Advertisement

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS Rozpouštědlo pro parenterální použití 100%
 • Dávkování:
 • 100%
 • Léková forma:
 • Rozpouštědlo pro parenterální použití
 • Podání:
 • 100% PAR LQF 2000ML PP II
 • Jednotky v balení:
 • 2000ML PP II Vak
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS Rozpouštědlo pro parenterální použití 100%
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ROZPOUŠTĚDLA A ŘEDIDLA, VČETNĚ IRIGAČNÍCH ROZTOKŮ
 • Přehled produktů:
 • AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 76/ 062/96-C
 • Poslední aktualizace:
 • 19-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Stránka 1 z 3

sp.zn. sukls149612/2010

Příbalová informace: Informace pro uživatele

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

Rozpouštědlo pro parenterální použití

Aqua pro iniectione

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AQUA PRO INJECTIONE

MEDIEKOS používat

Jak se AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS a k čemu se používá

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS je sterilní apyrogenní voda. Používá se jako

pomocná látka k přípravě infúzních roztoků, k rozpouštění a ředění léčivých látek.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AQUA PRO

INJECTIONE MEDIEKOS používat

Nepoužívejte přípravek AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS:

jako samostatný infúzní nebo injekční roztok. Intravenózně (nitrožilně) může být

podána pouze isotonická směs nebo jiná dle klinického stavu a individuální indikace. Takto i

v jiné formě může být použita pouze jako individuální přípravek.

Další kontraindikace vyplývají z přidaných látek.

Upozornění a opatření

V případech hyperhydratace (zvýšený obsah vody v organizmu) je nutno dbát zvýšené

opatrnosti i při výplachu (irigaci) tělesných dutin a dutých orgánů („otrava volnou vodou“).

Děti a dospívající

Přípravek AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS mohou používat děti bez omezení věku i

dospívající.

Další léčivé přípravky a AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat.

Stránka 2 z 3

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není u přípravku AQUA PRO INJECTIONE

MEDIEKOS známo, pro ostatní léčivé přípravky působí jako rozpouštědlo.

Interakce jsou spjaty s vlastnostmi připravených infúzních nebo injekčních roztoků.

Těhotenství a kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V době těhotenství nebo kojení není žádné omezení používání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

3.

Jak se AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS používá

Dávkování je přísně individuální. O tom, jaké množství přípravku AQUA PRO INJECTIONE

MEDIEKOS je potřeba a jak často Vám bude lék naředěný tímto přípravkem podáván,

rozhodne Váš lékař. Vše závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, klinickém stavu a účelu

léčby.

Při přípravě roztoku pro intravenózní aplikaci by se výsledná koncentrace měla blížit

osmolaritě plazmy. Přípravek je vhodný pro dospělé, dospívající i děti bez omezení věku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

, než jste měl(a)

Vzhledem k tomu, že léčivé přípravky naředěné tímto přípravkem budou připravovány, případně

podávány

zdravotnickém

zařízení

(lékárny,

nemocnice),

zdravotnickým

personálem,

předávkování vysoce nepravděpodobné.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

není přípravek samostatně podávaný, proto tato situace

nemůže nastat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Při respektování indikací nejsou známy. Při intravenózním podání hypoosmolárního roztoku

(pod cca 100 mosmol/l) je nebezpečí intravaskulární osmotické hemolýzy (rozpad červených

krvinek). Podávání vodných roztoků je nutné přizpůsobit bilanci vody a iontů, aby nedošlo

k možnosti vzniku hyperhydratace nebo iontové disbalance (edémy (otoky), kardiopulmonální

dekompenzace (selhávání srdce a plic)).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

Stránka 3 z 3

5.

Jak přípravek AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném vaku. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek nesmí být po prvním odběru znovu použit. Je určen k jednorázovému použití.

6.

Obsah balení a další informace

Přípravek AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS obsahuje vodu na injekci (aqua pro

iniectione). Je to čirý, bezbarvý roztok, dodávaný ve vacích o obsahu 5000 ml a 2000 ml.

Velikosti balení:

PVC vak: 1 x 5000 ml

PP vak: 1 x 2000 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a sídlo výrobce

Biomedica, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

S místem propouštění přípravku: Biomedica spol. s r.o., divize Luhačovice, Masarykova

200, 763 26 Luhačovice, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.9.2015.

20-3-2018

Radagast Pet Food, Inc. Voluntarily Recalls One Lot of Rad Cat Raw Diet Free-Range Chicken and One Lot of Free-Range Turkey Recipe Because of Possible Health Risk

Radagast Pet Food, Inc. Voluntarily Recalls One Lot of Rad Cat Raw Diet Free-Range Chicken and One Lot of Free-Range Turkey Recipe Because of Possible Health Risk

Radagast Pet Food, Inc. of Portland, OR is recalling one lot of Free-Range Chicken and one lot of Free-Range Turkey Recipe because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-3-2018

PDX Aromatics Expands Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics Expands Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics, DBA Kraken Kratom, Phytoextractum, and Soul Speciosa, is expanding the scope of their 3/9/2018 voluntary recall of certain kratom white vein powder and capsule products and red vein powder products because they have the potential to be contaminated with Salmonella. The expanded recall is being initiated in response to additional positive findings of Salmonella associated with Aromatics' products following the FDA initial investigation.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Tobacco and related products

Tobacco and related products

The Tobacco Products Directive (2014/40/EU) lays down rules relating to the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products (other smoking products, vaping products). While it does not establish a marketing authorisation system, the Directive requires manufacturers and importers to declare these products to the competent authorities of the Member States before they can be marketed. Their composition, emissions, toxicological data on the ingredients, in-depth studies for certain additiv...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

9-3-2018

Auto-Chem Inc. recalls FREE-SHINE product

Auto-Chem Inc. recalls FREE-SHINE product

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined that the products identified do not meet the labelling requirements for chemical consumer products as set out in the Canada Consumer Product Safety Act (CCPSA).

Health Canada

8-3-2018

Redbarn Pet Products Expands Voluntary Recall of Dog Chews

Redbarn Pet Products Expands Voluntary Recall of Dog Chews

Redbarn Pet Products, LLC of Long Beach, CA is expanding their voluntarily recall initially issued on February 9th. The recall expanded to include all lots of product manufactured with raw material from a single supplier because it has the potential to be contaminated with Salmonella. The recall is limited to products distributed March 2017 through February 2018. This supplier’s raw material was used to produce the Redbarn, Chewy Louie, Dentley’s and Good Lovin’ brand products listed below with best-buy ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Raw Basics, LLC. Recalls Tucker’s 5lb Pork-Bison Box Because of Possible <em>Salmonella</em> Health Risk

Raw Basics, LLC. Recalls Tucker’s 5lb Pork-Bison Box Because of Possible <em>Salmonella</em> Health Risk

Raw Basics, LLC. of Pleasant Prairie, WI is recalling 540lb of 5lb Pork-Bison Boxes because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-2-2018

Northwest Naturals Voluntarily Recalls 5lb Frozen Chicken and Salmon Pet Food Chubs Because of Possible <em>Listeria Monocytogenes</em> Health Risk

Northwest Naturals Voluntarily Recalls 5lb Frozen Chicken and Salmon Pet Food Chubs Because of Possible <em>Listeria Monocytogenes</em> Health Risk

Northwest Naturals of Portland, Oregon is recalling 5lb frozen Chicken and Salmon petfood chubs because it has the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-2-2018

TR Industries recalls Seapower Marine branded products

TR Industries recalls Seapower Marine branded products

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that the products do not meet labelling requirements for consumer chemical products under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

15-2-2018

Recall Expansion Smokehouse Pet Products Inc. Recalls All Lots Of “Beefy Munchies” Sold Nationwide Because Of Possible <em> Salmonella</em> Contamination

Recall Expansion Smokehouse Pet Products Inc. Recalls All Lots Of “Beefy Munchies” Sold Nationwide Because Of Possible <em> Salmonella</em> Contamination

Smokehouse Pet Products, Inc. of Sun Valley, CA is recalling all sizes and package types of dog treats labeled as “Beefy Munchies,” because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-2-2018

FDA Investigates Pattern of Contamination in Certain Raw Pet Foods Made by Arrow Reliance Inc., Including Darwin’s Natural Pet Products and ZooLogics Pet Food

FDA Investigates Pattern of Contamination in Certain Raw Pet Foods Made by Arrow Reliance Inc., Including Darwin’s Natural Pet Products and ZooLogics Pet Food

The FDA is alerting pet owners to a history of four recalls of and multiple complaints associated with Darwin’s Natural and ZooLogics pet foods, manufactured by Arrow Reliance Inc., dba Darwin’s Natural Pet Products, over the period from October 17, 2016 to February 10, 2018. In each instance, the company recalled these products after being alerted to positive findings of Salmonella and/or Listeria monocytogenes in samples of their raw pet food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-2-2018

Redbarn Pet Products Issues Voluntary Recall of Dog Chews

Redbarn Pet Products Issues Voluntary Recall of Dog Chews

With an extreme abundance of caution, and with the care and concern of pets top of mind, Redbarn Pet Products, LLC of Long Beach, CA is voluntarily recalling a single product, Redbarn’s 7-inch Bully Stick three pack, because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surf...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-2-2018

Raws For Paws Recalls Turkey Pet Food Because of Possible Salmonella Health Risk

Raws For Paws Recalls Turkey Pet Food Because of Possible Salmonella Health Risk

Raws for Paws of Minneapolis, MN is recalling approximately 4,000 pounds of its 5 lb. and 1 lb. chubs of Ground Turkey Pet Food because they have the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the product and there is risk to humans from handling contaminated products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-2-2018

Smokehouse Pet Products Inc Recalls Limited Lots of “Beefy Munchies” Sold Regionally Because of Possible Salmonella Contamination

Smokehouse Pet Products Inc Recalls Limited Lots of “Beefy Munchies” Sold Regionally Because of Possible Salmonella Contamination

Smokehouse Pet Products, Inc. of Sun Valley, CA is recalling 4-oz bags of dog treats labeled as “Beefy Munchies,” because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2018

Kareway Products, Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Gericare Eye Wash due to Complaints Received on Potential Product Contamination which Compromises Sterility

Kareway Products, Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Gericare Eye Wash due to Complaints Received on Potential Product Contamination which Compromises Sterility

Compton, California, Kareway Products, Inc is voluntarily recalling 60,000 lots of Gericare Eye Wash, Sterile Eye Irrigation Solution, 4 fluid ounces to the hospital, retail or consumer level. The product has been found to have potential microbial contamination which compromises sterility.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-1-2018

Unauthorized kratom and sexual enhancement products seized from multiple George's Convenience stores in the Greater Toronto Area may pose serious health risks

Unauthorized kratom and sexual enhancement products seized from multiple George's Convenience stores in the Greater Toronto Area may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that it has seized several health products, including one kratom and 16 sexual enhancement products, from multiple George’s convenience stores located in the Greater Toronto Area (Brampton, Maple, Markham and Woodbridge). These products are not authorized by Health Canada and may pose serious health risks.

Health Canada

23-1-2018

Products Pacheco Inc Issues Allergy Alert For Undeclared Wheat, Soy, Egg, Milk and Undeclared Artificial Coloring in its Bakery Products

Products Pacheco Inc Issues Allergy Alert For Undeclared Wheat, Soy, Egg, Milk and Undeclared Artificial Coloring in its Bakery Products

PRODUCTS PACHECO INC. in Bayamón, Puerto Rico, is recalling the following products of PACHECO brand because they may contain undeclared allergens: Wheat, Soy, Egg, Milk and artificial coloring not listed: Red#40, Yellow#5, Yellow#6. People who have allergies to these foods run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2018

Updating of summaries of product characteristics due to changed ATC codes for 2018

Updating of summaries of product characteristics due to changed ATC codes for 2018

Marketing authorisation holders of medicinal products authorised under the national procedure, the decentralised procedure as well as the mutual recognition procedure should be aware that some ATC codes have been changed for 2018.

Danish Medicines Agency

10-1-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain medicines in children; recommends against use in breastfeeding women

FDA Drug Safety Communication: FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain medicines in children; recommends against use in breastfeeding women

FDA is restricting the use of codeine and tramadol medicines in children. Codeine is approved to treat pain and cough, and tramadol is approved to treat pain. These medicines carry serious risks, including slowed or difficult breathing and death, which appear to be a greater risk in children younger than 12 years and must not be used in these children. These medicines should also be limited in some older children. Single-ingredient codeine and all tramadol-containing products are FDA-approved only fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-1-2018

PharMEDium Services, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Certain Lots of Compounded Sterile Products due to Lack of Sterility Assurance

PharMEDium Services, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Certain Lots of Compounded Sterile Products due to Lack of Sterility Assurance

December 27, 2017 Lake Forest, IL PharMEDium Services, LLC (PharMEDium) is voluntarily recalling the below lots of drug products to the hospital/user level due to a lack of assurance of sterility. Administration of a drug product intended to be sterile that is not sterile could result in serious infections that may be life-threatening. To date, PharMEDium has not received any reports of complaints related to the products but is issuing this recall out of an abundance of caution following a commitment m...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2017

Plews & Edelmann recalls various chemical products

Plews & Edelmann recalls various chemical products

The recalled products do not have proper hazard labelling as required by the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act. Improper labelling could result in unintentional exposure to these products and lead to serious illness, injury or death.

Health Canada

18-12-2017

FDA proposes new, risk-based enforcement priorities to protect consumers from potentially harmful, unproven homeopathic drugs

FDA proposes new, risk-based enforcement priorities to protect consumers from potentially harmful, unproven homeopathic drugs

Today, the U.S. Food and Drug Administration proposed a new, risk-based enforcement approach to drug products labeled as homeopathic. To protect consumers who choose to use homeopathic products, this proposed new approach would update the FDA’s existing policy to better address situations where homeopathic treatments are being marketed for serious diseases and/or conditions but where the products have not been shown to offer clinical benefits. It also covers situations where products labeled as homeopath...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-12-2017

News on dose dispensing of medicinal products

News on dose dispensing of medicinal products

The Danish executive order on dose dispensing of medicinal products has been updated. Based on the update, the storage period is among other thing extended from 4 to 6 weeks for medicinal products approved for dose dispensing.

Danish Medicines Agency

13-12-2017

Scientific guideline: Guideline on implementation of risk assessment requirements to control elemental impurities in veterinary medicinal products, adopted

Scientific guideline: Guideline on implementation of risk assessment requirements to control elemental impurities in veterinary medicinal products, adopted

In order to allow time for regulators to elaborate guidance on the appropriate approach for a risk assessment for a veterinary medicinal product, the CVMP has adopted the following measured approach to the implementation of the monograph to existing veterinary products. The phased-in implementation of the risk assessment of elemental impurities in veterinary medicinal products is to be in accordance with the decision tree indicated in this document.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

11-12-2017

FDA approves Admelog, the first short-acting "follow-on" insulin product to treat diabetes

FDA approves Admelog, the first short-acting "follow-on" insulin product to treat diabetes

The FDA today approved Admelog (insulin lispro injection), a short-acting insulin indicated to improve control in blood sugar levels in adults and pediatric patients 3 years and older with type 1 diabetes mellitus and adults with type 2 diabetes mellitus. Admelog is the first short-acting insulin approved as a “follow-on” product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

Want to Quit Smoking? FDA-Approved Products Can Help

Want to Quit Smoking? FDA-Approved Products Can Help

If you want to quit smoking, you may want to use a smoking cessation product proven to help. Data has shown that using cessation medicine approved by the U.S. Food and Drug Administration can double your chance of quitting success. Here’s what to know about these over-the-counter and prescription products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-12-2017

Unauthorized "Smart Brain Formulations Serotonin Support" may pose serious health risks

Unauthorized "Smart Brain Formulations Serotonin Support" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that the unauthorized health product “Smart Brain Formulations Serotonin Support” may pose serious health risks. The product is labelled to contain lithium orotate, which is a prescription drug and should be used only under the supervision of a health care professional. Health Canada testing also found bacterial contamination with E. coli, which can cause serious health problems. The product was being offered for sale by the company Robert Lamberton Consulting, by emai...

Health Canada

29-11-2017

Expanded Recall: Kao USA Inc. recalls Various Hair Care Aerosol Cosmetic Products

Expanded Recall: Kao USA Inc. recalls Various Hair Care Aerosol Cosmetic Products

The recalled products do not meet labelling requirements for potentially flammable and explosive products under the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001, under the Canada Consumer Product Safety Act. This lack of labelling information, including appropriate warnings, could result in misuse of the product and lead to serious injury.

Health Canada

28-11-2017

Scientific guideline: Guideline on the assessment of clinical safety and efficacy in the preparation of EU herbal monographs for well-established and traditional herbal medicinal products - Revision 1, adopted

Scientific guideline: Guideline on the assessment of clinical safety and efficacy in the preparation of EU herbal monographs for well-established and traditional herbal medicinal products - Revision 1, adopted

This guideline describes the legal background and recommendations for the assessment of data that are used to prepare European Union herbal monographs (formerly called Community herbal monographs) on herbal medicinal products and the European Union list of herbal substances, preparations and combinations thereof for use in traditional herbal medicinal products. The areas of herbal medicinal products with well-established medicinal use and traditional herbal medicinal products are addressed.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

27-11-2017

Facilitating the marketing of biocontrol plant protection products

Facilitating the marketing of biocontrol plant protection products

Biocontrol is one of the solutions that could facilitate the substitution of synthetic plant protection products by non-chemical alternatives, with a view to achieving the goals of the French Ecophyto 2018 plan to reduce pesticide use. Although they are of natural origin, these plant protection products still have to be scientifically assessed, in terms of their effectiveness and their safety to health and the environment, before they can be placed on the market. ANSES has set up a specific system to giv...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

21-11-2017

Public Notification: Pro Solution contains hidden drug ingredient

Public Notification: Pro Solution contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration (FDA) is advising consumers not to purchase or use Pro Solution, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-11-2017

Lipari Foods, LLC. Issues Voluntary Product Recall of Specific Dark Chocolate Products Due to Undeclared Milk Allergen

Lipari Foods, LLC. Issues Voluntary Product Recall of Specific Dark Chocolate Products Due to Undeclared Milk Allergen

Lipari Foods, LLC has issued a voluntary recall of specific dark chocolate products packaged by sister company JLM due to an undeclared milk allergen. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of a serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products. The products are safe for consumption by those who do not have an allergy or severe sensitivity to milk.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-11-2017

Kroger Stores Issue Allergy Alert on Dark Chocolate Products due to Undeclared Milk

Kroger Stores Issue Allergy Alert on Dark Chocolate Products due to Undeclared Milk

Kroger stores in Michigan are recalling select bulk dark chocolate products following the GKI Foods LLC recall of dark chocolate products due to an undeclared milk allergen. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of a serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2017

Setton International Foods Issues Allergy Alert for Undeclared Milk in Select Dark Chocolate Almonds and Dark Chocolate Raisins Products Received from our Supplier GKI Foods LLC

Setton International Foods Issues Allergy Alert for Undeclared Milk in Select Dark Chocolate Almonds and Dark Chocolate Raisins Products Received from our Supplier GKI Foods LLC

Setton International Foods, Inc. of Commack, NY, is voluntarily recalling select dark chocolate almonds and dark chocolate raisins products. All these products contain undeclared Milk. People with an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of a serious or life threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-11-2017

Aurora Products, Inc. Announces Voluntary Nationwide Recall Due to Undeclared Allergens in Certain Dark Chocolate Covered products. This Includes Products Produced Under Aurora Natural Brand and Private Labeled Products Packed by or Distributed By Aurora

Aurora Products, Inc. Announces Voluntary Nationwide Recall Due to Undeclared Allergens in Certain Dark Chocolate Covered products. This Includes Products Produced Under Aurora Natural Brand and Private Labeled Products Packed by or Distributed By Aurora

Aurora Products, Inc. today announced a voluntary nationwide recall for undeclared MILK allergens. Five (5) Dark Chocolate products produced under the Aurora Natural brand; Private Label brands listed below and various Private Label brands that indicate they are packed by or distributed by Aurora Products, Inc. are affected. Please refer to the Products, Brands and Best If Used By dates list below.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-11-2017

Shoreline Fruit, LLC. Recalls Select Bulk and Retail Dark Chocolate Covered Cherry Products Due to Possible Undeclared Milk Allergen

Shoreline Fruit, LLC. Recalls Select Bulk and Retail Dark Chocolate Covered Cherry Products Due to Possible Undeclared Milk Allergen

In cooperation with the GKI Foods, LLC recall of dark chocolate products due to an undeclared milk/dairy allergen, Shoreline Fruit is voluntarily recalling select Shoreline Fruit bulk and Cherry Bay Orchards® branded dark chocolate covered cherry products. This recall is an extension of the GKI Foods LLC recall announced on October 27, 2017. People who have an allergy or severe sensitivity to milk/dairy run the risk of a serious or life threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2017

First Source Issues Allergy Alert for Undeclared Milk in Several Dark Chocolate Products Received from our Supplier GKI Foods LLC

First Source Issues Allergy Alert for Undeclared Milk in Several Dark Chocolate Products Received from our Supplier GKI Foods LLC

First Source of Tonawanda, NY, is voluntarily recalling various packaged goods, as well as Products sold in grocery store bulk bins. All these products contain undeclared Milk. People who have an allergy or sensitivity to Milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-10-2017

ANSES withdraws marketing authorisation for Basta F1, a plant protection product containing glufosinate

ANSES withdraws marketing authorisation for Basta F1, a plant protection product containing glufosinate

On 24 October 2017, ANSES withdrew the marketing authorisation for the only plant protection product containing glufosinate authorised in France, Basta F1, marketed by Bayer SAS, as well as the import permits for products containing it. Following a re-examination of the marketing authorisation for this product, the Agency concluded that risks to the health of users, workers and people in the vicinity of treated areas could not be ruled out. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

21-10-2017

SCA Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Specific Products Due to Potential Contamination

SCA Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Specific Products Due to Potential Contamination

SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharmaceuticals”) is voluntarily recalling all/the following lots of the below listed injectable products to the hospital level. The is a potential for the products to contain microbial contamination. Administration of a drug product, intended to be sterile, that may contain microbial contamination has the potential to result in serious adverse events which may include life-threatening infections.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-10-2017

Tai Foong Usa Issues Allergy Alert on Undeclared Egg in Product

Tai Foong Usa Issues Allergy Alert on Undeclared Egg in Product

TAI FOONG USA of Seattle, WA is recalling Royal Asia Shrimp Wonton Noodle Soup, because it may contain undeclared EGG. People who have an allergy or severe sensitivity to Egg or egg products run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products. Individuals who are not allergic to eggs may safely consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2017

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA actions to bring relief to citizens of Puerto Rico; to help the island recover its considerable and economically vital medical product manufacturing base; and to prevent critical shortages of li

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA actions to bring relief to citizens of Puerto Rico; to help the island recover its considerable and economically vital medical product manufacturing base; and to prevent critical shortages of li

As an agency dedicated to promoting public health, and as fellow Americans, the staff at the U.S. Food and Drug Administration is doing all it can to support the immediate needs of Puerto Ricans following the destruction of Hurricane Maria. First and foremost, these efforts are focused around our mission driven responsibilities to ensure the safety of the medical products, blood and the food supply needed by residents of the island. Our efforts also encompass challenges that are unique to Puerto Rico. Th...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

 Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites. Illegal sale of medicines is an increasing problem that may pose a global threat to public health. Sales often take place over the internet and across geographical borders. Consequently, the Danish Medicines Agency, the Danish Veterinary and Food Administration, the Danish Customs and Tax Administr...

Danish Medicines Agency

12-9-2017

September 11, 2017: Owner of O.C. Pet Products Company Pleads Guilty to Selling Pet Meds without Prescriptions, Some of Which Were Not Approved for U.S. Sale

September 11, 2017: Owner of O.C. Pet Products Company Pleads Guilty to Selling Pet Meds without Prescriptions, Some of Which Were Not Approved for U.S. Sale

September 11, 2017: Owner of O.C. Pet Products Company Pleads Guilty to Selling Pet Meds without Prescriptions, Some of Which Were Not Approved for U.S. Sale

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-9-2017

Request for a specifif batch release for the French market

Request for a specifif batch release for the French market

The National Agency for Veterinary Medicinal Products (ANMV) proposes the new procedure below to manage the requests for specific batch release of veterinary medicinal products intended to the French market. A pilot phase of 6 months from September 2017 is planned for this new procedure. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

10-8-2017

Voluntary Nationwide Recall of all Liquid Products Manufactured by Pharmatech LLC and Distributed by Leader Brand, Major Pharmaceuticals, and Rugby Laboratories Due to Possible Product Contamination

Voluntary Nationwide Recall of all Liquid Products Manufactured by Pharmatech LLC and Distributed by Leader Brand, Major Pharmaceuticals, and Rugby Laboratories Due to Possible Product Contamination

As a precautionary measure, the distribution firms Leader Brand, Major Pharmaceuticals, and Rugby Laboratories are jointly issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of all liquid products manufactured by PharmaTech LLC at its FDA registered facility in Davie, Fla. due to possible product contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2017

 Bravecto® may cause convulsions in dogs on rare occasions

Bravecto® may cause convulsions in dogs on rare occasions

The European Medicines Agency has reviewed the adverse events of Bravecto®, a veterinary medicine used to treat flea and tick infestations in dogs. The conclusion is that the medicine may on very rare occasions cause convulsions in dogs – primarily in dogs with pre-existing epilepsy. The analysis was made by the manufacturer Intervet International B.V. at the request of the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) under the European Medicines Agency (EMA). CVMP has reviewed the report ...

Danish Medicines Agency

4-8-2017

Compounded Curcumin Emulsion Product for Injection by ImprimisRx: FDA Investigation - Serious Adverse Events Associated with Use

Compounded Curcumin Emulsion Product for Injection by ImprimisRx: FDA Investigation - Serious Adverse Events Associated with Use

Drug products, including FDA-approved products, containing polyethylene glycol castor oil have been associated with severe and sometimes fatal hypersensitivity reactions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-7-2017

 Counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

Counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

Danish parallel importers and the Danish Medicines Agency have withdrawn a batch of Xeplion 150 mg from hospital pharmacies and 26 private pharmacies due to suspicion of falsification. On the basis of the available data, the Danish Medicines Agency assesses that the patient risk is low. Xeplion 150 mg is a medicine for injection used for the treatment of schizophrenia in adults. The medicinal product is available in hospitals or dispensed on prescription at a pharmacy, and usually the patient is inject...

Danish Medicines Agency

14-7-2017

 Adverse reaction reports received from the Danish Patient Compensation Association

Adverse reaction reports received from the Danish Patient Compensation Association

The marketing authorisation holder of a medicinal product shall not submit reports to the Danish Medicines Agency about any adverse reactions appearing from decisions about compensation for medicinal injuries, which the company has received from the Danish Patient Compensation Association. Section 6(1) and (2) of the Danish executive order no. 898 of 23 June 2016 on the monitoring of adverse reactions from medicinal products stipulate that the marketing authorisation holder must submit reports to the Da...

Danish Medicines Agency

6-7-2017

 The European Commission's decision concerning veterinary medicinal products containing zinc oxide

The European Commission's decision concerning veterinary medicinal products containing zinc oxide

On 26 June 2017, the European Commission adopted a decision to withdraw all marketing authorisations for veterinary medicinal products containing zinc oxide administered orally to food producing species. The medicinal products affected by the decision appear from Annex I to the decision. According to the decision, a member state may defer the withdrawal of the marketing authorisations if it considers that the immediate withdrawal may have adverse impact on its territory given the lack of availability of...

Danish Medicines Agency

3-7-2017

 New fees for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials from 1 July 2017

New fees for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials from 1 July 2017

On 1 July 2017, a new executive order on fees payable for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials became effective. The new fees involve changes in a number of areas. Changes in relation to marketing authorisations and variations etc. In connection with applications for marketing authorisations and variations etc., the new executive order entails a number of changes to the size of fees and the way in which they are calculated. Changes will be made to:Applications for new marketi...

Danish Medicines Agency

21-6-2017

JFC International Inc. Issues Missing English Label and Allergy Alert on Undeclared Wheat, Soybean, and Fish (Bonito) in Futaba Sesame Hijiki Rice Seasoning

JFC International Inc. Issues Missing English Label and Allergy Alert on Undeclared Wheat, Soybean, and Fish (Bonito) in Futaba Sesame Hijiki Rice Seasoning

JFC International Inc. of Los Angeles, CA is voluntarily recalling a rice seasoning product because it was found to be missing the English Product Label for sale in the United States. In addition, due to the missing English label, the product has undeclared Wheat, Soybean, and Fish (Bonito) allergens. People who have allergies to wheat, soybeans, or fish (bonito) run the risk of a serious life-threatening allergic reaction if they consume the product. No illnesses have been reported to date in connec...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-6-2017

NOW Health Group Inc. Expands Voluntary Recall of Ellyndale® Nutty Infusions™ Because of Possible Health Risk

NOW Health Group Inc. Expands Voluntary Recall of Ellyndale® Nutty Infusions™ Because of Possible Health Risk

NOW Health Group, Inc. (NOW), of Bloomingdale, Illinois, is expanding the voluntary recall of Ellyndale® Nutty Infusions™ Roasted Cashew Butter – Product Code E0540, Lot# 2125155, and Ginger Wasabi Cashew Butter -- Product Code E0541, Lot# 2124118, to include Roasted Almond Butter – Product Code E0545, Lot# 2124119, and Mango Chili Cashew Butter – Product Code E0542, Lot# 2125156. An FDA follow-up inspection of the Nutty Infusions supplier’s facility revealed these lots have the potential to be contamina...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017

 New format requirements for marketing authorisation applications

New format requirements for marketing authorisation applications

The Danish Medicines Agency is postponing the phasing-out of NeeS and tightens the format requirements for updating the assessment report prior to MRP/RUP. The phasing-out of NeeS is relevant to submissions for human medicinal products. The tightened format requirement is relevant to submissions for both human and veterinary medicinal products. Parallel import and parallel distribution are not covered. Updated eSubmission Roadmap – phasing-out of NeeS in NP In the absence of a common European plan for t...

Danish Medicines Agency

20-12-2017

 Minutes of the European Union International Organization for Standardization (ISO) for the identification of medicinal products (IDMP) / substance, product, organisation and referential data (SPOR) task force meeting

Minutes of the European Union International Organization for Standardization (ISO) for the identification of medicinal products (IDMP) / substance, product, organisation and referential data (SPOR) task force meeting

Minutes of the European Union International Organization for Standardization (ISO) for the identification of medicinal products (IDMP) / substance, product, organisation and referential data (SPOR) task force meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-10-2017

Scientific guideline: Draft guideline on core SmPC for human plasma derived and recombinant coagulation factor VIII products, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on core SmPC for human plasma derived and recombinant coagulation factor VIII products, draft: consultation open

This guideline describes the information to be included in the Summary of Product Characteristics (SmPC) for human plasma derived and recombinant coagulation factor VIII products, which are indicated for use in the treatment and prophylaxis of bleeding in patients with haemophilia A (congenital factor VIII deficiency). In case of an indication claim in von Willebrand’s disease, see also core SmPC for von Willebrand factor products (CPMP/BPWG/278/02).

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-10-2017

Scientific guideline: Draft guideline on implementation of risk assessment requirements to control elemental impurities in veterinary medicinal products, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on implementation of risk assessment requirements to control elemental impurities in veterinary medicinal products, draft: consultation open

In order to allow time for regulators to elaborate guidance on the appropriate approach for a risk assessment for a veterinary medicinal product, the CVMP has adopted the following measured approach to the implementation of the monograph to existing veterinary products. The phased-in implementation of the risk assessment of elemental impurities in veterinary medicinal products is to be in accordance with the decision tree indicated in this document.

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-9-2017

First Oncology Biosimilar Approved in US: Bevacizumab

First Oncology Biosimilar Approved in US: Bevacizumab

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved the first biosimilar for use in oncology ? the product is Mvasi (bevacizumab-awwb), from Amgen. It is equivalent to the reference product, Avastin (Genetech/Roche), which was first approved in the United States in 2004.

US - RxList

8-8-2017

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb)

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb)

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb) (Active substance: paracetamol / ibuprofen) - Community Referrals - Art 29 - Commission Decision (2017) 5646 of Tue, 08 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-29(4)/1447

Europe -DG Health and Food Safety

21-6-2017

Veterinary medicinal products containing methylprednisolone hydrogen succinate presented as solutions for injection for use in target species cattle

Veterinary medicinal products containing methylprednisolone hydrogen succinate presented as solutions for injection for use in target species cattle

Veterinary medicinal products containing methylprednisolone hydrogen succinate presented as solutions for injection for use in target species cattle (Active substance: Methylprednisolone hydrogen succinate) - Community Referrals - Art 35 - Commission Decision (2017)4364 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/119

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement