ARPARIAL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARPARIAL Potahovaná tableta 25MG/5MG
 • Dávkování:
 • 25MG/5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARPARIAL Potahovaná tableta 25MG/5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • METOPROLOL A IVABRADIN
 • Přehled produktů:
 • ARPARIAL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 41/ 554/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls166391/2013; sukls166392/2013; sukls166393/2013; sukls166398/2013 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Arparial 25 mg/5 mg, potahované tablety 

Arparial 50 mg/5 mg, potahované tablety 

Arparial 25 mg/7,5 mg, potahované tablety 

Arparial 50 mg/7,5 mg, potahované tablety 

metoprololi tartras/ivabradinum 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Jestliže  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích účinků,  sdělte to svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je přípravek Arparial a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arparial užívat  

3.  Jak se přípravek Arparial užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak přípravek Arparial uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Arparial a k čemu se používá 

Přípravek  Arparial  se  používá  k symptomatické  léčbě  stabilní  anginy  pectoris  (která  způsobuje  bolest  na 

hrudi)  u  dospělých.  Místo  užívání  léčivých  látek  ivabradin  a  metoprolol  v samostatných  tabletách  budete 

užívat jednu tabletu přípravku Arparial, která obsahuje obě léčivé látky ve stejné síle. 

Přípravek Arparial je kombinací dvou léčivých látek, ivabradinu a metoprololu. Metaprolol je betablokátor. 

Betablokátory zpomalují srdeční tep, snižují námahu, s jakou se srdeční sval stahuje, a snižují stahování cév 

v srdci, mozku a po celém těle. 

Ivabradin působí zejména tím, že snižuje tepovou frekvenci o několik tepů za minutu. To snižuje požadavek 

srdce na kyslík, zejména v situacích, kdy je více pravděpodobné, že nastane záchvat anginy pectoris. Touto 

cestou ivabradin a metoprolol pomáhají kontrolovat a snižovat počet záchvatů anginy pectoris.  

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arparial užívat  

Neužívejte přípravek Arparial:  

­  jestliže  jste  alergický(á)  na  ivabradin,  metoprolol  nebo  kteroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6), nebo na jiné betablokátory, 

­  jestliže je Vaše klidová tepová frekvence před léčbou příliš pomalá, 

­  jestliže se cítíte slabý(á), máte snížené vědomí, trpíte dušností, nízkým krevním tlakem nebo bolestí na 

hrudi (z důvodu symptomatické bradykardie), 

­  jestliže  trpíte  kardiogenním  šokem  (závažný  srdeční  stav  způsobený  příliš  nízkým  krevním  tlakem, 

léčený v nemocnici), 

­  jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu (nepravidelným srdečním tepem), 

­  jestliže  právě  máte  srdeční  záchvat  nebo  podezření  na  srdeční  záchvat  komplikovaný  následujícími 

stavy:  velmi  pomalý  srdeční  tep,  pomalý  nebo  nepravidelný  srdeční  tep,  horní  hodnota  Vašeho 

krevního tlaku je nižší než 100 mmHg a/nebo závažné srdeční selhání,  

­  jestliže trpíte velmi nízkým krevním tlakem,  

­  jestliže máte srdeční selhání, které se poslední dobou zhoršuje,  

­  jestliže jste léčen(a) agonisty betareceptorů, např. dobutaminem, z důvodu srdečního selhání, 

­  jestliže je Vaše srdeční frekvence udávána výhradně kardiostimulátorem,  

­  jestliže trpíte nestabilní anginou pectoris (závažná forma anginy pectoris, u které se bolest na hrudi 

objevuje velmi často, s námahou nebo bez námahy),   

­  jestliže máte závažné cévní potíže, 

­  jestliže máte vysoký krevní tlak způsobený nádorem nadledvin (neléčený feochromocytom), 

­  jestliže trpíte závažnými jaterními problémy,  

­  jestliže máte nadměrné množství kyseliny v krvi (metabolická acidóza) 

­  jestliže  již  užíváte  léky  na  léčbu  plísňových  infekcí  (jako  ketokonazol,  itrakonazol),  makrolidová 

antibiotika (jako  klarithromycin, erythromycin podávané ústy,  josamycin a telithromycin) nebo léky 

k léčbě  HIV  infekce,  tzv.  inhibitory  HIV  proteázy  (jako  nelfinavir,  ritonavir)  nebo  nefazodon 

(přípravek  k léčbě  deprese),  nebo  diltiazem,  verapamil  (užívaný  na  vysoký  krevní  tlak  nebo  anginu 

pectoris), 

­  jestliže jste žena, která může otěhotnět, a nepoužíváte spolehlivou antikoncepci,  

­  jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět,  

­  jestliže kojíte. 

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku Arparial se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Je nutné, abyste informoval(a) svého lékaře, jestliže máte nebo jste někdy měl(a) následující stavy: 

­  jestliže  trpíte  poruchami  srdečního  rytmu  (jako  je  např.  nepravidelný  tep  srdce,  bušení  srdce 

(palpitace), zvýšení bolesti na hrudi), trvalou fibrilací síní (typ nepravidelného tepu srdce) nebo máte 

neobvyklý nález na EKG (elektrokardiogramu) nazývanou „syndrom dlouhého intervalu QT“,  

­  jestliže  máte  příznaky  jako  únava,  závratě  nebo  dušnost  (může  to  znamenat,  že  se  Vaše  srdce 

nadměrně zpomalilo, tj. pod 50 tepů za minutu),  

­  jestliže  trpíte  příznaky  atriální  fibrilace  (tep  v klidu  je  neobvykle  vysoký  (přes  110 tepů  za  minutu) 

nebo je nepravidelný bez zřejmého důvodu, čímž je obtížné ho měřit), 

­  jestliže jste měl(a) mrtvici (cévní mozkovou příhodu), 

­  jestliže trpíte chronickým onemocněním oční sítnice nebo máte zhoršený zrak, 

­  jestliže  trpíte  nízkým  krevním  tlakem  nebo  nekontrolovaným  krevním  tlakem,  zvláště  po  změně  ve 

Vaší antihypertenzní léčbě 

­  jestliže  máte  podstoupit  tzv.  kardioverzi  (zákrok,  který  může  upravit  zrychlený  nebo  nepravidelný 

rytmus srdce na normální rytmus), 

­  jestliže trpíte závažným srdečním selháním nebo srdečním selháním s neobvyklým nálezem na EKG 

(elektrokardiogramu) nazývanou „blokáda Tawarových ramének“,  

­  jestliže  máte  astma  nebo  máte  významně  zúžené  dýchací  cesty,  tzv.  CHOPN  (chronická  obstrukční 

plicní nemoc),  

­  jestliže máte problémy s krevním oběhem (Raynaudova nemoc), 

­  jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom) nebo je podezření, že byste jej mohl(a) mít, 

­  jestliže máte cukrovku, 

­  jestliže trpíte Prinzmetalovou anginou pectoris (klidová bolest na hrudi), 

­  jestliže máte lupénku (chronické kožní onemocnění), 

­  jestliže trpíte nadměrnou činností štítné žlázy (s příznaky jako třes, zrychlený tep, pocení nebo úbytek 

tělesné hmotnosti),  

­  jestliže máte podstoupit operaci v celkové anestézii, 

­  jestliže jste starší člověk, 

­  jestliže trpíte závažnými problémy s ledvinami,  

­  jestliže trpíte středně vážnými problémy s játry,  

­  jestliže jste někdy měl(a) reakce z přecitlivělosti nebo podstupujete desenzibilizační léčbu. 

Nepřestávejte náhle s užíváním přípravku Arparial, jelikož může dojít k závažným změnám srdečního rytmu 

nebo tepu a zvýšení rizika srdečního záchvatu. 

Pokud  se  Vás  týká  některá  z výše  uvedených  skutečností,  poraďte  se  se  svým  lékařem  dříve,  než  začnete 

Arparial užívat nebo během jeho užívání. 

Děti a dospívající 

Přípravek Arparial není určen k podávání dětem a dospívajícím do 18 let.  

Další léčivé přípravky a přípravek Arparial 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a) 

nebo které možná budete užívat. 

Léčba přípravkem Arparial může být ovlivněna jinými léčivými přípravky. Nezapomeňte informovat svého 

lékaře, pokud užíváte některé z následujících léků, protože mohou být zapotřebí určitá opatření:  

­  flukonazol a terbinafin (k léčbě plísňových infekcí)  

­  rifampicin (antibiotikum)  

­  barbituráty (k léčbě epilepsie nebo problémů se spaním)  

­  fenytoin (k léčbě epilepsie)  

­  Hypericum perforatum neboli třezalka tečkovaná (přírodní lék k léčbě deprese)  

­  přípravky prodlužující QT interval k léčbě poruch srdečního rytmu nebo jiných stavů:  

chinidin, disopyramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (k léčbě poruch srdečního rytmu)  

bepridil (k léčbě anginy pectoris)  

pimozid, ziprasidon, sertindol (léky k léčbě úzkosti, schizofrenie nebo jiných duševních poruch)  

meflochin a halofantrin (k léčbě malárie)  

nitrožilní erythromycin (antibiotikum)  

pentamidin (k léčbě parazitárních onemocnění)  

cisaprid (k léčbě zažívacích obtíží)  

­  furosemid,  hydrochlorothiazid,  indapamid  (diuretika  používaná  k léčbě  otoků  a  vysokého  krevního 

tlaku, která mohou snížit hladinu draslíku v krvi) 

­  hydralazin, klonidin (k léčbě vysokého krevního tlaku) 

­  flekainid, propafenon, tokainid, prokainamid, aimalin (k léčbě poruch srdečního rytmu) 

­  nitráty (léky používané k léčbě anginy pectoris)  

­  digoxin (lék používaný k léčbě problémů se srdcem) 

­  paroxetin,  fluoxetin,  sertralin,  tricyklická  antidepresiva,  neuroleptika  (např.  chlorpromazin, 

triflupromazin, chlorprotixen) a pentobarbital (léky používané k léčbě duševních poruch jako deprese 

nebo schizofrenie) 

­  celekoxib,  indometacin  a  floktafenin  (nesteroidní  antiflogistika/antirevmatika  používaná  ke  snížení 

zánětu, horečky a bolesti) 

­  difenhydramin (lék používaný při alergiích) 

­  hydroxychlorochin (lék používaný k redukci zánětu u pacientů s autoimunitním onemocněním) 

­  jiné betablokátory (např. oční kapky)  

­  inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (léky používané k léčbě deprese a Parkinsonovy choroby) 

­  cimetidin (lék na pálení žáhy nebo peptické vředy) 

­  inzulín a ústy užívané léky na cukrovku 

­  lidokain (lokální anestetikum) 

­  inhalace anestetik 

­  adrenalin (k akutní léčbě alergických reakcí) 

­  parasympatomimetika používaná k léčbě Alzheimerovy choroby nebo glaukomu 

­  dipyridamol (lék používaný na vyšetření průtoku krve srdcem) 

­  alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin a terazosin (léky používané k léčbě zadržování moči) 

­  ergotamin (lék používaný k léčbě migrény) 

­  léky uvolňující kosterního svalstva 

­  antacida (k léčbě žaludečních potíží) 

Přípravek Arparial s jídlem a pitím 

Během  léčby  přípavkem  Arparial  se  vyhněte  pití  grapefruitové  šťávy.  Snižte  konzumaci  alkoholu  na 

minimum, pokud užíváte tento lék, protože se může zvýšit účinek metoprololu. 

Jídlo může zvýšit účinek metoprololu. 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Tento lék se nedoporučuje užívat v těhotenství. Jestliže je těhotenství plánováno nebo potvrzeno, je třeba co 

nejdříve přejít na jinou léčbu. 

Neužívejte  Arparial  jestliže  můžete  otěhotnět  a  nepoužíváte  spolehlivou  antikoncepci  (viz  „Neužívejte 

přípravek Arparial“).  

Jestliže  kojíte,  nesmíte  přípravek  Arparial  užívat.  Informujte  svého  lékaře,  že  kojíte  nebo  máte  v úmyslu 

začít kojit. Pokud užíváte přípravek Arparial, kojení musí být ukončeno. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Arparial může vyvolat přechodné světelné zrakové jevy (dočasný jas v zorném poli), (viz „Možné nežádoucí 

účinky“).  Pokud  se  u  Vás objeví,  buďte  opatrní  při  řízení  nebo  obsluze  strojů  v situacích,  kdy  může  dojít 

k náhlé změně intenzity světla, zejména když řídíte v noci.  

Zároveň je zapotřebí opatrnost, jestliže užíváte přípravek Arparial současně s alkoholem nebo měníte léčbu 

jinými léky, jelikož to může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Pokud u Vás užívání tablet vyvolává závrať, únavu nebo bolest hlavy, neřiďte a neobsluhujte stroje. 

3.  Jak se přípravek Arparial užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Jestliže si nejste jistý(á), 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Přípravek se užívá dvakrát denně, tj. jedna tableta ráno a jedna tableta večer při jídle. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Arparial, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více tablet, než Vám bylo předepsáno, kontaktujte nejbližší pohotovost nebo to okamžitě 

oznamte svému lékaři. Nejpravděpodobnějšími příznaky předávkování jsou závrať, pocit na omdlení, únava 

a dýchací obtíže kvůli zpomalení srdečního tepu. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Arparial  

Jestliže  jste  zapomněl(a)  vzít  si  dávku  přípravku  Arparial,  vezměte  si  další  dávku  v obvyklém  čase. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Arparial  

Nepřestávejte  užívat  přípravek  Arparial  náhle,  jelikož  může  dojít  k závažným  poruchám  srdečního  rytmu 

nebo tepu a zvýšenému riziku srdečního záchvatu. Dávka se má měnit nebo léčba ukončit pouze po poradě 

s lékařem. 

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo  

lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 

každého. 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

  světelné zrakové jevy (krátké okamžiky zvýšeného jasu, nejčastěji vyvolané náhlou změnou intenzity 

světla).  Mohou  být  také  popsány jako  kruh  stínu  kolem  osvětleného  bodu  (halo),  barevné  záblesky, 

rozložení obrazu nebo mnohočetné obrázky. Obvykle se objevují během prvních dvou měsíců léčby, 

poté se mohou vyskytnout opakovaně a vymizí během léčby nebo po jejím ukončení. 

  pocit únavy.  

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):  

  noční můry, 

  bolest hlavy, 

  nespavost, 

  obtíže se spaním, 

  závratě, 

  rozmazané vidění (nejasné vidění), 

  změna srdeční funkce (pomalý, nepravidelný rychlý stah srdce), 

  mimořádné tepy srdce, 

  abnormální vnímání tepu srdce, 

  bušení srdce (palpitace), 

  nekontrolovaný krevní tlak, 

  nízký krevní tlak např. poté, co vstanete, 

  studené ruce a nohy, 

  brnění  a  změna  barvy  (na  bílou,  modrou  a  červenou)  prstů  na  rukou  a  nohou  v důsledku  chladu 

(Raynaudova nemoc), 

  dýchací obtíže při námaze, 

  pocit na zvracení, 

  zácpa, 

  průjem, 

  zvracení, 

  bolest žaludku, 

  poruchy libida. 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):  

  zvýšený počet některých krvinek (určitý typ bílých krvinek), 

  zhoršení lupénky, 

  vysoká hladina kyseliny močové v krvi, 

  nízká hladina cukru (glukosy) v krvi, 

  deprese, 

  zmatenost, 

  halucinace, 

  snížená bdělost, 

  mdloby, 

  mravenčení/brnění nebo znecitlivění rukou nebo nohou, 

  ztrnulost (kdy nereagujete na své okolí), 

  porucha zraku, 

  pocit suchého oka, 

  podráždění oka, 

  zdvojené vidění, 

  závrať, 

  zhoršení příznaků srdečního selhání, 

  závažná srdeční porucha vyvolaná velmi nízkým krevním tlakem, 

  bolest nebo nepříjemné pocity na hrudi, 

  nízký krevní tlak v důsledku zpomaleného srdečního tepu, 

  svalová bolest na jedné nebo obou nohách při chůzi, 

  obtíže při dýchání (dušnost), 

  sípání a dušnost (bronchospasmus), 

  angioedém (např. otok obličeje, jazyka nebo hrdla s dýchacími obtížemi nebo problémy při polykání), 

  kožní vyrážky, 

  kožní vyrážka s bílými, stříbrně zabarvenými šupinkami na kůži (lupénka), 

  kopřivka, 

  zvýšené pocení, 

  svalové stahy, 

  svalové křeče, 

  pocit neobvyklé slabosti, 

  otoky, 

  zvýšení tělesné hmotnosti, 

  zvýšená hladina kreatininu v krvi (látka vznikající při rozkladu svalů), 

  neobvyklý nález na EKG. 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):  

  snadnější krvácení nebo tvorba modřin, než je obvyklé (nízký počet krevních destiček), 

  nervozita, 

  úzkost, 

  zánět očí, 

  tinnitus (hučení, syčení, pískání, zvonění nebo jiný trvalý zvuk v uších), 

  rýma/ucpaný nos, 

  sucho v ústech, 

  poruchy chuti, 

  změna v jaterních testech, 

  abnormální funkce jater, 

  zčervenání kůže, 

  svědění, 

  vypadávání vlasů, 

  svalová slabost, 

  celkový pocit nemoci, 

  zvýšená hladina některých jaterních enzymů, 

  porucha sexuální funkce, impotence. 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob):  

  nedostatek bílých krvinek, 

  změny osobnosti, 

  ztráta paměti, 

  zhoršení sluchu, 

  hluchota, 

  nepravidelný srdeční tep, 

  zhoršení záchvatů u pacientů s anginou pectoris, 

  gangréna (sněť) v případě existujícího špatného prokrvení končetin, 

  retroperitoneální fibróza (onemocnění s tvorbou fibritické tkáně v určité části břišní oblasti), 

  hepatitida (zánět jater), 

  zvýšená citlivost kůže na slunce, 

  otok/bolest kloubů (artralgie), 

  bolestivá erekce (Peyronieho nemoc). 

Hlášení nežádoucích účinků 

Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři.  Stejně  postupujte 

v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí 

účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5.  Jak přípravek Arparial uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „Použitelné 

do:“ a na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek  Arparial obsahuje: 

­  Léčivými látkami jsou metoprololi tartras a ivabradinum (jako hydrochloridum).  

Arparial  25 mg/5 mg:  jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  metoprololi  tartras  25 mg  a  ivabradinum 

5 mg odpovídající ivabradini hydrochloridum 5,390 mg. 

Arparial  50 mg/5 mg:  jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  metoprololi  tartras  50 mg  a  ivabradinum 

5 mg odpovídající ivabradini hydrochloridum 5,390 mg. 

Arparial  25 mg/7,5 mg:  jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  metoprololi  tartras  25 mg  a  ivabradinum 

7,5 mg odpovídající ivabradini hydrochloridum 8,085 mg. 

Arparial  50 mg/7,5 mg:  jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  metoprololi  tartras  50 mg  a  ivabradinum 

7,5 mg odpovídající ivabradini hydrochloridum 8,085 mg. 

­  Pomocné  látky  jsou:  v jádru  tablety:  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická  celulosa, 

maltodextrin,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý  (E551)  a  magnesium-stearát  (E470b)  a  v potahové  vrstvě: 

glycerol (E422), hypromelosa (E464), makrogol 6000, magnesium-stearát (E470b) a oxid titaničitý (E171).  

Jak přípravek Arparial vypadá a co obsahuje toto balení 

Bílá, kulatá potahovaná tableta (25/5 mg) o průměru 7,3 mm, na jedné straně vyražena číslice   a na druhé 

straně vyražen symbol  . 

Bílá, kulatá potahovaná tableta (50/5 mg) o průměru 8,5 mm, na jedné straně vyražena číslice   a na druhé 

straně vyražen symbol  . 

Bílá,  podlouhlá  potahovaná  tableta  (25/7,5 mg)  o  délce  9,3 mm  a  šířce  5,8 mm,  na  jedné  straně  vyražena 

číslice   a na druhé straně vyražen symbol  . 

Bílá,  podlouhlá potahovaná tableta (50/7,5 mg) o délce 10,8 mm a šířce 6,7 mm, na jedné straně vyražena 

číslice   a na druhé straně vyražen symbol  . 

Tablety  jsou  dodávány  v kalendářním  balení  v PVC/PVDC/Al  blistrech  obsahujících  14,  28,  56,  98  nebo 

112 potahovaných tablet a HDPE lahvičkách obsahujících 100 potahovaných tablet.  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

EGIS Pharmaceuticals PLC 

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 

MAĎARSKO  

Výrobce: 

Les Laboratoires Servier Industrie 

905, route de Saran 

45520 Gidy 

Francie 

Tento léčivý přípravek je v členských zemích EHP registrován pod následujícími názvy: 

Česká republika  ARPARIAL, potahované tablety  

Francie  ARPARIAL, comprimé pelliculé 

Německo  ARPARIAL, Filmtabletten 

Maďarsko  ARPARIAL, filmtabletták 

Itálie  ARPARIAL  

Lotyšsko  ARPARIAL, apvalkotās tabletes 

Nizozemsko  ARPARIAL, filmomhulde tabletten 

Polsko  ARPARIAL 

Rumunsko  ARPARIAL, comprimate filmate 

Slovenská republika  ARPARIAL, filmom obalené tablety 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.11.2015  

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách www.sukl.cz