Advertisement

ARPARIAL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARPARIAL Potahovaná tableta 25MG/5MG
 • Dávkování:
 • 25MG/5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 112 KALBAL Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARPARIAL Potahovaná tableta 25MG/5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • METOPROLOL A IVABRADIN
 • Přehled produktů:
 • ARPARIAL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 41/ 554/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp. zn. sukls152830/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Arparial 25 mg/5

mg potahované tablety

Arparial 50 mg/5

mg potahované tablety

Arparial 25 mg/7,5

mg potahované tablety

Arparial 50 mg/7,5

mg potahované tablety

metoprololi tartras/ivabradinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je přípravek Arparial a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arparial užívat

Jak se přípravek Arparial užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Arparial uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Arparial a k

čemu se používá

Přípravek Arparial se používá k symptomatické léčbě stabilní anginy pectoris (která způsobuje bolest na

hrudi) u dospělých. Místo užívání léčivých látek ivabradin a metoprolol v samostatných tabletách budete

užívat jednu tabletu přípravku Arparial, která obsahuje obě léčivé látky ve stejné síle.

Přípravek Arparial je kombinací dvou léčivých látek, ivabradinu a metoprololu. Metoprolol je betablokátor.

Betablokátory zpomalují srdeční tep, snižují námahu, s jakou se srdeční sval stahuje, a snižují stahování cév

v srdci, mozku a po celém těle.

Ivabradin působí zejména tím, že snižuje tepovou frekvenci o několik tepů za minutu. To snižuje požadavek

srdce na kyslík, zejména v situacích, kdy je více pravděpodobné, že nastane záchvat anginy pectoris. Touto

cestou ivabradin a metoprolol pomáhají kontrolovat a snižovat počet záchvatů anginy pectoris.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Arparial

užívat

Neužívejte přípravek

Arparial:

­

jestliže jste alergický(á) na ivabradin, metoprolol nebo kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6), nebo na jiné betablokátory,

­

jestliže je Vaše klidová tepová frekvence před léčbou příliš pomalá,

­

jestliže se cítíte slabý(á), máte snížené vědomí, trpíte dušností, nízkým krevním tlakem nebo bolestí na

hrudi (z důvodu symptomatické bradykardie),

­

jestliže trpíte kardiogenním šokem (závažný srdeční stav způsobený příliš nízkým krevním tlakem,

léčený v nemocnici),

­

jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu (nepravidelným srdečním tepem),

­

jestliže právě máte srdeční záchvat nebo podezření na srdeční záchvat komplikovaný následujícími

stavy: velmi pomalý srdeční tep, pomalý nebo nepravidelný srdeční tep, horní hodnota Vašeho

krevního tlaku je nižší než 100 mmHg a/nebo závažné srdeční selhání,

­

jestliže trpíte velmi nízkým krevním tlakem,

­

jestliže máte srdeční selhání, které se poslední dobou zhoršuje,

­

jestliže jste léčen(a) agonisty betareceptorů, např. dobutaminem, z důvodu srdečního selhání,

­

jestliže je Vaše srdeční frekvence udávána výhradně kardiostimulátorem,

­

jestliže trpíte nestabilní anginou pectoris (závažná forma anginy pectoris, u které se bolest na hrudi

objevuje velmi často, s námahou nebo bez námahy),

­

jestliže máte závažné cévní potíže,

­

jestliže máte vysoký krevní tlak způsobený nádorem nadledvin (neléčený feochromocytom),

­

jestliže trpíte závažnými jaterními problémy,

­

jestliže máte nadměrné množství kyseliny v krvi (metabolická acidóza)

­

jestliže již užíváte léky na léčbu plísňových infekcí (jako ketokonazol, itrakonazol), makrolidová

antibiotika (jako klarithromycin, erythromycin podávané ústy, josamycin a telithromycin) nebo léky

k léčbě

infekce,

tzv.

inhibitory

proteázy

(jako

nelfinavir,

ritonavir)

nebo

nefazodon

(přípravek k léčbě deprese), nebo diltiazem, verapamil (užívaný na vysoký krevní tlak nebo anginu

pectoris),

­

jestliže jste žena, která může otěhotnět, a nepoužíváte spolehlivou antikoncepci,

­

jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět,

­

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Arparial se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Je nutné, abyste informoval(a) svého lékaře, jestliže máte nebo jste někdy měl(a) následující stavy:

­

jestliže

trpíte

poruchami

srdečního

rytmu

(jako

např.

nepravidelný

srdce,

bušení

srdce

(palpitace), zvýšení bolesti na hrudi), trvalou fibrilací síní (typ nepravidelného tepu srdce) nebo máte

neobvyklý nález na EKG (elektrokardiogramu) nazývanou „syndrom dlouhého intervalu QT“,

­

jestliže máte příznaky jako únava, závratě nebo dušnost (může to znamenat, že se Vaše srdce

nadměrně zpomalilo, tj. pod 50 tepů za minutu),

­

jestliže trpíte příznaky atriální fibrilace (tep v klidu je neobvykle vysoký (přes 110 tepů za minutu)

nebo je nepravidelný bez zřejmého důvodu, čímž je obtížné ho měřit),

­

jestliže jste měl(a) mrtvici (cévní mozkovou příhodu),

­

jestliže trpíte chronickým onemocněním oční sítnice nebo máte zhoršený zrak,

­

jestliže trpíte nízkým krevním tlakem nebo nekontrolovaným krevním tlakem, zvláště po změně ve

Vaší antihypertenzní léčbě

­

jestliže máte podstoupit tzv. kardioverzi (zákrok, který může upravit zrychlený nebo nepravidelný

rytmus srdce na normální rytmus),

­

jestliže trpíte závažným srdečním selháním nebo srdečním selháním s neobvyklým nálezem na EKG

(elektrokardiogramu) nazývanou „blokáda Tawarových ramének“,

­

jestliže máte astma nebo máte významně zúžené dýchací cesty, tzv. CHOPN (chronická obstrukční

plicní nemoc),

­

jestliže máte problémy s krevním oběhem (Raynaudova nemoc),

­

jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom) nebo je podezření, že byste jej mohl(a) mít,

­

jestliže máte cukrovku,

­

jestliže trpíte Prinzmetalovou anginou pectoris (klidová bolest na hrudi),

­

jestliže máte lupénku (chronické kožní onemocnění),

­

jestliže trpíte nadměrnou činností štítné žlázy (s příznaky jako třes, zrychlený tep, pocení nebo úbytek

tělesné hmotnosti),

­

jestliže máte podstoupit operaci v celkové anestézii,

­

jestliže jste starší člověk,

­

jestliže trpíte závažnými problémy s ledvinami,

­

jestliže trpíte středně vážnými problémy s játry,

­

jestliže jste někdy měl(a) reakce z přecitlivělosti nebo podstupujete desenzibilizační léčbu.

Nepřestávejte náhle s užíváním přípravku Arparial, jelikož může dojít k závažným změnám srdečního rytmu

nebo tepu a zvýšení rizika srdečního záchvatu.

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete

Arparial užívat nebo během jeho užívání.

Děti a dospívající

Přípravek Arparial není určen k podávání dětem a dospívajícím do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Arparial

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Léčba přípravkem Arparial může být ovlivněna jinými léčivými přípravky. Nezapomeňte informovat svého

lékaře, pokud užíváte některé z následujících léků, protože mohou být zapotřebí určitá opatření:

­

flukonazol a terbinafin (k léčbě plísňových infekcí)

­

rifampicin (antibiotikum)

­

barbituráty (k léčbě epilepsie nebo problémů se spaním)

­

fenytoin (k léčbě epilepsie)

­

Hypericum perforatum neboli třezalka tečkovaná (přírodní lék k léčbě deprese)

­

přípravky prodlužující QT interval k léčbě poruch srdečního rytmu nebo jiných stavů:

chinidin, disopyramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (k léčbě poruch srdečního rytmu)

bepridil (k léčbě anginy pectoris)

pimozid, ziprasidon, sertindol (léky k léčbě úzkosti, schizofrenie nebo jiných duševních poruch)

meflochin a halofantrin (k léčbě malárie)

nitrožilní erythromycin (antibiotikum)

pentamidin (k léčbě parazitárních onemocnění)

cisaprid (k léčbě zažívacích obtíží)

­

furosemid, hydrochlorothiazid, indapamid (diuretika používaná k léčbě otoků a vysokého krevního

tlaku, která mohou snížit hladinu draslíku v krvi)

­

hydralazin, klonidin (k léčbě vysokého krevního tlaku)

­

flekainid, propafenon, tokainid, prokainamid, aimalin (k léčbě poruch srdečního rytmu)

­

nitráty (léky používané k léčbě anginy pectoris)

­

digoxin (lék používaný k léčbě problémů se srdcem)

­

paroxetin,

fluoxetin,

sertralin,

tricyklická

antidepresiva,

neuroleptika

(např.

chlorpromazin,

triflupromazin, chlorprotixen) a pentobarbital (léky používané k léčbě duševních poruch jako deprese

nebo schizofrenie)

­

celekoxib, indometacin a floktafenin (nesteroidní antiflogistika/antirevmatika používaná ke snížení

zánětu, horečky a bolesti)

­

difenhydramin (lék používaný při alergiích)

­

hydroxychlorochin (lék používaný k redukci zánětu u pacientů s autoimunitním onemocněním)

­

jiné betablokátory (např. oční kapky)

­

inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (léky používané k léčbě deprese a Parkinsonovy choroby)

­

cimetidin (lék na pálení žáhy nebo peptické vředy)

­

inzulín a ústy užívané léky na cukrovku

­

lidokain (lokální anestetikum)

­

inhalace anestetik

­

adrenalin (k akutní léčbě alergických reakcí)

­

parasympatomimetika používaná k léčbě Alzheimerovy choroby nebo glaukomu

­

dipyridamol (lék používaný na vyšetření průtoku krve srdcem)

­

alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin a terazosin (léky používané k léčbě zadržování moči)

­

ergotamin (lék používaný k léčbě migrény)

­

léky uvolňující kosterního svalstva

­

antacida (k léčbě žaludečních potíží)

P

řípravek

Arparial s

jídlem a pitím

Během léčby přípavkem Arparial se vyhněte pití grapefruitové šťávy. Snižte konzumaci alkoholu na

minimum, pokud užíváte tento lék, protože se může zvýšit účinek metoprololu.

Jídlo může zvýšit účinek metoprololu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento lék se nedoporučuje užívat v těhotenství. Jestliže je těhotenství plánováno nebo potvrzeno, je třeba co

nejdříve přejít na jinou léčbu.

Neužívejte Arparial jestliže můžete otěhotnět a nepoužíváte spolehlivou antikoncepci (viz „Neužívejte

přípravek Arparial“).

Jestliže kojíte, nesmíte přípravek Arparial užívat. Informujte svého lékaře, že kojíte nebo máte v úmyslu

začít kojit. Pokud užíváte přípravek Arparial, kojení musí být ukončeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Arparial může vyvolat přechodné světelné zrakové jevy (dočasný jas v zorném poli), (viz „Možné nežádoucí

účinky“). Pokud se u Vás objeví, buďte opatrní při řízení nebo obsluze strojů v situacích, kdy může dojít

k náhlé změně intenzity světla, zejména když řídíte v noci.

Zároveň je zapotřebí opatrnost, jestliže užíváte přípravek Arparial současně s alkoholem nebo měníte léčbu

jinými léky, jelikož to může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Pokud u Vás užívání tablet vyvolává závrať, únavu nebo bolest hlavy, neřiďte a neobsluhujte stroje.

3.

Jak se přípravek

Arparial

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Jestliže si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se užívá dvakrát denně, tj. jedna tableta ráno a jedna tableta večer při jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Arparial

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet, než Vám bylo předepsáno, kontaktujte nejbližší pohotovost nebo to okamžitě

oznamte svému lékaři. Nejpravděpodobnějšími příznaky předávkování jsou závrať, pocit na omdlení, únava

a dýchací obtíže kvůli zpomalení srdečního tepu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Arparial

Jestliže jste zapomněl(a) vzít si dávku přípravku Arparial, vezměte si další dávku

v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Arparial

Nepřestávejte užívat přípravek Arparial náhle, jelikož může dojít k závažným poruchám srdečního rytmu

nebo tepu a zvýšenému riziku srdečního záchvatu. Dávka se má měnit nebo léčba ukončit pouze po poradě

s lékařem.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

světelné zrakové jevy (krátké okamžiky zvýšeného jasu, nejčastěji vyvolané náhlou změnou intenzity

světla). Mohou být také popsány jako kruh stínu kolem osvětleného bodu (halo), barevné záblesky,

rozložení obrazu nebo mnohočetné obrázky. Obvykle se objevují během prvních dvou měsíců léčby,

poté se mohou vyskytnout opakovaně a vymizí během léčby nebo po jejím ukončení.

pocit únavy.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

noční můry,

bolest hlavy,

nespavost,

obtíže se spaním,

závratě,

rozmazané vidění (nejasné vidění),

změna srdeční funkce (pomalý, nepravidelný rychlý stah srdce),

mimořádné tepy srdce,

abnormální vnímání tepu srdce,

bušení srdce (palpitace),

nekontrolovaný krevní tlak,

nízký krevní tlak např. poté, co vstanete,

studené ruce a nohy,

brnění a změna barvy (na bílou, modrou a červenou) prstů na rukou a nohou v důsledku chladu

(Raynaudova nemoc),

dýchací obtíže při námaze,

pocit na zvracení,

zácpa,

průjem,

zvracení,

bolest žaludku,

poruchy libida.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

zvýšený počet některých krvinek (určitý typ bílých krvinek),

zhoršení lupénky,

vysoká hladina kyseliny močové v krvi,

nízká hladina cukru (glukosy) v krvi,

deprese,

zmatenost,

halucinace,

snížená bdělost,

mdloby,

mravenčení/brnění nebo znecitlivění rukou nebo nohou,

ztrnulost (kdy nereagujete na své okolí),

porucha zraku,

pocit suchého oka,

podráždění oka,

zdvojené vidění,

závrať,

zhoršení příznaků srdečního selhání,

závažná srdeční porucha vyvolaná velmi nízkým krevním tlakem,

bolest nebo nepříjemné pocity na hrudi,

nízký krevní tlak v důsledku zpomaleného srdečního tepu,

svalová bolest na jedné nebo obou nohách při chůzi,

obtíže při dýchání (dušnost),

sípání a dušnost (bronchospasmus),

angioedém (např. otok obličeje, jazyka nebo hrdla s dýchacími obtížemi nebo problémy při polykání),

kožní vyrážky,

kožní vyrážka s bílými, stříbrně zabarvenými šupinkami na kůži (lupénka),

kopřivka,

zvýšené pocení,

svalové spasmy,

pocit neobvyklé slabosti,

otoky,

zvýšení tělesné hmotnosti,

zvýšená hladina kreatininu v krvi (látka vznikající při rozkladu svalů),

neobvyklý nález na EKG.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

snadnější krvácení nebo tvorba modřin, než je obvyklé (nízký počet krevních destiček),

nervozita,

úzkost,

zánět očí,

tinnitus (hučení, syčení, pískání, zvonění nebo jiný trvalý zvuk v uších),

rýma/ucpaný nos,

sucho v ústech,

poruchy chuti,

změna v jaterních testech,

abnormální funkce jater,

zčervenání kůže,

svědění,

vypadávání vlasů,

svalová slabost,

celkový pocit nemoci,

zvýšená hladina některých jaterních enzymů,

porucha sexuální funkce, impotence.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10000 osob):

nedostatek bílých krvinek,

změny osobnosti,

ztráta paměti,

zhoršení sluchu,

hluchota,

nepravidelný srdeční tep,

zhoršení záchvatů u pacientů s anginou pectoris,

gangréna (sněť) v případě existujícího špatného prokrvení končetin,

retroperitoneální fibróza (onemocnění s tvorbou fibritické tkáně v určité části břišní oblasti),

hepatitida (zánět jater),

zvýšená citlivost kůže na slunce,

otok/bolest kloubů (artralgie),

bolestivá erekce (Peyronieho nemoc).

Hlášení nežádoucích účinků

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Arparial

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte

tento

přípravek

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

krabičce

EXP.

Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a

další informace

Co přípravek

Arparial obsahuje:

­

Léčivými látkami jsou metoprololi tartras a ivabradinum (jako hydrochloridum).

Arparial 25 mg/5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje metoprololi tartras 25 mg a ivabradinum

5 mg odpovídající ivabradini hydrochloridum 5,390 mg.

Arparial 50 mg/5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje metoprololi tartras 50 mg a ivabradinum

5 mg odpovídající ivabradini hydrochloridum 5,390 mg.

Arparial 25 mg/7,5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje metoprololi tartras 25 mg a ivabradinum

7,5 mg odpovídající ivabradini hydrochloridum 8,085 mg.

Arparial 50 mg/7,5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje metoprololi tartras 50 mg a ivabradinum

7,5 mg odpovídající ivabradini hydrochloridum 8,085 mg.

­

Pomocné

látky

jsou:

v jádru

tablety:

předbobtnalý

kukuřičný

škrob,

mikrokrystalická

celulosa,

maltodextrin, koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551) a magnesium-stearát (E470b) a v potahové vrstvě:

glycerol (E422), hypromelosa (E464), makrogol 6000, magnesium-stearát (E470b) a oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek

Arparial

vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá, kulatá potahovaná tableta (25/5 mg) o průměru 7,3 mm, na jedné straně vyražena číslice

a na druhé

straně vyražen symbol

Bílá, kulatá potahovaná tableta (50/5 mg) o průměru 8,5 mm, na jedné straně vyražena číslice

a na druhé

straně vyražen symbol

Bílá, podlouhlá potahovaná tableta (25/7,5 mg) o délce 9,3 mm a šířce 5,8 mm, na jedné straně vyražena

číslice

a na druhé straně vyražen symbol

Bílá, podlouhlá potahovaná tableta (50/7,5 mg) o délce 10,8 mm a šířce 6,7 mm, na jedné straně vyražena

číslice

a na druhé straně vyražen symbol

Tablety jsou dodávány v kalendářním balení v PVC/PVDC/Al blistrech obsahujících 14, 28, 56, 98 nebo

112 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Egis Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Výrobce:

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy

Francie

Tento léčivý přípravek je v

členských zemích EHP registrován pod následujícími názvy:

Česká republika

ARPARIAL

Francie

ARPARIAL, comprimé pelliculé

Německo

ARPARIAL, Filmtabletten

Maďarsko

ARPARIAL, filmtabletták

Lotyšsko

ARPARIAL, apvalkotās tabletes

Nizozemsko

ARPARIAL, filmomhulde tabletten

Polsko

ARPARIAL

Rumunsko

ARPARIAL, comprimate filmate

Slovenská republika

ARPARIAL, filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 11. 1. 2018

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách www.sukl.cz

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

15-3-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

19-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Coreg vs. Metoprolol Tartrate

Coreg vs. Metoprolol Tartrate

Title: Coreg vs. Metoprolol TartrateCategory: MedicationsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

Zohydro ER vs. Oxycontin

Zohydro ER vs. Oxycontin

Zohydro ER (hydrocodone bitartrate) Extended Release and Oxycontin (oxycodone hydrochloride) are opioid agonists used for management of pain severe enough to require daily, around-the-clock, long-term opioid treatment and for which alternative treatment options are inadequate.

US - RxList

12-12-2017

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Proficient Rx LP]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

Coreg vs. Lopressor

Coreg vs. Lopressor

Coreg (carvedilol) and Lopressor (metoprolol tartrate) are beta-adrenergic blocking agents (beta-blockers) used to treat heart failure, hypertension, and heart attacks. Lopressor is also used to treat angina.

US - RxList

30-11-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection [REMEDYREPACK INC.]

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

LOPRESSOR (Metoprolol Tartrate) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

LOPRESSOR (Metoprolol Tartrate) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Alvogen Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Alvogen Inc.]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Cambridge Therapeutics Technologies, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Cambridge Therapeutics Technologies, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [A-S Medication Solutions]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

2-8-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Unit Dose Services]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

26-6-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 26, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection [Claris Lifesciences Inc.]

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection [Claris Lifesciences Inc.]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

26-5-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: May 26, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Cardinal Health]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

31-3-2017

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Mar 31, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement