jestliže

začnete trpět bolestmi kloubů nebo svalů a pociťujete depresi, nebo únavu a otupělost, měl(a)

byste to sdělit lékaři.

Když užíváte inhalační kortikosteroidy, vyvarujte se styku s osobami nemocnými planými

neštovicemi nebo spalničkami. Upozorněte svého lékaře, pokud došlo ke kontaktu s kýmkoli,

kdo měl tyto infekce. To je zvláště důležité pro děti.

Léčba přípravky, jako je Asmanex 400

g, může ovlivnit normální hladiny steroidů

v organizmu. Jedním z následků je u dospívajících, kteří jsou dlouhodobě léčeni, zpomalený

růst. Jste-li dospívající léčený(á) tímto přípravkem, Váš lékař bude pravděpodobně občas

kontrolovat Vaši výšku.

Všechny steroidy, zvláště při dlouhodobém užívání, mohou zasahovat do funkce nadledvin. Váš

lékař bude provádět krevní testy, aby zkontroloval jejich funkci.

Pamatujte, že je třeba vzít si s sebou tento lék a také ostatní, které užíváte, v případě, že budete

muset jít do nemocnice.

Váš lékař může během léčby testovat funkci Vašich plic, zvláště když přerušujete užívání

kortikosteroidních tablet.

Děti a dospívající

Nejsou k dispozici žádné údaje a přípravek se nemá používat u dětí mladších 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Asmanex

400

g

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to včetně léků vydávaných bez předpisu. Toto se týká i

léků k léčbě houbových nebo virových infekcí, jako jsou ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, nelfinavir

nebo kobicistat. Tyto léky mohou zvyšovat hladinu steroidu ve Vaši krvi.

Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Asmanex 400

g, a pokud tyto léky používáte (včetně

některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě

sledovat.

Před tím, než začnete užívat přípravek Asmanex 400

g, je také důležité informovat lékaře o všech

ostatních užívaných steroidních přípravcích, ať jsou aplikovány injekčně, nebo je užíváte ústy nebo

inhalujete. Váš lékař Vám upraví dávkování těchto dalších steroidů.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, plánujete těhotenství nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek Asmanex 400

g ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

Přípravek Asmanex 4

00

g

obsahuje laktózu

Tento přípravek obsahuje malé množství laktózy (4,64 mg/den v maximální doporučené denní dávce).

Toto množství běžně nepřináší pacientům s intolerancí laktózy žádné problémy.

3.

Jak se

přípravek Asmanex

400

g po

užívá

Ujistěte se, že víte, jak inhalátor správně používat. Buďte opatrní, aby Vám inhalátor neupadl, to by

mohlo způsobit jeho špatnou funkci. Máte-li jakékoli problémy, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka. Ujistěte se, že víte, kdy a jaké množství dávek máte inhalovat. Váš lékař by Vám to měl

sdělit a instrukce by měly být na lékařském předpise. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle

pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Neměňte

V

aši dávku, pokud

V

ám

V

áš lékař neurčí jin

ak.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pro dospělé (včetně osob starších 65 let) a dospívající ve věku 12 let a více, s mírným až středně

závažným astmatem, je obvyklá dávka 400 mikrogramů (1 dávka nebo inhalace) přípravku Asmanex

g, prášek k inhalaci, jednou denně večer. Nicméně pro některé pacienty může být zahajovací

dávka 200 mikrogramů (1 dávka nebo inhalace) přípravku Asmanex 200

g, prášek k inhalaci, dvakrát

denně. Jestliže je Vaše astma pod kontrolou, může lékař redukovat dávku na 200 mikrogramů

(1 dávka nebo inhalace přípravku Asmanex 200

g, prášek k inhalaci) jednou denně večer. Podle

Vašich příznaků může lékař zvýšit nebo snížit Vaši denní dávku tak, aby Vaše astma udržel pod

kontrolou.

U pacientů s těžkým astmatem, kteří mohou současně užívat jiné steroidy ve formě tablet nebo sirupu,

je obvyklá zahajovací dávka 400 mikrogramů přípravku Asmanex 400

g dvakrát denně což je

nejvyšší doporučená dávka. Přibližně po jednom týdnu léčby přípravkem Asmanex 400

g může lékař

začít dávky ostatních kortikosteroidů velmi pomalu snižovat, dokud je nebude moci úplně vysadit.

Později může být možné snížit i dávky přípravku Asmanex, jestliže je Vaše astma dobře kontrolováno.

Pokyny ke správnému použití Vašeho inhalátor

u

Pamatujte, že Asmanex 400

g je velmi jemný prášek, který musíte inhalovat do plic. Když používáte

inhalátor, musíte být ve vzpřímené poloze. Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste užil(a) správnou

velikost dávky.

Před odstraněním bílého krytu je nutno se ujistit, že počítadlo a ukazatel na krytu jsou navzájem

ve správné poloze (ukazatel míří na počítadlo). Inhalátor se otevírá sejmutím bílého krytu. Držte

inhalátor ve svislé poloze, s hnědočerveně zbarvenou spodní částí dolů. Pevně držte spodní část

inhalátoru a otočte krytem proti směru hodinových ručiček, až se otevře. Jak se odstraní kryt, počítadlo

na inhalátoru odpočte jednu pozici (dávku).

Ujistěte se, že počítadlo na hnědočervené spodní části a ukazatel nad počítadlem inhalátoru jsou

ve stejné pozici. Po odstranění krytu držte inhalátor až do zahájení inhalace ve svislé poloze.

K inhalaci dávky:

Odstraňte kryt z inhalátoru (Obrázek 1).

Přiložte inhalátor k ústům, náustkem směrem k nim.

Náustek vsuňte do úst, sevřete rty pevně okolo něj a potom rychle a hluboce vdechněte (Obrázek

Vyjměte inhalátor z úst a zadržte dech po dobu asi 10 sekund nebo delší, která Vám však nečiní

potíže. Nikdy nevydechujte přes inhalátor.

Pro uzavření inhalátoru vraťte kryt na inhalátor okamžitě vždy po každé inhalaci. Kryt musí být

pevně nasazen a natočen tak, aby došlo k připravení dávky pro další inhalaci. Otáčejte kryt ve směru

hodinových ručiček s mírným tlačením krytu dolů, až uslyšíte cvaknutí – potom je kryt plně uzavřen

(Obrázek 3). Šipka na krytu musí být v souhlasné pozici s okénkem počítadla (Obrázek 4).

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

Odstranění krytu

Inhalace

Zavírání inhalátoru

Uzavřený inhalátor

Po ukončení inhalace si vypláchněte ústa obyčejnou nebo ústní vodou a poté ji vyplivněte. To pomůže

zabránit vzniku moučnivky v ústech.

Udržujte inhalátor čistý a suchý po celou dobu jeho používání. Očistěte zevní povrch náustku suchou

tkaninou nebo papírovou útěrkou/kapesníkem. Neumývejte inhalátor; chraňte inhalátor před

kontaktem s vodou.

Ve spodní části inhalátoru se nachází okénko s počítadlem, které ukazuje zbývající počet dávek

v inhalátoru. Nepoužívejte Asmanex 400

g, jestliže počítadlo nepracuje správně. Odneste ho ke

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud je v okénku počítadla údaj „01“, znamená to, že v inhalátoru zbývá pouze jedna dávka. Po

dávce označené 01 počítadlo ukáže „00“, kryt inhalátoru se uzamkne a z inhalátoru již nelze podat

žádnou další dávku. Potom inhalátor zlikvidujte.

Abyste měl(a) jistotu, že vždy budete mít v zásobě dostatečné množství přípravku, nezapomeňte si

vyzvednout další předpis od Vašeho lékaře před tím, než je Váš inhalátor prázdný.

Není pevně stanoveno, za jak dlouho u Vás léčba začne účinkovat. U některých pacientů dochází ke

zlepšení již v průběhu 24 hodin po zahájení léčby; avšak u jiných se maximální účinek nemusí dostavit

dříve než za 1-2 týdny nebo později. Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho budete Asmanex 400

J

estliže jste

po

užil

(a)

více přípravku

Asmanex 400

g,

než jste měl

(a)

Je důležité, abyste užíval(a) dávku dle instrukcí, které jste obdržel(a) od svého lékárníka nebo lékaře.

Nezvyšujte ani nesnižujte Vaši dávku bez předchozí konzultace s lékařem.

Pokud jste omylem užil(a) vyšší než předepsanou dávku léku, informujte bezprostředně svého lékaře.

J

estliže jste zapom

n

ěl

(a) po

užít přípravek

Asmanex 400

g

Pokud zapomenete užít dávku, vezměte si další dávku v době, kdy má být užita.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Je

stliže jste přestal(a)

po

užívat přípravek

Asmanex 400

g

Nepřerušujte náhle užívání přípravku

Asmanex 400

g

, i když se Vám zdá, že se Vaše astma

zlepšilo.

Nejdříve se poraďte se svým

lékařem.

Pokud přestanete užívat tento lék dříve, než Vám to lékař doporučí, mohou se příznaky onemocnění

vrátit. Pokud si myslíte, že se Vaše astma nezlepšuje nebo se Vám dokonce zdá, že se zhoršuje poté,

co jste začal(a) přípravek Asmanex 400

g užívat, vraťte se zpět ke svému lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás objeví některý

z následujících příznaků, přestaňte přípravek

Asmanex 400

g

používat a neprodleně

informujte svého lékaře

:

Příznaky závažné alergické reakce, jako je otok očí, obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, které mohou

způsobit obtíže s polykáním nebo dýcháním, svědivá vyrážka, pocit na omdlení a závratě, které mohou

způsobit kolaps.

Jestliže zaznamenáte zhoršení kašle, sípání, obtíže s dýcháním nebo dušnost bezprostředně po vdechu

léku, použijte svůj „zmírňující inhalátor“ a ihned kontaktujte svého lékaře. Neměl(a) byste znovu

používat přípravek Asmanex 400

g, dokud nenavštívíte svého lékaře.

Po inhalačních steroidech se může projevit alergická reakce (přecitlivělost). Pokud to nastane, objeví

se vyrážka na kůži, svědění a zarudnutí a otok očí, tváře, rtů a hrdla. Pokud máte některý z těchto

příznaků, musíte neprodleně kontaktovat lékaře. Neměl(a) byste znovu používat přípravek Asmanex,

dokud nenavštívíte svého lékaře.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky zahrnují kandidózu (moučnivku) v ústech nebo hrdle (projevuje

se jako bělavé povlaky), chrapot, bolest v krku nebo bolest hlavy. Pokud se u Vás projeví některý

z těchto nežádoucích ůčinků, kontaktujte co nejdříve svého lékaře.

Ostatní méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100) nežádoucí účinky zahrnují sucho v ústech

a hrdle, zažívací potíže, nárůst tělesné hmotnosti a zrychlený tep nebo bušení srdce (palpitace). Pokud

si všimnete některého z těchto příznaků, sdělte to svému lékaři.

Vzácně (mohou postihnout až 1 osobu z 1000) se u pacientů léčených inhalačními steroidy, včetně

přípravku Asmanex, projevil zvýšený nitrooční tlak (včetně zeleného očního zákalu - glaukomu) nebo

oční zákal (katarakta). Pokud máte zastřený zrak nebo bolest očí, sdělte to svému lékaři.

Frekvence není známo (z dostupných údajů nelze určit) se u pacientů léčených inhalačními

kortikosteroidy, projevilo rozmazané vidění.

Další nežádoucí účinky steroidů zahrnují zpomalení nebo změny růstu u dospívajících a pokles

hustoty kostí. Při podávání inhalačních steroidů se mohou objevit také potíže se spánkem, deprese či

úzkost, neklid, nervozita, vznětlivost či podrážděnost. Tyto účinky se s vyšší pravděpodobností

objevují u dětí. Steroidy mohou také ovlivnit funkci nadledvin, způsobovat slabost, únavu nebo závrať

a mdlobu, která se projeví po dlouhodobém stání nebo při postavení se ze sedící polohy. Tyto účinky

se objeví s nižší pravděpodobností, pokud Vám jsou podávány inhalační kortikosteroidy, než je tomu u

steroidů podávaných ústy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Asmanex 400

g

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, sáčku a štítku za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Před otevřením uchovávejte inhalátor v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Spotřebujte do 3 měsíců po prvním otevření. Mějte otevřený pouze jeden inhalátor.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Asmanex 4

00

g obsahuje

Léčivou látkou je mometasoni furoas. Jedna odměřená dávka obsahuje 400 mikrogramů.

Jedinou pomocnou látkou je laktóza (obsahující stopové množství mléčných bílkovin).

Jak přípravek Asmanex 4

00

g

vypadá a co obsahuje toto balení

Náustek inhalátoru má bílou barvu, s hnědočervenou spodní částí, ve které je umístěno indikační

okénko, které ukazuje počet zbývajících dávek v inhalátoru. Dostupné jsou inhalátory obsahující 14,

30 nebo 60 dávek k inhalaci.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30, Zone A

B2220 Heist-op-den-Berg

Belgie

Tato příbalová informace

byla naposledy

revidována

8. 11. 2017

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.