ARCHIFAR

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ARCHIFAR Prášek pro injekční/infuzní roztok 1G
 • Dávkování:
 • 1G
 • Léková forma:
 • Prášek pro injekční/infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1 Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ARCHIFAR Prášek pro injekční/infuzní roztok 1G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MEROPENEM
 • Přehled produktů:
 • ARCHIFAR

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 373/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls202205/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

ARCHIFAR 500 mg

ARCHIFAR 1 g

prášek pro injekční/infuzní roztok

meropenemum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je ARCHIFAR a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARCHIFAR používat

Jak se ARCHIFAR používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ARCHIFAR uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je ARCHIFAR a k čemu se používá

ARCHIFAR patří do skupiny léků označovaných jako karbapenemová antibiotika. Účinkuje tak, že

zabíjí bakterie, které mohou způsobovat závažné infekce:

Infekce postihující plíce (pneumonie)

Infekce plic a průdušek u pacientů postižených cystickou fibrózou

Komplikované infekce močového ústrojí

Komplikované infekce břicha

Infekce, které můžete získat v průběhu porodu nebo po porodu

Komplikované infekce kůže a měkkých tkání

Akutní bakteriální infekce mozku (meningitida)

ARCHIFAR lze použít k léčbě neutropenických pacientů s horečkou, u kterých je podezření na

bakteriální infekci.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARCHIFAR používat

Nepoužívejte ARCHIFAR

jestliže jste alergický(á) na meropenem nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže

jste

alergický(á)

jiná

antibiotika

jako

jsou

peniciliny,

cefalosporiny

nebo

karbapenemy, můžete být alergický(á) též na meropenem

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby přípravkem ARCHIFAR se poraďte se svým lékařem:

jestliže jste měl(a) zdravotní problémy týkající se ledvin nebo jater

jestliže jste měl(a) těžký průjem po podání jiných antibiotik

V průběhu léčby může být zjištěn pozitivní test (Coombsův test), který ukazuje na přítomnost

protilátek, jež mohou ničit červené krvinky. Váš lékař Vám vše vysvětlí.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry dříve, než Vám podají ARCHIFAR.

Další léčivé přípravky a ARCHIFAR

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a)

nebo

které

možná

budete

užívat,

včetně

léků

dostupných

lékařského

předpisu

a rostlinných přípravků. Důvodem je, že ARCHIFAR může ovlivňovat účinek jiných léčiv a některá

jiná léčiva mohou ovlivňovat účinek ARCHIFARu.

Zvláště důležité je informovat lékaře nebo sestru o následujících léčivech:

probenecid (k léčbě dny)

natrium-valproát (k léčbě epilepsie). ARCHIFAR se nesmí používat, neboť může snížit účinek

natrium-valproátu

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Obvykle je prospěšnější, abyste v průběhu těhotenství meropenem nepoužívala. Váš lékař rozhodne o

tom, zda můžete používat ARCHIFAR.

Pokud kojíte nebo máte v úmyslu kojit, je důležité, abyste informovala lékaře dříve, než Vám bude

meropenem podán. Do mateřského mléka se vylučuje malé množství této léčivé látky. Váš lékař

rozhodne, zda máte dostávat meropenem, pokud kojíte.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

ARCHIFAR obsahuje sodík

ARCHIFAR 500 mg: Tento léčivý přípravek obsahuje asi 2 mmol sodíku v dávce 500 mg, což je třeba

brát v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

ARCHIFAR 1 g: Tento léčivý přípravek obsahuje asi 4 mmol sodíku v dávce 1 g, což je třeba brát

v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Pokud si máte sledovat příjem sodíku, informujte o tom lékaře nebo sestru.

3.

Jak se ARCHIFAR používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem.

Dospělí

Dávka závisí na typu infekce, kterou máte, na místě postižení infekcí a závažnosti infekce. Váš

lékař rozhodne o vhodné dávce.

Dávka pro dospělé je obvykle 500 mg (miligramů) až 2 g (gramy). Dávku obvykle dostanete

každých 8 hodin. Pokud však máte poškozené ledviny, můžete dávku dostávat méně často.

Děti a dospívající

Dávka u dětí od 3 měsíců až do 12 let se vypočítá na základě věku a tělesné hmotnosti dítěte. Obvyklá

dávka je 10 mg až 40 mg přípravku ARCHIFAR na jeden kilogram (kg) tělesné hmotnosti dítěte.

Dávka se obvykle podává každých 8 hodin. Děti s tělesnou hmotností nad 50 kg dostávají dávku jako

dospělí.

ARCHIFAR dostanete jako injekci nebo infuzi do velké žíly.

ARCHIFAR Vám podá lékař nebo sestra.

Vaše injekce se nesmí mísit s jinými roztoky nebo přidávat k roztokům, které obsahují jiná

léčiva.

Doba podání injekčního roztoku je asi 5 minut, infuze se obvykle aplikuje během 15 až

30 minut. Váš lékař Vám řekne, jak se bude přípravek ARCHIFAR podávat.

Injekční roztok se obvykle podává každý den ve stejnou dobu.

Jestliže jste použil(a) více ARCHIFARU, než jste měl(a)

Je velmi nepravděpodobné, že od lékaře nebo zdravotní sestry dostanete víc léku, než máte dostat. Váš

lékař nebo zdravotní sestra bude sledovat Vaši léčbu a kontrolovat přípravek, který dostáváte. Pokud si

nejste jistý(á), proč dávku dostáváte, vždy se zeptejte.

Jestliže jste zapomněl(a) použít ARCHIFAR

Váš lékař nebo zdravotní sestra mají pokyny, kdy Vám podat Vaši dávku. Velmi pravděpodobně

nedostanete lék vůbec do ruky. Pokud si myslíte, že Vám vynechali dávku, zeptejte se svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) používat ARCHIFAR

Je důležité, aby se dodržel průběh léčby tak, jak Vám ji lékař předepsal. Můžete se začít cítit lépe, ale

je důležité nepřestat s používáním tohoto léku, dokud to nenařídí lékař. Jinak se Váš stav může znovu

zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Pokud máte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, zastavte podávání přípravku

ARCHIFAR a vyhledejte okamžitě lékaře. Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc.

Závažné alergické reakce. Příznaky mohou zahrnovat náhlý nástup těchto projevů:

závažná vyrážka, svědění nebo vyrážka na kůži

otok obličeje, rtů, jazyka a jiných částí těla

dýchavičnost, sípot nebo obtížné dýchání

Poškození červených krvinek (frekvence výskytu není známa). Příznaky zahrnují:

dušnost v okamžiku, kdy to nečekáte

červeně nebo hnědě zbarvená moč

Jiné možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

bolest břicha

pocit na zvracení (nauzea)

zvracení

průjem

bolest hlavy

kožní vyrážka, svědění kůže

bolest a zánět

zvýšení počtu krevních destiček v krvi (prokázané krevním testem)

změny krevních testů, včetně testů, které mají prokázat, jak dobře pracují játra

Měně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

změny

krve

zahrnují

snížení

počtu

krevních

destiček

(takže

mohou

snadněji

tvořit

modřiny), zvýšení počtu některých druhů bílých krvinek, snížení počtu některých bílých

krvinek, zvýšení množství látky označované jako „bilirubin“. Váš lékař Vás čas od času může

poslat na vyšetření krve.

změny krevních testů, včetně testů, které mají prokázat, jak dobře pracují ledviny

pocit brnění (píchání a bodání)

vyrážka (kopřivka)

infekce sliznice dutiny ústní a pochvy, které jsou způsobeny kvasinkami (moučnivka)

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

křeče

Není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci určit)

zánět střeva s průjmem

poškození cév v místě, kde je ARCHIFAR podáván

jiné změny Vaší krve. Příznaky zahrnují časté infekce, vysokou teplotu a bolest v krku. Váš

lékař Vás čas od času může poslat na vyšetření krve.

náhlý výsev těžké

vyrážky nebo

puchýřků

nebo

olupování

kůže.

Tento stav

může

být

doprovázen vysokou teplotou a bolestí kloubů.

Závažné hypersenzitivní reakce zahrnující horečku, kožní vyrážku, změny výsledků krevních

testů, které ukazují, zda jsou Vaše játra v pořádku (zvýšené hladiny jaterních enzymů),

zvýšení počtu jednoho typu bílých krvinek (eozinofilie) a zvětšení lymfatických uzlin. Může

se jednat o projevy reakce z přecitlivělosti postihující více orgánů, známé jako syndrom

DRESS.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek ARCHIFAR uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte

tento

přípravek po uplynutí

doby

použitelnosti uvedené na obalu za

EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po rekonstituci: Připravené injekční nebo infuzní roztoky je třeba použít okamžitě. Časový interval,

který uplyne mezi začátkem rekonstituce a ukončením intravenózní infekce nebo infuze, by neměl

překročit 1 hodinu. Rekonstituovaný roztok chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co ARCHIFAR obsahuje

Léčivou látkou je meropenemum.

ARCHIFAR 500 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum 500 mg (jako meropenemum

trihydricum).

ARCHIFAR 1 g:

Jedna

injekční

lahvička

obsahuje

meropenemum

(jako

meropenemum

trihydricum).

Pomocnou látkou je uhličitan sodný.

Jak ARCHIFAR vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční lahvička obsahuje bílý až světle žlutý prášek.

Injekční lahvička z čirého bezbarvého skla (jmenovitý objem 20 ml pro ARCHIFAR 500 mg a 30 ml

pro ARCHIFAR 1 g) uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem, krabička.

1, 10, 25, 50 nebo 100 injekčních lahviček

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOPHARM, s.r.o., Lehárova 1808/11, 143 00 Praha, Česká republika

Výrobce

Medochemie Ltd (Factory C - Cephalosporins), 2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios

Industrial Area, 4101 Agios Athanassios Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

31.8.2016

Doporučení/medicínské informace

Antibiotika

používají

léčbě

infekcí

vyvolaných

bakteriemi.

Nejsou

účinná

proti

infekcím

vyvolaným viry.

Někdy se stane, že bakteriální infekce není citlivá k léčbě antibiotikem. Jeden z nejčastějších důvodů

je, že bakterie, která je příčinou infekce, je rezistentní k podávanému antibiotiku. Za těchto podmínek

mohou bakterie přežívat nebo se dokonce množit i v přítomnosti antibiotika.

Bakterie mohou získat rezistenci mnoha způsoby. Pečlivé použití antibiotik může snižovat šanci

bakterií, aby získaly rezistenci.

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Přípravek musí být smíchán s jinou kapalinou (rozpouštědlem).

Použijte přípravek ihned po jeho přípravě. Chraňte ho před mrazem.

Jak tento léčivý přípravek připravit

1. Umyjte si ruce a pečlivě je osušte. Připravte si čistou pracovní plochu.

2. Vyjměte injekční lahvičku ARCHIFAR z balení. Zkontrolujte lahvičku, zda je celá, nepoškozená

a ověřte její dobu použitelnosti.

3. Odstraňte kryt a očistěte šedou pryžovou zátku tamponem s alkoholem. Nechte zátku zaschnout.

4. Připojte novou sterilní jehlu na novou sterilní stříkačku, aniž byste se dotýkali konců.

Natáhněte

doporučené

množství

sterilní

vody

injekci

injekční

stříkačky.

Množství

rozpouštědla, které potřebujete, je uvedeno v následující tabulce:

Dávka přípravku ARCHIFAR

Množství vody na injekci potřebné k ředění

500 mg (miligramů)

10 ml (mililitrů)

1 g (gram)

20 ml

1,5 g

30 ml

40 ml

Upozornění: Pokud je předepsaná dávka ARCHIFARu více než 1 g, budete muset použít více než

jednu lahvičku ARCHIFARu. Pak můžete nasát kapaliny v lahvičkách do jedné stříkačky.

6. Nasaďte jehlu na stříkačce do středu šedé pryžové zátky a vstříkněte doporučené množství vody na

injekci do lahvičky nebo lahviček ARCHIFAR.

7. Vytáhněte jehlu z lahvičky a lahvičku dobře protřepejte po dobu asi 5 sekund, nebo dokud se prášek

nerozpustí. Znovu vyčistěte šedou pryžovou zátku novým tamponem s alkoholem a nechte zaschnout.

8. S pístem stříkačky plně vtlačeným do injekční stříkačky propíchněte jehlou znovu šedou pryžovou

zátku. Pak uchopte jak injekční stříkačku, tak lahvičku, a otočte dnem vzhůru.

9. Udržujte konec jehly v kapalině a táhněte za píst, dokud nenatáhnete veškerou kapalinu z lahvičky

do injekční stříkačky.

10. Vytáhněte jehlu a stříkačku z lahvičky a prázdnou lahvičku dejte stranou na bezpečné místo.

11. Držte stříkačku ve svislé poloze, s jehlou směrem nahoru. Poklepejte na stříkačku tak, aby se

bublinky v kapalině vznesly do horní části stříkačky.

12. Odstraňte veškerý vzduch z injekční stříkačky jemným zatlačením na píst.

13. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.