Advertisement

ASACOL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ASACOL Čípek 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Čípek
 • Podání:
 • Rektální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 Strip
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ASACOL Čípek 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MESALAZIN
 • Přehled produktů:
 • ASACOL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 619/99-C
 • Datum autorizace:
 • 18-02-2015
 • EAN kód:
 • 7640129620463
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls27684/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

-

INFORMACE PRO UŽIVATELE

ASACOL

Čípky

Mesalazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci:

Co je přípravek ASACOL a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ASACOL používat

Jak se přípravek ASACOL používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ASACOL uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK ASACOL A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Asacol

obsahuje

léčivou

látku

mesalazin,

protizánětlivou

látku

používanou

léčbě

nespecifických střevních zánětů (mesalazin působí místně protizánětlivě na sliznici tenkého a

tlustého střeva).

Přípravek Asacol je určen k léčbě ulcerózní kolitidy (vředovitý zánět tlustého střeva) a

Crohnovy choroby (vleklý zánět postihující sliznici různých částí střeva) postihující oblast

konečníku a přechodu konečníku a esovité kličky (rektosigmoidea) v akutní fázi onemocnění i

k udržovací léčbě.

Čípky jsou určeny pro dospělé.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ASACOL POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Asacol

Jste-li alergický(á) na mesalazin nebo pomocnou látku tohoto přípravku (viz bod 6, „Další

informace“).

Jste-li alergický(á) na salicyláty (např. aspirin).

Při těžkých poruchách funkce ledvin.

Při těžkých poruchách funkce jater.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře ještě před začátkem užívání přípravku Asacol, pokud se Vás týká

některý z následujících stavů nebo nemocí, zejména:

máte-li jakékoliv onemocnění plic, např. astma

pokud se v minulosti u Vás vyskytla přecitlivělost (alergie) na sulfasalazin

jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater

pokud se v minulosti u Vás vyskytla alergická reakce, která se projevila jako zánět

srdečního

svalu

nebo

srdečního

obalu

(osrdečníku).

Pokud

jste

v minulosti

měli

alergickou srdeční reakci způsobenou mesalazinem, nesmíte Asacol užívat. V případě, že

jste v minulosti měli alergickou srdeční reakci, která nebyla způsobena mesalazinem,

můžete Asacol užívat, ale je potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

V případě,

máte

vředy

v žaludku

nebo

dvanáctníku,

potřeba

dbát

při

užívání

přípravku Asacol zvýšené opatrnosti.

Jaterní, ledvinové a krevní testy

Před začátkem léčby a během léčby přípravkem Asacol může Váš lékař občas provádět

odběry a kontrolu krve, aby se ujistil, že Vaše játra, ledviny, krev a plíce jsou v pořádku.

Použití u dětí a dospívajících

Existuje pouze omezená dokumentace o účinku u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Asacol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval/a nebo které možná budete užívat jako např.:

Léčivé

přípravky

ovlivňující

aktivitu

imunitního

systému

(např.

azathioprin,

merkaptopurin nebo thioguanin).

Léčivé přípravky zabraňující vzniku krevních sraženin (antikoagulancia, např. warfarin).

Přípravek Asacol s

jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo, pití a alkohol neovlivňují užívání přípravku Asacol.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Asacol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a používat stroje. V případě,

že se cítíte přípravkem ovlivněn(a), neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ASACOL POUŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, poraďte

se se svým lékařem.

Přesné dávkování i délku léčby vždy určí lékař.

Čípky jsou určeny pro dospělé.

Dospělí včetně starších pacientů si zavádějí v akutní fázi onemocnění 2-3x denně 1 čípek do

konečníku, nejlépe po stolici. Dávka je závislá na závažnosti onemocnění a je možno ji při

ústupu

příznaků

doporučení

lékaře

snížit.

Během

udržovací

léčby,

dochází

k přechodnému vymizení příznaků onemocnění, je obvyklá dávka 1 čípek na noc.

Jako doplnění léčby tabletami u onemocnění postihujících nejnižší úseky střeva (především

konečník) nebo při slabé odpovědi na léčbu tabletami, lze použít 1 čípek na noc nebo 1 čípek

2x denně (ráno a večer).

Použití u dětí a dospívajících

Je málo zkušeností a jen nedostatečná dokumentace prokazující účinek u dětí a dospívajících.

Jestliže jste užil/a více přípravku ASACOL, než jste měl/a

,

Pokud jste užil/a více přípravku Asacol, než jste měla/a nebo přípravek požilo dítě, poraďte se

neprodleně se svým ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste omylem spolkli přípravek ASACOL

Vypijte hodně vody a oznamte to okamžitě svému lékaři nebo pohotovostnímu oddělení

nemocnice. Vezměte si s sebou balení přípravku.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek ASACOL

Pokud jste zapomněl/a užít dávku ve správný čas, užijte následující dávku v obvyklém čase.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek ASACOL

Nepřestávejte užívat přípravek Asacol bez předchozí konzultace s lékařem, i když se cítíte

lépe. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého

lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky,

které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny orgánově specifické nežádoucí účinky postihující srdce, plíce, játra, ledviny,

slinivku břišní, kůži a podkožní tkáně.

Okamžitě přestaňte užívat

Asacol a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

Pokud si snadno způsobíte modřiny (bez zranění), objevují se u Vás podlitiny a krvácení pod

kůží, načervenalé tečky nebo skvrny pod kůží nebo pokud se u Vás vyskytne chudokrevnost

(cítíte se unavený(á), slabý(á) a jste bledý(á), zejména máte bledé rty, nehty a oční spojivky),

máte horečku (vysokou teplotu), bolest v krku nebo jakékoliv krvácení bez vysvětlitelné

příčiny (např. krvácení z nosu).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny ve frekvencích uvedených níže:

Vzácné

Bolest hlavy

Závrať

Zánět srdečního svalu projevující se bolestí na hrudi nebo bušením srdce (palpitace)

Zánět osrdečníku

Průjem, bolest břicha, plynatost (flatulence), pocit na zvracení a zvracení

Velmi vzácné

Závažné snížení počtu krevních buněk, které může způsobit slabost, modřiny, nebo zvýšit

pravděpodobnost infekce; nízké počty krvinek; snížení počtu krevních destiček, což

zvyšuje riziko krvácení

Alergické reakce, jako jsou vyrážka nebo zarudnutí kůže

Horečka, která se vyskytuje při užívání léčiva a vymizí při jeho vysazení (léková horečka)

Onemocnění imunitního systému postihující orgány a klouby

Ulcerózní kolitida postihující celé tlusté střevo

Poškození nervů způsobující necitlivost a pocit mravenčení

Onemocnění plic (zjizvení plicní tkáně, alergická reakce), což vede k obtížím s dýcháním,

kašli, sípání a nahromadění tekutiny v plicích, zápal plic

Zánět pankreatu (slinivky břišní) spojený s bolestí v horní části břicha, zádech a s pocitem

na zvracení

Abnormální hodnoty testů funkce jater, hepatitida (zánět jater projevující se příznaky

podobnými chřipce a žloutenkou)

Vypadávání vlasů

Bolest svalů nebo kloubů

Onemocnění ledvin (zahrnující zánět a zjizvení ledvin), snížená funkce ledvin

Reverzibilní snížení množství spermií

N

ení známa

Nesnášenlivost mesalazinu někdy se zhoršením příznaků původního onemocnění

Reakce v místě aplikace (lokální reakce)

Četnost výskytu nežádoucích účinků uvádí následující přehled:

Vzácné:

vyskytují se až u 1 z 1000 pacientů.

Velmi vzácné:

vyskytují se až u 1 z 10000 pacientů

Není známa:

z dostupných údajů není možno frekvenci určit

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK PŘÍPRAVEK ASACOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem nebo mrazem. Uchovávejte

mimo dosah přímého slunečního světla.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek

nepoužívejte

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

obalu

textem

"Použitelné do:" či "Exp" ve tvaru MM.RRRR (měsíc - rok). Doba použitelnosti se vztahuje k

poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Asacol obsahuje

Léčivou látkou je mesalazinum 500 mg v 1 čípku.

Pomocnou látkou je ztužený tuk.

Jak přípravek Asacol

vypadá a co obsahuje toto balení

Asacol čípky jsou světle béžové čípky torpédovitého tvaru.

Velikost balení: 20 čípků

Držitel rozhodnutí o registraci

Tillotts Pharma GmbH, Warmbacher Strasse 80, 79618 Rheinfelden Baden, Německo

Výrobce

Haupt Pharma Wülfing GmbH, Gronau, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

19. 6. 2017

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

20-10-2017

Asacol vs. Humira

Asacol vs. Humira

Asacol (mesalamine) and Humira (adalimumab) are both used to prevent and treat ulcerative colitis (UC). Asacol is an anti-inflammatory drug that also treats proctitis, and proctosigmoiditis. Humira is an injectable protein (antibody) used to treat rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and plaque psoriasis. Humira is also used to treat Crohn's disease after other drugs have been tried without successful treatment of symptoms.

US - RxList

20-10-2017

ASACOL (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

ASACOL (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

3-8-2017

ASACOL HD (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Allergan, Inc.]

ASACOL HD (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Allergan, Inc.]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

3-8-2017

ASACOL (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Allergan, Inc.]

ASACOL (Mesalamine) Tablet, Delayed Release [Allergan, Inc.]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

11-5-2017

mesalamine, Pentasa, Rowasa, Asacol HD, Lialda, Canasa, Apriso, Delzicol

mesalamine, Pentasa, Rowasa, Asacol HD, Lialda, Canasa, Apriso, Delzicol

Title: mesalamine, Pentasa, Rowasa, Asacol HD, Lialda, Canasa, Apriso, DelzicolCategory: MedicationsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/11/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

Advertisement