Advertisement

AROPILOS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AROPILOS Tableta s prodlouženým uvolňováním 8MG
 • Dávkování:
 • 8MG
 • Léková forma:
 • Tableta s prodlouženým uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 42 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AROPILOS Tableta s prodlouženým uvolňováním 8MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ROPINIROL
 • Přehled produktů:
 • AROPILOS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 27/ 330/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls167780/2017

Příbalová in

formace: informace pro pacienta

AROPILOS 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

AROPILOS 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

AROPILOS 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Ropinirolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz

bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Aropilos a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aropilos užívat

Jak se přípravek Aropilos užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Aropilos uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Aropilos a k

čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Aropilos je ropinirol, který patří do skupiny léčiv nazývaných agonisté dopaminu.

Agonisté dopaminu působí v mozku podobně jako přirozeně se vyskytující látka nazývaná dopamin.

Přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. Lidé s

Parkinsonovou nemocí mají v některých částech mozku nízké hladiny dopaminu. Ropinirol má účinky podobné

přirozeně se vyskytujícímu dopaminu, a tak pomáhá příznaky Parkinsonovy nemoci zlepšit.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Aropilos

užívat

Neužívejte přípravek A

ropilos:

jestliže jste alergický(á) na ropinirol, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

jestliže máte závažné onemocnění ledvin

jestliže máte onemocnění jater

Pokud si myslíte, že se Vás některé z výše uvedených omezení týká, sdělte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aropilos se poraďte s lékařem nebo lékárníkem:

jestliže jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná

jestliže kojíte

jestliže je Vám méně než 18 let

jestliže máte závažné srdeční onemocnění

jestliže máte závažné duševní onemocnění

jestliže nesnášíte některé cukry (např. laktózu).

Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky, jako jsou deprese, apatie, úzkost, únava, pocení nebo

bolest po zastavení léčby nebo snížení dávky ropinirolu. Pokud potíže přetrvávají déle než několik týdnů,

lékař Vám možná bude muset upravit léčbu.

Pokud si myslíte, že se Vás kterýkoli z výše uvedených stavů týká, poraďte se s lékařem. Lékař může usoudit, že

přípravek Aropilos není pro Vás vhodný nebo že během jeho užívání bude třeba Váš zdravotní stav častěji

kontrolovat.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku A

ropilos

je zapotřebí:

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé zaznamenáte, že se u

Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete odolat nutkání, popudu či

pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či své okolí. Tyto projevy jsou

nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo

nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto

projevy objeví, Váš lékař Vám možná bude muset snížit dávku, nebo přípravek vysadit.

Kouření a přípravek Aropilos

Pokud začínáte kouřit nebo pokud končíte s kouřením při užívání přípravku Aropilos, sdělte to svému lékaři. Váš

lékař možná bude muset dávku tohoto přípravku upravit.

Další léčivé přípravky a přípravek A

ropilos

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době

a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zároveň nezapomeňte informovat svého lékaře nebo

lékárníka, pokud během léčby přípravkem Aropilos začnete užívat nějaký nový lék.

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Aropilos, nebo mohou způsobit, že se u Vás s větší

pravděpodobností objeví nežádoucí účinky. Přípravek Aropilos může také ovlivnit účinek některých jiných

přípravků.

Mezi ně patří:

antidepresivum fluvoxamin (užívaný k léčbě deprese)

léky na jiná psychická onemocnění, například sulpirid

HRT (substituční hormonální léčba)

metoklopramid, používaný k léčbě pocitu na zvracení a pálení žáhy

antibiotikum ciprofloxacin nebo enoxacin

jakékoli jiné léky na Parkinsonovu nemoc.

Pokud některé z výše uvedených přípravků užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, sdělte to svému lékaři.

Pokud současně s přípravkem Aropilos užíváte následující léky, bude Vám zapotřebí provést dodatečné krevní

testy:

antagonisté vitaminu K (používané ke snížení srážlivosti krve), např. warfarin (kumadin).

Užívání přípravku A

ropilos

s jídlem a pitím

Přípravek AROPILOS může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Aropilos se během těhotenství nedoporučuje užívat, pokud lékař nerozhodne, že prospěšnost léčby

přípravkem Aropilos převýší možná rizika pro Vaše nenarozené dítě.

Lékař Vám také poradí, pokud kojíte nebo kojení plánujete. Přípravek Aropilos se nedoporučuje užívat během

kojení, protože tento přípravek může ovlivnit tvorbu mléka. Lékař Vám může doporučit, abyste přestala

přípravek Aropilos užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ropinirol může způsobovat halucinace (zrakové, sluchové nebo pocitové vnímání jevů, které

neexistují). Pokud se objeví, neřiďte dopravní prostředek nebo neobsluhujte stroje.

Přípravek Aropilos může způsobovat ospalost. Tento přípravek může u pacientů způsobit výraznou ospalost a

někdy se může stát, že pacienti upadnou do spánku, aniž by ospalost předtím pociťovali.

Pokud byste mohl(a) být ovlivněn(a), neřiďte ani neobsluhujte stroje a nepřiveďte se do situace, kdy by ospalost

nebo náhlý spánek mohl Vás nebo jiné osoby závažným způsobem ohrozit na zdraví či na životě. Výše

uvedeným činnostem se vyhněte, dokud tyto příznaky neustoupí.

Přípravek A

ropilos obsahuje

laktózu

Přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje cukr laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že

nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem,než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek

Aropilos

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí a dospívajících

Nepodávejte přípravek Aropilos dětem. Přípravek Aropilos se běžně nepředepisuje osobám do 18 let.

Lékař Vám může k léčbě příznaků Parkinsonovy nemoci předepsat přípravek Aropilos samotný nebo může

předepsat tento přípravek spolu s dalším přípravkem nazývaným L-dopa (rovněž nazývaný levodopa). Pokud

užíváte přípravek L-dopa, mohou se u Vás při zahájení léčby přípravkem Aropilos objevit nekontrolovatelné

škubavé pohyby. Pokud se u Vás tyto obtíže objeví, sdělte to lékaři, neboť lékař může upravit dávku L-dopy,

kterou užíváte.

Tablety přípravku Aropilos byly navrženy tak, aby uvolňovaly lék po dobu 24 hodin. Pokud máte stav, při

kterém lék prochází tělem příliš rychle, např. průjem, tablety se nemusí zcela rozpustit a nemusí účinkovat

dostatečně. Můžete spatřit tablety ve Vaší stolici. V takovém případě co nejdříve informujte svého lékaře.

Jaké množství přípravku A

ropilos

budete muset užívat?

Může chvíli trvat, než bude zjištěna dávka přípravku Aropilos, která je pro Vás nejlepší.

Obvyklá úvodní dávka přípravku Aropilos je jedna 2mg tableta s prodlouženým uvolňováním jednou denně, po

dobu prvního týdne. Váš lékař může dávku od druhého týdne zvýšit na 4 mg přípravku Aropilos tablety s

prodlouženým uvolňováním jednou denně. Pokud jste vyššího věku, lékař může dávku zvyšovat pomaleji. Poté

může lékař dávku dále upravit až na dávku, která je pro vás nejvhodnější. Někteří lidé užívají až 24 mg

přípravku Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním denně.

Pokud na začátku léčby zaznamenáte nežádoucí účinky, které špatně snášíte, promluvte si s lékařem. Lékař Vám

může doporučit přechod na nižší dávku ropinirolu ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním),

které budete užívat třikrát denně.

Bude trvat několik týdnů, než přípravek Aropilos začne působit. Neužívejte vyšší dávku přípravku Aropilos, než

Vám doporučil lékař.

Způsob podání

Přípravek Aropilos užívejte jednou denně, každý den ve stejnou dobu.

Tablety s prodlouženým uvolňováním přípravku Aropilos polykejte celé a zapíjejte sklenicí vody. Tablety

nelámejte, nežvýkejte ani nedrťte. Pokud byste to udělal(a), hrozí nebezpečí předávkování, protože lék by se do

těla uvolnil příliš rychle.

Jestliže přecházíte z léčby ropinirolem ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním)

Váš lékař předepíše takovou dávku přípravku Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním, která odpovídá

dávce ropinirolu (s okamžitým uvolňováním), kterou jste dosud užíval(a).

Den před převedením na tento přípravek užívejte původní přípravek obsahující ropinirol (s okamžitým

uvolňováním) jako obvykle. Další den užijte pouze přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním v

předepsané dávce a ropinirol potahované tablety (s okamžitým uvolňováním) již neužívejte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku A

ropilos

, než jste měl(a)

Neprodleně se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Pokud je to možné, ukažte jim balení přípravku Aropilos.

U osoby, která užila více přípravku Aropilos, se může objevit kterýkoli z následujících příznaků: nevolnost

(pocit na zvracení), zvracení, závratě (točení hlavy), pocit ospalosti, duševní nebo tělesná únava, mdloby,

halucinace.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek A

ropilos

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud jste zapomněl(a) užívat přípravek Aropilos po dobu jednoho či více po sobě jdoucích dní, poraďte se se

svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek znovu užívat.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek A

ropilos

Bez porady s lékařem užívání přípravku Aropilos neukončujte. Užívejte přípravek Aropilos tak dlouho, jak Vám

doporučí Váš lékař. Nikdy tento přípravek sami nevysazujte, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Pokud léčbu

přípravkem Aropilos ukončíte náhle, mohou se příznaky Parkinsonovy nemoci rychle zhoršit. Při náhlém

ukončení léčby se u Vás může rozvinout porucha nazývaná neuroleptický maligní syndrom, který představuje

značné zdravotní riziko. Mezi jeho příznaky patří: akinese (ztráta svalových pohybů), svalová ztuhlost, horečka,

nestálý krevní tlak, tachykardie (zrychlený srdeční tep), zmatenost, snížená hladina vědomí (např. koma).

Pokud potřebujete léčbu přípravkem Aropilos ukončit, lékař bude dávky přípravku snižovat postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Nežádoucí účinky přípravku Aropilos se s větší pravděpodobností vyskytnou po zahájení léčby nebo po zvýšení

dávky. Obvykle jsou mírné a mohou ustupovat po užívání léku po nějakou dobu.

Pokud máte z nežádoucích účinků obavy, poraďte se svým lékařem.

Velmi časté

nežádoucí účinky

Tyto účinky mohou postihnout

více než 1 z 10 uživatelů

přípravku Aropilos

mdloby

pocit ospalosti

nevolnost (pocit na zvracení)

Časté

nežádoucí účinky

Tyto účinky mohou postihnout

až 1 z 10 uživatelů

přípravku Aropilos

náhlé usnutí bez předchozího pocitu ospalosti (náhlý nástup epizody spánku)

halucinace (vidění věcí, které nejsou skutečné)

zvracení

závratě (točení hlavy)

pálení žáhy

bolest břicha

zácpa

otoky dolních končetin, nohou nebo rukou

Méně časté

nežádoucí účinky

Tyto účinky mohou postihnout

až 1 z

e 10

0 uživatelů

přípravku Aropilos

závratě nebo mdloby, zejména při náhlé změně polohy do stoje (to je způsobeno prudkým snížením tlaku

krve)

pocit velké ospalosti během dne (nadměrná spavost)

duševní poruchy, jako je těžká zmatenost (delirium), iracionální myšlenky (bludy) nebo neopodstatněná

podezřívavost (paranoia)

U některých pacientů se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (četnost není známa,

z

dostupných údajů ji není možné určit)

alergické reakce

jako zčervenání, svědění a otok kůže (kopřivka), otok obličeje, rtů, úst, jazyka či hrdla,

což může ztížit polykání či dýchání,

vyrážka

nebo silné svědění (viz bod 2)

změny

jaterních funkcí

, které se projeví ve výsledcích krevních testů

agresivní jednání

zneužívání přípravku Aropilos (touha po vysokých dávkách dopaminergních léků převyšujících dávku

nutnou ke kontrole pohybových příznaků, nazývaná dopaminový dysregulační syndrom).

neschopnost odolat nutkání, popudu či pokušení provádět činnost, která by mohla poškodit Vás, nebo

ostatní. Mezi tyto činnosti mohou patřit:

silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků.

změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí zvýšené

obavy, např. zvýšený sexuální apetit.

nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.

záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé

přejídání (příjem většího množství jídla, než je nutné pro zahnání hladu).

po zastavení léčby či snížení dávky přípravku Aropilos: Mohou se objevit deprese, apatie, úzkost, únava,

pocení nebo bolest (abstinenční syndrom při vysazení dopaminového agonisty neboli DAWS).

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků. Váš lékař s

Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

Pokud přípravek A

ropilos

užíváte spolu s L

-dopou

U osob, které užívají přípravek Aropilos spolu s L-dopou, se po nějaké době mohou objevit následující

nežádoucí účinky:

nekontrolované trhavé pohyby (dyskineze) jsou velmi častým nežádoucím účinkem. Pokud užíváte L-

dopu, můžete zaznamenat některé nekontrolované pohyby (dyskineze) na začátku léčby přípravkem

Aropilos. Pokud se tyto pohyby objeví, sdělte to svému lékaři, neboť lékař bude muset dávky přípravků,

které užíváte, upravit.

pocit zmatenosti je častým nežádoucím účinkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Aropilos

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak

máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek A

ropilos obsahuje:

Léčivou látkou je ropinirolum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 2 mg, 4 mg

nebo 8 mg (ve formě ropiniroli hydrochloridum).

Pomocnými látkami jsou: hypromelosa, sodná sůl kroskarmelosy, maltodextrin, monohydrát laktosy,

hydrogenovaný ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. Barvivo: Aropilos 2 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním: červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), monohydrát

laktosy, Aropilos 4 mg a 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: červený oxid železitý (E172), žlutý oxid

železitý (E172), monohydrát laktosy, černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek A

ropilos

vypadá a co obsahuje toto balení

Aropilos 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou růžové, mramorované oválné tablety s vyraženým 2x

na jedné straně.

Aropilos 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou hnědé, mramorované oválné tablety s vyraženým 4x na

jedné straně.

Aropilos 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou tmavě růžové, mramorované oválné tablety

s vyraženým 8x na jedné straně.

Velikosti balení:

Přípravek Aropilos je dodáván v blistrových baleních obsahujících 21, 28, 30, 42, 56, 84 a 90 potahovaných

tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Vipharm S.A.

ul. A.i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki

Polsko

Vvýrobce

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko:

AROPILO SR, 2 mg, depotabletter

AROPILO SR, 4 mg, depotabletter

AROPILO SR, 8 mg, depotabletter

Polsko:

AROPILO SR, 2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

AROPILO SR, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

AROPILO SR, 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Slovenská republika:

AROPILOS 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

AROPILOS 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

AROPILOS 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

19.6.2017

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

5-2-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement