AROMASIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AROMASIN Potahovaná tableta 25MG
 • Dávkování:
 • 25MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AROMASIN Potahovaná tableta 25MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • EXEMESTAN
 • Přehled produktů:
 • AROMASIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 005/01-C/PI/001/12
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č.1krozhodnutí o povolenísouběžného dovozusp. zn.:sukls5430/2010

Příbalováinformace-Informace pro uživatele

AROMASIN

potahovanétablety

(exemestanum)

Přečtěte sipozorněcelou příbalovou informacidříve,nežzačnetetento přípravekužívat.

Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad;žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.Máte-lijakékoli

dalšíotázky, zeptejte sesvého lékaře.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atotehdy,

má-listejné příznakyjakoVy.

Vpříbalové informacinaleznete:

1.Coje přípravekAROMASINa kčemu sepoužívá.

2.Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekAROMASINužívat.

3.Jaksepřípravek AROMASINužívá.

4.Možné nežádoucíúčinky.

5.JakpřípravekAROMASINuchovávat.

6.Dalšíinformace.

1. Co je přípravek AROMASIN a kčemu se používá

Co je přípravek AROMASIN?

AROMASINpůsobíjakonevratnýinhibitorenzymuaromatázy–blokujejejíčinnost.Aromatázaje

potřebnápřitvorběženskéhopohlavníhohormonu–estrogenu,zejménavobdobípomenopauze

(ukončenípravidelnéhomenstruačníhokrváceníuženvpřechodu).Estrogenyjsounutnéuněkterých

typůnádorovýchbuněkkjejichrůstu.Potlačenítvorbyestrogenůpomocíinhibitoruaromatázyje

účinná acílenáléčbau hormonálně závislého karcinomu prsu žen po menopauze.

Kčemu se AROMASIN užívá?

AROMASINseužívákléčběčasnéapokročilérakovinyprsuuženpomenopauze(přirozenénebo

uměle navozené), kdyvléčbě nebylydostatečněúčinnéjiné hormonálnípřípravky.

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravek AROMASIN užívat

Neužívejte přípravek AROMASIN:

- jestližejste přecitlivělá nakteroukolisložku přípravku

- jestližejstetěhotnánebo kojíte

- jestliže u Vásještě nedošlokmenopauze

Dříve, nežzačnete užívatAROMASIN

Oznamte svému lékaři,jestliže seVástýká cokolivzníže uvedeného:

měla jste někdyalergickoureakcina exemestan nebojinou složku přípravku

ještěnejstevmenopauze,tzn.máte-lipravidelnoumenstruaci,jstetěhotnánebomožnánejste

těhotná,

nebo kojíte

Vzájemné působenísdalšímiléčivýmipřípravky

ÚčinkypřípravkuAROMASINaúčinkyjiných,současněužívanýchlékůsemohouvzájemně

ovlivňovat.Vášlékařmábýtprotoinformovánovšechlécích,kterévsoučasnédoběužíváte,nebo

kterézačneteužívat,atonalékařskýpředpisibezněj.Nežzačnetesoučasněsužívánímpřípravku

AROMASINužívatnějakývolně prodejnýlék, poraďte se se svýmošetřujícímlékařem.

AROMASINsenesmísoučasněpodávatspřípravkyobsahujícímiestrogen,protožetentorušíjeho

farmakologickýúčinek.

PokudVámběhemužívánípřípravkuAROMASINjinýlékařpředepíšehormonálníléčbu,informujte

o tomVašeho ošetřujícíholékaře.

SoučasnépodávánípřípravkuAROMASINsrifampicinem(antibiotikum),lékyprotikřečíma

produktyztřezalkytečkované(napříkladněkterébylinnéuklidňujícípřípravky)mohousnížitjeho

účinnost.Informujteprotosvého ošetřujícíholékaře, pokud takové lékyužíváte.

Těhotenstvía kojení

Těhotné akojícíženynesmějítento přípravekužívat.

Ženyvobdobíkolempřechodu nebo vreprodukčnímvěku

Jenutné,abylékařprobralnutnostadekvátníantikoncepceseženami,kterémohoupotenciálně

otěhotnět, ato včetně žen vobdobíkolempřechodunebo kteréjsoukrátce po přechodu.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Připodávánípřípravkubylapozorovánaospalost,spavost,slabost,závratě.ProtopokudseuVástyto

příznakyprojeví,mohouzhoršitVašischopnostříditneboobsluhovatstroje avhodnosttěchtočinností

musíte konzultovatse svýmlékařem.

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravku

Přípravekobsahujesacharózu.PokudVámVášlékařřekl,ženesnášíteněkterécukry,poraďtesese

svýmlékařem, nežzačnetetento léčivýpřípravekužívat.

Přípravekobsahuje methylparaben, kterýmůže způsobitalergické reakce(pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se přípravek AROMASINužívá

Jak AROMASIN užívat?

VždyužívejtepřípravekAROMASINpřesněpodlepokynůsvéhoošetřujícíholékaře.Pokudsinejste

jistá,poraďtesesesvýmlékařem.Obvykládávkapřípravkujejedna25mgtabletadenně.Tabletase

užívá po jídle, přibližně ve stejnou dobu každýden.

AROMASINsenepodávádětema mladistvýmdo 18 letvěku.

Jste-lipřijatadonemocnicevdobě,kdyužíváteAROMASIN,oznamtetutoskutečnostošetřujícímu

lékaři.

Jak dlouhoje potřeba lékužívat?

Délku trváníléčbypřípravkemAROMASINurčíošetřujícílékařnazákladěvýsledků průběhuléčby.

Co sestane, kdyžzapomenetelék užít?

Pokudzapomenetelékužít,vezmětesijejhned,jakmilesivzpomenete.Vpřípadě,žeseblížíhodina

pravidelnéhoužívání,vyčkejteaždotétodoby,zapomenutoutabletuvšakjižneužívejte.Nezdvojujte

následujícídávku, abyste nahradila vynechanoutabletu.

Co sestane přiužitívětšího množstvítablet?

Jestližejsteužilavícetablet,nežjsteměla,vyhledejteihnedlékařeanebozajdětenanejbližší

pohotovostníslužbuvnemocnici.Přináhodnémpožitípřípravkudítětemrovněžihnedvyhledejte

lékaře.

4. Možné nežádoucíúčinky

AROMASIN,stejnějakojinéléky,můževyvolatnežádoucíúčinky,kterésealenemusívyskytnoutu

každého.

Vsouvislostisužívánímlékubylyzaznamenánynávalyhorka,únava,závratě,výraznépocenía

nevolnost,bolestihlavy,nespavost,kožnívyrážky,nechutenství,bolestivčetněbolestibřicha,

vypadávánívlasů,deprese,zácpaiprůjem,zažívacípotíže,zvracení,otokykončetin,bolestikloubůa

svalů, ztuhlostkloubů, bolestzad.

Nežádoucíúčinkyhlášenépo uvedenípřípravku na trh:

hepatitida (zánětjater), cholestatická hepatitida(zánětjaterzměstnánížluči)

PokudseuVásvyskytnouněkteréztěchtonežádoucíchúčinkůnebojinéneobvykléreakce,poraďte

seo dalšímužívánípřípravku s lékařem.

5. Jak přípravek AROMASIN uchovávat

Tento léčivýpřípravek nevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.Doba

použitelnosti se vztahujekposlednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužitétabletyvraťte dolékárnykbezpečné likvidaci.

6. Dalšíinformace

Co přípravek AROMASINobsahuje

Léčivá látka:jednatabletaobsahujeexemestanum25mg.

Pomocnélátky:

Jádrotablet:koloidníhydratovanýoxid křemičitý, krospovidon,hydroxypropylmethylcelulóza,

magnesium-stearát, mannitol, mikrokrystalická celulóza, sodná sůlkarboxymethylškrobu, polysorbát

80

Potahtablet:hydroxypropylmethylcelulóza,polyvinylalkohol,simetikonováemulze,makrogol6000,

sacharóza,hydrátzásaditéhouhličitanuhořečnatého,oxidtitaničitý,methylparaben,mastek,umělá

vorvaňovina akarnaubskývosk

Inkoustna postisktablet:ethanol,šelak, černýoxidu železitýa oxid titaničitý.

Překladrumunského textuna blistru:„drajeuri“= „tablety“

Velikostbalení:

30 tablet

Držitelrozhodnutío registraci:

PfizerEuropeMA EEIG

Ramsgate Road,

Sandwich, Kent

CT13 9NJ

Velká Británie

Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00 Praha9, Česká republika

Výrobce:

PfizerItalia S.r.L., AscoliPiceno, Marino delTronto, Itálie

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:

5.12.2012