Advertisement

ARUTIMOL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARUTIMOL Oční kapky, roztok 5MG/ML
 • Dávkování:
 • 5MG/ML
 • Léková forma:
 • Oční kapky, roztok
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X5ML Uzávěr s kapátkem
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARUTIMOL Oční kapky, roztok 5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • TIMOLOL
 • Přehled produktů:
 • ARUTIMOL 0,50%

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 811/93-C
 • EAN kód:
 • 3830044946111
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls176551/2016

Příbalová informace – informace pro uživatele

Arutimol 0,50 %

oční kapky, roztok

timololi maleas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Arutimol 0,50 %, oční kapky, roztok a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok, používat

Jak se přípravek Arutimol 0,50 %, oční kapky, roztok používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok a k čemu se používá

Léčivá látka timolol snižuje nitrooční tlak bez ovlivnění šířky zornice.

Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok se používá k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku (oční hypertenze),

zeleného zákalu (glaukomu) s otevřeným komorovým úhlem, zeleného zákalu po odstranění oční čočky

(afakický glaukom). V případě, že nepostačují jiné způsoby léčby, je Arutimol 0,50 % oční roztok, kapky

indikován u dětského glaukomu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arutimol 0,50% oční kapky, roztok

používat

Nepoužívejte přípravek Arutimol 0,50 %, oční kapky, roztok:

jestliže jste alergický (á) na timolol (léčivá látka) nebo na kteroukoliv další složku přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže máte nebo v minulosti jste měl(a) dýchací obtíže jako astma nebo těžký chronický

obstrukční zánět průdušek,

pokud trpíte nějakým srdečním onemocněním (jako pomalý nebo nepravidelný tep)

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Arutimol 0,5 % oční kapky, roztok se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Předtím, než budete používat tento léčivý přípravek, informujte, prosím, svého lékaře, jestliže jste měl (a) v

minulosti nebo máte v současnosti

koronární onemocnění srdce (onemocnění věnčitých cév), srdeční selhání, nízký krevní tlak

poruchy srdeční frekvence, jako např. bradykardie

dýchací potíže, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc

onemocnění periferních tepen, jako např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom

cukrovka, protože timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi

zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat projevy a známky této zvýšené

činnosti

Informujte svého lékaře, že používáte přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok před chirurgickým

výkonem s anestezií, protože timolol může změnit účinek některých léků, používaných v průběhu anestezie.

V průběhu léčby přípravkem Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok se nesmějí nosit měkké kontaktní čočky.

Pokud nosíte tvrdé kontaktní čočky, musíte je před nakapáním přípravku vyjmout; nasadit je zase můžete

nejdříve za 15 minut po vkápnutí roztoku.

Počítejte s tím, že po nějakou dobu po nakapání můžete mít sníženou zrakovou ostrost.

Děti a dospívající

Roztok očních kapek Arutimol 0,5 % oční kapky, roztok je nutno obecně u mladých pacientů používat

s opatrností. U novorozenců, kojenců a malých dětí je nutno timolol používat s mimořádnou opatrností.

Vyskytne-li se kašlání, sípot, abnormální dech či abnormální pauzy při dýchání (apnoe), musí být podávání

léku okamžitě ukončeno. V takovém případě se co nejdříve obraťte na svého lékaře. Může být také užitečné

používat přenosný monitor apnoe.

Timolol byl zkoumán u kojenců a dětí ve věku od 12 dnů do 5 let se zvýšeným nitroočním tlakem anebo

s diagnostikovaným glaukomem. Potřebujete-li další informace, obraťte se na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Arutimol 0,50 % oční roztok, kapky

Účinky přípravku Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok se mohou vzájemně ovlivňovat s účinky jiných

současně užívaných léků.

Při současném používání očních kapek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok s očními kapkami obsahující

adrenalin může dojít k rozšíření zornice. Současná aplikace přípravku Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok

a očních kapek, které obsahují pilokarpin nebo adrenalin, účinek přípravku Arutimol 0,50% oční roztok,

kapky zvyšuje. Při současném celkovém používání betablokátorů může dojít k vzájemnému zvýšení

působení na oko i krevní oběh.

Při současném používání přípravku Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok a léků, které se užívají při léčbě

hypertenze (vysoký krevní tlak) nebo některých srdečních onemocnění (blokátory vápníkových kanálů,

betablokátory, přípravky obsahující reserpin) se jako nežádoucí účinek může vyskytnout snížení krevního

tlaku nebo značné zpomalení srdeční frekvence.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo se chystáte užívat léky určené ke snížení krevního tlaku, léky

k léčbě cukrovky nebo k léčbě srdce. Prosím, informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste

nedávno užíval další léky, včetně léků vydávaných bez předpisu.

To je obzvláště nutné v případě, jestliže užíváte:

chinidin (používá se k léčbě srdečních onemocnění a některých typů malárie),

antidepresiva známá jako fluoxetin a paroxetin.

Těhotenství a kojení

Nepoužívejte přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš

lékař za nezbytné.

Nepoužívejte přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok jestliže kojíte. Timolol může přecházet do

mateřského mléka.

Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok může i při dávkování podle návodu ovlivnit vidění, a proto

při jeho používání můžete řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo vykonávat jiné obdobné činnosti

vyžadující zvýšenou pozornost, soustředění a koordinaci pohybů, pouze se souhlasem lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok

Tento léčivý přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění oka. Vyvarujte se

kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Před aplikací vyjměte kontaktní čočky a vyčkejte

alespoň 15 minut před opětovným nasazením. Konzervační látka benzalkonium-chlorid obarvuje měkké

kontaktní čočky.

3.

Jak se přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok používá

Vždy používejte přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok přesně, jak Vám to řekl Váš lékař. Poraďte

se s lékařem nebo lékárníkem, když si nejste jistý(á), jak máte přípravek používat.

Pokud není stanoveno jinak, vkapává se 2x denně (ráno a večer) 1 kapka přípravku Arutimol 0,50 % oční

kapky, roztok do spojivkového vaku. Podle účinku přípravku může lékař upravit dávkování jen na 1 kapku

denně, případně může doporučit doplnit léčbu o další přípravek, který snižuje nitrooční tlak.

Při aplikaci do oka trochu odtáhněte dolní oční víčko, lahvičku držte kapacím otvorem směrem dolů a

opatrně lahvičku stlačujte, až do odtaženého víčka vkápne jedna kapka. Na okamžik oko zavřete, aby se

mohla kapka dobře rozestřít. Po vkápnutí přípravku Arutimol 0,50 % oční roztok, kapky, stiskněte prstem

vnitřní oční koutek proti nosu na 2 minuty. To pomůže, aby se timolol nedostal do celého těla.

Po použití lahvičku opět pevně uzavřete, abyste zabránili pronikání nečistot.

Mále-li jakékoliv další dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Použití u dětí a dospívajících

Dávkování

Před použitím přípravku Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok je nutné provést podrobné lékařské vyšetření.

Při zvažování léčby timololem Váš lékař pečlivě zhodnotí její rizika a přínosy. Pokud přínos převáží nad

riziky, doporučuje se použít nejnižší dostupnou koncentraci léčivé látky jednou denně.

V případě použití u dětí může být ke kontrole nitroočního tlaku dostatečná již 0,1% koncentrace léčivé

látky.

Pokud tato dávka k dostatečné kontrole tlaku nestačí, může být nezbytné dávku podávat dvakrát denně v 12

hodinových intervalech. Pacienty, zejména novorozence, je nutno pečlivě sledovat po dobu jedné až dvou

hodin po podání první dávky, a je nutné pečlivě monitorovat nežádoucí účinky až do doby, kdy bude

proveden operační výkon.

Způsob podání

Po vkápnutí přípravku Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok, stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti nosu

na 2 minuty. To pomůže, aby se timolol nedostala do celého těla.

Trvání léčby

K přechodné léčbě u pediatrické populace.

Jestliže jste použil (a) více přípravku Arutiomol 0,50 % oční kapky, roztok než jste měl(a)

Jestliže jste použil (a) více přípravku než jste měl (a), poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Předávkování může vyvolat zpomalení srdeční činnosti, nepravidelnosti srdeční činnosti, pokles krevního

tlaku, malátnost. Jestliže jste použil (a) příliš veliké množství přípravku - anebo po náhodném požití

přípravku dítětem - urychleně vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl (a) použít přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok

Jestliže jste zapomněl (a) použít přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok ve stanovenou dobu,

nezdvojujte následující dávku, ale pokračujte v používání přípravku ve stanoveném čase.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok

Léčení bývá obvykle velmi dlouhodobé. Jakékoli změny v dávkování může určit pouze lékař. Pokud jste

přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok přestal (a) používat na základě vlastního rozhodnutí a máte-

li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé nežádoucí

účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu, aniž byste se poradil (a) s

lékařem.

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následující konvence:

Velmi časté (výskyt u víc než 1 z 10 pacientů)

Časté (výskyt u víc než 1 ze 100 pacientů)

Méně časté (výskyt u víc než 1 z 1 000 pacientů)

Vzácné (výskyt u víc než 1 z 10 000 pacientů)

Není známo (frekvence nebyla stanovena z dostupných dat)

Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i timolol je vstřebávána do krve. To může způsobit

podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u systémových betablokátorů. Frekvence výskytu těchto

nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než u systémového podání.

Mezi očekávané nežádoucí účinky pozorované u očních betablokátorů patří:

Systémové alergické reakce včetně angioedému, vyrážky, lokální nebo generalizované vyrážky, svědění,

anafylaktické reakce.

Hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi).

Nespavost, deprese, noční můry, poruchy paměti.

Synkopa (krátkodobá ztráty vědomí), cévní mozková příhoda, mozková ischemie (nedokrevnost), zvýšení

počtu příznaků a známek myastenie gravis, závratě, parestezie (poruchy čití), bolest hlavy.

Příznaky a známky očního podráždění (tj. pálení, bodání, svědění, slzení, zarudnutí), zánět očního víčka,

zánět rohovky, rozmazané vidění a odchlípení cévnatky po filtračním chirurgickém zákroku, snížená

citlivost rohovky, suché oči, eroze rohovky, pokles očního víčka, dvojité vidění.

Zpomalení srdeční frekvence, bolest na hrudi, bušení srdce, otoky, arytmie (poruchy srdečního rytmu),

městnané srdeční selhání, síňokomorová blokáda, srdeční zástava, srdeční selhání. Snížení krevního tlaku,

Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy. Bronchospasmus - zúžení průdušek (především u pacientů s již

existujícím bronchospastickým onemocněním), dušnost, kašel. Poruchy chuti, pocit na zvracení, dyspepsie

(poruchy trávení), průjem, sucho v ústech, bolest břicha, zvracení. Ztráta vlasů, vyrážka připomínající

lupénku nebo nové vzplanutí lupénky, kožní vyrážka. Bolest svalů. Poruchy sexuálních funkcí, snížené

libido. Astenie (slabost)/únava.

U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy

kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři ,nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41

Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C; lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte

před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za”EXP” nebo “Použitelné

do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření nepoužívejte déle jak 4 týdny.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok obsahuje

Léčivou látkou je timololi maleas 6,83 mg (odpovídá timololum 5,0 mg) v 1 ml (= 24 kapek) vodného

roztoku.

Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid (0,03 mg/1 ml), povidon, dihydrát dinatrium-edetátu,

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci.

Jak přípravek Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok vypadá a co obsahuje toto balení

Transparentní (průsvitná) LDPE lahvička s kapací vložkou, bílý PP šroubovací uzávěr, krabička nebo bílá

LDPE lahvička s kapací vložkou a HDPE šroubovacím uzávěrem, krabička.

Obsahuje čirý bezbarvý roztok.

Velikost balení: 1x 5 ml, 3x 5 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce:

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlín

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.9. 2016

4-8-2017

FDA Drug Safety Communication: Serious allergic reactions reported with the use of Saphris (asenapine maleate)

FDA Drug Safety Communication: Serious allergic reactions reported with the use of Saphris (asenapine maleate)

[09-01-2011] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning the public that serious allergic reactions have been reported with the use of the antipsychotic medication Saphris (asenapine maleate).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

CARBINOXAMINE MALEATE Tablet CARBINOXAMINE MALEATE Solution [Par Pharmaceutical]

CARBINOXAMINE MALEATE Tablet CARBINOXAMINE MALEATE Solution [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

TIMOLOL MALEATE Solution [Bausch Lomb Incorporated]

TIMOLOL MALEATE Solution [Bausch Lomb Incorporated]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

TIMOPTIC (Timolol Maleate) Solution [Bausch Lomb Incorporated]

TIMOPTIC (Timolol Maleate) Solution [Bausch Lomb Incorporated]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

COSOPT (Dorzolamide Hydrochloride And Timolol Maleate) Solution/ Drops [Akorn]

COSOPT (Dorzolamide Hydrochloride And Timolol Maleate) Solution/ Drops [Akorn]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

TIMOPTIC-XE (Timolol Maleate) Solution [Bausch Lomb Incorporated]

TIMOPTIC-XE (Timolol Maleate) Solution [Bausch Lomb Incorporated]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

TIMOPTIC-XE (Timolol Maleate) Solution [Aton Pharma, Inc.]

TIMOPTIC-XE (Timolol Maleate) Solution [Aton Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

TIMOLOL MALEATE Solution [Aton Pharma, Inc.]

TIMOLOL MALEATE Solution [Aton Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [FDC Limited]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [FDC Limited]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

ENALAPRIL MALEATE Tablet ENALAPRIL MALEATE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

ENALAPRIL MALEATE Tablet ENALAPRIL MALEATE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Apotex Corp]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Apotex Corp]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

COMBIGAN (Brimonidine Tartrate, Timolol Maleate) Solution/ Drops [Allergan, Inc.]

COMBIGAN (Brimonidine Tartrate, Timolol Maleate) Solution/ Drops [Allergan, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

ENALAPRIL MALEATE Tablet ENALAPRIL MALEATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ENALAPRIL MALEATE Tablet ENALAPRIL MALEATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

Timolol

Timolol

Timolol is used to treat hypertension (high blood pressure). Timolol is a prescription drug in a group of drugs called beta-blockers. Beta-blockers affect the heart and circulation (blood flow through arteries and veins).

US - RxList

27-6-2017

ISTALOL (Timolol Maleate) Solution [ISTA PHARMACEUTICALS, INC.]

ISTALOL (Timolol Maleate) Solution [ISTA PHARMACEUTICALS, INC.]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Pacific Pharma, Inc.]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Pacific Pharma, Inc.]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

TIMOLOL MALEATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

TIMOLOL MALEATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

27-3-2017

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [REMEDYREPACK INC.]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 27, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement