Advertisement

ARDEANUTRISOL G

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARDEANUTRISOL G Infuzní roztok 200G/L
 • Dávkování:
 • 200G/L
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 20X100ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARDEANUTRISOL G Infuzní roztok 200G/L
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CUKRY
 • Přehled produktů:
 • ARDEANUTRISOL G 20

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 76/ 232/95-C/C
 • EAN kód:
 • 8595145402656
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls161306/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ardeanutrisol G 5, 50 g/l, infuzní roztok

Ardeanutrisol G 10, 100 g/l, infuzní roztok

Ardeanutrisol G 20, 200 g/l, infuzní roztok

Ardeanutrisol G 40, 400 g/l, infuzní roztok

Glucosum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) používat

Jak se Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) a k čemu se používá

Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) je infuzní roztok, který se používá jako zdroj energie a vody při infuzní

léčbě po operacích, při šoku, otravách, jaterních onemocněních, zvracení a průjmech. Používá se také

jako prevence poklesu hladiny glukózy při předávkování ústy podávanými léky proti cukrovce nebo

inzulínem a jako nosný roztok pro další léčiva.

Ardeanutrisol G 20 a G 40 se používá při léčbě otoku mozku a plic.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) používat

Nepoužívejte Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40):

při vysoké hladině glukózy v těle,

při cukrovce bez patřičného vyrovnání,

při akutní fázi místní nedokrevnosti mozku,

při těžších poruchách funkce ledvin,

při snížené koncentraci draslíku v krvi.

Nepoužívejte Ardeanutrisol G 5:

při nadměrném obsahu tekutin v těle,

při nízkém obsahu osmoticky aktivních látek,

při otocích.

Nepoužívejte Ardeanutrisol G 10 (20, 40):

při léčbě nízké hladiny glukózy u kojenců a dětí do 3 let,

při vysokém obsahu osmoticky aktivních látek,

při nitrolebečním krvácení a krvácení uvnitř míchy,

při ztrátách vody a minerálů, kdy převažují ztráty sodíku.

Upozornění a opatření

Během infuzní léčby je třeba dodržovat odpovídající rychlost infuze, průběžně sledovat klinický

stav pacientů a zejména u nemocných cukrovkou sledovat koncentraci glukózy v krvi.

Při podávání koncentrovanějších roztoků je třeba dbát velké opatrnosti u pacientů s pokročilým

stádiem kornatění tepen v mozku.

Roztok nesmí být aplikován současně před nebo po krevní transfuzi stejnou infuzní soupravou.

Další léčivé přípravky a Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40)

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Při použití infuzních roztoků glukózy jako nosného roztoku pro další léčivé látky je nutné po smíchání

a před použitím této směsi zkontrolovat, zda se netvoří sraženina nebo zákal; v tomto případě nelze

podat takové léčivo v roztoku glukózy.

Vysoké dávky katecholaminů a steroidů mohou způsobit relativní nedostatek inzulínu v těle.

V důsledku užívání inzulínu nebo ústy podávaných léků proti cukrovce dochází ke snížení hladiny

glukózy v krvi.

Přípravek Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) s jídlem a pitím

Přípravek Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) lze používat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování

vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje není zde řešeno.

Přípravky Ardeanutrisol G 20 a Ardeanutrisol G 40 obsahují pomocnou látku disiřičitan sodný.

Ta může způsobovat těžké alergické reakce a bronchospasmus (zúžení průdušek).

3.

Jak se Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) používá

Přípravek Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) je nutno podávat ve formě infuze. Infuzi Vám podá lékař či

zdravotní sestra.

O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše

závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, zdravotním stavu a účelu léčby. Roztok Vám bude podán

plastovou hadičkou do žíly. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40), než mělo, nebo jestliže

Vám nebyl přípravek podán

Jelikož Vám bude

přípravek podáván

zdravotnickém

zařízení (např. nemocnice),

za dozoru

zdravotnického personálu, je předávkování i opomenutí další dávky vysoce nepravděpodobné.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Zřídka se objeví vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000

léčených osob), které jsou:

zvýšení hladiny cukru v krvi, zejména po podání Ardeanutrisolu G 20 a G 40,

přítomnost cukru v moči,

odvodnění,

podráždění cévní stěny v místě vpichu,

otoky a nadměrné zavodnění tkání při dlouhodobém nebo rychlém podání zejména Ardeanutrisolu

G 5,

při snížené koncentraci kyslíku v krvi vzniká riziko přeměny glukózy na mléčnan a tím zvýšení

hladiny mléčnanů v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) uchovávat

Uchovávání tohoto přípravku má na starost zdravotnický pracovník.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40), pokud si všimnete zakalení (roztok nebude čirý) a/nebo

viditelných částic v roztoku, nebo byl-li obal porušen.

Přípravek je určen pouze pro jednorázové použití.

6.

Obsah balení a další informace

Co Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) obsahuje

Léčivou látkou je glucosum. Pomocnými látkami jsou voda na injekci, monohydrát kyseliny citronové

(pouze v G 20, G 40), disiřičitan sodný (pouze v G 20, G 40).

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Ardeanutriosol

G 5

G 10

G 20

G 40

Glucosum

50,0 g

100,0 g

200,0 g

400,0 g

Jak Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) vypadá a co obsahuje toto balení

Ardeanutrisol G 5 (10, 20, 40) je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

Přípravek je dodáván ve skleněných infuzních lahvích uzavřených pryžovou zátkou a kovovým

uzávěrem v objemech 1x 80 ml, 1x 100 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml, 20x 80 ml, 20x 100 ml, 10x 250 ml

a 10x 500 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, Ševětín, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.6.2016

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JE URČENA POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Způsob podání

Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému.

Roztok nesmí být aplikován současně před nebo po krevní transfuzi tímtéž infuzním setem vzhledem

k nebezpečí pseudoaglutinace.

Dávkování a způsob použití

Dávkování je nutno přizpůsobit věku, hmotnosti, a klinickému stavu pacienta, je individuální.

Celková

dávka

rychlost

podání

řídí

indikací

klinickým

stavem

pacienta.

terapii

hypoglykemických stavů je nutné podávanou dávku řídit podle průběžných hodnot glykémie a

klinického stavu pacienta.

Doporučené dávkování:

Roztok 50 g/l:

max. 40 ml/kg t.hm./den, obvykle 2-4 ml/kg/hod., celkem 500 - 2000 ml denně

Roztok 100 g/l: max. 30 ml/kg t.hm./den, obvykle 2 ml/kg/hod., celkem 500 - 1000 ml denně

Roztok 200 g/l: max. 30 ml/kg t.hm./den, obvykle 1-1,5 ml/kg/hod., celkem 500-1000 ml denně

Roztok 400 g/l: max. 20 ml/kg t.hm./den, obvykle 0,5 ml/kg/hod., celkem 500 ml denně

Roztoky 50 g/l a 100 g/l se podávají zpravidla do periferní žíly, koncentrovanější roztoky centrálním

žilním katétrem.

V nebezpečí hypoglykémie lze i roztok 400 g/l podat pomalu do periferní žíly, max. rychlost podání je

3 ml/min.

Aplikace roztoků glukózy o koncentraci vyšší než 10 % při léčení hypoglykemických stavů u kojenců

a dětí do 3 let není doporučováno pro nezanedbatelný osmotický účinek a pro nebezpečí vyvolání

výrazné hyperglykémie a stimulace sekrece inzulínu.

Upozornění

Přípravky Ardeanutrisol G 20 a Ardeanutrisol G 40 obsahují antioxidační pomocnou látku disiřičitan

sodný, který může vzácně způsobovat těžké alergické reakce a bronchospasmus. Celková prevalence

přecitlivělosti na disiřičitany je v běžné populaci nízká a není známa (dle některých pramenů se

odhaduje do 0,5 %). Výskyt přecitlivělosti na disiřičitany je častější u astmatiků (zejména u kortikoid-

dependentního astmatu) a ještě častější u dětských astmatiků. Před aplikací infuze glukózy je nutné

provést pečlivou anamnézu a v případě astmatických pacientů nebo pacientů se známou potravinovou

intolerancí na disiřičitany je vhodnější zvolit infuzi glukózy bez disiřičitanů.

Nežádoucí účinky

Po aplikaci vyšších koncentrací (G 20, G 40) lze očekávat hyperglykémii, případně lokální dráždění

cévní

stěny

místě

aplikace.

Dlouhodobé

podávání

nebo

rychlá

infuze

velkých

objemů

izoosmotických roztoků (G 5) může mít za následek edémy a intoxikaci vodou. Tomu lze předejít

snížením rychlosti infuze. Dlouhodobé nebo rychlé podávání hypertonických roztoků může mít za

následek hyperglykémii, glykosurii a dehydrataci. K prevenci glykosurie a hyperglykémie je při

podávání vyšších koncentrací možný současný přívod inzulínu. Při hypoxémii hrozí konverze podané

glukózy na laktát a riziko hyperlaktátémie.

Inkompatibility

Při použití infuzních roztoků glukózy jako vehikula je nutno vzít v úvahu pH roztoku glukózy.

Vzhledem ke kyselé reakci je nutno zvažovat konkrétní kompatibility s různými léčivými látkami. Je

nutné po smíchání a před použitím této směsi zkontrolovat, zda se netvoří sraženina nebo zákal,

v tomto případě nelze podat takové léčivo v roztoku glukózy.

Návod k uchovávání přípravku

Chraňte před mrazem.

Po otevření lahvičky

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud otevření neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Návod k zacházení s přípravkem

Parenterální přípravky je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat. Pokud jsou viditelné pevné

částice, nebo byl-li obal porušen, přípravek se nesmí aplikovat. Pokud jsou přípravky (G 5 nebo G 10)

použity jako nosný roztok pro další léčiva, je nutné po smíchání a

před použitím této směsi

zkontrolovat, zda se netvoří sraženina nebo zákal, v tomto případě nelze podat takové léčivo

v roztoku glukózy! Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

Likvidace

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

9-3-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Doxycycline Monohydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Doxycycline Monohydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

TACROLIMUS MONOHYDRATE (Tacrolumus Monohydrate) Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

TACROLIMUS MONOHYDRATE (Tacrolumus Monohydrate) Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

NITROFURANTOIN (MONOHYDRATE/MACROCRYSTALS) Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

NITROFURANTOIN (MONOHYDRATE/MACROCRYSTALS) Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [American Health Packaging]

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection, Solution [Cardinal Health]

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MACROBID (Nitrofurantoin Monohydrate/Macrocrystalline) Capsule [Almatica Pharma Inc.]

MACROBID (Nitrofurantoin Monohydrate/Macrocrystalline) Capsule [Almatica Pharma Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

NASONEX (Mometasone Furoate Monohydrate) Spray, Metered [Merck Sharp Dohme Corp.]

NASONEX (Mometasone Furoate Monohydrate) Spray, Metered [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

SYKES 5% DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Solution [Sypharma Pty Ltd]

SYKES 5% DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Solution [Sypharma Pty Ltd]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

NITROFURANTOIN MONOHYDRATE MACROCRYSTALS Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

NITROFURANTOIN MONOHYDRATE MACROCRYSTALS Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NITROFURANTOIN MONOHYDRATE MACROCRYSTALS Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

NITROFURANTOIN MONOHYDRATE MACROCRYSTALS Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

AZASITE (Azithromycin Monohydrate) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

AZASITE (Azithromycin Monohydrate) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

CYCLOPHOSPHAMIDE (Cyclophosphamide Monohydrate) Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

CYCLOPHOSPHAMIDE (Cyclophosphamide Monohydrate) Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

NITROFURANTOIN (MONOHYDRATE/MACROCRYSTALS) Capsule [American Health Packaging]

NITROFURANTOIN (MONOHYDRATE/MACROCRYSTALS) Capsule [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

DEXTROSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

GLUCOSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

GLUCOSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

6-10-2017

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

21-9-2017

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE (Doxycycline) Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE (Doxycycline) Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement