ARYZALERA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARYZALERA Tableta 15MG
 • Dávkování:
 • 15MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARYZALERA Tableta 15MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ARIPIPRAZOL
 • Přehled produktů:
 • ARYZALERA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 68/ 069/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls196650/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Aryzalera 5 mg

Aryzalera 10 mg

Aryzalera 15 mg

Aryzalera 30 mg

tablety

aripiprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

to svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Aryzalera a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aryzalera užívat

Jak se přípravek Aryzalera užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Aryzalera uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Aryzalera a k čemu se používá

Přípravek Aryzalera, tablety, obsahuje léčivou látku aripiprazol a patří do skupiny léků, které se

označují jako antipsychotika. Je používán k léčení dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších,

kteří trpí nemocí charakterizovanou příznaky, jako jsou slyšení, vidění a vnímání věcí, které nejsou

skutečné,

podezřívavost, bludy, nesouvislá

řeč,

poruchy

chování a

emocionální

oploštění.

Lidé

s těmito obtížemi se mohou také cítit depresivní, provinilí, úzkostní nebo nervózní.

Přípravek Aryzalera, tablety, se užívá k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 13 let a starších, kteří

trpí stavem, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie,

mnohem menší potřeba spánku než obvykle, překotná řeč a myšlenky a někdy výrazná podrážděnost.

U dospělých také zabraňuje znovuobjevení tohoto stavu u těch pacientů, kteří již reagovali na léčbu

přípravkem Aryzalera.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aryzalera užívat

Neužívejte přípravek Aryzalera:

jestliže jste

alergický(á) na

aripiprazol

nebo

kteroukoli

další složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aryzalera, tablety, se poraďte se svým lékařem, pokud máte

vysokou hladinu cukru v krvi (charakterizovanou příznaky jako je nadměrná žízeň, vylučování

velkého množství moči, zvýšená chuť k jídlu a pocity slabosti) nebo výskyt cukrovky v rodině

záchvaty

samovolné, nepravidelné svalové záškuby, zejména v obličeji

kardiovaskulární

chorobu

(onemocnění

srdce

nebo

cév),

výskyt

kardiovaskulární

choroby

v rodině, cévní mozkovou příhodu nebo přechodnou („malou“) cévní mozkovou příhodu,

abnormální krevní tlak

krevní

sraženiny,

nebo

výskyt

krevních

sraženin

rodině,

protože

antipsychotika

mívají

spojitost s tvorbou krevních sraženin

zkušenost s nadměrným hráčstvím v minulosti

Pokud si všimnete, že přibíráte na váze, objevují se u Vás neobvyklé pohyby nebo spavost, které Vám

brání vykonávat běžné denní činnosti, máte potíže s polykáním nebo alergické příznaky, informujte

o tom svého lékaře.

Jste-li starší pacient trpící demencí (ztráta paměti a jiných duševních schopností), informujte Vy nebo

Váš pečovatel/příbuzný Vašeho lékaře, jestliže jste někdy prodělal cévní mozkovou příhodu nebo

„malou“ cévní mozkovou příhodu.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud máte úmysly nebo pocity, že byste si chtěl(a) ublížit.

Během léčby aripiprazolem byly hlášeny sebevražedné úmysly a chování.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte svalovou ztuhlost nebo neohebnost s vysokou

teplotou, pocení, změněný duševní stav nebo velmi rychlý či nepravidelný tep.

Děti a dospívající

Tento přípravek není určen k používání u dětí a dospívajících mladších 13 let. Není známo, zda je

u těchto pacientů bezpečný a účinný.

Další léčivé přípravky a přípravek Aryzalera

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky na snížení krevního tlaku: přípravek Aryzalera, tablety, může zvýšit účinek léků užívaných ke

snížení krevního tlaku. Určitě svého lékaře informujte o tom, že užíváte léky ke kontrole krevního

tlaku.

Užívání přípravku Aryzalera, tablety, s některými léky může vyžadovat změnu dávkování přípravku

Aryzalera, tablety. Je obzvlášť důležité informovat svého lékaře o tom, že užíváte:

léky upravující srdeční rytmus

antidepresiva nebo rostlinné přípravky používané k léčbě deprese a úzkosti

léky k léčbě plísní

určité léky k léčbě infekce HIV

protikřečové léky používané k léčbě epilepsie

Léky, které zvyšují hladinu serotoninu: triptany, tramadol, tryptofan, tzv. SSRI (jako paroxetin

a fluoxetin), tricyklická antidepresiva (jako klomipramin, amitriptylin), pethidin, třezalka tečkovaná

a venlafaxin. Tyto léky zvyšují riziko nežádoucích účinků. Pokud se u Vás objeví při užívání

některého z těchto léků současně s přípravkem Aryzalera, tablety, jakýkoliv neobvyklý příznak,

obraťte se na svého lékaře.

Přípravek Aryzalera s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Aryzalera, tablety, lze užívat bez ohledu na jídlo.

Je třeba se vyvarovat konzumaci alkoholu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

novorozenců,

jejichž

matky

užívaly

aripiprazol

posledním

trimestru

(poslední

tři

měsíce

těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,

problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoli z těchto

příznaků, prosím kontaktujte dětského lékaře.

Informujte okamžitě svého lékaře o tom, jestliže kojíte.

Jestliže užíváte přípravek Aryzalera, tablety, neměla byste kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud nevíte, jak na Vás

přípravek Aryzalera působí.

Přípravek Aryzalera obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve,

než začnete tento přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Aryzalera užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku u dospělých je 15 mg jednou denně. Lékař Vám však může

předepsat nižší nebo vyšší dávku, až do maximálně 30 mg jednou denně.

Použití u dětí a dospívajících

Léčba aripiprazolem se zahajuje nižší dávkou ve formě perorálního roztoku (tekutiny). Dávka může

být postupně zvýšena na doporučenou dávku u dospívajících 10 mg jednou denně. Váš lékař Vám

však může předepsat nižší nebo vyšší dávku, až do maximálně 30 mg jednou denně.

Jestliže máte pocit, že účinky přípravku Aryzalera, tablety, jsou příliš silné nebo příliš slabé, řekněte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Aryzalera je určen k perorálnímu podání (podání ústy).

Snažte se užívat přípravek Aryzalera, tablety, každý den ve stejnou dobu. Nezáleží na tom, zda ho

užijete s jídlem nebo bez něj. Vždy tabletu zapijte vodou a spolkněte ji vcelku.

I když se cítíte lépe, neměňte denní dávku nebo nepřerušujte užívání přípravku Aryzalera, tablety

dříve, než se poradíte se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aryzalera, než jste měl(a)

Jestliže si uvědomíte, že jste užil(a) více tablet přípravku Aryzalera, než Vám doporučil Váš lékař

(nebo požije-li někdo jiný tablety přípravku Aryzalera), kontaktujte přímo svého lékaře. Nemůžete-li

se spojit se svým lékařem, navštivte nejbližší nemocnici a vezměte balení léku s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aryzalera

Když zapomenete dávku užít, užijte ji co nejdříve po tom, co si to uvědomíte, ale neužívejte dvě dávky

v jednom dni.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Aryzalera

Nepřerušujte léčbu jen proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste pokračoval(a) v podávání přípravku

Aryzalera, tablety, tak dlouho, jak Vám sdělil lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

diabetes mellitus (cukrovka),

poruchy spánku,

pocit úzkosti,

pocit neklidu a neschopnost zůstat bez hnutí, neschopnost klidně sedět,

nekontrolované záškuby, trhavé nebo svíjivé pohyby, neklidné nohy,

třes,

bolest hlavy,

únava,

ospalost,

točení hlavy,

třes a rozmazané vidění,

snížený počet stolic nebo obtíže s vyprazdňováním stolice,

poruchy trávení,

nevolnost,

více slin v ústech, než je normální,

zvracení,

pocit únavy.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

zvýšené hladiny hormonu prolaktinu v krvi,

příliš vysoké hladiny cukru v krvi,

deprese,

změněný nebo zvýšený sexuální zájem,

nekontrolované pohyby úst, jazyka a končetin (tardivní dyskineze),

svalová porucha způsobující kroutivé pohyby (dystonie),

dvojité vidění,

rychlý srdeční tep,

pokles krevního tlaku při postavení, který způsobuje závratě, točení hlavy nebo mdloby,

škytavka.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení perorálního (užívaného ústy) aripiprazolu na

trh, ale četnost jejich výskytu není známa:

nízké hladiny bílých krvinek,

nízké hladiny krevních destiček,

alergická reakce (např. otok úst, otok jazyka, obličeje a krku, svědění, kopřivka),

nástup nebo zhoršení cukrovky, ketoacidóza (ketolátky v krvi a moči) nebo kóma (bezvědomí),

vysoká hladina cukru v krvi,

nedostatek sodíku v krvi,

nechutenství (anorexie),

snížení tělesné hmotnosti,

zvýšení tělesné hmotnosti,

myšlenky na sebevraždu, pokus o sebevraždu a sebevražda,

nadměrné hráčství,

pocit agresivity,

neklid,

nervozita,

kombinace

horečky,

svalové

ztuhlosti,

zrychleného

dýchání,

pocení,

sníženého

vědomí

a náhlých změn krevního tlaku a tepové frekvence, mdloby (neuroleptický maligní syndrom),

epileptický záchvat,

serotoninový

syndrom

(reakce,

která

může

způsobit

pocity

velkého

štěstí,

ospalosti,

nemotornosti, neklidu, pocit opilosti, horečku, pocení nebo ztuhlé svaly),

poruchy řeči,

náhlé nevysvětlitelné úmrtí,

život ohrožující nepravidelný srdeční tep,

srdeční záchvat,

zpomalený srdeční tep,

krevní sraženiny v žílách zejména v nohách (příznaky zahrnují otok, bolest a zčervenání nohy),

které se mohou krevním řečištěm dostat do plic a způsobit bolest na hrudi a dýchací potíže

(pokud si všimnete jakéhokoli příznaku, vyhledejte okamžitě lékaře),

vysoký krevní tlak,

mdloby,

náhodné vdechnutí jídla s rizikem vzniku zápalu plic (plicní infekce),

stažení svalů v okolí hlasivek,

zánět slinivky břišní,

obtížné polykání,

průjem,

nepříjemné pocity v břiše,

nepříjemné pocity v žaludku,

selhání jater,

zánět jater,

zežloutnutí kůže a očního bělma,

hlášené změny hodnot jaterních testů,

kožní vyrážka,

citlivost na světlo,

plešatost,

nadměrné pocení,

abnormální svalové selhání, které může vést k problémům s ledvinami,

svalová bolest,

ztuhlost,

mimovolní únik moči (inkontinence),

těžkosti s vyprazdňováním moči,

abstinenční syndrom u novorozených dětí v případě užívání během těhotenství,

prodloužená a/nebo bolestivá erekce,

potíže s regulací tělesné teploty nebo přehřátí,

bolest na hrudi,

otok rukou, kotníků nebo chodidel,

v krevních testech: kolísající hladina cukru v krvi, zvýšený glykosylovaný hemoglobin.

U starších pacientů trpících demencí bylo hlášeno více smrtelných případů, když užívali aripiprazol.

Kromě toho byly zaznamenány případy cévní mozkové příhody nebo „malé“ cévní mozkové příhody.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Dospívající ve věku 13 let a starší měli podobné nežádoucí účinky a podobnou četnost výskytu jako

dospělí, kromě ospalosti, nekontrolovaných záškubů nebo trhavých pohybů, neklidu a únavy, jež byly

velmi časté (mohou postihnout u více než 1 z 10 pacientů), a často (mohou postihnout až 1 z 10

pacientů) se vyskytla bolest v horní části břicha, sucho v ústech, zvýšená srdeční frekvence, zvýšení

tělesné hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu, svalové záškuby, nekontrolované pohyby končetin a závratě,

zejména při vstávání z lehu nebo sedu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Aryzalera uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP:“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Aryzalera obsahuje

Léčivou látkou je aripiprazolum (aripiprazol).

Aryzalera 5 mg

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 5 mg.

Aryzalera 10 mg

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 10 mg.

Aryzalera 15 mg

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 15 mg.

Aryzalera 30 mg

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 30 mg.

Dalšími

složkami

jsou

monohydrát

laktosy,

mikrokrystalická

celulosa,

kukuřičný

škrob,

hyprolosa, červený oxid železitý (E172) - pouze v tabletách 10 mg a 30 mg, žlutý oxid železitý

(E172) - pouze v tabletách 15 mg, hlinitý lak indigokarmínu (E132) - pouze v tabletách 5 mg

a magnesium-stearát. Viz bod 2 „Přípravek Aryzalera obsahuje laktosu“.

Jak přípravek Aryzalera vypadá a co obsahuje toto balení

Aryzalera 5 mg: Modré, kulaté tablety se zkosenými hranami a s možnými tmavšími a světlejšími

skvrnami (průměr: 5 mm, tloušťka: 1,4 - 2,4 mm).

Aryzalera 10 mg: Světle růžové, obdélníkové tablety s možnými tmavšími a světlejšími skvrnami

a s vyraženým A10 na jedné straně (délka: 8 mm, šířka: 4,5 mm, tloušťka: 2,1 - 3,1 mm).

Aryzalera 15 mg: Světle žluté až žlutohnědé, kulaté, mírně bikonvexní tablety se zkosenými hranami

a s možnými tmavšími a světlejšími skvrnami a s vyraženým A15 na jedné straně (průměr: 7,5 mm,

tloušťka: 2,5 - 3,7 mm).

Aryzalera 30 mg: Světle růžové, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami a s možnými

tmavšími a světlejšími skvrnami a s vyraženým A30 na jedné straně (průměr: 9 mm, tloušťka: 3,9 -

5,3 mm).

Přípravek Aryzalera je dostupný v krabičkách obsahujících 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 nebo

100 tablet v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, Cuxhaven, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 12. 2016

14-11-2017

FDA approves pill with sensor that digitally tracks if patients have ingested their medication

FDA approves pill with sensor that digitally tracks if patients have ingested their medication

The U.S. Food and Drug Administration today approved the first drug in the U.S. with a digital ingestion tracking system. Abilify MyCite (aripiprazole tablets with sensor) has an ingestible sensor embedded in the pill that records that the medication was taken. The product is approved for the treatment of schizophrenia, acute treatment of manic and mixed episodes associated with bipolar I disorder and for use as an add-on treatment for depression in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-4-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Apotex Corp]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Apotex Corp]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Abilify

Risperdal vs. Abilify

Risperdal (risperidone) and Abilify (aripiprazole) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia, bipolar mania, and autism. Abilify is also used to treat depression and some irritable behavior disorders.

US - RxList

4-4-2018

Abilify Antipsychotic Medication Treatment Schizophrenia

Abilify Antipsychotic Medication Treatment Schizophrenia

Abilify (aripiprazole) is a psychotropic drug (anti-psychotic) that alters brain chemical activity used to treat schizophrenia, mania, depression, bipolar disorders, autistic disorder, and some irritable behavior disorders.

US - RxList

3-4-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Unit Dose Services]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

Aripiprazole Zentiva (Zentiva, k.s.)

Aripiprazole Zentiva (Zentiva, k.s.)

Aripiprazole Zentiva (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1904 of Fri, 23 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Aripiprazole Sandoz (Sandoz GmbH)

Aripiprazole Sandoz (Sandoz GmbH)

Aripiprazole Sandoz (Active substance: Aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1753 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [NorthStar RxLLC]

ARIPIPRAZOLE Tablet [NorthStar RxLLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

Lamictal vs. Abilify

Lamictal vs. Abilify

Lamictal (lamotrigine) and Abilify (aripiprazole) are used to treat bipolar disorders. Lamictal is also used alone or in combination with other anti-seizure medications for treating certain types of seizures. Abilify is also used to treat schizophrenia, mania, depression, bipolar disorders, autistic disorder, and some irritable behavior disorders. Lamictal and Abilify belong to different drug classes. Lamictal is an anticonvulsant (anti-seizure) and Abilify is an antipsychotic.

US - RxList

23-2-2018

ABILIFY (Aripiprazole) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ABILIFY (Aripiprazole) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

ARIPIPRAZOLE Solution [Lannett Company, Inc.]

ARIPIPRAZOLE Solution [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

ARIPIPRAZOLE (Aripiprazole) Tablet [AvPAK]

ARIPIPRAZOLE (Aripiprazole) Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Ajanta Pharma Limited]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Ajanta Pharma Limited]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

ABILIFY MYCITE (Aripiprazole) Tablet [Otsuka America Pharmaceutical, Inc.]

ABILIFY MYCITE (Aripiprazole) Tablet [Otsuka America Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

Abilify vs. Seroquel

Abilify vs. Seroquel

Abilify (aripiprazole) and Seroquel (quetiapine) are psychotropic medications used to treat schizophrenia, major depression, and bipolar disorder.

US - RxList

30-1-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Proficient Rx LP]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [AvKARE, Inc.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

21-12-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Atlantic Biologicals Corps]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Atlantic Biologicals Corps]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

Aripiprazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Aripiprazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Aripiprazole Accord (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7766 of Fri, 17 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

Abilify vs. Invega

Abilify vs. Invega

Abilify (aripiprazole) and Invega (paliperidone) are antipsychotic drugs used to treat schizophrenia.

US - RxList

10-10-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [American Health Packaging]

ARIPIPRAZOLE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

6-10-2017

ARIPIPRAZOLE (Aripiprazole) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ARIPIPRAZOLE (Aripiprazole) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

Abilify (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.)

Abilify (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.)

Abilify (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)5605 of Thu, 17 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

Aripiprazole Mylan Pharma (Mylan S.A.S)

Aripiprazole Mylan Pharma (Mylan S.A.S)

Aripiprazole Mylan Pharma (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 5436 of Fri, 28 Jul 2017

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating [Trigen Laboratories, LLC]

ARIPIPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating [Trigen Laboratories, LLC]

Updated Date: Jul 5, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

FDA Approves Longer-Acting Aripiprazole for Schizophrenia

FDA Approves Longer-Acting Aripiprazole for Schizophrenia

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved a 2-month dose of aripiprazole lauroxil (Aristada, Alkermes) extended-release injectable suspension for the treatment of schizophrenia.

US - RxList

23-5-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

17-5-2017

Aripiprazole

Aripiprazole

Aripiprazole is a prescription medication used in treatment of schizophrenia, bipolar mania, and major depressive disorder. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList