ARICEPT OROTAB 10 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARICEPT OROTAB 10 MG, POR TBL DIS 56X10MG II
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Tableta dispergovatelná v ústech
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 56 II, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARICEPT OROTAB 10 MG, POR TBL DIS 56X10MG II
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 06/ 164/09-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Souhrn úDajů O Přípravku

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls99117/2012 a sukls99130/2012 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

1.  NÁZEV PŘÍPRAVKU 

ARICEPT OROTAB 5 mg   

ARICEPT OROTAB 10 mg 

2.  KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

Jedna tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg, resp. 10 mg, což odpovídá donepezilum 4,56 

resp. 9,12 mg. 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

3.  LÉKOVÁ FORMA 

Tablety dispergovatelné v ústech.  

5 mg: Bílá tableta s vyraženým „5“ na straně jedné a „ARICEPT“ na straně druhé 

10 mg: Žlutá tableta s vyraženým „10“ na straně jedné a „ARICEPT“ na straně druhé 

4.  KLINICKÉ ÚDAJE 

4.1  Terapeutické indikace 

Přípravek ARICEPT OROTAB  je  indikován  k  symptomatické  léčbě  mírné  až  středně  těžké  formy 

Alzheimerovy choroby. 

4.2  Dávkování a způsob podání 

Dospělí/Starší osoby: 

Léčba se zahajuje dávkou 5 mg/den (dávkování 1x denně). Přípravek ARICEPT OROTAB se užívá 

perorálně,  večer,  těsně  před  spaním.  Tablety  se  pokládají  na  jazyk  a  před  spolknutím  se  nechají 

rozpustit,  je  možné  je  poté  zapít  vodou.  Dávku  5 mg/den  je  nutno  zachovat  minimálně  po  dobu 

jednoho měsíce, aby bylo možno zhodnotit časnou klinickou odpověď na léčbu, a aby koncentrace 

donepezil-hydrochloridu  dosáhly  ustáleného  stavu.  Po  klinickém  zhodnocení  účinku  léčby  dávkou 

5 mg/den za období prvního měsíce lze dávku přípravku ARICEPT OROTAB zvýšit na 10 mg/den 

(dávkování  1x  denně).  Maximální  denní  doporučená  dávka  je  10 mg.  Dávky  vyšší  než  10 mg/den 

nebyly v klinických studiích hodnoceny. 

Léčba  by  měla  být  zahájena  a  kontrolována  lékařem,  který  má  zkušenosti  s  diagnostikou  a  léčbou 

Alzheimerovy  demence.  Diagnóza  by  měla  být  stanovena  na  podkladě  přijatých  doporučení  (např. 

DSM  IV,  ICD  10).  Léčba  by  měla  být  zahájena  jen  u  těch  nemocných,  kteří  mají  možnost  využít 

pečovatele  (např.  rodinného  příslušníka),  jenž  může  pravidelně  kontrolovat  užití  léku  nemocným. 

Udržovací  léčba  by  měla  trvat  tak  dlouho,  dokud  je  prokazatelný  terapeutický  účinek.  Proto  by 

terapeutický účinek donepezilu měl být pravidelně hodnocen. V době, kdy již nelze pozorovat žádný 

pozitivní účinek léčby, je vhodné zvážit vysazení léku. Individuální odpověď nemocného na donepezil 

nelze předvídat.  

Po  přerušení  léčby  lze  pozorovat  postupné  mizení  příznivých  účinků  léčby  přípravkem  ARICEPT 

OROTAB.  

Poruchy funkce ledvin a jater: 

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutno měnit dávkovací režim, protože tyto poruchy nemají 

na clearance donepezil-hydrochloridu vliv. 

Vzhledem k možné zvýšené expozici u pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater (viz 

bod 5.2), je vhodné postupně zvyšovat dávku v závislosti na individuální toleranci pacienta. O léčbě 

pacientů se závažným poškozením jater nejsou žádné údaje. 

Děti: 

Podávání přípravku ARICEPT OROTAB dětem se nedoporučuje. 

4.3  Kontraindikace 

Přípravek  ARICEPT  je  kontraindikován  u  pacientů  se  známou  přecitlivělostí  na  donepezil-

hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo jakékoli jiné pomocné látky obsažené v přípravku.  

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

Použití  přípravku  ARICEPT  u  nemocných  se  závažnou  Alzheimerovou  demencí,  s  jinými  typy 

demencí nebo jinými typy zhoršení paměti (jako např. zhoršení kognitivních funkcí ve stáří) nebylo 

zkoumáno. 

Anestézie:  Přípravek  ARICEPT,  jakožto  inhibitor  cholinesterázy,  může  během  anestézie  prohloubit 

svalovou relaxaci navozenou podáním sukcinylcholinu. 

Kardiovaskulární onemocnění: Vzhledem ke svému farmakologickému účinku mohou mít inhibitory 

cholinesterázy vagotonický účinek na srdeční frekvenci (např. bradykardie). Možnost tohoto účinku je 

obzvláště  důležitá  u  pacientů  se  „sick  sinus  syndromem“  nebo  jinými  formami  poruch 

supraventrikulárního vedení, jako je sinoatriální nebo atrioventrikulární blok. 

Vyskytly  se  také  případy  křečí  a  synkop.  Při  vyšetřování  podobných  nemocných  je  třeba  zvážit  i 

možnost srdečního bloku nebo dlouhých sinusových pauz . 

Gastrointestinální  potíže:  Je  nutno  pozorně  sledovat  pacienty  se  zvýšeným  rizikem  tvorby  vředů, 

např. osoby s vředovou chorobou v anamnéze nebo osoby, které se v současnosti léčí nesteroidními 

antirevmatiky, aby se včas zjistily případné příznaky. Ve srovnání s placebem však během klinických 

studií s přípravkem ARICEPT nebylo prokázáno žádné zvýšení tvorby peptických vředů nebo případů 

gastrointestinálního krvácení. 

Urogenitální systém: Cholinomimetika mohou způsobit obstrukci výtokové části močového měchýře, 

i když tento účinek nebyl při klinických studiích s přípravkem ARICEPT pozorován. 

Neurologické stavy:  Záchvaty:  Soudí  se,  že  cholinomimetika  mohou  do  jisté  míry  vyvolávat  

generalizované křeče. Záchvaty však mohou rovněž být jedním z projevů Alzheimerovy choroby.  

Cholinomimetika mohou způsobovat exacerbaci nebo vznik extrapyramidových příznaků. 

Plicní  onemocnění:  Vzhledem  ke  svému  cholinomimetickému  účinku  je  nutno  inhibitory 

cholinesterázy  předepisovat  opatrně  pacientům  s  astmatem  nebo  s  obstrukční  plicní  chorobou  v 

anamnéze. 

Přípravek ARICEPT by se neměl současně podávat s jinými inhibitory acetylcholinesterázy, popř. s 

agonisty nebo antagonisty cholinergního systému. 

Závažné poškození jater: O léčbě pacientů se závažným poškozením jater nejsou žádné údaje. 

Mortalita v klinických studiích vaskulární demence 

Proběhly  3  šestiměsíční  klinické  studie  s pacienty  splňujícími  kritéria  NINDS-AIREN  pro 

předpokládanou nebo možnou vaskulární demenci (VaD). NINDS-AIREN kritéria byla sestavena pro 

umožnění  identifikace  pacientů,  jejichž  demence  se  jeví  jako  výlučně  vaskulárního  původu,  a  pro 

vyloučení pacientů s Alzheimerovou chorobou. V první studii byla mortalita 2/198 (1%) ve skupině 

s donepezil-hydrochloridem  5  mg,  5/206  (2,4%)  ve  skupině  s donepezil-hydrochloridem  10  mg  a 

7/199  (3,5%)  na  placebu.  Ve  druhé  studii  byla  mortalita  4/208  (1,9%)  ve  skupině  s donepezil-

hydrochloridem 5 mg, 3/215 (1,4%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 10 mg a 1/193 (0,5%) na 

placebu. Ve třetí studii byla mortalita 11/648 (1,7%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 5 mg a 

0/326  (0%)  na  placebu.  Míra  úmrtnosti  těchto  3  studií  vaskulární  demence  byla  v kombinované 

donepezil-hydrochlorid  skupině  numericky  vyšší  (1,7%)  než  ve  skupině  s placebem  (1,1%),  tento 

rozdíl  ovšem  není  statisticky  významný.  Většina  úmrtí  u  pacientů  užívajících  buď  donepezil-

hydrochlorid nebo placebo byla zřejmě v důsledku nejrůznějších vaskulárních příčin, které lze u této 

starší  populace  pacientů  s onemocněním  vaskulární  demence  očekávat.  Analýza  všech  závažných 

nefatálních  i  fatálních  vaskulárních  příhod  neprokázala  rozdíl  ve  výskytu  ve  skupině  s  donepezil-

hydrochloridem nebo placebem.  

V souhrnu studií Alzheimerovy choroby (n=4146) a v souhrnu studií Alzheimerovy choroby a dalších 

studií demence, včetně studií vaskulární demence (n=6888), překonala numericky míra úmrtnosti ve 

skupině s placebem míru úmrtnosti ve skupině s donepezil-hydrochloridem. 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

Donepezil-hydrochlorid  ani  žádný  z  jeho  metabolitů  neinhibuje  u  lidí  metabolizmus  warfarinu, 

teofylinu,  cimetidinu  nebo digoxinu. Stejně tak metabolizmus donepezilu není ovlivněn současným 

podáním  digoxinu  nebo  cimetidinu.  Ve  studiích  in  vitro  bylo  prokázáno,  že  na  metabolizmu  

donepezilu  se  účastní  cytochrom  P  450-  izoenzym  3A4  a  do  malé  míry  i  2D6.  Lékové  interakční 

studie in vitro ukázaly, že ketokonazol a chinidin, inhibitory CYP3A4 a 2D6, inhibují metabolizmus 

donepezilu.  Proto  tyto  i  jiné  CYP3A4  inhibitory,  jako  např.  itrakonazol  nebo  erythromycin,  a  také 

CYP2D6  inhibitory,  jako  je  fluoxetin,  mohou  inhibovat  metabolizmus  donepezilu.  Ve  studii  se 

zdravými  dobrovolníky  zvýšil  ketokonazol  střední  koncentraci  donepezilu  o  30%.  Enzymoví 

induktoři, jako je rifampicin, fenytoin, karbamazepin nebo alkohol mohou snížit hladiny donepezilu. 

Protože rozsah inhibičního nebo indukčního účinku není znám, měly by být tyto lékové kombinace 

používány  s  opatrností.  Donepezil-hydrochlorid  má  schopnost  interferovat  s  léky  s  anticholinergní 

aktivitou.  Existuje  také  možnost  současného  synergního  účinku  při  současné  léčbě  s  léky  typu 

sukcinylcholinu,  jinými  látkami  blokujícími  neuromuskulární  přenos,  cholinergními  agonisty  nebo 

betablokátory, které mají vliv na kardiální vedení vzruchu.  

4.6  Těhotenství a kojení 

Těhotenství: 

Nejsou k dispozici dostatečné údaje o použití donepezilu v těhotenství. Studie se zvířaty neprokázaly 

teratogenní  účinek,  ale  prokázaly  peri-  a  postnatální  toxicitu  (viz  bod  5.3  Předklinické  údaje). 

Potenciální riziko pro člověka není známo. Pokud to není nezbytné, neměl by být přípravek ARICEPT 

v těhotenství užíván. 

Kojení: 

Donepezil  se  vylučuje  do  mléka  potkanů.  Není  známo,  zda  se  donepezil-hydrochlorid  vylučuje  do 

mateřského  mléka  a  nebyly  ani  provedeny  žádné  studie  u  kojících  žen.  Proto  by  ženy  užívající 

donepezil neměly kojit. 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

Donepezil má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  

Demence může zhoršovat schopnost řídit motorová vozidla nebo ovlivňovat schopnost obsluhy strojů. 

Donepezil může navíc způsobovat únavu, závratě či svalové křeče, především na začátku léčby nebo 

při  zvýšení  dávky.  Ošetřující  lékař  musí  u  pacientů  užívajících  donepezil  pravidelně vyhodnocovat 

schopnost řídit a obsluhovat složitá zařízení. 

4.8  Nežádoucí účinky 

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou průjem, nauzea, bolest hlavy, svalové křeče, únava, zvracení a 

nespavost. 

Nežádoucí  účinky  hlášené  ve  více  případech  jsou  vyjmenovány  v  tabulce,  jsou  tříděné  podle 

orgánových systémů a četnosti. Četnosti jsou definované jako: velmi časté (≥ 1/10), časté ≥ 1/100, < 

1/10), méně časté (≥ 1/1000, < 1/100) a vzácné (≥ 1/10 000, <1/1,000); velmi vzácné (< 1/10 000) a 

neznámé (není možné z dostupných dat určit). 

Třídy orgánových 

systémů  Velmi časté  Časté  Méně časté  Vzácné 

Infekce a zamoření    Nachlazení     

Poruchy metabolismu a 

výživy    Anorexie     

Psychiatrické poruchy    Halucinace**, 

neklid**, 

agresivní 

chování** 

neobvyklé sny 

a noční můry**     

Poruchy nervového 

systému    Synkopa*, 

závratě, 

nespavost  Záchvaty*  Extrapyramidové 

symptomy 

Srdeční poruchy      Bradykardie  Sino-atriální blok,  

atrioventrikulární 

blok 

Gastrointestinální 

poruchy  Průjem, 

nauzea  Zvracení, 

břišní 

dyskomfort  Gastrointestinální 

krvácení, 

žaludeční a 

duodenální vředy   

Poruchy jater a 

žlučových cest        Jaterní dysfunkce 

včetně 

hepatitidy*** 

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně    Vyrážka, 

pruritus     

Poruchy svalové a 

kosterní soustavy a 

pojivové tkáně    Svalové křeče     

Poruchy ledvin a 

močových cest    Močová 

inkontinence     

Celkové poruchy a 

reakce v místě aplikace  Bolest hlavy 

Únava, 

bolest     

Vyšetření      Mírné zvýšení 

koncentrace 

svalové 

kreatinkinázy v 

séru    

Poranění a otravy    Úraz     

*Při vyšetřování pacientů s podezřením na synkopu nebo záchvat je třeba vzít v úvahu srdeční blok 

nebo dlouhé sinusové pauzy (viz bod 4.4). 

**Po  hlášení  halucinací,  neobvyklých  snů,  nočních  můr,  agitací  a  agresivního  chování  bylo 

přistoupeno k snížení dávky nebo byla léčba ukončena. 

***V případě nevysvětlitelné jaterní dysfunkce je třeba zvážit vysazení přípravku ARICEPT. 

4.9  Předávkování 

Odhadnutá  střední  letální  dávka  donepezil-hydrochloridu  po  podání  jedné  perorální  dávky  je 

45 mg/kg u myší a 32 mg/kg u potkanů, což je přibližně 225krát resp. 160krát více než maximální 

doporučená dávka 10 mg/den u člověka. U zvířat byly pozorovány známky cholinergní stimulace v 

závislosti na dávce. Patřily k nim redukce spontánních pohybů, poloha vleže na břiše, potácivá chůze, 

slzení, klonické záškuby, deprese dechu, slinění, mióza, fascikulace a snížená teplota povrchu těla. 

Předávkování inhibitory cholinesterázy může vyústit až v cholinergní krizi, k jejímž charakteristickým 

projevům  patří  těžká  nauzea,  zvracení,  slinění,  pocení,  bradykardie,  hypotenze,  dechová  deprese, 

kolaps a křeče. Může se objevit zvýšená svalová slabost, která v případě postižení dýchacího svalstva 

může vést až k smrti. 

Jako v každém případě předávkování je nutno přijmout obecná podpůrná opatření. Při předávkování 

přípravkem  ARICEPT  lze  jako  antidotum  použít  terciární  anticholinergika  jako  je  atropin.  Lze 

doporučit  intravenózní  aplikaci  atropin-sulfátu  titrovanou  podle  účinku:  počáteční  dávka  1,0  až 

2,0 mg i.v. s následnou úpravou dávky podle klinické odpovědi. Při podávání jiných cholinomimetik 

současně  s  kvartérními  anticholinergiky,  jako  např.  glykopyrolátem,  byly  popsány  atypické  reakce 

krevního  tlaku  a  srdeční  frekvence.  Není  známo,  zda  lze  donepezil-hydrochlorid  a/nebo  jeho 

metabolity odstranit dialýzou (hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo hemofiltrací). 

5.  FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

Farmakoterapeutická skupina: léčiva proti demenci, anticholinesterázy, ATC kód N06DA02 

Donepezil-hydrochlorid  je  specifický  a  reverzibilní  inhibitor  acetylcholinesterázy,  převládající 

cholinesterázy v mozku. Donepezil-hydrochlorid je více než tisíckrát účinnějším inhibitorem tohoto 

enzymu než butyrylcholinesterázy, enzymu vyskytujícímu se hlavně mimo centrální nervový systém. 

Alzheimerova choroba 

U pacientů s Alzheimerovou chorobou, kteří se zúčastnili klinických studií, způsobilo podávání dávek 

5 mg nebo 10 mg přípravku ARICEPT jednou denně ustálenou inhibici aktivity acetylcholinesterázy 

(měřeno v membránách erytrocytů) o 63,6% a 77,3%; tyto hodnoty byly naměřeny po podání dávky. 

Bylo  zjištěno,  že  inhibice  acetylcholinesterázy  (AChE)  v  červených  krvinkách  donepezil-

hydrochloridem  koreluje  se  změnami  v  ADAS-cog,  což  je  citlivá  stupnice  používaná  k  hodnocení 

paměti.  Schopnost  donepezil-hydrochloridu  ovlivnit  základní  neuropatologické  změny  nebyla 

sledována. Nelze tedy říci, že by přípravek ARICEPT měl nějaký vliv na postup základní choroby. 

Účinnost  léčby  Alzheimerovy  choroby  přípravkem  ARICEPT  byla  sledována  ve  4  studiích 

konrolovaných placebem - 2 šestiměsíčních a 2 ročních. 

Po  ukončení  6-měsíční  klinické  studie  byla  zhodnocena  účinnost  léčby  přípravkem  ARICEPT  za 

použití 3 kriterií: ADAS-cog (měřítko kognitivních funkcí), Měřítko globálních funkcí - CIBIC (the 

Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input) a Vyhodnocení denních aktivit 

- ADLSCD (the Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia rating Scale - měřítko 

posuzující společenské vztahy, domov, koníčky a péči o sebe sama). 

Nemocní, kteří splnili níže uvedená kritéria, byli posuzováni jako respondéři. 

Schopnost reagovat =     •   zlepšení ADAS-cog nejméně o 4 body 

  žádné zhoršení v globálních funkcích “CIBIC+” 

  žádné zhoršení v denních aktivitách„ADLSCD“ 

% schopnosti reagovat 

Nemocní  Počet vyhodnotitelných nemocných 

n = 365  n = 352 

Skupina placeba  10 %  10 % 

Skupina léčená  

přípravkem ARICEPT 

5 mg  18 %*  18 %* 

Skupina léčená 

přípravkem ARICEPT 

10 mg  21 %*  22 %** 

p<0.05 

p<0.01 

Přípravek  ARICEPT  způsobil  statisticky  významné,  na  dávce  závislé  zvýšení  procenta  nemocných, 

kteří byli vyhodnoceni jako respondéři na léčbu. 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

Absorpce:  maximálních  plazmatických  hladin  je  dosaženo  přibližně  za  3-4  hodiny  po  perorálním 

podání. Plazmatické koncentrace a plocha pod křivkou se zvyšují v závislosti na dávce. Biologický 

poločas je přibližně 70 hodin, takže podání několika denních dávek má za následek postupné dosažení 

ustáleného stavu. Přibližný  ustálený stav plazmatické koncentrace je dosažen do 3 týdnů od zahájení 

terapie.  Jakmile  se  dosáhne  ustáleného  stavu,  vykazují  plazmatické  koncentrace  donepezil-

hydrochloridu a s tím související farmakodynamická aktivita v průběhu dne malou variabilitu. 

Jídlo nemělo na vstřebávání donepezil-hydrochloridu žádný vliv.  

Distribuce:  Přibližně  95%  donepezil-hydrochloridu  se  u  člověka  váže  na  plazmatické  bílkoviny. 

Vazba  aktivního  metabolitu  6-0-desmethyldonepezilu  na  plazmatické  bílkoviny  není  známa. 

Distribuce donepezil-hydrochloridu do různých tkání těla nebyla dosud podrobně studována. Přesto 

při  bilanční  studii,  která  byla  provedena  u  zdravých  dobrovolníků  (mužů)  nebylo  240  hodin  po 

aplikaci jednorázové dávky 5 mg  14 C značeného donepezil-hydrochloridu, zachyceno přibližně 28% 

radiofarmaka.  To  znamená,  že  donepezil-hydrochlorid  anebo  jeho  metabolity  mohou  zůstávat  v 

organismu déle než 10 dní. 

Metabolismus/vylučování:  Donepezil-hydrochlorid  je  vylučován  močí  jak  v nezměněném stavu, tak 

metabolizovaný  systémem  cytochromu  P450  na  různé  metabolity,  z  nichž  ne  všechny  byly  dosud 

identifikovány. Po podání jedné dávky 5 mg donepezil-hydrochloridu značeného  14 C byla plazmatická 

radioaktivita,  vyjádřená  jako  procento  podané  dávky,  přítomna  hlavně  ve  formě  nezměněného 

donepezil-hydrochloridu (30%), 6-0-desmethyl donepezilu (11% - jediný metabolit vykazující aktivitu 

podobnou  účinku  donepezil-hydrochloridu),  donepezil-cis-N-oxidu  (9%),  5-0-desmethyl-donepezilu 

(7%)  a  glukuronidového  konjugátu  5-0-desmethyl  donepezilu  (3%).  Přibližně  57%  celkové  podané 

radioaktivity bylo zjištěno v moči (17% jako nezměněný donepezil) a 14,5% ve stolici, což naznačuje, 

že  hlavními  cestami  vylučování jsou biotransformace a vylučování močí. Nejsou k dispozici žádné 

průkazy  naznačující  enterohepatální  recirkulaci  donepezil-hydrochloridu  anebo  kteréhokoli  z  jeho 

metabolitů. 

Plazmatické koncentrace donepezilu klesají s poločasem přibližně 70 hodin. 

Pohlaví, rasa a kuřáctví neměly na plazmatické koncentrace donepezil-hydrochloridu žádný klinicky 

významný  vliv.  Farmakokinetika  nebyla  formálně  studována  u  zdravých  starších  jedinců,  osob 

postižených Alzheimerovou nemocí nebo pacientů s vaskulární demencí. Přesto střední plazmatické 

hladiny u nemocných jsou téměř shodné s plazmatickými hladinami mladých zdravých dobrovolníků. 

U  pacientů  s mírným  až  středně  těžkým  poškozením  jater  byly  zjištěny  vyšší  ustálené  plazmatické 

koncentrace donepezilu; průměrná AUC o 48% a průměrný C

max   o 39% (viz bod 4.2). 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  

Rozsáhlé zkoušení u pokusných zvířat prokázalo, že tato látka nemá prakticky žádné jiné účinky než 

předpokládané farmakologické účinky plynoucí ze skutečnosti, že se jedná o cholinergní stimulátor 

(viz bod 4.9). 

Donepezil  nepůsobil  mutagenně  v  roztocích  bakteriálních  nebo  savčích  buněk.  Určité  klastogenní 

účinky byly pozorovány in vitro při koncentracích evidentně toxických pro buňky a převyšujících více 

než  3  000násobek  plazmatické  koncentrace  v  ustáleném  stavu.  In  vivo  nebyly  pozorovány  žádné 

klastogenní nebo genotoxické účinky na mikronukleus myší. V dlouhodobých studiích karcinogenity 

u potkanů nebo myší nebylo prokázáno onkogenní působení. 

Donepezil-hydrochlorid neměl žádný vliv na plodnost u potkanů a nebyl teratogenní u potkanů ani 

králíků,  ale  měl  lehký  vliv  na  počet  mrtvě  narozených  plodů  a  přežití  mláďat,  pokud  byl  podáván 

březím potkanům v dávce 50krát vyšší než je lidská dávka (viz bod 4.6). 

6.  FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

6.1  Seznam pomocných látek  

Složení granulátu: 

Mannitol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, karagenan 

Tableta: 

Mannitol, polyvinylalkohol, žlutý oxid železitý (pouze Aricept OROTAB 10 mg). 

  

6.2  Inkompatibility 

Neuplatňuje se. 

6.3  Doba použitelnosti 

3 roky 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

6.5  Druh obalu a velikost balení 

Jednodávkový PVC/PVdC/PE/PVdC/PVC/Al nebo PVC/PE/PVdC/Al blistr 

Velikost balení: 7, 28, 30, 56, 60, 98 a 120 tablet.  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním 

Žádné zvláštní požadavky. 

7.  DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

Pfizer spol. s r.o. 

Praha 

Česká republika 

8.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

ARICEPT OROTAB 5 mg:   06/163/09-C   

ARICEPT OROTAB 10 mg: 06/164/09-C 

9.  DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

18.2.2009 

10.  DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 

  

 24.4.2012 

Document Outline

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety