Advertisement

ARTIZIA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARTIZIA Obalená tableta 0,075MG/0,02MG
 • Dávkování:
 • 0,075MG/0,02MG
 • Léková forma:
 • Obalená tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 3X21 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARTIZIA Obalená tableta 0,075MG/0,02MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GESTODEN A ETHINYLESTRADIOL
 • Přehled produktů:
 • ARTIZIA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 851/09-C/PI/002/14
 • EAN kód:
 • 8594058234750
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


1/15

sp.zn. sukls188760/2017

Příbalová informace: informace pro uživatelku

ARTIZIA 0,075 mg/0,020 mg obalené tablety

gestodenum/ethinylestradiolum

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC):

Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně.

Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při

znovuzahájení užívání kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo

déle.

Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní

sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Artizia a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Artizia užívat

Jak se přípravek Artizia užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Artizia uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Artizia a k čemu se používá

Přípravek Artizia je kombinovaná perorální antikoncepce, která obsahuje malé množství dvou různých

ženských pohlavních hormonů. Jsou to gestoden (progestagen) a ethinylestradiol.

Vzhledem k tomu, že všechny obalené tablety obsahují kombinaci těchto hormonů ve stejné dávce, jsou

řazeny do skupiny "jednofázových" tablet. Vzhledem k nízkému obsahu hormonů je přípravek Artizia

považována za nízkodávkovou perorální antikoncepční pilulku.

Užívá se k zabránění nežádoucího těhotenství. Při užívání podle pokynů (bez vynechání tablet)

poskytuje téměř úplnou ochranu před nežádoucím těhotenstvím.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Artizia užívat

Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat přípravek Artizia, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v

bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin – viz bod 2 „Krevní sraženiny“.

2/15

V této informaci jsou popsány některé situace, kdy byste měla užívání přerušit, nebo kdy může být

spolehlivost pilulky snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku, nebo byste

měla použít ještě jinou nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou bariérovou

metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být

nespolehlivé, protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se

objevují během menstruačního cyklu.

Přípravek Artizia, stejně jako ostatní antikoncepční pilulky, nechrání proti HIV infekci (AIDS)

ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Neužívejte přípravek Artizia

Neměla byste užívat přípravek Artizia, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže

uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční

metoda by pro Vás byla vhodná.

Pokud jste alergická na ethinylestradiol nebo gestoden nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6),

pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza,

DVT), plicích (plicní embolie, PE) nebo jiných orgánech,

pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C,

deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu,

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“),

pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu,

pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi

a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA –

dočasné příznaky cévní mozkové příhody),

pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako

těžký diabetes s poškozením krevních cév,

velmi vysoký krevní tlak,

velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy),

onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie,

pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“,

pokud trpíte nebo jste někdy trpěla pankreatitidou (zánětem slinivky břišní) spojenou se zvýšenou

hladinou krevních tuků v krvi,

pokud máte žloutenku nebo jiné závažné onemocnění jater,

pokud máte nebo jste měla nádor, který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony (například

prsu nebo pohlavních orgánů),

pokud máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater,

pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna

pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u Vás objeví během užívání pilulky poprvé,

okamžitě

přerušte

užívání

poraďte

lékařem.

Během

této

doby

používejte

nehormonální

antikoncepční metody.

Upozornění a opatření

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?

3/15

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc

Pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní

sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plicích (tj. plicní embolie),

srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod „Krevní sraženiny“ níže).

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní

sraženinu“.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů

Pokud se stav vyvine nebo zhorší během užívání přípravku Artizia, měla byste také informovat svého

lékaře pokud:

máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění);

máte systémový lupus erythematodes (SLE - onemocnění, které postihuje Váš přirozený

obranný systém);

máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - porucha srážení krve, která vede k selhání ledvin);

máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek);

máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridemie) nebo pozitivní rodinnou anamnézu

tohoto onemocnění. Hypertriglyceridemie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje pankreatitidy

(zánět slinivky břišní);

potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny“);

jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého lékaře,

jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Artizia;

máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);

máte křečové žíly;

trpíte epilepsií;

někdo z Vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu;

máte onemocnění jater nebo žlučníku;

máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily během těhotenství nebo v

době předchozího užívání pohlavních hormonů (například porucha sluchu, porucha přeměny

krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkovité onemocnění zvané těhotenský herpes,

nervové onemocnění zvané Tanec svatého Víta (Sydenhamova chorea);

máte nebo jste měla chloazma (žluto - hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud ano –

vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření;

máte dědičnou formu angioedému; podávané estrogeny mohou vyvolat příznaky angioedému.

Pokud se u Vás objeví příznaky angioedému jako například otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu

a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka s obtížemi při dýchání, měla byste ihned navštívit

lékaře.

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Artizia, zvyšuje Vaše riziko rozvoje

krevní sraženiny ve srovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina

zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE),

v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné trvalé následky

nebo velmi vzácně mohou být smrtelné.

Je důležité si zapamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku

Artizia je malé.

4/15

JA

K ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo

příznaků.

Máte některé z těchto známek?

Čím pravděpodobně trpíte?

Otok jedné nohy nebo otok podél žíly na

noze nebo chodidle, zvláště doprovázený:

bolestí nebo citlivostí v noze, která může

být

pociťována

pouze

vstoje

nebo

při

chůzi,

zvýšenou teplotou postižené nohy,

změnou

barvy

kůže

noze,

např.

zblednutí, zčervenání nebo zmodrání.

Hluboká žilní trombóza

Náhlý

nástup

nevysvětlitelné

dušnosti

nebo rychlého dýchání,

náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může

způsobit vykašlávání krve,

ostrá

bolest

hrudi,

která

může

zvyšovat při hlubokém dýchání,

těžké točení hlavy nebo závrať,

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep,

silná bolest žaludku.

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře,

protože některé z těchto příznaků, jako je kašel

nebo dušnost, mohou být zaměněny za mírnější

onemocnění, jako je infekce dýchacího traktu

(např. „nachlazení“).

Plicní embolie

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom

oku:

okamžitá ztráta zraku nebo

bezbolestné rozmazané vidění, které může

přejít do ztráty zraku.

Trombóza retinální žíly

(krevní sraženina v oku)

Bolest na hrudi, nepohodlí, tlak a tíže,

pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži

nebo pod hrudní kostí,

plnost, porucha trávení nebo pocit dušení,

nepříjemné

pocity

horní

části

těla

vyzařující do zad, čelisti, hrdla, paže a

břicha,

pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě,

extrémní slabost, úzkost nebo dušnost,

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep.

Srdeční záchvat

5/15

Náhlá slabost nebo necitlivost obličeje,

paže nebo nohy, zvláště na jedné straně

těla,

náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo

porozuměním,

náhlé potíže se zrakem na jednom nebo na

obou očích,

náhlé

potíže

chůzí,

závratě,

ztráta

rovnováhy nebo koordinace,

náhlá, závažná nebo prodloužená bolest

hlavy neznámé příčiny,

ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez

záchvatu.

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové

příhody krátké s téměř okamžitým a plným

zotavením, ale měla byste vyhledat okamžitou

lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další

cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda

Otok a lehké zmodrání končetiny,

těžká bolest žaludku (tzv. akutní břicho).

Krevní sraženiny blokující jiné cévy

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

Užívání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem krevních

sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji

se objevují v prvním roce užívání kombinované hormonální kontracepce.

Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní

trombózu (DVT).

Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plicích, může způsobit plicní embolii.

Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza

retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální

antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální

antikoncepce (stejný nebo jiný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste kombinovanou hormonální

antikoncepci neužívala.

Když ukončíte užívání přípravku Artizia, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni během

několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce,

kterou používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Artizia je malé.

Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci a nejsou těhotné, se u

dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

6/15

žen,

které

používají

kombinovanou

hormonální

antikoncepci

obsahující

levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát, se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během

jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující gestoden, jako

je přípravek Artizia, se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Riziko, že se u Vás vyvine krevní sraženina, se liší podle Vaší lékařské anamnézy (viz níže

„Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny“).

Riziko rozvoje krevní sraženiny za rok

Ženy,

které

neužívají/nepoužívají

kombinovanou hormonální

pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné

asi 2 z 10 000 žen

Ženy užívající kombinovanou hormonální

antikoncepční pilulku obsahující levonorgestrel,

norethisteron nebo norgestimát

asi 5–7 z 10 000 žen

Ženy, které užívají přípravek Artizia

asi 9–12 z 10 000 žen

Faktory, které zvyšují Vaše riziko vzniku krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Artizia je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují.

Vaše riziko je vyšší pokud:

máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m

někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v

mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení

krve,

potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo

pokud máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Artizia přerušit na několik týdnů

před operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku

Artizia, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat,

jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let),

jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko vzniku krevní sraženiny, zvláště

pokud máte některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si nejste

jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Artizia ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Artizia, například se u

přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná

hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může krevní sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může

například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují riziko vzniku krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání přípravku

Artizia je velmi malé, ale může se zvyšovat:

7/15

se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);

pokud kouříte

. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Artizia,

je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než

35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;

pokud máte nadváhu;

pokud máte vysoký krevní tlak;

pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku

(do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní

mozkové příhody;

pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi

(cholesterol nebo triglyceridy);

pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;

pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní);

pokud máte diabetes (cukrovku).

Pokud máte více než jeden z těchto stavů, nebo je některý z nich zvláště závažný, může být riziko

rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Artizia, například začnete

kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu, nebo pokud se zvýší Vaše

tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

PILULKA A RAKOVINA

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají pilulku, než u žen stejného věku,

které ji neužívají. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu v průběhu 10 let od

ukončení užívání pilulky postupně vymizí. Není známo, zda je tento rozdíl způsoben skutečně pilulkou.

Nálezy mohly být důsledkem skutečnosti, že tyto ženy byly vyšetřovány mnohem častěji, takže rakovina

byla zjištěna dříve.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji

zhoubné (maligní) nádory jater. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení. Vyhledejte svého lékaře,

jestliže pocítíte silnou bolest břicha.

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce lidským

papilloma virem. V některých epidemiologických studiích bylo naznačeno, že dlouhodobé užívání

kombinované pilulky může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku. Dosud však stále není jasné, do

jaké míry se na tomto podílejí i další zjištěné faktory (např. pravidelné preventivní vyšetřování děložního

hrdla a sexuální chování, včetně používání bariérové antikoncepce).

Další léčivé přípravky a přípravek Artizia

Vždy informujte svého lékaře o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Dále také

informujte každého lékaře nebo zubaře, kteří Vám předepisují nějaký lék (nebo lékárníka), že užíváte

přípravek Artizia. Můžou Vám sdělit, zda potřebujete nějakou další metodu kontracepce (např. kondom)

a pokud ano, na jak dlouhou dobu, či zda nemusí být změněn nějaký další lék, který užíváte.

Některé léky mohou mít vliv na hladiny přípravku Artizia v krvi a mohou způsobit, že tento přípravek

bude méně účinný při ochraně před početím, nebo mohou vyvolat neočekávané krvácení. Mezi ně patří

přípravky:

užívané k léčbě epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin,

topiramát a felbamát);

užívané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin);

8/15

užívané

léčbě

infekce

virové

hepatitidy

typu

(tzv.

inhibitory

proteázy

nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, např. ritonavir, nevirapin, efavirenz);

k léčbě plísňových infekcí (např. griseofulvin, ketokonazol);

k léčbě artritidy, artrózy (etoricoxib);

k léčbě vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan);

obsahující třezalku tečkovanou (na léčbu depresí).

Pilulka může taktéž ovlivňovat působení jiných léků, např.:

léků obsahujících cyklosporin (imunosupresivum);

antiepileptika lamotrigin (může vést k zvýšenému výskytu záchvatů);

theofylinu (užívaný k léčbě dýchacích potíží);

tizanidinu (užívaný k léčbě svalové bolesti a/nebo svalových křečí).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.

Přípravek Artizia s jídlem a pitím

Pilulky se polykají celé, s malým množstvím vody dle potřeby.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.

Přípravek Artizia nesmíte užívat, jste-li těhotná nebo myslíte-li si, že byste mohla být těhotná. Pokud

byste měla podezření, že jste těhotná během užívání přípravku Artizia, je třeba se co nejdříve poradit s

lékařem.

Užívání přípravku Artizia se během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení užívat,

poraďte se s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Artizia obsahuje monohydrát

laktosy a sacharosu

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete

užívat tento léčivý přípravek.

3.

Jak se přípravek Artizia užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kdy a jak se tablety Artizia užívají?

Při správném užívání kombinované perorální antikoncepce se její selhání pohybuje okolo 1 % za rok.

Pokud dojde k zapomenutí užití tablety nebo se tablety užívají nesprávným způsobem, četnost selhání

se může zvýšit.

Jeden blistr přípravku Artizia obsahuje 21 obalených tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem

dne v týdnu, kdy má být užita. Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu, např. po snídani.

Užijte 21 obalených tablet během 21 dnů (každý den jednu tabletu) a potom následujících 7 dnů

přípravek Artizia užívat nebudete. Během těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z

vysazení). Začne obvykle za 2-3 dny po užití poslední tablety přípravku Artizia. Další blistr začněte

užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nový blistr budete vždy

načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý

měsíc.

9/15

Užívání prvního balení přípravku Artizia

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Přípravek Artizia začněte užívat první den cyklu, to znamená první den menstruačního krvácení. Užijte

tabletu označenou příslušným dnem v týdnu. Například začne-li krvácení ve středu, užijete tabletu

označenou zkratkou pro středu. Po užití první tablety, užijte každý den jednu tabletu ve směru šipek, až

užijete všech 21 tablet. Takto přípravek Artizia účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další

antikoncepční metodu.

Přípravek Artizia můžete také začít užívat 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít

navíc ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dnů prvního cyklu.

Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky nebo antikoncepční náplasti

Užívání přípravku Artizia můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení

(to znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud Vaše předchozí balení obsahovalo i

inaktivní (neúčinné) tablety, můžete začít užívat přípravek Artizia den po užití poslední

aktivní

tablety,

(nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). Můžete začít užívat

tablety i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání Vaší předchozí pilulky (nebo po

využívání poslední inaktivní tablety Vaší předchozí pilulky). Pokud jste dříve používala antikoncepční

náplast, měla byste začít užívat přípravek Artizia nejlépe v den jejího odstranění, ale nejpozději v den,

kdy by mělo dojít k její další aplikaci.

Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu.

Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze progestagen (minipilulky)

Užívání minipilulek můžete kdykoliv ukončit a první tabletu přípravku Artizia užít následující den v

tutéž dobu. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání navíc další

antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Pokud přecházíte z injekcí, z implantátů nebo z nitroděložního tělíska uvolňujícího progestagen (IUD)

Přípravek Artizia začněte užívat v době, kdy byste měla dostat další injekci, nebo v den, kdy je vyjmut

implantát nebo tělísko. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání tablet

navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Po porodu

Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s užíváním přípravku Artizia

vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým

lékařem. Pokud kojíte a chcete přípravek Artizia užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit s

lékařem.

Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu

Poraďte

se se svým lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Artizia, než jste měla

Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více tablet přípravku Artizia najednou.

Užijete-li více tablet najednou, může Vám být nevolno, můžete zvracet nebo se může objevit poševní

krvácení. Zjistíte-li, že přípravek Artizia požilo dítě, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Artizia

Pokud uplynulo

méně než 12 hodin

od doby, kdy jste měla tabletu užít, spolehlivost pilulky je

zachována. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.

Pokud uplynulo

více než 12 hodin

od doby, kdy měla být tableta užita, spolehlivost pilulky může být

snížena.

Čím

více

sobě

následujících

tablet

jste

vynechala,

tím

větší

riziko

narušení

10/15

antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na

začátku nebo na konci blistru. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený

diagram).

Více než jedna vynechaná tableta

Poraďte

se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná v 1. týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a

následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další

antikoncepční opatření (bariérovou metodu antikoncepce).

Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, existuje možnost, že otěhotníte.

Neprodleně kontaktujte svého lékaře.

1 tableta vynechaná ve 2. týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a

následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte

používat další antikoncepční opatření.

1 tableta vynechaná ve 3. týdnu

Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další antikoncepční

opatření.

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a

následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího blistru začněte užívat hned po užití poslední

tablety z blistru stávajícího,

takže nebude žádná přestávka mezi dvěma blistry

. Krvácení z vysazení

se může dostavit až po využívání druhého blistru, ale může se objevit špinění a intermenstruační

krvácení v době užívání tablet.

nebo

Ukončete užívání tablet ze současného blistru a zahajte 7 dní bez užívání tablet.

Započítat musíte i den,

kdy jste tabletu zapomněla užít

. Pak budete pokračovat v užívání tablet z dalšího blistru. Pokud zvolíte

tuto metodu a chcete začít užívat pilulky z následujícího blistru ve stejný den jako obvykle, udělejte v

užívání tablet přestávku

kratší než 7 dní

Pokud jste zapomněla užít tablety z blistru a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete být těhotná.

Dříve než zahájíte užívání z dalšího blistru, vyhledejte lékaře.

Více

než

vynechaná

tableta v cyklu

Poraďte se s lékařem

1. týden

Měla jste pohlavní styk v týdnu před vynecháním

tablet

Užijte vynechanou tabletu

7 dnů používejte další antikoncepční opatření

11/15

Dokončete užívání z blistru

Pouze 1 vynechaná tableta

(opoždění

více

než

hod.)

2. týden

Užijte vynechanou tabletu

Dokončete užívání z blistru

Užijte vynechanou tabletu

Dokončete užívání z blistru

Vynechte interval bez užívání

Pokračujte s dalším blistrem

3. týden

Nebo

Přerušte užívání z blistru

Zahajte interval bez užívání (maximálně 7 dní

včetně vynechané tablety)

Pokračujte s dalším blistrem

Jestliže jste přestala užívat přípravek Artizia

Užívání přípravku Artizia můžete ukončit kdykoliv budete chtít. Pokud jste ukončila užívání, protože si

přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první přirozené menstruace a teprve potom se pokusit o

otěhotnění. Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu.

Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou metodu antikoncepce.

Co dělat, když…………

…..máte zažívací potíže (například zvracení, těžší průjem)

Pokud zvracíte nebo máte těžší průjem, aktivní látky přípravku Artizia se nemusí zcela vstřebat. Pokud

zvracíte za 3 - 4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít.

Postupujte podle pokynů pro případ vynechání tablety. Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého lékaře.

…..chcete oddálit krvácení

Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat tablety z dalšího blistru přípravku Artizia ihned po

využívání stávajícího blistru. V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude

blistr prázdný. Přejete-li si, aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu užívání druhého

blistru se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Další blistr pak začněte užívat po obvyklém

sedmidenním intervalu.

…..chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4 týdny.

Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez užívání tablet.

Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve),

musíte začít užívat z příštího blistru o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání tablet příliš

krátký (například 3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec. Může se však

objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během užívání následujícího blistru.

……se objeví neočekávané krvácení

U každé pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání nepravidelné poševní krvácení (špinění nebo

intermenstruační

krvácení)

mezi

menstruačními

krváceními.

možné,

budete

potřebovat

menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí,

12/15

jakmile si Vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 cyklech užívání). Pokud tyto obtíže přetrvávají,

krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem.

…..dojde k vynechání krvácení

Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste ani jste neměla těžší průjem a

neužívala jste jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání přípravku

Artizia jako obvykle.

Pokud

nedošlo

krvácení

dvakrát

sobě,

můžete

být

těhotná.

Okamžitě

vyhledejte

lékaře.

Nezahajujte užívání z dalšího blistru, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

Pravidelné kontroly

Pokud budete užívat přípravek Artizia, lékař vás vyzve k pravidelným kontrolám.

Svého lékaře kontaktujte co nejdříve, jestliže

zpozorujete jakoukoliv změnu Vašeho zdravotního stavu, zvláště některé stavy popsané v této

příbalové informaci. Nezapomeňte také na údaje týkající se Vašich přímých příbuzných;

si nahmatáte bulku v prsu;

se chystáte začít užívat jiné léky (viz také "Další léčivé přípravky a přípravek Artizia");

víte, že budete mít omezenou pohyblivost, nebo plánujete chirurgický výkon (poraďte se s lékařem

nejméně čtyři týdny předem);

máte-li neobvyklé, silné poševní krvácení;

jste zapomněla užívat tablety v průběhu prvního týdne z nového balení a měla jste v předešlých 7

dnech pohlavní styk;

máte-li těžší průjem;

se nedostavilo menstruační krvácení 2krát za sebou nebo máte-li podezření, že jste těhotná

(nezačínejte nové balení, dokud se neporadíte s lékařem).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a trvalý, nebo pokud se

vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v důsledku užívání

přípravku Artizia, informujte prosím svého lékaře.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní sraženiny v

tepnách (arteriální tromboembolismus (ATE)) je přítomné u všech žen, které užívají kombinovanou

hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku užívání kombinované

hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Artizia užívat“.

Další možné nežádoucí účinky

Následující

nežádoucí

účinky

byly

popsány

uživatelkami

antikoncepčních

pilulek

obsahujících

ethinylestradiol a gestoden, i když nemusely být pilulkou způsobeny. Tyto nežádoucí účinky se mohou

vyskytnout zejména v několika prvních měsících užívání a obvykle se časem zmírňují.

Nežádoucí účinky jsou rozděleny podle četnosti výskytu:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

zvýšení tělesné hmotnosti;

13/15

bolesti hlavy;

nevolnost, bolest břicha;

bolest prsů, napětí prsů;

depresivní nálada, změny nálady.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

migréna;

zvracení, průjem;

vyrážka, kopřivka;

zadržování tekutin;

zvětšení prsů;

snížení libida;

zvýšená hladina tuků v krvi.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z

1000

lidí):

škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně například: v noze nebo chodidle (tj. hluboká

žilní trombóza), v plicích (tj. plicní embolie), srdeční záchvat, cévní mozková příhoda, příznaky

malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako tranzitorní

ischemická ataka (TIA), krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění,

která zvyšují riziko krevních sraženin (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko

krevních sraženin, a o příznacích krevní sraženiny viz bod 2);

snížení tělesné hmotnosti;

erythema nodosum (výskyt červenofialových bolestivých uzlů na kůži bérců), erythema

multiforme (kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami);

zhoršená snášenlivost kontaktních čoček;

přecitlivělost;

poševní výtok, výtok z prsů;

zvýšení libida;

žlučové kameny.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

zánět slinivky břišní.

U žen s vrozeným angioedémem mohou podávané estrogeny vyvolat příznaky angioedému (viz bod 2

„Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Artizia užívat“).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100

41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Artizia uchovávat

14/15

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Artizia obsahuje

Léčivou látkou je gestodenum 0,075 mg a ethinylestradiolum 0,020 mg.

Dalšími složkami jsou: natrium-kalcium-edetát, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon 25,

magnesium-stearát,

sacharosa,

povidon

90F,

makrogol

6000,

uhličitan

vápenatý,

mastek,

montanglykolový vosk.

Jak přípravek Artizia vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé kulaté bikonvexní lesklé obalené tablety o průměru přibližně 5,5 – 5,7 mm.

Upozornění:

Text na blistru je v rumunštině.

V krabičce je vložena etiketa s českými zkratkami názvů dnů v týdnu a návodem na přelepení.

Překlad cizojazyčného textu uvedeného na blistru:

Lu = pondělí

Vi = pátek

Ma = úterý

Sb = sobota

Mi = středa

Du = neděle

Jo = čtvrtek

Serie:/ Exp: = Č. šarže:/ Použitelné do:

Velikost balení: 3 x 21 obalených tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Haupt Pharma Münster GmbH, Schleebrüggenkamp 15, 48159 Münster, Německo

Souběžný

dovozce

GALMED a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika

Přebaleno

GALMED a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava (místo výroby: Pchery – Theodor),

Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

15/15

Česká republika, Slovenská

republika

ARTIZIA 0,075 mg/0,020 mg obalené tablety

Rumunsko

ARTIZIA 0.075 mg/0,020 mg drajeuri

Lotyšsko

ARTIZIA 75 mikrogramu/20 mikrogramu apvalkotās tabletes

Litva

ARTIZIA 75 mikrogramai/20 mikrogramų dengtos tabletės

Polsko

ARTILLA

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

1. 11. 2017

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

22-3-2018

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Apotex Corp.]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Apotex Corp.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ALTAVERA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

ALTAVERA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LEVONORGESTREL/ETHINYL ESTRADIOL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Xiromed, LLC.]

LEVONORGESTREL/ETHINYL ESTRADIOL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ISIBLOOM (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

ISIBLOOM (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

VOLNEA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

VOLNEA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LORYNA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol Tablets) Kit [Xiromed, LLC.]

LORYNA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol Tablets) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Xiromed, LLC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

TRI-SPRINTEC (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [REMEDYREPACK INC.]

TRI-SPRINTEC (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

Mirena vs. NuvaRing

Mirena vs. NuvaRing

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and NuvaRing (etonogestrel and ethinyl estradiol vaginal ring) are forms of birth used to prevent pregnancy. Mirena is a hormone-releasing system placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy for up to 5 years. NuvaRing contains a combination of female hormones in a flexible contraceptive vaginal ring used to prevent pregnancy.

US - RxList

9-2-2018

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

XULANE (Norelgestromin And Ethinyl Estradiol) Patch [A-S Medication Solutions]

XULANE (Norelgestromin And Ethinyl Estradiol) Patch [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

VYLIBRA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

VYLIBRA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

TRI-VYLIBRA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

TRI-VYLIBRA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

MONO-LINYAH (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

MONO-LINYAH (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

TRI-LINYAH ( Norgestimate And Ethinyl Estradiol ) Kit [Northstar Rx LLC]

TRI-LINYAH ( Norgestimate And Ethinyl Estradiol ) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LARIN 1/20 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

LARIN 1/20 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

SETLAKIN (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

SETLAKIN (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LARIN 1.5/30 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

LARIN 1.5/30 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CYCLAFEM 1/35 (Norethindrone And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

CYCLAFEM 1/35 (Norethindrone And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CYCLAFEM 7/7/7 (Norethindrone And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

CYCLAFEM 7/7/7 (Norethindrone And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

MARLISSA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Preferreed Pharmaceuticals Inc.]

MARLISSA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Preferreed Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

ZARAH (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Mayne Pharma Inc.]

ZARAH (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement