Advertisement

ARICOGAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARICOGAN Tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARICOGAN Tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ARIPIPRAZOL
 • Přehled produktů:
 • ARICOGAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 68/ 512/15-C
 • Datum autorizace:
 • 03-03-2016
 • EAN kód:
 • 9008732007121
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls165592/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

ARICOGAN 10 mg tablety

ARICOGAN 15 mg tablety

ARICOGAN 30 mg tablety

aripiprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek ARICOGAN a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARICOGAN užívat

Jak se přípravek ARICOGAN užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ARICOGAN uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek ARICOGAN a k čemu se používá

Přípravek ARICOGAN je jedním ze skupiny léků, které se označují jako antipsychotika.

Používá se k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších, kteří mají onemocnění

charakterizované příznaky, jako jsou sluchové, zrakové a hmatové vjemy, které neexistují,

podezřívavost, bludy, nesouvislá řeč, poruchy chování a emocionální oploštění. Lidé s těmito obtížemi

se mohou také cítit depresivní, provinilí, úzkostní nebo nervózní.

Přípravek ARICOGAN se užívá k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 13 let a starších, kteří mají

onemocnění, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie,

mnohem menší potřeba spánku než obvykle, překotná řeč a myšlenky a někdy výrazná podrážděnost.

U dospělých také zabraňuje znovuobjevení tohoto onemocnění u těch pacientů, kteří reagovali na

léčbu přípravkem ARICOGAN.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARICOGAN užívat

Neužívejte přípravek ARICOGAN

jestliže jste alergický(á) na aripiprazol nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ARICOGAN se poraďte se svým lékařem, pokud máte

vysokou hladinu cukru v krvi (charakterizovanou příznaky jako je nadměrná žízeň, močení

velkého množství moči, zvýšená chuť k jídlu a pocity slabosti) nebo výskyt cukrovky v rodině

epileptické záchvaty

samovolné, nepravidelné svalové záškuby, zejména v obličeji

kardiovaskulární chorobu (onemocnění srdce nebo cév), výskyt kardiovaskulární choroby

v rodině, cévní mozkovou příhodu nebo přechodnou („malou“) cévní mozkovou příhodu,

abnormální krevní tlak

krevní sraženiny, nebo výskyt krevních sraženin v rodině, protože antipsychotika mívají spojitost s

tvorbou krevních sraženin

zkušenost s nadměrným hráčstvím v minulosti

Pokud si všimnete, že přibíráte na váze, objevují se u Vás neobvyklé pohyby nebo spavost, které Vám

brání vykonávat běžné denní činnosti, máte potíže s polykáním nebo alergické příznaky, informujte

o tom svého lékaře.

Jste-li starší pacient s demencí (ztráta paměti a jiných duševních schopností), měl(a) byste Vy nebo

Váš pečovatel/příbuzný informovat Vašeho lékaře, jestliže jste někdy prodělal(a) cévní mozkovou

příhodu nebo

přechodnou („malou“) cévní mozkovou příhodu.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud máte myšlenky nebo pocity, že byste si chtěl(a) ublížit.

Během léčby aripiprazolem byly hlášeny sebevražedné myšlenky a chování.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte svalovou ztuhlost nebo neohebnost s vysokou

horečkou, pocení, změněný duševní stav nebo velmi rychlý či nepravidelný srdeční tep.

Děti a dospívající

ARICOGAN není určen k užívání u dětí a dospívajících mladších 13 let. Dříve než začnete užívat

přípravek ARICOGAN, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek ARICOGAN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Léky ke snížení krevního tlaku: ARICOGAN může zvýšit účinek léků užívaných ke snížení krevního

tlaku. Určitě svého lékaře informujte o tom, že užíváte léky ke kontrole krevního tlaku.

Užívání přípravku ARICOGAN s některými léky může vyžadovat změnu dávkování přípravku

ARICOGAN. Je obzvlášť důležité informovat svého lékaře o tom, že užíváte:

léky upravující srdeční rytmus

antidepresiva nebo rostlinné přípravky používané k léčbě deprese a úzkosti

léky k léčbě plísňových infekcí

určité léky k léčbě infekce HIV

protikřečové léky používané k léčbě epilepsie

Léky, které zvyšují hladinu serotoninu: triptany, tramadol, tryptofan, SSRI (selektivní inhibitory

zpětného vychytávání serotoninu, jako paroxetin a fluoxetin), tricyklická antidepresiva (jako

klomipramin, amitriptylin), pethidin, třezalka tečkovaná a venlafaxin. Tyto léky zvyšují riziko

nežádoucích účinků. Pokud se u Vás objeví při užívání některého z těchto léků současně s přípravkem

ARICOGAN jakýkoliv neobvyklý příznak, obraťte se na svého lékaře.

Přípravek ARICOGAN s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek ARICOGAN lze užívat bez ohledu na jídlo.

Během užívání přípravku ARICOGAN je třeba se vyvarovat konzumaci alkoholu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Následující příznaky se mohou objevit u

novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek ARICOGAN v posledním trimestru (posledních třech

měsících těhotenství): třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, ospalost, rozrušení, dýchací potíže a potíže

při kojení. Jestliže se u dítěte objeví kterýkoliv z těchto příznaků, obraťte se na svého lékaře.

Informujte okamžitě svého lékaře o tom, jestliže kojíte.

Jestliže užíváte ARICOGAN, neměla byste kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud nevíte, jak na Vás

přípravek ARICOGAN působí.

Přípravek ARICOGAN obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek ARICOGAN užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku u dospělých je 15 mg jednou denně. Lékař Vám však může

předepsat nižší nebo vyšší dávku, až do maximálně 30 mg jednou denně.

Použití u dětí a dospívajících

Léčba přípravkem ARICOGAN se zahajuje nižší dávkou ve formě perorálního roztoku (tekutiny).

Dávka může být postupně zvýšena na doporučenou dávku u dospívajících 10 mg jednou denně.

Váš lékař Vám však může předepsat nižší nebo vyšší dávku, až do maximálně 30 mg jednou denně.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku ARICOGAN je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému

lékaři nebo lékárníkovi.

Snažte se užívat přípravek ARICOGAN každý den ve stejnou dobu. Nezáleží na tom, zda ho

užijete s jídlem nebo bez něj. Tabletu vždy zapijte vodou a spolkněte ji vcelku.

I když se cítíte lépe, neměňte denní dávku ani nepřerušujte užívání přípravku ARICOGAN dříve, než

se poradíte se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ARICOGAN, než jste měl(a)

Jestliže si uvědomíte, že jste užil(a) více tablet přípravku ARICOGAN, než Vám doporučil Váš lékař

(nebo požije-li někdo jiný tablety přípravku ARICOGAN), kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Nemůžete-li se spojit se svým lékařem, navštivte nejbližší nemocnici a vezměte balení léku s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ARICOGAN

Pokud si zapomenete vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve poté, co si vzpomenete, ale neužívejte

dvě dávky ve stejný den.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): nekontrolovatelné záškuby nebo

trhavé pohyby, bolest hlavy, únava, pocit na zvracení, zvracení, žaludeční nevolnost, zácpa, zvýšená

tvorba slin, závratě, poruchy spánku, neklid, pocit úzkosti, ospalost, třes a rozmazané vidění.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): někteří lidé mohou

pociťovat závratě, zvláště při vstávání z polohy vleže či vsedě nebo mohou pociťovat zrychlení tepové

frekvence nebo dvojité vidění.

Někteří pacienti se mohou cítit depresivně. Někteří pacienti mohou mít škytavku. U některých

pacientů se může objevit změna nebo zvýšení libida.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny poté, co byl ARICOGAN uveden na trh, avšak četnost

jejich výskytu není známá (četnost z dostupných údajů nelze určit):

Změny v počtech některých krvinek; neobvyklé bušení srdce, náhlé nevysvětlitelné úmrtí, srdeční

příhoda; alergická reakce (např. otok v dutině ústní, otok jazyka, obličeje a krku, svědění, vyrážka);

vysoká hladina cukru v krvi, propuknutí nebo zhoršení cukrovky, ketoacidóza (ketolátky v krvi a

moči) nebo kóma (bezvědomí), nízká hladina sodíku v krvi; zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné

hmotnosti, nechutenství; nervozita, neklid, pocity úzkosti; nadměrné hráčství; sebevražedné myšlenky,

sebevražedné pokusy a sebevraždy; agresivita, poruchy řeči, epileptické záchvaty, serotoninový

syndrom (reakce, která může způsobit pocity velkého štěstí, ospalosti, nemotornosti, neklidu, pocit

opilosti, horečku, pocení nebo ztuhlé svaly), kombinace horečky, svalové ztuhlosti, zrychleného

dýchání, pocení, poruchy vědomí a náhlých změn krevního tlaku a tepové frekvence; mdloby, vysoký

krevní tlak, krevní sraženiny v žílách zejména v nohách (příznaky zahrnují otok, bolest a zčervenání

nohy), které se mohou krevním řečištěm dostat do plic a způsobit bolest na hrudi a dýchací potíže

(pokud si všimnete jakéhokoli z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře); stažení svalů v okolí

hlasivek, náhodné vdechnutí jídla s rizikem vzniku zápalu plic, potíže s polykáním, zánět slinivky

břišní; selhání jater; zánět jater, zežloutnutí kůže a očního bělma, změněné hodnoty jaterních testů,

nepříjemný pocit v oblasti břicha a žaludku, průjem; kožní vyrážka a citlivost na světlo, neobvyklá

ztráta vlasů nebo jejich řídnutí, nadměrné pocení; ztuhlost nebo křeče, svalová bolest, slabost;

bezděčný únik moči, těžkosti s vyprazdňováním moči; prodloužená a/nebo bolestivá erekce; potíže

s regulací tělesné teploty nebo přehřátí, bolest na hrudi, a otok rukou, kotníků nebo chodidel.

U starších pacientů s demencí bylo hlášeno více smrtelných případů, když užívali aripiprazol. Kromě

toho byly zaznamenány případy cévní mozkové příhody nebo přechodné („malé“) cévní mozkové

příhody.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Dospívající ve věku 13 let a starší měli podobné nežádoucí účinky a podobnou četnost výskytu jako

dospělí, kromě ospalosti, nekontrolovaných záškubů nebo trhavých pohybů, neklidu a únavy, jež byly

velmi časté (více než 1 z 10 pacientů), a často se vyskytla bolest v horní části břicha, sucho v ústech,

zvýšená srdeční frekvence, zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu, svalové záškuby,

nekontrolované pohyby končetin a závratě, zejména při vstávání z lehu nebo sedu (více než 1 ze 100

pacientů).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek ARICOGAN uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek ARICOGAN obsahuje

Léčivou látkou je aripiprazolum. Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 10 mg.

Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, hyprolosa,

krospovidon typ A, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, červený oxid železitý (E

172).

Léčivou látkou je aripiprazolum. Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 15 mg.

Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, hyprolosa,

krospovidon typ A, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E 172).

Léčivou látkou je aripiprazolum. Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 30 mg.

Pomocné látky jsou: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, hyprolosa,

krospovidon typ A, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, červený oxid železitý (E

172).

Jak přípravek ARICOGAN vypadá a co obsahuje toto balení

ARICOGAN 10 mg jsou růžové, nepotahované, skvrnité tablety trojúhelníkového tvaru s vyraženým

„252“ na jedné straně a hladké na druhé straně.

ARICOGAN 15 mg jsou žluté, kulaté nepotahované skvrnité tablety se zkosenými hranami,

s vyraženým „253“ na jedné straně a hladké na druhé straně.

ARICOGAN 30 mg jsou růžové, kulaté nepotahované skvrnité tablety se zkosenými hranami,

s vyraženým „L255“ na jedné straně a hladké na druhé straně.

Jsou dodávány v blistrech balených do krabiček, které obsahují 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72,

90, 98 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

G.L.Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakousko

Výrobce

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1, Lannach

8502 Rakousko

GE Pharmaceuticals Ltd.

Industrial Zone “Chekanitza-South” area,

2140 Botevgrad

Bulharsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.8.2016

14-11-2017

FDA approves pill with sensor that digitally tracks if patients have ingested their medication

FDA approves pill with sensor that digitally tracks if patients have ingested their medication

The U.S. Food and Drug Administration today approved the first drug in the U.S. with a digital ingestion tracking system. Abilify MyCite (aripiprazole tablets with sensor) has an ingestible sensor embedded in the pill that records that the medication was taken. The product is approved for the treatment of schizophrenia, acute treatment of manic and mixed episodes associated with bipolar I disorder and for use as an add-on treatment for depression in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-3-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [NorthStar RxLLC]

ARIPIPRAZOLE Tablet [NorthStar RxLLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

Lamictal vs. Abilify

Lamictal vs. Abilify

Lamictal (lamotrigine) and Abilify (aripiprazole) are used to treat bipolar disorders. Lamictal is also used alone or in combination with other anti-seizure medications for treating certain types of seizures. Abilify is also used to treat schizophrenia, mania, depression, bipolar disorders, autistic disorder, and some irritable behavior disorders. Lamictal and Abilify belong to different drug classes. Lamictal is an anticonvulsant (anti-seizure) and Abilify is an antipsychotic.

US - RxList

23-2-2018

ABILIFY (Aripiprazole) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ABILIFY (Aripiprazole) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

ARIPIPRAZOLE Solution [Lannett Company, Inc.]

ARIPIPRAZOLE Solution [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

ARIPIPRAZOLE (Aripiprazole) Tablet [AvPAK]

ARIPIPRAZOLE (Aripiprazole) Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Ajanta Pharma Limited]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Ajanta Pharma Limited]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

ABILIFY MYCITE (Aripiprazole) Tablet [Otsuka America Pharmaceutical, Inc.]

ABILIFY MYCITE (Aripiprazole) Tablet [Otsuka America Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

Abilify vs. Seroquel

Abilify vs. Seroquel

Abilify (aripiprazole) and Seroquel (quetiapine) are psychotropic medications used to treat schizophrenia, major depression, and bipolar disorder.

US - RxList

30-1-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Proficient Rx LP]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [AvKARE, Inc.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

21-12-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Atlantic Biologicals Corps]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Atlantic Biologicals Corps]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

Aripiprazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Aripiprazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Aripiprazole Accord (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7766 of Fri, 17 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

Abilify vs. Invega

Abilify vs. Invega

Abilify (aripiprazole) and Invega (paliperidone) are antipsychotic drugs used to treat schizophrenia.

US - RxList

10-10-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [American Health Packaging]

ARIPIPRAZOLE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

6-10-2017

ARIPIPRAZOLE (Aripiprazole) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ARIPIPRAZOLE (Aripiprazole) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

Abilify (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.)

Abilify (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.)

Abilify (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)5605 of Thu, 17 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

Aripiprazole Mylan Pharma (Mylan S.A.S)

Aripiprazole Mylan Pharma (Mylan S.A.S)

Aripiprazole Mylan Pharma (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 5436 of Fri, 28 Jul 2017

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating [Trigen Laboratories, LLC]

ARIPIPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating [Trigen Laboratories, LLC]

Updated Date: Jul 5, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

FDA Approves Longer-Acting Aripiprazole for Schizophrenia

FDA Approves Longer-Acting Aripiprazole for Schizophrenia

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved a 2-month dose of aripiprazole lauroxil (Aristada, Alkermes) extended-release injectable suspension for the treatment of schizophrenia.

US - RxList

23-5-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

17-5-2017

Aripiprazole

Aripiprazole

Aripiprazole is a prescription medication used in treatment of schizophrenia, bipolar mania, and major depressive disorder. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

30-3-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-3-2017

Abilify (aripiprazole)

Abilify (aripiprazole)

Title: Abilify (aripiprazole)Category: MedicationsCreated: 2/17/2004 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/29/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-3-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet

ARIPIPRAZOLE Tablet

Updated Date: Mar 23, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement