Advertisement

ARTIZIA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARTIZIA Obalená tableta 0,075MG/0,02MG
 • Dávkování:
 • 0,075MG/0,02MG
 • Léková forma:
 • Obalená tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 3X21 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARTIZIA Obalená tableta 0,075MG/0,02MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GESTODEN A ETHINYLESTRADIOL
 • Přehled produktů:
 • ARTIZIA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 851/09-C/PI/003/14
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls199831/2015

Příbalová informace: informace pro uživatelku

ARTIZIA 0,075 mg/0,020 mg obalené tablety

gestodenum/ethinylestradiolum

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC):

Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně.

Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při

znovuzahájení užívání kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní

sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Artizia a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Artizia užívat

Jak se přípravek Artizia užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Artizia uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Artizia a k čemu se používá

Přípravek Artizia je kombinovaná perorální antikoncepce, která obsahuje malé množství dvou různých

ženských pohlavních hormonů. Jsou to gestoden (progestagen) a ethinylestradiol.

Vzhledem k tomu, že všechny obalené tablety obsahují kombinaci těchto hormonů ve stejné dávce,

jsou řazeny do skupiny "jednofázových" tablet. Vzhledem k nízkému obsahu hormonů je přípravek

Artizia považována za nízkodávkovou perorální antikoncepční pilulku.

Užívá se k zabránění nežádoucího těhotenství. Při užívání podle pokynů (bez vynechání tablet)

poskytuje téměř úplnou ochranu před nežádoucím těhotenstvím.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Artizia užívat

Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat přípravek Artizia, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách

v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin – viz bod 2 „Krevní

sraženiny“.

V této informaci jsou popsány některé situace, kdy byste měla užívání přerušit, nebo kdy může být

spolehlivost pilulky snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku, nebo

byste měla použít ještě jinou nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou

bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody

mohou být nespolehlivé, protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního

hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

Přípravek Artizia, stejně jako ostatní antikoncepční pilulky, nechrání proti HIV infekci (AIDS)

ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Neužívejte přípravek Artizia

Neměla byste užívat přípravek Artizia, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže

uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční

metoda by pro Vás byla vhodná.

Pokud jste alergická na ethinylestradiol nebo gestoden nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6),

pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza,

DVT), plicích (plicní embolie, PE) nebo jiných orgánech,

pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C,

deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu,

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“),

pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu,

pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a

může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku [TIA – dočasné

příznaky cévní mozkové příhody]),

pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:

těžký diabetes s poškozením krevních cév,

velmi vysoký krevní tlak,

velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy),

onemocnění označované jako hyperhomocysteinémie,

pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“,

pokud trpíte nebo jste někdy trpěla pankreatitidou (zánětem slinivky břišní) spojenou se zvýšenou

hladinou krevních tuků v krvi,

pokud máte žloutenku nebo jiné závažné onemocnění jater,

pokud máte nebo jste měla nádor, který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony (například

prsu nebo pohlavních orgánů),

pokud máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater,

pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna,

pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u Vás objeví během užívání pilulky poprvé,

okamžitě

přerušte

užívání

poraďte

lékařem.

Během

této

doby

používejte

nehormonální

antikoncepční metody.

Upozornění a opatření

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc

Pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní

sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plicích (tj. plicní embolie),

srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod „Krevní sraženiny“ níže).

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní

sraženinu“.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů

Pokud se stav vyvine nebo zhorší během užívání přípravku Artizia, měla byste také informovat svého

lékaře.

pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění);

pokud máte systémový lupus erytematodes (SLE - onemocnění, které postihuje Váš přirozený

obranný systém);

pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - porucha srážení krve, která vede k selhání

ledvin);

pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek);

pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémie) nebo pozitivní rodinnou anamnézu

tohoto onemocnění. Hypertriglyceridémie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje pankreatitidy

(zánět slinivky břišní);

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny “);

pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého

lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Artizia;

pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);

pokud máte křečové žíly;

pokud trpíte epilepsií;

pokud někdo z Vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu;

pokud máte onemocnění jater nebo žlučníku;

pokud máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily během těhotenství

nebo

době

předchozího

užívání

pohlavních

hormonů

(například

porucha

sluchu,

porucha

přeměny krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkovité onemocnění zvané těhotenský

herpes, nervové onemocnění zvané Tanec svatého Víta (Sydenhamova chorea);

pokud máte nebo jste měla chloazma (žluto - hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud

ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření;

pokud

máte

dědičnou

formu

angioedému;

podávané

estrogeny

mohou

vyvolat

příznaky

angioedému. Pokud se u Vás objeví příznaky angioedému jako například otok obličeje, jazyka

a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka s obtížemi při dýchání, měla byste ihned

navštívit lékaře.

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Artizia, zvyšuje Vaše riziko rozvoje

krevní sraženiny ve srovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina

zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE),

v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné trvalé

následky nebo velmi vzácně mohou být smrtelné.

Je důležité si zapamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku

Artizia je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo

příznaků.

Máte některé z těchto známek?

Čím pravděpodobně trpíte?

Otok jedné nohy nebo otok podél žíly na

noze, nebo chodidle, zvláště doprovázený:

bolestí nebo citlivostí v noze, která může být

pociťována pouze vstoje nebo při chůzi,

zvýšenou teplotu postižené nohy,

změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí,

zčervenání nebo zmodrání.

Hluboká žilní trombóza

Náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo

rychlého dýchání,

náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může

způsobit vykašlávání krve,

ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat

při hlubokém dýchání,

těžké točení hlavy nebo závrať,

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep,

silná bolest žaludku.

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře,

protože některé z těchto příznaků, jako je kašel

nebo dušnost, mohou být zaměněny za mírnější

onemocnění, jako je infekce dýchacího traktu

(např. „nachlazení“).

Plicní embolie

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom

oku:

okamžitá ztráta zraku nebo

bezbolestné rozmazané vidění, které může

přejít do ztráty zraku.

Trombóza retinální žíly

(krevní sraženina v oku)

Bolest na hrudi, nepohodlí, tlak a tíže,

pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži

nebo pod hrudní kostí,

plnost, porucha trávení nebo pocit dušení,

nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující

do zad, čelisti, hrdla, paže a břicha,

pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě,

extrémní slabost, úzkost nebo dušnost,

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep.

Srdeční záchvat

Náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže

nebo nohy, zvláště na jedné straně těla,

náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo

porozuměním,

náhlé potíže se zrakem na jednom nebo na

obou očích,

náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta

rovnováhy nebo koordinace,

náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy

neznámé příčiny,

ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez

záchvatu.

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové

příhody krátké s téměř okamžitým a plným

zotavením, ale měla byste vyhledat okamžitou

lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další

cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda

Otok a lehké zmodrání končetiny,

těžká bolest žaludku (tzv. akutní břicho).

Krevní sraženiny blokující jiné cévy

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

Užívání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem krevních sraženin

v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se objevují v

prvním roce užívání kombinované hormonální kontracepce.

Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní

trombózu (DVT).

Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plicích, může způsobit plicní embolii.

Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza

retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální

antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální

antikoncepce (stejný nebo jiný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste kombinovanou hormonální

antikoncepci neužívala.

Když ukončíte užívání přípravku Artizia, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni

během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce,

kterou používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Artizia je malé.

Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci a nejsou těhotné, se u

dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel,

norethisteron nebo norgestimát, se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující gestoden, jako je

přípravek Artizia, se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Riziko, že se u Vás vyvine krevní sraženina, se liší podle Vaší lékařské anamnézy (viz níže

„Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny“).

Rizik rozvoje krevní sraženiny za rok

Ženy, které neužívají/nepoužívají

kombinovanou hormonální

pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné

asi 2 z 10 000 žen

Ženy, užívající kombinovanou hormonální

antikoncepční pilulku obsahující levonorgestrel,

norethisteron nebo norgestimát

asi 5–7 z 10 000 žen

Ženy, které užívají přípravek Artizia

asi 9–12 z 10 000 žen

Faktory, které zvyšují Vaše riziko vzniku krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Artizia je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují.

Vaše riziko je vyšší pokud:

máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m

někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v

mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení

krve,

potřebuje operaci nebo dlouho dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo pokud

máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Artizia přerušit na několik týdnů před

operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku Artizia,

zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat,

jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let),

jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko vzniku krevní sraženiny, zvláště

pokud máte některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si

nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Artizia ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Artizia, například se u

přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná

hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může krevní sraženina v tepně způsobit závažné problémy.

Může například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují riziko vzniku krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání

přípravku Artizia je velmi malé, ale může se zvyšovat:

se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);

pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Artizia, je

doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než 35 let,

může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;

pokud máte nadváhu;

pokud máte vysoký krevní tlak;

pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku (do

50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové

příhody;

pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol

nebo triglyceridy);

pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;

pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní);

pokud máte diabetes (cukrovku).

Pokud máte více než jeden z těchto stavů, nebo je některý z nich zvláště závažný, může být riziko

rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Artizia, například

začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu, nebo pokud se

zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

PILULKA A RAKOVINA

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají pilulku, než u žen stejného věku,

které ji neužívají. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu v průběhu 10 let od

ukončení užívání pilulky postupně vymizí. Není známo, zda je tento rozdíl způsoben skutečně

pilulkou. Nálezy mohly být důsledkem skutečnosti, že tyto ženy byly vyšetřovány mnohem častěji,

takže rakovina byla zjištěna dříve.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji

zhoubné (maligní) nádory jater. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení. Vyhledejte svého

lékaře, jestliže pocítíte silnou bolest břicha.

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce lidským

papilloma virem. V některých epidemiologických studiích bylo naznačeno, že dlouhodobé užívání

kombinované pilulky může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku. Dosud však stále není jasné, do

jaké míry se na tomto podílejí i další zjištěné faktory (např. pravidelné preventivní vyšetřování

děložního hrdla a sexuální chování, včetně používání bariérové antikoncepce).

Další léčivé přípravky a přípravek Artizia

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala

nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou účinnost pilulky ovlivnit.

Mezi tyto léky patří léky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin,

oxkarbazepin, topiramát a felbamát), léky k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin) a HIV

infekce (například ritonavir, nevirapin), dále antibiotika (např. peniciliny, tetracykliny, griseofulvin)

na léčbu jiných infekčních onemocnění a rostlinné látky obsažené v třezalce tečkované (používané k

léčbě deprese).

Pilulka může taktéž ovlivňovat působení jiných léků (například léků obsahujících cyklosporin nebo

antiepileptikum lamotrigin).

Přípravek Artizia s jídlem a pitím

Pilulky se polykají celé, s malým množstvím vody dle potřeby.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.

Přípravek Artizia nesmíte užívat, jste-li těhotná nebo myslíte-li si, že byste mohla být těhotná. Pokud

byste měla podezření, že jste těhotná během užívání přípravku Artizia, je třeba se co nejdříve poradit s

lékařem.

Užívání přípravku Artizia se během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení

užívat, poraďte se s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Artizia obsahuje monohydrát laktosy a sacharosu.

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete

užívat tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek Artizia užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kdy a jak se tablety Artizia užívají?

Při správném užívání kombinované perorální antikoncepce se její selhání pohybuje okolo 1 % za rok.

Pokud dojde k zapomenutí užití tablety nebo se tablety užívají nesprávným způsobem, četnost selhání

se může zvýšit.

Jedno balení přípravku Artizia obsahuje 21 obalených tablet. Každá tableta je v blistru označena

názvem dne v týdnu, kdy má být užita. Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu, např. po

snídani. Užijte 21 obalených tablet během 21 dnů (každý den jednu tabletu) a potom následujících 7

dnů přípravek Artizia užívat nebudete. Během těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z

vysazení). Začne obvykle za 2-3 dny po užití poslední tablety přípravku Artizia. Další balení začněte

užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy

načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý

měsíc.

Užívání prvního balení přípravku Artizia

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Přípravek Artizia začněte užívat první den cyklu, to znamená první den menstruačního krvácení.

Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu. Například začne-li krvácení ve středu, užijete

tabletu označenou zkratkou „St“. Po užití první tablety, užijte každý jednu tabletu ve směru šipek, až

užijete všech 21 tablet. Takto přípravek Artizia účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další

antikoncepční metodu.

Přípravek Artizia můžete také začít užívat 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte

použít navíc ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dnů prvního cyklu.

Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky nebo antikoncepční náplasti

Užívání přípravku Artizia můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího

balení (to znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud Vaše předchozí balení

obsahovalo i inaktivní (neúčinné) tablety, můžete začít užívat přípravek Artizia den po užití poslední

aktivní tablety, (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka).

Můžete začít užívat tablety i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání Vaší

předchozí pilulky (nebo po využívání poslední inaktivní tablety Vaší předchozí pilulky). Pokud jste

dříve používala antikoncepční náplast, měla byste začít užívat přípravek Artizia nejlépe v den jejího

odstranění, ale nejpozději v den, kdy by mělo dojít k její další aplikaci.

Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu.

Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze progestagen (minipilulky)

Užívání minipilulek můžete kdykoliv ukončit a první tabletu přípravku Artizia užít následující den v

tutéž dobu. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání navíc další

antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Pokud přecházíte z injekcí, z implantátů nebo z nitroděložního tělíska uvolňujícího progestagen (IUD)

Přípravek Artizia začněte užívat v době, kdy byste měla dostat další injekci, nebo v den kdy je vyjmut

implantát nebo tělísko. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání tablet

navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Po porodu

Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s užíváním přípravku Artizia

vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým

lékařem. Pokud kojíte a chcete přípravek Artizia užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit s

lékařem.

Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Artizia, než jste měla

Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více tablet přípravku Artizia najednou.

Užijete-li více tablet najednou, může vám být nevolno, můžete zvracet, nebo se může objevit poševní

krvácení. Zjistíte-li, že přípravek Artizia požilo dítě, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Artizia

Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, spolehlivost pilulky je

zachována. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.

Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, spolehlivost pilulky může být

snížena.

Čím

více

sobě

následujících

tablet

jste

vynechala,

tím

větší

riziko

narušení

antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na

začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený

diagram).

Více než jedna vynechaná tableta

Poraďte se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná v 1. týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a

následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další

antikoncepční opatření (bariérovou metodu antikoncepce).

Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, existuje možnost, že otěhotníte.

Neprodleně kontaktujte svého lékaře.

1 tableta vynechaná ve 2. týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a

následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte

používat další antikoncepční opatření.

1 tableta vynechaná ve 3. týdnu

Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další antikoncepční

opatření.

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a

následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte užívat hned po užití

poslední tablety z balení stávajícího, takže nebude žádná přestávka mezi dvěma baleními. Krvácení

vysazení

může

dostavit

využívání

druhého

balení,

může

objevit

špinění

intermenstruační krvácení v době užívání tablet.

nebo

Ukončete užívání tablet ze současného balení a zahajte 7 dní bez užívání tablet. Započítat musíte i

den, kdy jste tabletu zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání tablet z dalšího balení. Pokud

zvolíte tuto metodu, můžete začít užívání z následujícího balení ve stejný den jako obvykle.

Pokud jste zapomněla užít tablety z balení a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete být těhotná.

Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.

Více

než

vynechaná

tableta v cyklu.

Poraďte se s lékařem.

1. týden

Měla

jste

pohlavní

styk

v týdnu

před

vynecháním tablet?

Užijte vynechanou tabletu.

dnů

používejte

další

antikoncepční

opatření.

Dokončete užívání z balení.

Pouze

vynechaná

tableta (opoždění o více

než 12 hodin).

2. týden

Užijte vynechanou tabletu.

Dokončete užívání z balení.

Užijte vynechanou tabletu.

Dokončete užívání z balení.

Vynechejte interval bez užívání.

Pokračujte s dalším balením.

3. týden

Nebo

Přerušte užívání z balení.

Zahajte interval bez užívání (maximálně 7

dní včetně vynechané tablety).

Pokračujte s dalším balením.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Artizia

Užívání přípravku Artizia můžete ukončit kdykoliv budete chtít. Pokud jste ukončila užívání, protože

si přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první přirozené menstruace a teprve potom se

pokusit o otěhotnění. Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu.

Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou metodu antikoncepce.

Co dělat, když…………

……máte zažívací potíže (například zvracení, těžší průjem)

Pokud zvracíte nebo máte těžší průjem, aktivní látky přípravku Artizia se nemusí zcela vstřebat. Pokud

zvracíte za 3 - 4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít.

Postupujte podle pokynů pro případ vynechání tablety. Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého lékaře.

……chcete oddálit krvácení

Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat tablety z dalšího balení přípravku Artizia ihned po

využívání stávajícího balení. V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude

balení prázdné. Přejete-li si, aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu užívání druhého

balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Další balení pak začněte užívat po obvyklém

sedmidenním intervalu.

……chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4

týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez

užívání tablet. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý

(o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez

užívání tablet příliš krátký (například 3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet

vůbec. Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během užívání následujícího

balení.

……se objeví neočekávané krvácení

U každé pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání nepravidelné poševní krvácení (špinění

nebo intermenstruační krvácení) mezi menstruačními krváceními. Je možné, že budete potřebovat

menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí,

jakmile si Vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 cyklech užívání). Pokud tyto obtíže přetrvávají,

krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem.

……dojde k vynechání krvácení

Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste ani jste neměla těžší průjem a

neužívala jste jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání

přípravku Artizia jako obvykle.

Pokud

nedošlo

krvácení

dvakrát

sobě,

můžete

být těhotná.

Okamžitě

vyhledejte

lékaře.

Nezahajujte užívání z dalšího balení, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

Pravidelné kontroly

Pokud budete užívat přípravek Artizia, lékař Vás vyzve k pravidelným kontrolám.

Svého lékaře kontaktujte co nejdříve, jestliže:

zpozorujete jakoukoliv změnu Vašeho zdravotního stavu, zvláště některé stavy popsané v této

příbalové informaci. Nezapomeňte také na údaje týkající se Vašich přímých příbuzných;

si nahmatáte bulku v prsu;

se chystáte začít užívat jiné léky (viz také "Další léčivé přípravky a přípravek Artizia");

víte, že budete mít omezenou pohyblivost, nebo plánujete chirurgický výkon (poraďte se s

lékařem nejméně čtyři týdny předem);

máte-li neobvyklé, silné poševní krvácení;

jste zapomněla užívat tablety v průběhu prvního týdne z nového balení a měla jste v předešlých 7

dnech pohlavní styk;

máte-li těžší průjem;

se nedostavilo menstruační krvácení 2krát za sebou nebo máte-li podezření, že jste těhotná

(nezačínejte nové balení, dokud se neporadíte s lékařem).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a trvalý, nebo pokud se

vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v důsledku užívání

přípravku Artizia, informujte prosím svého lékaře.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní sraženiny v

tepnách (arteriální tromboembolismus (ATE)) je přítomné u všech žen, které užívají kombinovanou

hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku užívání kombinované

hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Artizia užívat“.

Další možné nežádoucí účinky

Následující

nežádoucí

účinky

byly

popsány

uživatelkami

antikoncepčních

pilulek

obsahujících

ethinylestradiol a gestoden, i když nemusely být pilulkou způsobeny. Tyto nežádoucí účinky se mohou

vyskytnout zejména v několika prvních měsících užívání a obvykle se časem zmírňují.

Nežádoucí účinky jsou rozděleny podle četnosti výskytu:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

zvýšení tělesné hmotnosti;

bolesti hlavy;

nevolnost, bolest břicha;

bolest prsů, napětí prsů;

depresivní nálada, změny nálady.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

migréna;

zvracení, průjem;

vyrážka, kopřivka;

zadržování tekutin;

zvětšení prsů;

snížení libida;

zvýšená hladina tuků v krvi.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně například: v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní

trombóza), v plicích (tj. plicní embolie), srdeční záchvat, cévní mozková příhoda, příznaky malé

cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako tranzitorní ischemická

ataka (TIA), krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku. Šance, že se u Vás

objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují riziko

krevních sraženin (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o

příznacích krevní sraženiny viz bod 2);

snížení tělesné hmotnosti;

erythema

nodosum

(výskyt

červenofialových

bolestivých

uzlů

kůži

bérců),

erythema

multiforme (kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami);

zhoršená snášenlivost kontaktních čoček;

přecitlivělost;

poševní výtok, výtok z prsů;

zvýšení libida;

žlučové kameny.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

zánět slinivky břišní.

U žen s vrozeným angioedémem mohou podávané estrogeny vyvolat příznaky angioedému (viz bod 2

„Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Artizia užívat“.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Artizia uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Artizia obsahuje

Léčivou látkou je gestodenum 0,075 mg a ethinylestradiolum 0,020 mg.

Dalšími složkami jsou: natrium-kalcium-edetát, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon 25,

magnesium-stearát,

sacharosa,

povidon

makrogol

6000,

uhličitan

vápenatý,

mastek,

montanglykolový vosk.

Jak přípravek Artizia vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé kulaté bikonvexní lesklé obalené tablety o průměru přibližně 5,5 – 5,7 mm.

Velikost balení:

3 x 21 obalených tablet

Upozornění:

Text na blistru je v rumunském jazyce.

Na blistru je nalepena etiketa s českým překladem textu.

Překlad textu uvedeného na vnitřním obalu (blistru):

Lu: pondělí

Ma: úterý

Mi: středa

Jo: čtvrtek

Vi: pátek

Sb: sobota

Du: neděle

Serie: šarže

EXP: expirace

Drajeuri: tablety

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Souběžný dovozce:

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika

Přebaleno

Galmed, a.s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice

MEDIAP, spol. s r.o., Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové

DITA výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510, 390 34 Tábor

Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice

Wake spol. s r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká

republika,

Slovenská

republika

ARTIZIA 0,075 mg /0,020 mg obalené tablety

Rumunsko

ARTIZIA 0.075 mg /0,020 mg drajeuri

Lotyšsko

ARTIZIA 75 mikrogramu /20 mikrogramu apvalkotās tabletes

Litva

ARTIZIA 75 mikrogramai /20 mikrogramų dengtos tabletės

Polsko

ARTILLA

Maďarsko

DALIA 75 mikrogramm /20 mikrogramm bevont tabletta

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.2.2016.

29-5-2017

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Baltimore, Maryland, Lupin Pharmaceuticals Inc. announced today that it has voluntarily recalled lot L600518, Exp 05/18 of Mibelas 24 Fe (Norethindrone Acetate and Ethinyl Estradiol 1 mg/0.02 mg chewable and ferrous fumarate 75 mg) Tablets at the consumer level. A confirmed market complaint indicated a packaging error, where the blister was rotated 180 degrees within the wallet, reversing the weekly tablet orientation and making the lot number and expiration date no longer visible. The first four days of...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-10-2017

PIMTREA (Desogestrel/Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

PIMTREA (Desogestrel/Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Yasmin (Drospirenone and Ethinyl Estradiol) - updated on RxList

Yasmin (Drospirenone and Ethinyl Estradiol) - updated on RxList

Learn about Yasmin (Drospirenone and Ethinyl Estradiol) may treat, uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews, and related medications.

US - RxList

20-3-2017

FAYOSIM (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit

FAYOSIM (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit

Updated Date: Mar 20, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement