Advertisement

ARDEAELYTOSOL EL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARDEAELYTOSOL EL Infuzní roztok
 • Dávkování:
 • 10X500ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 10X500ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARDEAELYTOSOL EL Infuzní roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ELEKTROLYTY
 • Přehled produktů:
 • ARDEAELYTOSOL EL 1/1

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 76/ 925/95-C
 • Datum autorizace:
 • 03-04-2017
 • EAN kód:
 • 8595145404551
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls134851/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ardeaelytosol EL 1/1

Infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Ardeaelytosol EL 1/1 a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol EL 1/1 používat.

Jak se Ardeaelytosol EL 1/1 používá.

Možné nežádoucí účinky

Jak Ardeaelytosol EL 1/1 uchovávat.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ardeaelytosol EL 1/1 a k čemu se používá

Ardeaelytosol EL 1/1 je infuzní roztok, který se používá k doplnění vody a iontů v organizmu.

Používá se také jako nosný roztok pro další léčiva.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol EL 1/1 používat

Nepoužívejte Ardeaelytosol EL 1/1:

při zvýšení zásaditých látek v krvi,

při zvýšeném obsahu sodíku v krvi,

při nedostatku vody (čisté vody) v organizmu,

při ztrátách vody a minerálů, kdy převažují ztráty sodíku.

Upozornění a opatření

V průběhu infuzní léčby je nutné sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu. Lékař

musí zvážit podání přípravku při poruchách činnosti ledvin, srdce či při plicním otoku. Je nutné

udržovat přiměřenou rychlost infuze.

Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol EL 1/1

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Vzájemné působení s jinými léky není u přípravku Ardeaelytosol EL 1/1 známé.

Přípravek Ardeaelytosol EL 1/1 s jídlem a pitím

Přípravek Ardeaelytosol EL 1/1 lze používat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Vyžaduje-li Váš stav úpravu iontové rovnováhy infuzí, je možno ji podat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ardeaelytosol EL 1/1 je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování vlivu

přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zde není řešeno.

3.

Jak se Ardeaelytosol EL 1/1 používá

Přípravek Ardeaelytosol EL 1/1 je nutno podávat ve formě infuze. Infuzi Vám podá lékař či zdravotní

sestra.

O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše

závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, zdravotním stavu a účelu léčby. Roztok Vám bude podán

plastovou hadičkou do žíly. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol EL 1/1, než mělo, nebo jestliže Vám

nebyl přípravek podán

Jelikož Vám bude

přípravek podáván

zdravotnickém zařízení

(např.

nemocnice), za

dozoru

zdravotnického personálu, je předávkování i opomenutí další dávky vysoce nepravděpodobné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Zřídka se objeví vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000

léčených osob), které jsou:

porucha vnitřního prostředí organizmu,

otoky,

zvýšení obsahu mléčnanu v krvi,

poruchy srdeční činnosti,

poruchy činnosti ledvin a močových cest spojené se ztrátami vody.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Ardeaelytosol EL 1/1 uchovávat

Uchovávání tohoto přípravku má na starost zdravotnický pracovník.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete zakalení (roztok nebude čirý) a/nebo viditelných

částic v roztoku, nebo byl-li obal porušen.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

6.

Obsah balení a další informace

Co Ardeaelytosol EL 1/1 obsahuje

Léčivými látkami jsou natrii chloridum, kalii chloridum, calcii chloridum hexahydricum nebo calcii

chloridum dihydricum, magnesii chloridum hexahydricum a natrii lactas.

Pomocnou látkou je voda na injekci.

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Natrii chloridum

5,40 g

Kalii chloridum

0,30 g

Calciii chloridum hexahydricum

(nebo 0,37 g calcii chloridum dihydricum)

0,55 g

Magnesiii chloridum hexahydricum

0,20 g

Natrii lactas

5,38 g

Jak Ardeaelytosol EL 1/1 vypadá a co obsahuje toto balení

Ardeaelytosol EL 1/1 je čirý, bezbarvý roztok.

Přípravek je dodáván ve skleněných infuzních lahvích uzavřených pryžovou zátkou a kovovým

uzávěrem v objemech 1x 80 ml, 1x 100 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml, 20x 80 ml, 20x 100 ml, 10x 250 ml

a 10x 500 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, Ševětín, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 2. 2017

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JE URČENA POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Dávkování a způsob použití

Dávkování je individuální dle ztrát. Rychlost dávkování cca 5-10 ml/kg/hod.

Průměrná denní dávka: 500 - 1500 ml

Způsob podání:

Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému. Podává se zpravidla infuzní soupravou do periferní

žíly.

Nežádoucí účinky

U přípravku Ardeaelytosol EL 1/1 nejsou přímé nežádoucí účinky uváděny. Při neadekvátně vedené

infuzní terapii se mohou projevit

poruchy

iontové rovnováhy,

hyperhydratace,

hyperlaktatémie,

edémy, kardiální dekompenzace, iontový rozvrat.

Inkompatibility

Přípravek je kompatibilní s většinou běžně používaných léčiv.

Nejsou známy žádné fyzikálně-chemické inkompatibility, kromě roztoků obsahujících oxidující látky

vykazujících

rozdílné

Při

smíchání

s přípravky

obsahujícími

oxaláty,

fosforečnany

nebo

bikarbonáty může dojít ke vzniku precipitátu.

Návod k uchovávání přípravku

Chraňte před mrazem.

Po otevření lahvičky

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8

°C, pokud otevření neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Návod k zacházení s přípravkem

Parenterální přípravky je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat. Pokud jsou viditelné pevné

částice, nebo byl-li obal porušen, přípravek se nesmí aplikovat.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

Likvidace

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

Advertisement