Advertisement

ARUFIL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARUFIL Oční kapky, roztok 20MG/ML
 • Dávkování:
 • 20MG/ML
 • Léková forma:
 • Oční kapky, roztok
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X10ML I Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARUFIL Oční kapky, roztok 20MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • UMĚLÉ SLZY A JINÉ INDIFERENTNÍ PŘÍPRAVKY
 • Přehled produktů:
 • ARUFIL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 603/99-C
 • Datum autorizace:
 • 09-09-2016
 • EAN kód:
 • 3830044946098
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls294169/2016

P

ří

b

alová

informace: informace pro pacienta

Arufil

20 mg/ml oční kapky, roztok

Povidonum

P

ř

e

č

t

ě

te si pozorn

ě

tuto p

ří

balovou informaci d

říve, než

za

č

nete tento p

ří

pravek pou

žívat,

proto

ž

e

obsahuje pro

Vás dů

le

žité

úd

aje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v t

é

to p

ří

b

alové i

nformaci

Co je přípravek Arufil a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arufil používat

Jak se přípravek Arufil používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Arufil uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je p

ří

pravek Arufil a k

če

mu se pou

žívá

Přípravek se používá k léčbě příznaků syndromu suchého oka (suchý zánět spojivek), který je způsoben

poruchou omývání citlivého povrchu oka slzami. Nejčastějšími příznaky syndromu suchého oka jsou

pálení, pocit cizího tělíska nebo písku, tlak, únava očí, pocit přilnutí víček k oku, světloplachost, bolest při

vkapávání očních kapek, špatná snášenlivost pobytu ve větru, v zakouřené místnosti, v klimatizovaném

prostředí, zhoršení vidění k večeru, kolísání vidění během dne a paradoxně i zvýšené slzení.

Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti všech věkových kategorií.

Léčivá látka přípravku – povidon K30 - je ve vodě rozpustná směs stejnorodých polymerů, které svou

vhodnou vazkostí napomáhají nahrazovat úbytek přirozeného ochranného filmu na povrchu rohovky u

osob postižených "suchostí očí", tj. stavem, ke kterému dochází při poklesu produkce slz.

2.

Č

emu mu

síte

v

ě

novat pozorn

ost, než

za

č

nete p

ří

pravek Arufil pou

ží

vat

Nepou

žíve

jte p

ří

pravek Arufil,

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Před použitím přípravku Arufil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Během léčby přípravkem jsou nutné pravidelné kontroly oční rohovky lékařem.

D

alší

léčivé

p

ří

pravky a

přípravek

Arufil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval (a) nebo které možná budete užívat. Jestliže je nutné do oka aplikovat více než jeden léčivý

přípravek, musí být mezi aplikacemi jednotlivých přípravků dodržen interval nejméně 5 minut.

V případě, že aplikujete současně s přípravkem Arufil i oční mast, aplikujte mast jako poslední.

T

ě

hoten

ství a

kojen

í

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Arufil používat.

Není dosud známo, zda přípravek prochází placentou či přechází do mateřského mléka.

Ří

zen

í

dopravn

ích

prost

ř

edk

ů

a obsluha stroj

ů

Bezprostředně po aplikaci může Arufil i při správném používání způsobit krátkodobé a částečné

zamlžení oka. Po tuto dobu nesmíte řídit motorové vozidlo ani vykonávat činnost, která vyžaduje

zvýšenou pozornost.

P

ří

pravek Arufil obsahuje benzalkonium-chlorid (konzerva

č

n

í

l

á

tku)

Benzalkonium-chlorid může způsobit dráždění očí a obarvuje měkké kontaktní čočky. Vyvarujte se

kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a

počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.

3.

Jak se p

ří

pravek Arufil pou

žívá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 1 kapka do dolního spojivkového vaku postiženého oka až 4krát

denně.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem

Přípravek je určen k trvalému používání. Bez porady s lékařem však nepoužívejte

přípravek déle než 5 dnů.

Je

stliže

jste zapomn

ě

l(a) pou

žít pří

pravek Arufil

V takovém případě aplikujte dávku hned, jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte dle stanoveného schématu léčby, které Vám

určil lékař.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10

osob)

podráždění očí, včetně pocitu pálení (obvykle mírné a přechodné) nebo pocit lepkavého oka,

zarudnutí očí, pocit cizího tělesa v oku nebo slzení očí)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000

osob)

reakce z přecitlivělosti

Nežádoucí účinky, které se vyskytují s neznámou frekvencí

U některých pacientů může přechodně dojít k rozmazanému vidění.

poškození rohovky

změny chuti

U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány

případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených

skvrn).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Arufil uch

ovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 týdnů.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě lahvičky a krabičce

za EXP nebo Použitelné do:

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah ba

lení

a dal

ší

informace

Co pří

pravek Arufil obsahuje

Léčivou látkou je povidonum K30 20 mg v 1 ml (= 24 kapek) vodného roztoku.

Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, dodekahydrát

hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, voda na

injekci.

Jak p

ří

pravek Arufil vypad

á a

co obsahuje toto b

alení

Transparentní (průsvitná) LDPE lahvička s kapací vložkou, bílý PP šroubovací uzávěr, krabička nebo bílá

LDPE lahvička s kapací vložkou a HDPE šroubovacím uzávěrem, krabička.

Balení: 1 x 10 ml, 3 x 10 ml.

D

itel rozhodnu

tí o

registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7, Česká republika

V

ýrobc

e

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik

GmbH,

Brunsbütteler Damm 165-173,

13581 Berlín, Německo

Tato p

ří

b

alová

informace byla naposledy

revidována

13. 7. 2017.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

27-2-2018

POVIDONE IODINE SOLUTION (Povidone Iodine) Solution [Durvet, Inc.]

POVIDONE IODINE SOLUTION (Povidone Iodine) Solution [Durvet, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

PVP-IODINE SWABSTICK THREES (Povidone-Iodine) Swab [Dukal Corporation]

PVP-IODINE SWABSTICK THREES (Povidone-Iodine) Swab [Dukal Corporation]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

FIRST AID ANTISEPTIC (Povidone-Iodine) Solution [Meijer Distribution, Inc]

FIRST AID ANTISEPTIC (Povidone-Iodine) Solution [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CURITY POVIDONE-IODINE ONE-STEP PREP (Povidone-Iodine) Gel [Aplicare Products, LLC.]

CURITY POVIDONE-IODINE ONE-STEP PREP (Povidone-Iodine) Gel [Aplicare Products, LLC.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CURITY POVIDONE-IODINE SCRUB (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products, LLC.]

CURITY POVIDONE-IODINE SCRUB (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products, LLC.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CURITY POVIDONE-IODINE PAINT (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products, LLC.]

CURITY POVIDONE-IODINE PAINT (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products, LLC.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

APLICARE POVIDONE-IODINE SCRUB (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products, LLC.]

APLICARE POVIDONE-IODINE SCRUB (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products, LLC.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

APLICARE POVIDONE IODINE (Povidone Iodine) Gel [Aplicare Products, LLC.]

APLICARE POVIDONE IODINE (Povidone Iodine) Gel [Aplicare Products, LLC.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

APLICARE POVIDONE-IODINE (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products, LLC.]

APLICARE POVIDONE-IODINE (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products, LLC.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

APLICARE POVIDONE-IODINE PAINT (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products, LLC.]

APLICARE POVIDONE-IODINE PAINT (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products, LLC.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

APLICARE POVIDONE-IODINE (Povidone-Iodine) Ointment [Aplicare Products, LLC.]

APLICARE POVIDONE-IODINE (Povidone-Iodine) Ointment [Aplicare Products, LLC.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

APLICARE POVIDONE-IODINE (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products LLC]

APLICARE POVIDONE-IODINE (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products LLC]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

APLICARE POVIDONE-IODINE TRIPLES (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products LLC]

APLICARE POVIDONE-IODINE TRIPLES (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products LLC]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

CURE THREE POVIDONE IODINE (Povidone-Iodine) Swab [Cure Medical LLC]

CURE THREE POVIDONE IODINE (Povidone-Iodine) Swab [Cure Medical LLC]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

PVP-I POUCH FOIL-FOIL (Povidone-Iodine) Solution [Dukal Corporation]

PVP-I POUCH FOIL-FOIL (Povidone-Iodine) Solution [Dukal Corporation]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

PVP-I PREP PADS FOIL-FOIL (Povidone-Iodine) Swab [Dukal Corporation]

PVP-I PREP PADS FOIL-FOIL (Povidone-Iodine) Swab [Dukal Corporation]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

CVS HEALTH POVIDONE IODINE SWABSTICK (Povidone Iodine) Swab [CVS Pharmacy Inc]

CVS HEALTH POVIDONE IODINE SWABSTICK (Povidone Iodine) Swab [CVS Pharmacy Inc]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

POVIDONE IODINE SOLUTION FIRST AID ANTISEPTIC (Povidone-Iodine) Solution [Vi Jon]

POVIDONE IODINE SOLUTION FIRST AID ANTISEPTIC (Povidone-Iodine) Solution [Vi Jon]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

FIRST AID ANTISEPTIC (Povidone-Iodine) Solution [Family Dollar Services]

FIRST AID ANTISEPTIC (Povidone-Iodine) Solution [Family Dollar Services]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

POVIDONE IODINE Solution [Jiangsu Province JianErKang Medical Dressing Co. ,Ltd.]

POVIDONE IODINE Solution [Jiangsu Province JianErKang Medical Dressing Co. ,Ltd.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

POVIDONE-IODINE PREP PAD (Povidone-Iodine) Solution [Cardinal Health]

POVIDONE-IODINE PREP PAD (Povidone-Iodine) Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

SPLINTER FIRST AID KIT (Povidone Iodine,) Kit [North Safety Products]

SPLINTER FIRST AID KIT (Povidone Iodine,) Kit [North Safety Products]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PROVIDONE-IODINE PREP PADS (Povidone-Iodine) Patch [Cardinal Health]

PROVIDONE-IODINE PREP PADS (Povidone-Iodine) Patch [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

POVIDONE IODINE Swab [Custom Kits Company Inc]

POVIDONE IODINE Swab [Custom Kits Company Inc]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

POVIDONE IODINE PREP PADS Cloth [Custom Kits Company Inc]

POVIDONE IODINE PREP PADS Cloth [Custom Kits Company Inc]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

BETADINE (Povidone-Iodine) Solution [Alcon Laboratories, Inc.]

BETADINE (Povidone-Iodine) Solution [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

MEDPRIDE PREPPADS (Povidone Iodine) Solution [Shield Line LLC]

MEDPRIDE PREPPADS (Povidone Iodine) Solution [Shield Line LLC]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

SOOTHE LONG LASTING (Povidone) Solution [Bausch Lomb Incorporated]

SOOTHE LONG LASTING (Povidone) Solution [Bausch Lomb Incorporated]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

REFRESH CLASSIC (Polyvinyl Alcohol, Povidone) Solution/ Drops [Allergan, Inc.]

REFRESH CLASSIC (Polyvinyl Alcohol, Povidone) Solution/ Drops [Allergan, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

SOOTHE HYDRATION (Povidone) Solution [Bausch Lomb Incorporated]

SOOTHE HYDRATION (Povidone) Solution [Bausch Lomb Incorporated]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

POVIDONE IODINE SCRUB Solution [FARNAM COMPANIES, INC.]

POVIDONE IODINE SCRUB Solution [FARNAM COMPANIES, INC.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

DISPOSABLE (Povidone-Iodine) Kit [CVS Pharmacy]

DISPOSABLE (Povidone-Iodine) Kit [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

FEMININE (Povidone-Iodine) Kit [H E B]

FEMININE (Povidone-Iodine) Kit [H E B]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

SMART SENSE FEMININE (Povidone-Iodine) Kit [Kmart Corporation]

SMART SENSE FEMININE (Povidone-Iodine) Kit [Kmart Corporation]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

SELECT BRAND POVIDONE IODINE (Povidone Iodine 10%) Liquid [Select Brand Distributors]

SELECT BRAND POVIDONE IODINE (Povidone Iodine 10%) Liquid [Select Brand Distributors]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NORTH PVP IODINE SWABS (Povidone-Iodine) Solution [North Safety Products]

NORTH PVP IODINE SWABS (Povidone-Iodine) Solution [North Safety Products]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NORTH PVP IODINE WIPE (Povidone-Iodine 10%) Swab [North Safety Products]

NORTH PVP IODINE WIPE (Povidone-Iodine 10%) Swab [North Safety Products]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

FIRST AID ANTISEPTIC (Povidone-Iodine) Solution [Walgreens]

FIRST AID ANTISEPTIC (Povidone-Iodine) Solution [Walgreens]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement