Advertisement

ARDEAELYTOSOL R

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARDEAELYTOSOL R Infuzní roztok
 • Dávkování:
 • 20X80ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 20X80ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARDEAELYTOSOL R Infuzní roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ELEKTROLYTY
 • Přehled produktů:
 • ARDEAELYTOSOL R 1/1

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 76/ 761/95-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls134661/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ardeaelytosol R 1/1

Infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Ardeaelytosol R 1/1 a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol R 1/1 používat.

Jak se Ardeaelytosol R 1/1 používá.

Možné nežádoucí účinky

Jak Ardeaelytosol R 1/1 uchovávat.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ardeaelytosol R 1/1 a k čemu se používá

Ardeaelytosol R 1/1 je infuzní roztok, který se používá k doplnění vody a iontů při jejich ztrátách,

zejména při zvýšených ztrátách sodíku a chloridů způsobených např. zvracením nebo průjmy. Dále se

používá

při

lehkém

zvýšení

zásaditých

látek

krvi,

při

úrazu

teplem,

epidurální

anestézii,

anafylaktickém šoku. Používá se i jako nosný roztok pro další léčiva, ke zvlhčování obvazových

materiálů a k oplachování.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol R 1/1 používat

Nepoužívejte Ardeaelytosol R 1/1:

při zvýšení kyselých látek v krvi,

při zvýšeném obsahu sodíku a chloridů v krvi,

při nedostatku vody (čisté vody) v organizmu,

při selhávání ledvin,

při srdeční nedostatečnosti,

při otoku mozku a plic,

při vysokém krevním tlaku.

Upozornění a opatření

průběhu

infuzní

léčby

nutné

sledovat

základní

parametry

vnitřního

prostředí

organizmu.

Ardeaelytosol R 1/1 obsahuje vápenaté ionty – pokud se po přidání dalšího přípravku, pro který je

Ardeaelytosol R 1/1 nosným roztokem, objeví sraženina, roztok nesmí být použit. Pro přidané léčivo

je nutné použít jiný nosný infuzní roztok. Je nutné udržovat přiměřenou rychlost infuze.

Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol R 1/1

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Vzájemné působení s jinými léky není u přípravku Ardeaelytosol R 1/1 známé. Hladinu sodíku v krvi

může

zvýšit

současné

podávání

léků

podporujících

zadržování

solí,

jako

jsou

nesteroidní

antirevmatika, alfablokátory.

Přípravek Ardeaelytosol R 1/1 s jídlem a pitím

Přípravek Ardeaelytosol R 1/1 lze používat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

svým

lékařem

nebo

lékárníkem

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

používat.

V případě

těhotenství nebo kojení není žádné omezení používání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ardeaelytosol R 1/1 je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování vlivu

přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zde není řešeno.

3.

Jak se Ardeaelytosol R 1/1 používá

Přípravek Ardeaelytosol R 1/1 je nutno podávat ve formě infuze. Infuzi Vám podá lékař či zdravotní

sestra.

O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše

závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, zdravotním stavu a účelu léčby. Roztok Vám bude podán

plastovou hadičkou do žíly. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol R 1/1, než mělo, nebo jestliže Vám nebyl

přípravek podán

Jelikož Vám bude

přípravek podáván

zdravotnickém

zařízení (např. nemocnice),

za dozoru

zdravotnického personálu, je předávkování i opomenutí další dávky vysoce nepravděpodobné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Zřídka se objeví vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000

léčených osob), které jsou:

porucha vnitřního prostředí organizmu,

otoky,

poruchy srdeční činnosti,

poruchy činnosti ledvin a močových cest.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Ardeaelytosol R 1/1 uchovávat

Uchovávání tohoto přípravku má na starost zdravotnický pracovník.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Ardeaelytosol R 1/1, pokud si všimnete zakalení (roztok nebude čirý) a/nebo viditelných

částic v roztoku, nebo byl-li obal porušen.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

6.

Obsah balení a další informace

Co Ardeaelytosol R 1/1 obsahuje

Léčivými látkami jsou natrii chloridum, kalii chloridum a calcii chloridum hexahydricum nebo calcii

chloridum dihydricum.

Pomocnou látkou je voda na injekci.

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Natrii chloridum

8,60 g

Kalii chloridum

0,30 g

Calcii chloridum hexahydricum

(nebo 0,34 g calcii chloridum dihydricum)

0,50 g

Jak Ardeaelytosol R 1/1 vypadá a co obsahuje toto balení

Ardeaelytosol R 1/1 je čirý, bezbarvý roztok.

Přípravek je dodáván ve skleněných infuzních lahvích uzavřených pryžovou zátkou a kovovým

uzávěrem v objemech 1x 80 ml, 1x 100 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml, 20x 80 ml, 20x 100 ml, 10x 250 ml

a 10x 500 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, Ševětín, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.10.2016

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JE URČENA POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Dávkování a způsob použití

Individuální, řídí se indikací a stavem pacienta.

Maximální denní dávka 30 až 45 ml/kg (cca 2000 ml), rychlost podávání cca 2 ml/kg/hod.,

maximální rychlost podání 5 ml/kg/hod.

Přípravek je vhodný pro dospělé i děti bez omezení věku.

Způsob podání

Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému. Podává se zpravidla infuzní soupravou do periferní

žíly.

Nežádoucí účinky

U přípravku Ardeaelytosol R 1/1 nejsou přímé nežádoucí účinky uváděny. Při neadekvátně vedené

infuzní terapii se mohou projevit poruchy iontové rovnováhy, hyperhydratace, edémy, kardiální

dekompenzace, iontový rozvrat.

Inkompatibility

Přípravek je kompatibilní s většinou běžně používaných léčiv. Obsahuje vápenaté ionty; po

přidání fosfátů, uhličitanů, hydrogenuhličitanů nebo šťavelanů může dojít, zejména při delším

stání, k tvorbě sraženin.

Návod k uchovávání přípravku

Chraňte před mrazem.

Po otevření lahvičky

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud otevření neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Návod k zacházení s přípravkem

Parenterální přípravky je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat. Pokud jsou viditelné pevné

částice, nebo byl-li obal porušen, přípravek se nesmí aplikovat.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

Likvidace

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

13-2-2018

CICLOFERON (Benzalkonium Chloride And Lidocaine Hydrochloride) Gel [MarcasUSA LLC]

CICLOFERON (Benzalkonium Chloride And Lidocaine Hydrochloride) Gel [MarcasUSA LLC]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

CALCIUM CHLORIDE (Calcium Chloride ) Injection [A-S Medication Solutions]

CALCIUM CHLORIDE (Calcium Chloride ) Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

Potassium Chloride

Potassium Chloride

Potassium chloride is used to treat and prevent low blood potassium levels (hypokalemia).

US - RxList

26-12-2017

REFILL 3 (Benzalkonium Chloride, Lidocaine Hydrochloride) Cream [CMC Group Inc.]

REFILL 3 (Benzalkonium Chloride, Lidocaine Hydrochloride) Cream [CMC Group Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

BENZETHONIUM CHLORIDE PLUS DYCLONINE HYDROCHLORIDE (Liquid Bandage) Liquid [HEB]

BENZETHONIUM CHLORIDE PLUS DYCLONINE HYDROCHLORIDE (Liquid Bandage) Liquid [HEB]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement