Advertisement

ARDEAELYTOSOL F

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARDEAELYTOSOL F Infuzní roztok 4,5MG/ML+25MG/ML
 • Dávkování:
 • 4,5MG/ML+25MG/ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 10X250ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARDEAELYTOSOL F Infuzní roztok 4,5MG/ML+25MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ELEKTROLYTY SE SACHARIDY
 • Přehled produktů:
 • ARDEAELYTOSOL F 1/2

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 76/ 755/95-A/C
 • Datum autorizace:
 • 22-05-2017
 • EAN kód:
 • 8595145404704
 • Poslední aktualizace:
 • 19-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls118827/2010, sukls118514/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ardeaelytosol F 1/2

Ardeaelytosol F 1/3

Natrii chloridum, glucosum

Infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) používat.

Jak se Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) používá.

Možné nežádoucí účinky

Jak Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) uchovávat.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) a k čemu se používá

Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) je infuzní roztok, který se používá k doplnění vody v těch případech, kdy

ztráta vody z organizmu je větší než ztráta iontů. Používá se také jako nosný roztok pro další léčiva.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) používat

Nepoužívejte Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3):

při nadměrném zvýšení objemu vody v organizmu,

při vysokých hodnotách kyselých látek v krvi,

při vysokých hodnotách krevního cukru,

při selhávání ledvin,

při srdeční nedostatečnosti,

při otoku mozku a plic,

při vysokém krevním tlaku.

Upozornění a opatření

U starších pacientů, kterým jsou podávány i další přípravky, je na místě opatrnost a je nutné udržovat

přiměřenou rychlost infuze.

V rámci infuzní léčby je nutné sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu.

Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3)

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Vzájemné působení s jinými léky není u přípravku Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) známé.

Přípravek Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) s jídlem a pitím

Přípravek Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) lze používat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V případě těhotenství nebo kojení není žádné omezení používání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek F 1/2 (F 1/3) je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování vlivu přípravku na

schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zde není řešeno.

3.

Jak se Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) používá

Přípravek Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) je nutno podávat ve formě infuze. Infuzi Vám podá lékař či

zdravotní sestra.

O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše

závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, zdravotním stavu a účelu léčby. Roztok Vám bude podán

plastovou hadičkou do žíly. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3), než mělo, nebo jestliže

Vám nebyl přípravek podán

Jelikož Vám bude

přípravek podáván

zdravotnickém

zařízení (např. nemocnice),

dozoru

zdravotnického personálu, je předávkování i opomenutí další dávky vysoce nepravděpodobné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Zřídka se objeví vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000

léčených osob), které jsou:

porucha vnitřního prostředí organizmu,

otoky,

poruchy srdeční činnosti,

poruchy činnosti ledvin a močových cest.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) uchovávat

Uchovávání tohoto přípravku má na starost zdravotnický pracovník.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete zakalení (roztok nebude čirý) a/nebo viditelných

částic v roztoku, nebo byl-li obal porušen.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

6.

Obsah balení a další informace

Co Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) obsahuje

Léčivou látkou je natrii chloridum, která patří mezi látky tělu vlastní, a glucosum nebo glucosum

monohydricum, které jsou energetickým zdrojem.

Pomocnou látkou je voda na injekci.

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Ardeaelytosol

F 1/2

F 1/3

Natrii chloridum

4,50 g

3,00 g

Glucosum

(ve formě glucosum nebo glucosum monohydricum)

25,00 g

33,33 g

Jak Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) vypadá a co obsahuje toto balení

Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) je čirý, bezbarvý nebo slabě nažloutlý roztok.

Přípravek je dodáván ve skleněných infuzních lahvích uzavřených pryžovou zátkou a kovovým

uzávěrem v objemech 1x 80 ml, 1x 100 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml, 20x 80 ml, 20x 100 ml, 10x 250 ml

a 10x 500 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, Ševětín, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.10.2016

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JE URČENA POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Dávkování a způsob použití

Dávkování je individuální, řídí se stavem i indikací pacienta. Rychlost dávkování je cca 4-8 ml/kg/

hod. Přípravek je určen pro dospělé i děti bez omezení věku.

Způsob podání

Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému. Podává se zpravidla infuzní soupravou do periferní

žíly.

Nežádoucí účinky

U přípravku Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) nejsou nežádoucí účinky uváděny. Při neadekvátně vedené

infuzní

terapii

mohou

projevit

poruchy

iontové

rovnováhy,

hyperhydratace,

edémy,

kardiovaskulární dekompenzace, iontový rozvrat.

Inkompatibility

Přípravek

kompatibilní

s většinou

běžně

používaných

léčiv.

Nejsou

známy

žádné

fyzikálně-

chemické inkompatibility, kromě roztoků obsahujících oxidující látky a vykazující rozdílné pH.

Návod k uchovávání přípravku

Chraňte před mrazem.

Po otevření lahvičky

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8

C, pokud otevření neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Návod k zacházení s přípravkem

Parenterální přípravky je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat. Pokud jsou viditelné pevné

částice, nebo byl-li obal porušen, přípravek se nesmí aplikovat.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

Likvidace

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

21-3-2018

WALGREENS MURO 128 (Sodium Chloride) Solution/ Drops [Walgreens, Co.]

WALGREENS MURO 128 (Sodium Chloride) Solution/ Drops [Walgreens, Co.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

HETASTARCH IN SODIUM CHLORIDE (Hetastarch) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HETASTARCH IN SODIUM CHLORIDE (Hetastarch) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

NATRUM MURIATICUM (Sodium Chloride) Pellet [BrandStorm HBC]

NATRUM MURIATICUM (Sodium Chloride) Pellet [BrandStorm HBC]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

BLUE GREEN GOLD GAGLE (Sodium Chloride) Liquid [SANDULBADA LIFE PHARM]

BLUE GREEN GOLD GAGLE (Sodium Chloride) Liquid [SANDULBADA LIFE PHARM]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

SODIUM CHLORIDE Injection [A-S Medication Solutions]

SODIUM CHLORIDE Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

AM-11 (Arnica Montana, Sodium Chloride, And Apis Mellifera) Solution [DNA Labs, Inc.]

AM-11 (Arnica Montana, Sodium Chloride, And Apis Mellifera) Solution [DNA Labs, Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

HYPERTONIC SALINE (Sodium Chloride) Injection, Solution [MWI/VetOne]

HYPERTONIC SALINE (Sodium Chloride) Injection, Solution [MWI/VetOne]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

Protonix vs. Zantac

Protonix vs. Zantac

Protonix (pantoprazole sodium) and Zantac (ranitidine hydrochloride) are used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and erosive esophagitis. Zantac is also used for treating heartburn and Zollinger-Ellison syndrome.

US - RxList

8-2-2018

MEROPENEM AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

MEROPENEM AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

EYE WASH SALINE (Water Sodium Chloride) Solution [Davemed Healthcare Co., Ltd.]

EYE WASH SALINE (Water Sodium Chloride) Solution [Davemed Healthcare Co., Ltd.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

SODIUM CHLORIDE Injection [Cardinal Health]

SODIUM CHLORIDE Injection [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NATRUM MURIATICUM (Sodium Chloride) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NATRUM MURIATICUM (Sodium Chloride) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

SODIUM CHLORIDE Injection [B. Braun Medical Inc.]

SODIUM CHLORIDE Injection [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

0.9% SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

0.9% SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LICEFREEE EVERYDAY (Sodium Chloride) Shampoo [Tec Laboratories,Inc.]

LICEFREEE EVERYDAY (Sodium Chloride) Shampoo [Tec Laboratories,Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

SYKES HYPERTONIC SALINE 7.2% (Sodium Chloride) Injection, Solution [Sypharma Pty Ltd]

SYKES HYPERTONIC SALINE 7.2% (Sodium Chloride) Injection, Solution [Sypharma Pty Ltd]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement