Advertisement

ASACOL ENEMA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ASACOL ENEMA Rektální suspenze 4G
 • Dávkování:
 • 4G
 • Léková forma:
 • Rektální suspenze
 • Podání:
 • Rektální podání
 • Jednotky v balení:
 • 7X100ML Aplikátor
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ASACOL ENEMA Rektální suspenze 4G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MESALAZIN
 • Přehled produktů:
 • ASACOL ENEMA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 174/95-C
 • Datum autorizace:
 • 28-01-2015
 • EAN kód:
 • 7640129620470
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp. zn. sukls27684/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

-

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Asacol Enema 4 g

Rektální suspenze

Mesalazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci:

Co je přípravek ASACOL ENEMA 4 g a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ASACOL ENEMA 4 g

používat

Jak se přípravek ASACOL ENEMA 4 g používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ASACOL ENEMA 4 g uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK ASACOL

ENEMA 4G A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Asacol Enema 4 g obsahuje léčivou látku mesalazin, protizánětlivou látku používanou k léčbě

nespecifických střevních zánětů (mesalazin působí místně protizánětlivě na sliznici tenkého a

tlustého střeva).

Přípravek Asacol Enema 4 g je určen k léčbě ulcerózní kolitidy (vředovitý zánět tlustého

střeva) a Crohnovy choroby (vleklý zánět postihující sliznici různých částí střeva). Suspenze

je určena k léčbě dolních úseků střeva tj. konečníku, přechodu konečníku a esovité kličky

(rektosigmoidea) a sestupného tračníku v akutní fázi onemocnění i k udržovací léčbě.

Přípravek Asacol Enema 4 g rektální suspenze je určen pro dospělé.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ASACOL ENEMA 4 G

POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Asacol

Enema 4 g

Jste-li alergický(á) na mesalazin nebo některou z pomocných látek tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Jste-li alergický(á) na salicyláty (např. aspirin).

Při těžkých poruchách funkce ledvin.

Při těžkých poruchách funkce jater.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře ještě před začátkem užívání přípravku Asacol Enema 4 g, pokud se

Vás týká některý z následujících stavů nebo nemocí, zejména:

máte-li jakékoliv onemocnění plic, např. astma

pokud se v minulosti u Vás vyskytla přecitlivělost (alergie) na sulfasalazin

jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater

pokud se v minulosti u Vás vyskytla alergická reakce, která se projevila jako zánět

srdečního

svalu

nebo

srdečního

obalu

(osrdečníku).

Pokud

jste

v minulosti

měli

alergickou srdeční reakci způsobenou mesalazinem, nesmíte Asacol Enema 4 g užívat.

V případě, že jste v minulosti měli alergickou srdeční reakci, která nebyla způsobena

mesalazinem, můžete Asacol Enema 4 g užívat, ale je potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

V případě,

máte

vředy

v žaludku

nebo

dvanáctníku,

potřeba

dbát

při

užívání

přípravku Asacol Enema 4 g zvýšené opatrnosti.

Jaterní, ledvinové a krevní testy

Před začátkem léčby a během léčby přípravkem Asacol Enema 4 g může Váš lékař občas

provádět odběry a kontrolu krve, aby se ujistil, že Vaše játra, ledviny, krev a plíce jsou v

pořádku.

Použití u dětí a dospívajících

Existuje pouze omezená zkušenost s podáváním a také omezená dokumentace o účinku

přípravku Asacol Enema 4 g rektální suspenze u dětí.

Další léčivé přípravky a přípravek Asacol

Enema 4 g

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval/a nebo které možná budete užívat jako např.:

Léčivé

přípravky

ovlivňující

aktivitu

imunitního

systému

(např.

azathioprin,

merkaptopurin nebo thioguanin).

Léčivé přípravky zabraňující vzniku krevních sraženin (antikoagulancia, např. warfarin).

Přípravek Asacol

Enema 4 g s

jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo, pití a alkohol neovlivňují užívání přípravku Asacol Enema 4 g.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Asacol Enema 4 g rektální suspenze nemá žádný negativní vliv na schopnost řídit dopravní

prostředky a používat stroje. V případě, že se cítíte přípravkem ovlivněn(a), neřiďte dopravní

prostředky a neobsluhujte stroje.

Asacol obsahuje natrium-

benzoát

Asacol

Enema

rektální

suspenze

obsahuje

natrium-benzoát,

který

může

mít mírně

dráždivý účinek na pokožku, oči a sliznice.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ASACOL

ENEMA 4 G

POUŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, poraďte

se se svým lékařem.

Přesné dávkování i délku léčby vždy určí lékař.

Asacol rektální suspenze je určena pro dospělé.

Dospělí si zavádějí do konečníku 4 gramy rektální suspenze na noc. Způsob použití suspenze

je uveden dále v příbalové informaci.

Použití u dětí a dospívajících

Je málo zkušeností a jen nedostatečná dokumentace prokazující účinek u dětí a mladistvých.

Pokyny ke správnému použití tohoto léčivého přípravku

Před použitím

Před použitím vyprázdněte svá střeva a zahřívejte lahvičku ve vodní lázni zhruba na teplotu

37°C. Bezprostředně před vpravením suspenze lahvičkou důkladně zatřeste, aby se suspenze

řádně promísila.

Vpravení rektální suspenze

Pokud Váš lékař nepředepíše jinak, používá se jedna suspenze na noc.

1. Sejměte plastové víčko z lahvičky a pevně na ni našroubujte aplikátor až do jejího otevření.

2. Aplikátor můžete potřít vazelínou, abyste usnadnili vpravení suspenze.

3. Lehněte si na bok.

4. Opatrně zaveďte aplikátor do řitního otvoru tak daleko, jak je to možné.

5. Celý obsah lahvičky vytlačte do těla stisknutím lahvičky až do jejího vyprázdnění.

6. Vyjměte aplikátor z řitního otvoru a lahvičku přitom mějte stále stisknutou.

7. Po podání je potřeba tekutinu ve střevě zadržet tak dlouho, jak je to možné. Zůstaňte chvíli

ležet v poloze pro vpravení suspenze, abyste snížili výtok léčivého přípravku ze střeva. Pro

optimální účinek léčivého přípravku byste měli zabránit vyprázdnění co nejdéle, nejlépe po

dobu 8 hodin po podání.

8. Prázdnou lahvičku vyhoďte.

Jestliže jste užil(

a)

více

přípravku ASACOL

ENEMA 4 G

, než jste měl(

a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Asacol, než jste měla/a nebo přípravek požilo dítě, poraďte

se neprodleně se svým ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste omylem spolkli přípravek ASACOL

ENEMA 4 G

Vypijte hodně vody a oznamte to okamžitě svému lékaři nebo pohotovostnímu oddělení

nemocnice. Vezměte si s sebou balení přípravku.

Jestliže jste zapomněl(

a)

užít přípravek ASACOL ENEMA 4

G

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku ve správný čas, užijte následující dávku v obvyklém čase.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek ASACOL ENEMA 4

G

Nepřestávejte užívat přípravek Asacol Enema 4 g bez předchozí konzultace s lékařem, i když

se cítíte lépe. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se

svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky,

které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny orgánově specifické nežádoucí účinky postihující srdce, plíce, játra, ledviny,

slinivku břišní, kůži a podkožní tkáně.

Okamžitě přestaňte užívat Asacol

Enema 4 g a vyhledejte

okamžitou lékařskou pomoc

Pokud si snadno způsobíte modřiny (bez zranění), objevují se u Vás podlitiny a krvácení pod

kůží, načervenalé tečky nebo skvrny pod kůží nebo pokud se u Vás vyskytne chudokrevnost

(cítíte se unavený(á), slabý(á) a jste bledý(á), zejména máte bledé rty, nehty a oční spojivky),

máte horečku (vysokou teplotu), bolest v krku nebo jakékoliv krvácení bez vysvětlitelné

příčiny (např. krvácení z nosu).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny ve frekvencích uvedených níže:

Vzácné

Bolest hlavy

Závrať

Zánět srdečního svalu projevující se bolestí na hrudi nebo bušením srdce (palpitace)

Zánět osrdečníku

Průjem, bolest břicha, plynatost (flatulence), pocit na zvracení a zvracení

Velmi vzácné

Závažné snížení počtu krevních buněk může způsobit slabost, modřiny, nebo zvýšit

pravděpodobnost infekce; nízké počty krvinek; snížení počtu krevních destiček, což

zvyšuje riziko krvácení

Alergické reakce, jako jsou vyrážka nebo zarudnutí kůže

Horečka, která se vyskytuje při užívání léčiva a vymizí při jeho vysazení (léková horečka)

Onemocnění imunitního systému postihující orgány a klouby

Ulcerózní kolitida postihující celé tlusté střevo

Poškození nervů způsobující necitlivost a pocit mravenčení

Onemocnění plic (zjizvení plicní tkáně, alergická reakce), což vede k obtížím s dýcháním,

kašli, sípání a nahromadění tekutiny v plicích, zápal plic

Zánět pankreatu (slinivky břišní) spojený s bolestí v horní části břicha, zádech a s pocitem

na zvracení

Abnormální hodnoty testů funkce jater, hepatitida (zánět jater projevující se příznaky

podobnými chřipce a žloutenkou)

Vypadávání vlasů

Bolest svalů nebo kloubů

Onemocnění ledvin (zahrnující zánět a zjizvení ledvin), snížená funkce ledvin, jež může

být jen dočasné (reverzibilní), je-li léčba ukončena

Reverzibilní snížení množství spermií

N

ení známa

Nesnášenlivost mesalazinu, někdy se zhoršením příznaků původního onemocnění

Reakce v místě aplikace (lokální reakce)

Četnost výskytu nežádoucích účinků uvádí následující přehled:

Vzácné:

vyskytují se až u 1 z 1000 pacientů.

Velmi vzácné:

vyskytují se až u 1 z 10000 pacientů

Není známa:

z dostupných údajů není možno frekvenci určit

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK PŘÍPRAVEK ASACOL ENEMA 4

G

UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C, mimo dosah přímého slunečního světla.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Asacol Enema 4 g nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za

textem "Použitelné do:" či "Exp" ve tvaru MM.RRRR (měsíc - rok). Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ASACOL ENEMA 4

G obsahuje

Léčivou látkou je mesalazinum 4 g v 1 lahvičce (= 100 ml).

Pomocnými látkami jsou natrium-benzoát, disiřičitan sodný, xanthanová klovatina, čištěná

voda.

Jak přípravek ASACOL

ENEMA 4

G vypadá a co obsahuje toto balení

Asacol Enema 4 g, 100 ml rektální suspenze v lahvičce, balení obsahuje 1 nebo 7 lahviček

s aplikátory.

Držitel rozhodnutí o registraci

Tillotts Pharma GmbH, Warmbacher Strasse 80, 79618 Rheinfelden Baden, Německo

Výrobce

Alliance Healthcare s.r.o., Praha, Česká republika

Tillotts Pharma GmbH, Rheinfelden Baden, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

:

19. 6. 2017

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

19-1-2018

DISPOSABLE ENEMA (Docusate Sodium) Enema [Vedco Incorporated]

DISPOSABLE ENEMA (Docusate Sodium) Enema [Vedco Incorporated]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

PET-ENEMA (Docusate Sodium) Enema [Clipper Distributing Company, LLC]

PET-ENEMA (Docusate Sodium) Enema [Clipper Distributing Company, LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

PET-EMA (Docusate Sodium) Enema [Pegasus Laboratories, Inc]

PET-EMA (Docusate Sodium) Enema [Pegasus Laboratories, Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FELINE PET-EMA (Docusate Sodium) Enema [Pegasus Laboratories, Inc]

FELINE PET-EMA (Docusate Sodium) Enema [Pegasus Laboratories, Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CURAD SALINE LAXATIVE (Sodium Phosphate) Enema [Medline Industries, Inc.]

CURAD SALINE LAXATIVE (Sodium Phosphate) Enema [Medline Industries, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CORTENEMA (Hydrocortisone) Enema [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

CORTENEMA (Hydrocortisone) Enema [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

CVS PHARMACY (Saline Laxative) Enema [CVS Pharmacy]

CVS PHARMACY (Saline Laxative) Enema [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

CVS KIDS MINI ENEMA (Docusate Sodium) Liquid [Summit Pharmaceuticals]

CVS KIDS MINI ENEMA (Docusate Sodium) Liquid [Summit Pharmaceuticals]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

MESALAMINE Enema [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

MESALAMINE Enema [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

NATUREPLEX ENEMA ((Saline) ) Enema [Natureplex, LLC]

NATUREPLEX ENEMA ((Saline) ) Enema [Natureplex, LLC]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PURE AND GENTLE LAXATIVE (Sodium Phosphate) Enema [Medline Industries, Inc.]

PURE AND GENTLE LAXATIVE (Sodium Phosphate) Enema [Medline Industries, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

HYDROCORTISONE Enema [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

HYDROCORTISONE Enema [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

FLEET (Mineral Oil) Enema [C.B. Fleet Company, Inc.]

FLEET (Mineral Oil) Enema [C.B. Fleet Company, Inc.]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

FLEET (Bisacodyl) Enema [C.B. Fleet Company, Inc.]

FLEET (Bisacodyl) Enema [C.B. Fleet Company, Inc.]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

20-10-2017

Asacol vs. Humira

Asacol vs. Humira

Asacol (mesalamine) and Humira (adalimumab) are both used to prevent and treat ulcerative colitis (UC). Asacol is an anti-inflammatory drug that also treats proctitis, and proctosigmoiditis. Humira is an injectable protein (antibody) used to treat rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and plaque psoriasis. Humira is also used to treat Crohn's disease after other drugs have been tried without successful treatment of symptoms.

US - RxList

20-10-2017

ASACOL (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

ASACOL (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

FLEET (Enema) Enema [C.B. Fleet Company, Inc.]

FLEET (Enema) Enema [C.B. Fleet Company, Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

3-8-2017

ASACOL HD (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Allergan, Inc.]

ASACOL HD (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Allergan, Inc.]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

3-8-2017

ASACOL (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Allergan, Inc.]

ASACOL (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Allergan, Inc.]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

11-5-2017

mesalamine, Pentasa, Rowasa, Asacol HD, Lialda, Canasa, Apriso, Delzicol

mesalamine, Pentasa, Rowasa, Asacol HD, Lialda, Canasa, Apriso, Delzicol

Title: mesalamine, Pentasa, Rowasa, Asacol HD, Lialda, Canasa, Apriso, DelzicolCategory: MedicationsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/11/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

Advertisement