AROPILOS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AROPILOS Tableta s prodlouženým uvolňováním 3MG
 • Dávkování:
 • 3MG
 • Léková forma:
 • Tableta s prodlouženým uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 84 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AROPILOS Tableta s prodlouženým uvolňováním 3MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Ropinirol
 • Přehled produktů:
 • TBL PRO 84X3MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 27/ 327/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 13-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls201013/2014sukls201014/2014, sukls201015/2014, sukls201016/2014, sukls201017/2014 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

AROPILOS 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 

AROPILOS 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 

AROPILOS 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 

AROPILOS 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 

AROPILOS 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 

Ropinirolum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz 

bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je přípravek Aropilos a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aropilos užívat  

3.  Jak se přípravek Aropilos užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak přípravek Aropilos uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Aropilos a k čemu se používá 

Léčivou látkou přípravku Aropilos je ropinirol, který patří do skupiny léčiv nazývaných agonisté dopaminu. 

Agonisté dopaminu působí v mozku podobně jako přirozeně se vyskytující látka, tzv. dopamin.  

Přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. Lidé s 

Parkinsonovou nemocí mají v některých částech mozku nízké hladiny dopaminu. Ropinirol má účinky podobné 

přirozeně se vyskytujícímu dopaminu, a tak pomáhá příznaky Parkinsonovy nemoci zlepšit.  

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aropilos užívat  

Neužívejte přípravek Aropilos:  

-  jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na ropinirol, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže máte závažné onemocnění ledvin  

-  jestliže máte onemocnění jater  

Pokud si myslíte, že se Vás některé z výše uvedených omezení týká, sdělte to svému lékaři.  

Upozornění a opatření  

Zvláštní opatrnosti při léčbě přípravkem Aropilosje zapotřebí, jestliže: 

-  jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná  

-  kojíte  

-  je Vám méně než 18 let  

-  máte závažné srdeční onemocnění  

-  máte závažné duševní onemocnění  

-  nesnášíte některé cukry (např. laktózu).  

Pokud si myslíte, že se Vás kterýkoli z výše uvedených stavů týká, poraďte se s lékařem. Lékař může usoudit, že 

přípravek Aropilos není pro vás vhodný nebo že během jeho užívání bude třeba Váš zdravotní stav častěji 

kontrolovat. 

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Aropilos je zapotřebí: 

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé zaznamenáte, že se u 

Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete odolat nutkání, popudu či 

pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či své okolí. Tyto projevy jsou 

nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo 

nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto 

projevy objeví, Váš lékař Vám možná bude muset snížit dávku, nebo přípravek vysadit.  

Kouření a přípravek Aropilos 

Pokud začínáte kouřit nebo pokud končíte s kouřením při užívání přípravku Aropilos, sdělte to svému lékaři. Váš 

lékař možná bude muset dávku tohoto přípravku upravit. 

Další léčivé přípravky a přípravek Aropilos 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době 

a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zároveň nezapomeňte informovat svého lékaře nebo 

lékárníka, pokud během léčby přípravkem Aropilos začnete užívat nějaký nový lék. 

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Aropilos, nebo mohou způsobit, že se u Vás s větší 

pravděpodobností objeví nežádoucí účinky. Přípravek Aropilos může také ovlivnit účinek některých jiných 

přípravků.  

Mezi ně patří: 

-  antidepresivum fluvoxamin (užívaný k léčbě deprese)  

-  léky na jiná psychická onemocnění, například sulpirid  

-  HRT (substituční hormonální léčba) 

-  metoklopramid, používaný k léčbě pocitu na zvracení a pálení žáhy  

-  antibiotikum ciprofloxacin nebo enoxacin  

-  jakékoli jiné léky na Parkinsonovu nemoc. 

Pokud některé z výše uvedených přípravků užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, sdělte to svému lékaři.  

Užívání přípravku Aropilos s jídlem a pitím 

Přípravek AROPILOS může být užíván s jídlem nebo bez jídla.  

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Přípravek Aropilos se během těhotenství nedoporučuje užívat, pokud lékař nerozhodne, že prospěšnost léčby 

přípravkem Aropilos převýší možná rizika pro Vaše nenarozené dítě.  

Lékař Vám také poradí, pokud kojíte nebo kojení plánujete. Přípravek Aropilos se nedoporučuje užívat během 

kojení, protože tento přípravek může ovlivnit tvorbu mléka. Lékař Vám může doporučit, abyste přestala 

přípravek Aropilos užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Aropilos může způsobovat ospalost. Tento přípravek může u pacientů způsobit výraznou ospalost a 

někdy se může stát, že pacienti upadnou do spánku, aniž by ospalost předtím pociťovali.  

Pokud byste mohl(a) být ovlivněn(a), neřiďte ani neobsluhujte stroje a nepřiveďte se do situace, kdy by ospalost 

nebo náhlý spánek mohl Vás nebo jiné osoby závažným způsobem ohrozit na zdraví či na životě. Výše 

uvedeným činnostem se vyhněte, dokud tyto příznaky neustoupí.  

Přípravek Aropilos obsahuje laktózu a ricinový olej  

Přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje cukr laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že 

nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem,než začnete tento léčivý přípravek užívat.  

Přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje panenský ricinový olej, který může způsobit 

podráždění žaludku a průjem. 

3.  Jak se přípravek Aropilos užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Použití u dětí a dospívajících 

Nepodávejte přípravek Aropilos dětem. Přípravek Aropilos se běžně nepředepisuje osobám do 18 let. 

Lékař Vám může k léčbě příznaků Parkinsonovy nemoci předepsat přípravek Aropilos samotný nebo může 

předepsat tento přípravek spolu s dalším přípravkem nazývaným L-dopa (levodopa). Pokud užíváte přípravek 

L-dopa, mohou se u Vás při zahájení léčby přípravkem Aropilos objevit nekontrolovatelné škubavé pohyby. 

Pokud se u Vás tyto obtíže objeví, sdělte to lékaři, neboť lékař může upravit dávku L-dopy, kterou užíváte.  

Jaké množství přípravku Aropilos budete muset užívat? 

Může chvíli trvat, než bude zjištěna dávka přípravku Aropilos, která je pro Vás nejlepší. 

Obvyklá úvodní dávka přípravku Aropilos je jedna 2mg tableta s prodlouženým uvolňováním jednou denně, po 

dobu prvního týdne. Váš lékař může dávku od druhého týdne zvýšit na 4 mg přípravku Aropilos tablety s 

prodlouženým uvolňováním jednou denně. Pokud jste vyššího věku, lékař může dávku zvyšovat pomaleji. Poté 

může lékař dávku dále upravit až na dávku, která je pro vás nejvhodnější. Někteří lidé užívají až 24 mg 

přípravku Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním denně.  

Pokud na začátku léčby zaznamenáte nežádoucí účinky, které špatně snášíte, promluvte si s lékařem. Lékař Vám 

může doporučit přechod na nižší dávku ropinirolu ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním), 

které budete užívat třikrát denně. 

Bude trvat několik týdnů, než přípravek Aropilos začne působit. Neužívejte vyšší dávku přípravku Aropilos, než 

Vám doporučil lékař. 

Způsob podání 

Přípravek Aropilos užívejte jednou denně, každý den ve stejnou dobu.  

Tablety s prodlouženým uvolňováním přípravku Aropilos užívejte celé a zapíjejte sklenicí vody. Tablety 

nelámejte, nežvýkejte ani nedrťte. Pokud byste to udělal(a), hrozí nebezpečí předávkování, protože lék by se do 

těla uvolnil příliš rychle.  

Jestliže přecházíte z léčby ropinirolem ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním)  

Váš lékař předepíše takovou dávku přípravku Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním, která odpovídá 

dávce ropinirolu, kterou jste dosud užíval(a).  

Den před převedením na tento přípravek užívejte původní přípravek obsahující ropinirol jako obvykle. Další den 

užijte pouze přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním v předepsané dávce a ropinirol potahované 

tablety (s okamžitým uvolňováním) již neužívejte.  

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aropilos, než jste měl(a) 

Neprodleně se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Pokud je to možné, ukažte jim balení přípravku Aropilos.  

U osoby, která užila více přípravku Aropilos, se může objevit kterýkoli z následujících příznaků: nevolnost 

(pocit na zvracení), zvracení, závratě (točení hlavy), pocit ospalosti, duševní nebo tělesná únava, mdloby, 

halucinace.  

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aropilos 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

Pokud jste zapomněl(a) užívat přípravek Aropilos po dobu jednoho či více po sobě jdoucích dní, poraďte se se 

svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek znovu užívat.  

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Aropilos 

Bez porady s lékařem užívání přípravku Aropilos neukončujte. Užívejte přípravek Aropilos tak dlouho, jak Vám 

doporučí Váš lékař. Nikdy tento přípravek sami nevysazujte, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Pokud léčbu 

přípravkem Aropilos ukončíte náhle, mohou se příznaky Parkinsonovy nemoci rychle zhoršit.  

Pokud potřebujete léčbu přípravkem Aropilos ukončit, lékař bude dávky přípravku snižovat postupně.  

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

4.  Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 

každého.  

Nežádoucí účinky přípravku Aropilos se s větší pravděpodobností vyskytnou po zahájení léčby nebo po zvýšení 

dávky. Obvykle jsou mírné a mohou ustupovat po užívání léku po nějakou dobu.  

Pokud máte z nežádoucích účinků obavy, poraďte se svým lékařem.  

Četnost uvedených nežádoucích účinků je uváděna následovně:  

Velmi časté:   mohou postihnout více než 1 z 10 uživatelů 

Časté:     mohou postihnout 1 až 10 ze 100 uživatelů 

Méně časté:   mohou postihnout 1 až 10 z 1 000 uživatelů 

Vzácné:   mohou postihnout 1 až 10 z 10 000 uživatelů 

Velmi vzácné:   mohou postihnout méně než 1 z 10 000 uživatelů 

Není známo:   z dostupných údajů nelze četnost určit 

Velmi časté: 

-  mdloby 

-  pocit ospalosti 

-  nevolnost (pocit na zvracení)  

Časté:  

-  halucinace (vidění věcí, které nejsou skutečné)  

-  zvracení  

-  závratě (točení hlavy)  

-  pálení žáhy  

-  bolest břicha  

-  zácpa  

-  otoky dolních končetin, nohou nebo rukou  

Méně časté: 

-  závratě nebo mdloby, zejména při náhlé změně polohy do stoje (to je způsobeno prudkým snížením tlaku 

krve)  

-  pocit velké ospalosti během dne (nadměrná spavost)  

-  náhlý nástup spánku, aniž by dotyčná osoba předtím nejprve pociťovala ospalost (epizody náhlého 

spánku)  

-  duševní poruchy, jako je těžká zmatenost (delirium), iracionální myšlenky (bludy) nebo neopodstatněná 

podezřívavost (paranoia)  

Není známo:  

-  změny jaterních funkcí, které se projeví ve výsledcích krevních testů  

-  reakce z přecitlivělosti jako svědivá vyrážka, otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka, který může způsobovat 

potíže s polykáním nebo dušnost, dále vyrážka nebo svědění. 

Mohou se také objevit následující nežádoucí účinky:  

Neschopnost odolat nutkání, popudu či pokušení provádět činnost, která by mohla poškodit Vás, nebo ostatní. 

Mezi tyto činnosti mohou patřit:  

-  Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků.  

-  Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí zvýšené obavy, 

např. zvýšený sexuální apetit.  

-  Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.  

-  Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé přejídání (příjem 

většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).  

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků. Váš lékař s 

Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.  

Pokud přípravek Aropilos užíváte spolu s L-dopou  

U osob, které užívají přípravek Aropilos spolu s L-dopou, se po nějaké době mohou objevit následující 

nežádoucí účinky:  

-  nekontrolované trhavé pohyby (dyskineze) jsou velmi častým nežádoucím účinkem. Pokud se u Vás tyto 

projevy objeví, sdělte to svému lékaři, neboť lékař bude muset dávky přípravků, které užíváte, upravit.  

-  pocit zmatenosti je častým nežádoucím účinkem.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postu-

pujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

5.  Jak přípravek Aropilos uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.  

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 

máte naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.  

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Aropilos obsahuje: 

-  Léčivou látkou je ropinirolum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 2 mg, 3 mg, 

4 mg, 6 mg nebo 8 mg (ve formě ropiniroli hydrochloridum).  

-  Pomocnými látkami jsou: hypromelosa, sodná sůl kroskarmelosy, maltodextrin, monohydrát laktosy, 

hydrogenovaný ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. Barvivo (není obsaženo 

v 6mg tabletách s prodlouženým uvolňováním): Aropilos 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 

červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), monohydrát laktosy, Aropilos 3 mg tablety 

s prodlouženým uvolňováním: monohydrát laktosy, hlinitý lak indigokarmínu (E132), karmín (E120), 

Aropilos 4 mg a 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý 

(E172), monohydrát laktosy, černý oxid železitý (E172). 

Jak přípravek Aropilos vypadá a co obsahuje toto balení 

Aropilos 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou růžové, mramorované oválné tablety s vyraženým 2x 

na jedné straně.  

Aropilos 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou nachové, mramorované oválné tablety s vyraženým 3x 

na jedné straně.  

Aropilos 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou hnědé, mramorované oválné tablety s vyraženým 4x na 

jedné straně.  

Aropilos 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé, oválné tablety s vyraženým 6x na jedné straně.  

Aropilos 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou tmavě růžové, mramorované oválné tablety 

s vyraženým 8x na jedné straně.  

Velikosti balení: 

Přípravek Aropilos je dodáván v blistrových baleních obsahujících 21, 28, 30, 42, 56, 84 a 90 potahovaných 

tablet. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci  

Vipharm S.A. 

ul. A.i F. Radziwiłłów 9  

05-850 Ożarów Mazowiecki 

Polsko 

Výrobce 

Actavis Ltd. 

BLB 016 Bulebel Industrial Estate 

Zejtun ZTN 3000 

Malta 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:  

Dánsko: 

AROPILO SR, 2 mg, depotabletter  

AROPILO SR, 3 mg, depotabletter  

AROPILO SR, 4 mg, depotabletter  

AROPILO SR, 6 mg, depotabletter  

AROPILO SR, 8 mg, depotabletter  

Polsko: 

AROPILO SR, 2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu  

AROPILO SR, 3 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu  

AROPILO SR, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu  

AROPILO SR, 6 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu  

AROPILO SR, 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu  

Slovenská republika: 

AROPILOS 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  

AROPILOS 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  

AROPILOS 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  

AROPILOS 6 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  

AROPILOS 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 27.7.2016 

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - New authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety