Advertisement

ASKETON

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ASKETON Potahovaná tableta 50MG
 • Dávkování:
 • 50MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 40 I Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ASKETON Potahovaná tableta 50MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ITOPRIDUM
 • Přehled produktů:
 • ASKETON

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 49/ 284/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls63052/2017

P

říbalová informace: informace pro uživatele

ASKETON 50 mg

potahované tablety

itopridi hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové

informaci

Co je ASKETON a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ASKETON užívat

Jak se ASKETON užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak ASKETON uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je ASKETON

a k čemu se používá

ASKETON patří do skupiny léků nazývaných prokinetika. Prokinetika jsou léky, které normalizují nebo

zlepšují a urychlují pohyb střev (motilitu). Po jejich podání dochází k urychlení vyprazdňování žaludku,

zrychluje se průchod trávené potravy tenkým střevem a zvyšuje se tonus (napětí) dolního jícnového

svěrače. ASKETON také potlačuje zvracení.

ASKETON je určen k léčbě příznaků způsobených zpomaleným vyprazdňováním žaludku, např. pocitu

plného žaludku, bolestivého tlaku v nadbřišku, nechutenství, pálení žáhy, pocitu na zvracení a zvracení

při poruchách trávení, které nejsou způsobeny vředovým onemocněním nebo organickým onemocněním

ovlivňujícím posun trávené potravy zažívacím ústrojím.

ASKETON je určen pro dospělé.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

ASKETON

užívat

Neužívejte

ASKETON

jestliže jste alergický(á) na itoprid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6)

jestliže pro Vás může být zrychlené vyprazdňování žaludku škodlivé, např. při krvácení

trávicího traktu, jeho neprůchodnosti nebo proděravění

ASKETON není určen pro použití u dětí.

U

pozornění a opatření

Před užitím přípravku ASKETON se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

U starších pacientů je potřebná opatrnost.

D

alší léčivé přípravky a

ASKETON

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku ASKETON a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Anticholinergika (léky používané k léčbě průduškového astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci

(dlouhodobé onemocnění plic), průjmu, Parkinsonovy choroby a ke snížení křečí hladkého svalstva,

např. močového měchýře) mohou snížit účinek itopridu.

Itoprid může ovlivnit vstřebávání jiných léků vzhledem k jeho účinku na trávicí soustavu, zvláště léků

s úzkým terapeutickým rozmezím, léčivých přípravků s prodlouženým uvolňováním a přípravků

rozpouštějících se ve střevě.

Léčivé přípravky používané k tlumení tvorby a vylučování žaludečních kyselin, jako je cimetidin,

ranitidin, teprenon a cetraxát neovlivňují účinek itopridu na pohyby střev (motilitu).

Při

současném

užívání

ASKETONU

warfarinem,

diazepamem,

diklofenakem,

tiklopidinem,

nifedipinem a nikardipinem nedochází ke vzájemnému ovlivnění těchto léků.

T

ěhotenství

a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bezpečnost přípravku ASKETON v těhotenství nebyla stanovena. Váš lékař vám doporučí ASKETON

pouze pokud přínos léčby výrazně převýší možná rizika.

Pokud kojíte, Váš lékař z důvodu možných nežádoucích účinků na dítě rozhodne, zda bude nutné přestat

užívat ASKETON nebo přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ačkoli vliv přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl zjištěn, není možno vyloučit snížení

nebo ztrátu pozornosti v důsledku velmi vzácně se vyskytující závratě.

V těchto případech neřiďte ani neobsluhuje stroje, dokud tyto příznaky nevymizí.

ASKETON

obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se ASKETON

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé je 3krát denně jedna tableta před jídlem.

Dávka může být snížena v závislosti na věku a průběhu onemocnění. Přesné dávkování a dobu léčby

určí Váš lékař.

P

acienti s poruchou funkce jater nebo ledvin a starší pacienti

Pokud máte poruchu funkce jater nebo ledvin nebo pokud jste vyššího věku, Váš lékař Vás bude

pozorněji sledovat. Pokud se objeví jakýkoli nežádoucí účinek, řekněte to svému lékaři. Váš lékař Vám

může doporučit snížení dávky nebo přerušení léčby.

J

estliže jste užil

(a)

více přípravku

ASKETON

, než jste měl

(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku ASKETON, než jste měl(a), kontaktujte lékaře.

J

estliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

ASKETON

Jestliže jste zapomněl(a) užít ASKETON, pokračujte ve svém pravidelném dávkovacím režimu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

J

estliže jste přestal(a) užívat

ASKETON

Přestanete-li užívat ASKETON příliš brzy, Vaše příznaky se mohou zhoršit. Před ukončením léčby se

poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

P

řestaňte užívat ASKETON a informujte svého lékaře:

jestliže se u Vás vyskytnou otoky rukou, nohou, otoky obličeje, rtů nebo hrdla, které Vám

mohou způsobit potíže při polykání nebo dýchání. Může se také vyskytnout vyrážka nebo

svědění. To může znamenat, že máte alergickou reakci.

P

ři léčbě přípravkem ASKETON se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

snížený počet bílých krvinek

zvýšené hladiny hormonu prolaktinu

závrať, bolest hlavy, poruchy spánku

průjem

zácpa

bolest břicha

zvýšená tvorba slin

zvýšené hodnoty dusíku močoviny a kreatininu v krvi při laboratorních testech

bolest na hrudi nebo bolest zad

únava

podrážděnost

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

kožní vyrážka

zarudnutí kůže

svědění

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit)

zežloutnutí kůže a očí

nevolnost

třes

zvětšení prsou u mužů

snížený počet krevních destiček

zvýšení laboratorních hodnot krve (AST, ALT, gama-GTP, alkalická fosfatáza, bilirubin)

H

lášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak ASKETON

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah ba

lení a další informace

Co ASKETON obsahuje

Léčivou látkou je itopridum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje itopridi hydrochloridum 50 mg.

Další složky jsou

Monohydrát laktosy, karmelosa, předbobtnalý škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-

stearát, hypromelosa 2910, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000 a mastek.

Jak ASKETON

vypadá a co obsahuje toto balení

ASKETON 50 mg potahované tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru

7 mm.

Průhledné PVC/PE/PVDC-Al blistry a průhledné PVC/PVDC-Al blistry

ASKETON 50 mg potahované tablety je dodáván v blistrech, velikost balení 20, 30, 40 a 100

potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

D

ržitel rozhodnutí o registraci

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

V

ýrobce

MEDOCHEMIE Ltd. - Central Factory, 1-10 Constantinoupoleos Str., 3011 Limassol, Kypr

T

ento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Rumunsko, Slovenská republika: ASKETON

Estonsko, Litva: ASTIPAL

Bulharsko: MEDOPRIDE

Kypr, Malta: TOPRISAN

T

ato příbalová informace byla naposledy revidována

: 11. 5. 2017

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

5-2-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement