Advertisement

ARUFIL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARUFIL Oční kapky, roztok 20MG/ML
 • Dávkování:
 • 20MG/ML
 • Léková forma:
 • Oční kapky, roztok
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X10ML II Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARUFIL Oční kapky, roztok 20MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • UMĚLÉ SLZY A JINÉ INDIFERENTNÍ PŘÍPRAVKY
 • Přehled produktů:
 • ARUFIL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 603/99-C
 • Datum autorizace:
 • 26-05-2017
 • EAN kód:
 • 3830044948047
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls294169/2016

P

ří

b

alová

informace: informace pro pacienta

Arufil

20 mg/ml oční kapky, roztok

Povidonum

P

ř

e

č

t

ě

te si pozorn

ě

tuto p

ří

balovou informaci d

říve, než

za

č

nete tento p

ří

pravek pou

žívat,

proto

ž

e

obsahuje pro

Vás dů

le

žité

úd

aje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v t

é

to p

ří

b

alové i

nformaci

Co je přípravek Arufil a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arufil používat

Jak se přípravek Arufil používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Arufil uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je p

ří

pravek Arufil a k

če

mu se pou

žívá

Přípravek se používá k léčbě příznaků syndromu suchého oka (suchý zánět spojivek), který je způsoben

poruchou omývání citlivého povrchu oka slzami. Nejčastějšími příznaky syndromu suchého oka jsou

pálení, pocit cizího tělíska nebo písku, tlak, únava očí, pocit přilnutí víček k oku, světloplachost, bolest při

vkapávání očních kapek, špatná snášenlivost pobytu ve větru, v zakouřené místnosti, v klimatizovaném

prostředí, zhoršení vidění k večeru, kolísání vidění během dne a paradoxně i zvýšené slzení.

Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti všech věkových kategorií.

Léčivá látka přípravku – povidon K30 - je ve vodě rozpustná směs stejnorodých polymerů, které svou

vhodnou vazkostí napomáhají nahrazovat úbytek přirozeného ochranného filmu na povrchu rohovky u

osob postižených "suchostí očí", tj. stavem, ke kterému dochází při poklesu produkce slz.

2.

Č

emu mu

síte

v

ě

novat pozorn

ost, než

za

č

nete p

ří

pravek Arufil pou

ží

vat

Nepou

žíve

jte p

ří

pravek Arufil,

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Před použitím přípravku Arufil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Během léčby přípravkem jsou nutné pravidelné kontroly oční rohovky lékařem.

D

alší

léčivé

p

ří

pravky a

přípravek

Arufil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval (a) nebo které možná budete užívat. Jestliže je nutné do oka aplikovat více než jeden léčivý

přípravek, musí být mezi aplikacemi jednotlivých přípravků dodržen interval nejméně 5 minut.

V případě, že aplikujete současně s přípravkem Arufil i oční mast, aplikujte mast jako poslední.

T

ě

hoten

ství a

kojen

í

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Arufil používat.

Není dosud známo, zda přípravek prochází placentou či přechází do mateřského mléka.

Ří

zen

í

dopravn

ích

prost

ř

edk

ů

a obsluha stroj

ů

Bezprostředně po aplikaci může Arufil i při správném používání způsobit krátkodobé a částečné

zamlžení oka. Po tuto dobu nesmíte řídit motorové vozidlo ani vykonávat činnost, která vyžaduje

zvýšenou pozornost.

P

ří

pravek Arufil obsahuje benzalkonium-chlorid (konzerva

č

n

í

l

á

tku)

Benzalkonium-chlorid může způsobit dráždění očí a obarvuje měkké kontaktní čočky. Vyvarujte se

kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a

počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.

3.

Jak se p

ří

pravek Arufil pou

žívá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 1 kapka do dolního spojivkového vaku postiženého oka až 4krát

denně.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem

Přípravek je určen k trvalému používání. Bez porady s lékařem však nepoužívejte

přípravek déle než 5 dnů.

Je

stliže

jste zapomn

ě

l(a) pou

žít pří

pravek Arufil

V takovém případě aplikujte dávku hned, jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte dle stanoveného schématu léčby, které Vám

určil lékař.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10

osob)

podráždění očí, včetně pocitu pálení (obvykle mírné a přechodné) nebo pocit lepkavého oka,

zarudnutí očí, pocit cizího tělesa v oku nebo slzení očí)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000

osob)

reakce z přecitlivělosti

Nežádoucí účinky, které se vyskytují s neznámou frekvencí

U některých pacientů může přechodně dojít k rozmazanému vidění.

poškození rohovky

změny chuti

U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány

případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených

skvrn).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Arufil uch

ovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 týdnů.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě lahvičky a krabičce

za EXP nebo Použitelné do:

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah ba

lení

a dal

ší

informace

Co pří

pravek Arufil obsahuje

Léčivou látkou je povidonum K30 20 mg v 1 ml (= 24 kapek) vodného roztoku.

Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, dodekahydrát

hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, voda na

injekci.

Jak p

ří

pravek Arufil vypad

á a

co obsahuje toto b

alení

Transparentní (průsvitná) LDPE lahvička s kapací vložkou, bílý PP šroubovací uzávěr, krabička nebo bílá

LDPE lahvička s kapací vložkou a HDPE šroubovacím uzávěrem, krabička.

Balení: 1 x 10 ml, 3 x 10 ml.

D

itel rozhodnu

tí o

registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7, Česká republika

V

ýrobc

e

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik

GmbH,

Brunsbütteler Damm 165-173,

13581 Berlín, Německo

Tato p

ří

b

alová

informace byla naposledy

revidována

13. 7. 2017.

Advertisement