Advertisement

ASACOL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ASACOL Enterosolventní tableta 800MG
 • Dávkování:
 • 800MG
 • Léková forma:
 • Enterosolventní tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ASACOL Enterosolventní tableta 800MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MESALAZIN
 • Přehled produktů:
 • ASACOL 800

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 091/08-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls27684/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

-

INFORMACE PRO UŽIVATELE

ASACOL 800

Enterosolventní tablety

Mesalazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informac

i:

1. Co je přípravek ASACOL 800 a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ASACOL 800 používat

3. Jak se přípravek ASACOL 800 používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek ASACOL 800 uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE

PŘÍPRAVEK

ASACOL 800 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Asacol 800 obsahuje léčivou látku mesalazin, protizánětlivou látku používanou k léčbě tzv.

nespecifických střevních zánětů (přípravek působí místně protizánětlivě na sliznici dolního

úseku tenkého střeva a na sliznici tlustého střeva).

Asacol 800 je určen k léčbě ulcerózní kolitidy (vředovitý zánět tlustého střeva) a Crohnovy

choroby (vleklý zánět postihující sliznici různých částí střeva) v akutní fázi onemocnění i k

udržovací léčbě.

Asacol 800 je vhodný pro dospělé a dospívající a děti od 6 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ASACOL 800 POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek

Asacol 800

Jste-li alergický(á) na mesalazin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Jste-li alergický(á) na salicyláty (např. aspirin).

Při těžkých poruchách funkce ledvin.

Při těžkých poruchách funkce jater.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře ještě před začátkem užívání přípravku Asacol 800, pokud se Vás týká

některý z následujících stavů nebo nemocí, zejména:

máte-li jakékoliv onemocnění plic, např. astma

pokud se v minulosti u Vás vyskytla přecitlivělost (alergie) na sulfasalazin

jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater

pokud se v minulosti u Vás vyskytla alergická reakce, která se projevila jako zánět

srdečního

svalu

nebo

srdečního

obalu

(osrdečníku).

Pokud

jste

v minulosti

měli

alergickou

srdeční

reakci

způsobenou

mesalazinem,

nesmíte

Asacol

užívat.

V případě, že jste v minulosti měli alergickou srdeční reakci, která nebyla způsobena

mesalazinem, můžete Asacol 800 užívat, ale je potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

V případě, že máte vředy v žaludku nebo ve dvanáctníku, je potřeba dbát při užívání

přípravku Asacol 800 zvýšené opatrnosti.

Jaterní, ledvinové a krevní testy

Před začátkem léčby a během léčby přípravkem Asacol 800 může Váš lékař občas provádět

odběry a kontrolu krve, aby se ujistil, že Vaše játra, ledviny, krev a plíce jsou v pořádku.

Výskyt tablety ve stolici

Velmi vzácně se objevila hlášení o nálezu neporušené tablety ve stolici. To, co občas vypadá

jako neporušená tableta, může být někdy pouze obal tablety. Pokud pozorujete často tablety

nebo obal tablety ve stolici, poraďte se se svým lékařem.

Použití u dětí a dospívajících

Asacol je určen pro použití pouze u dětí od 6 let.

D

alší léčivé

přípravky

a přípravek Asacol 800

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval/a nebo které možná budete užívat jako např.:

Léčivé

přípravky

ovlivňující

aktivitu

imunitního

systému

(např.

azathioprin,

merkaptopurin nebo thioguanin).

Léčivé přípravky zabraňující vzniku

krevních

sraženin (antikoagulancia, např. warfarin).

P

říprav

ek Asacol 800 s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Jídlo, pití a alkohol neovlivňují užívání přípravku Asacol 800.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Asacol 800 nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní

prostředky a používat stroje. V případě, že se cítíte přípravkem ovlivněn(a), neřiďte dopravní

prostředky a neobsluhujte stroje.

Asacol 800 obsahuje laktózu

Pacienti s nesnášenlivostí

laktózy

musejí být obeznámeni se skutečností, že Asacol 800

obsahuje malé množství laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

kontaktujte jej, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE

PŘÍPRAVEK

ASACOL 800 POUŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, poraďte

se se svým lékařem.

Asacol 800 se užívá před jídlem. Tablety spolkněte celé a zapijte je tekutinou. Tablety se

nesmí kousat nebo drtit.

Doporučená dávka přípravku je:

Přesné dávkování i délku léčby vždy určí lékař.

Dospělí (včetně starších pacientů):

Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba: akutní léčba mírných až středně těžkých stavů: 1

tableta 3x denně, v těžkých případech může být dávka zvýšena na 2 tablety 3x denně.

Udržovací léčba: u ulcerózní kolitidy 1 tableta 2-3x denně nebo 2 – 3 tablety jednou denně, u

Crohnovy choroby 1 tableta 3x denně.

Použití u dětí

a dospívající

ch

Asacol 800 je určen pouze pro děti starší 6 let.

Obecně se doporučuje podávat dětem s tělesnou hmotností do 40 kg polovinu dávky pro

dospělé, a dětem a dospívajícím nad 40 kg tělesné hmotnosti může být podána dávka stejná

jako u dospělých pacientů.

Dávka podaná jednotlivým pacientům se bude lišit, protože bude lékařem stanovena vždy

individuálně dle fáze onemocnění a tělesné hmotnosti dítěte či dospívajícího pacienta. Lékař,

který léčí dítě/dospívajícího pacienta rozhodne o správné dávce.

Jestliže jste užil

/

a více přípravku ASACOL

800,

než jste měl

/a

Pokud jste užil/a více přípravku Asacol 800, než jste měla/a nebo přípravek požilo dítě,

poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl

/

a užít příprav

ek ASACOL 800

Pokud jste zapomněl/a užít dávku ve správný čas, užijte následující dávku podle původního

časového plánu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. V

případě vynechání 3 a více dávek kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste přesta

l/

a uží

va

t přípravek ASACOL

800

Nepřestávejte užívat přípravek Asacol 800 bez předchozí konzultace s lékařem, i když se

cítíte lépe. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého

lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky,

které se ale nemusí vyskytnout u každého. Byly hlášeny orgánově specifické nežádoucí účinky

postihující srdce, plíce, játra, ledviny, slinivku břišní, kůži a podkožní tkáně.

Okamžitě

přestaňte užívat

Asacol 800

a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

Pokud si snadno způsobíte modřiny (bez zranění), objevují se u Vás podlitiny a krvácení pod

kůží, načervenalé tečky nebo skvrny pod kůží nebo pokud se u Vás vyskytne chudokrevnost

(cítíte se unavený(á), slabý(á) a jste bledý(á), zejména máte bledé rty, nehty a oční spojivky),

máte horečku (vysokou teplotu), bolest v krku nebo jakékoliv krvácení bez vysvětlitelné

příčiny (např. krvácení z nosu).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny ve frekvencích uvedených níže:

Časté

Vyrážka

Zažívací potíže

Méně časté

Horečka

Zvýšené množství bílých krvinek nazývaných eosinofilní granulocyty

Pocit brnění, píchání nebo znecitlivění

Kopřivka, svědění kůže

Bolest na hrudi

Vzácné

Bolest hlavy

Závrať

Zánět srdečního svalu projevující se bolestí na hrudi nebo bušením srdce (palpitace)

Zánět osrdečníku

Průjem,

bolest

břicha,

plynatost

(flatulence),

nepříjemné

pocity

v oblasti

žaludku

s nucením na zvracení a zvracení

Velmi vzácné

Závažné snížení počtu krevních buněk může způsobit slabost, modřiny, nebo zvýšit

pravděpodobnost infekce, nízké počty krvinek; snížení počtu krevních destiček, což

zvyšuje riziko krvácení

Alergické reakce, jako jsou vyrážka nebo zarudnutí kůže

Horečka, která se vyskytuje při užívání léčiva a vymizí při jeho vysazení (léková horečka)

Onemocnění imunitního systému postihující orgány a klouby

Ulcerózní kolitida postihující celé tlusté střevo

Poškození nervů způsobující necitlivost a pocit mravenčení

Onemocnění plic (zjizvení plicní tkáně, alergická reakce), což vede k obtížím s dýcháním,

kašli, sípání a nahromadění tekutiny v plicích, zápal plic

Zánět pankreatu (slinivky břišní) spojený s bolestí v horní části břicha, zádech a s pocitem

na zvracení

Abnormální hodnoty testů funkce jater, hepatitida (zánět jater projevující se příznaky

podobnými chřipce a žloutenkou)

Vypadávání vlasů

Bolest svalů nebo kloubů

Onemocnění ledvin (zahrnující zánět a zjizvení ledvin), snížená funkce ledvin, jež může

být jen dočasná (reverzibilní), je-li léčba ukončena

Reverzibilní snížení množství spermií

N

ení známa

Porucha

imunitního

systému

(syndrom

podobný

lupus

erythematodes),

která

může

způsobit zánět osrdečníku nebo poplicnice a pohrudnice, kožní vyrážku a/nebo bolest

kloubů

Nesnášenlivost mesalazinu, někdy se zhoršením příznaků původního onemocnění

Snížení hmotnosti

Abnormální hodnoty laboratorních vyšetření

Četnost výskytu nežádoucích účinků uvádí následující přehled:

Časté:

vyskytují se až u 1 z 10 pacientů.

Méně časté:

vyskytují se až u 1 ze 100 pacientů.

Vzácné:

vyskytují se až u 1 z 1000 pacientů.

Velmi vzácné:

vyskytují se až u 1 z 10000 pacientů

Není známa:

z dostupných údajů není možno frekvenci určit

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK

PŘÍPRAVEK ASACOL 800 UCHOVÁVAT

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Asacol 800 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a

blistru za textem "Použitelné do:" či "Exp" ve tvaru MM.RRRR (měsíc - rok). Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co

přípravek Asacol

800 obsahuje

Léčivou látkou je mesalazinum 800 mg v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),

magnesium-stearát, mastek, povidon, potahová vrstva: kopolymer MA/MMA 1:2, mastek,

triethyl-citrát, žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), makrogol 6000.

Jak

přípravek

Asacol 800

vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku jsou potahované hnědočervené podlouhlé bikonvexní s matným hladkým

povrchem. Tablety jsou baleny do průhledných bezbarvých PVC/Al blistrů, které jsou

uloženy v krabičce. Obsah balení: Jedno balení obsahuje 50, 60 nebo 90 enterosolventních

tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Tillotts Pharma GmbH, Warmbacher Strasse 80, 79618 Rheinfelden Baden, Německo

Výrobce

Haupt Pharma Wülfing GmbH, Gronau, Německo

Rottendorf Pharma GmbH, Ennigerloh, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

:

19. 6. 2017

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

20-10-2017

Asacol vs. Humira

Asacol vs. Humira

Asacol (mesalamine) and Humira (adalimumab) are both used to prevent and treat ulcerative colitis (UC). Asacol is an anti-inflammatory drug that also treats proctitis, and proctosigmoiditis. Humira is an injectable protein (antibody) used to treat rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and plaque psoriasis. Humira is also used to treat Crohn's disease after other drugs have been tried without successful treatment of symptoms.

US - RxList

20-10-2017

ASACOL (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

ASACOL (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

3-8-2017

ASACOL HD (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Allergan, Inc.]

ASACOL HD (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Allergan, Inc.]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

3-8-2017

ASACOL (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Allergan, Inc.]

ASACOL (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Allergan, Inc.]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

11-5-2017

mesalamine, Pentasa, Rowasa, Asacol HD, Lialda, Canasa, Apriso, Delzicol

mesalamine, Pentasa, Rowasa, Asacol HD, Lialda, Canasa, Apriso, Delzicol

Title: mesalamine, Pentasa, Rowasa, Asacol HD, Lialda, Canasa, Apriso, DelzicolCategory: MedicationsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/11/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

Advertisement