Advertisement

ARDEAELYTOSOL R

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARDEAELYTOSOL R Infuzní roztok
 • Dávkování:
 • 20X100ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 20X100ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARDEAELYTOSOL R Infuzní roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ELEKTROLYTY SE SACHARIDY
 • Přehled produktů:
 • ARDEAELYTOSOL R 1/2

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 76/ 923/95-A/C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls134662/2010, sukls134664/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ardeaelytosol R 1/2

Ardeaelytosol R 1/3

Infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) používat.

Jak se Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) používá.

Možné nežádoucí účinky

Jak Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) uchovávat.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) a k čemu se používá

Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) je infuzní roztok používaný k doplnění vody v případech, které posoudí

lékař na základě složení Vašich tělních tekutin. Používá se také jako nosný roztok pro další léčiva.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) používat

Nepoužívejte Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3):

při ztrátách vody a minerálů, kdy převažují ztráty sodíku,

při nadbytku vody (čisté vody) v organizmu,

při vysokém obsahu kyselých látek v krvi,

při selhávání srdeční činnosti.

Upozornění a opatření

Při aplikaci je nutno průběžně sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu. Žádné další

léčivé nebo jiné látky se nesmí přidat, pokud není zřejmé, že jsou vzájemně slučitelné.

Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) obsahuje vápenaté ionty - pokud se po přidání dalšího přípravku, pro

který je Ardeaelytosol R 1/2 (1/3) nosným roztokem, objeví sraženina, roztok nesmí být použit. Pro

přidané léčivo je nutné použít jiný nosný infuzní roztok. Je nutné udržovat přiměřenou rychlost infuze.

Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3)

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Vzájemné působení s jinými léky není u přípravku Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) známé.

Přípravek Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) s jídlem a pitím

Přípravek Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) lze používat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V případě těhotenství nebo kojení není žádné omezení používání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování vlivu

přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zde není řešeno.

3.

Jak se Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) používá

Přípravek Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) je nutno podávat ve formě infuze. Infuzi Vám podá lékař či

zdravotní sestra.

O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše

závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, zdravotním stavu a účelu léčby. Roztok Vám bude podán

plastovou hadičkou do žíly. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3), než mělo, nebo jestliže

Vám nebyl přípravek podán

Jelikož Vám bude

přípravek

podáván

zdravotnickém zařízení

(např.

nemocnice),

dozoru

zdravotnického personálu, je předávkování i opomenutí další dávky vysoce nepravděpodobné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Zřídka se objeví vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000

léčených osob), které jsou:

porucha vnitřního prostředí organizmu,

otoky,

poruchy srdeční činnosti,

poruchy ledvin a močových cest.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) uchovávat

Uchovávání tohoto přípravku má na starost zdravotnický pracovník.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3), pokud si všimnete zakalení (roztok nebude čirý) a/nebo

viditelných částic v roztoku, nebo byl-li obal porušen.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

6.

Obsah balení a další informace

Co Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) obsahuje

Léčivými látkami jsou natrii chloridum, kalii chloridum, calcii chloridum hexahydricum nebo calcii

chloridum dihydricum a glucosum nebo glucosum monohydricum.

Pomocnou látkou je voda na injekci.

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Ardeaelytosol R 1/2

Ardeaelytosol R 1/3

Natrii chloridum

4,30 g

2,87 g

Kalii chloridum

0,15 g

0,10 g

Calcii chloridum hexahydricum

0,25 g

(nebo 0,17 g calcii chloridum

dihydricum)

0,17 g

(nebo 0,11 g calcii chloridum

dihydricum)

Glucosum

(ve formě glucosum nebo glucosum

monohydricum)

25,00 g

33,33 g

Jak Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) vypadá a co obsahuje toto balení

Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

Přípravek je dodáván ve skleněných infuzních lahvích uzavřených pryžovou zátkou a kovovým

uzávěrem v objemech 1x 80 ml, 1x 100 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml, 20x 80 ml, 20x 100 ml, 10x 250 ml

a 10x 500 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, Ševětín, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.10.2016

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JE URČENA POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Dávkování a způsob použití

Dávkování je individuální dle ztrát, řídí se stavem pacienta.

Rychlost dávkování je cca 4-8 ml/kg/hod.

Způsob podání

Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému.

Nežádoucí účinky

U přípravku Ardeaelytosol R 1/2 (R1/3) nejsou přímé nežádoucí účinky uváděny. Při neadekvátně

vedené

infuzní

terapii

mohou

projevit

poruchy

iontové

rovnováhy,

hyperhydratace,

edémy,

kardiovaskulární dekompenzace, iontový rozvrat.

Inkompatibility

Přípravek

kompatibilní

většinou

běžně

používaných

léčiv.

Aditiva,

kterých

známa

inkompatibilita, by neměla být používána.

Nejsou známy žádné fyzikálně-chemické inkompatibility kromě roztoků obsahujících oxidující látky a

vykazujících rozdílné pH.

Obsahuje vápenaté ionty; po přidání fosfátů, uhličitanů, hydrogenuhličitanů nebo šťavelanů může

dojít, zejména při delším stání, k tvorbě sraženin.

Návod k uchovávání přípravku

Chraňte před mrazem.

Po otevření lahvičky

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud otevření neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Návod k zacházení s přípravkem

Parenterální přípravky je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat. Pokud jsou viditelné pevné

částice, nebo byl-li obal porušen, přípravek se nesmí aplikovat.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

Likvidace

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-11-2017

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries, Inc. (SPII), a wholly owned subsidiary of Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715, “Sun Pharma” including its subsidiaries and/or associate companies) is voluntarily recalling two lots of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution), 500 mg/5mL, to the retail level (Class II Recall). This product is manufactured for SPII by a contract manufacturer. The Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) has been fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-7-2017

ICU Medical Issues a Voluntary Nationwide Recall of One Lot of 0.9% Sodium Chloride Injection Due to the Presence of Particulate Matter

ICU Medical Issues a Voluntary Nationwide Recall of One Lot of 0.9% Sodium Chloride Injection Due to the Presence of Particulate Matter

ICU Medical, Inc. is voluntarily recalling one lot of 0.9% Sodium Chloride Injection, USP 1000 mL to the hospital/user level due to a confirmed customer complaint of particulate matter identified as stainless steel within a single flexible container.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

31-1-2018

CALCIUM CHLORIDE (Calcium Chloride ) Injection [A-S Medication Solutions]

CALCIUM CHLORIDE (Calcium Chloride ) Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

Potassium Chloride

Potassium Chloride

Potassium chloride is used to treat and prevent low blood potassium levels (hypokalemia).

US - RxList

18-12-2017

SYKES 0.9% SODIUM CHLORIDE (Sodium Chloride Injection) Solution [Sypharma Pty Ltd]

SYKES 0.9% SODIUM CHLORIDE (Sodium Chloride Injection) Solution [Sypharma Pty Ltd]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

Calcium Chloride

Calcium Chloride

Calcium Chloride is a mineral indicated in the immediate treatment of hypocalcemic tetany (abnormally low levels of calcium in the body that cause muscle spasm). Calcium chloride injection is also used in cardiac resuscitation, arrhythmias, hypermagnesemia, calcium channel blocker overdose, and beta-blocker overdose.

US - RxList

24-10-2017

SODIUM CHLORIDE () SODIUM CHLORIDE () [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

SODIUM CHLORIDE () SODIUM CHLORIDE () [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

14-9-2017

Methylthioninium chloride Proveblue (Provepharm S.A.S.)

Methylthioninium chloride Proveblue (Provepharm S.A.S.)

Methylthioninium chloride Proveblue (Active substance: methylthioninium chloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6205 of Thu, 14 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement