AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS Rozpouštědlo pro parenterální použití 100%
 • Dávkování:
 • 100%
 • Léková forma:
 • Rozpouštědlo pro parenterální použití
 • Podání:
 • 100% PAR LQF 2000ML PP II
 • Jednotky v balení:
 • 2000ML PP II Vak
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS Rozpouštědlo pro parenterální použití 100%
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ROZPOUŠTĚDLA A ŘEDIDLA, VČETNĚ IRIGAČNÍCH ROZTOKŮ
 • Přehled produktů:
 • AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 76/ 062/96-C
 • Poslední aktualizace:
 • 19-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Stránka 1 z 3

sp.zn. sukls149612/2010

Příbalová informace: Informace pro uživatele

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

Rozpouštědlo pro parenterální použití

Aqua pro iniectione

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AQUA PRO INJECTIONE

MEDIEKOS používat

Jak se AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS a k čemu se používá

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS je sterilní apyrogenní voda. Používá se jako

pomocná látka k přípravě infúzních roztoků, k rozpouštění a ředění léčivých látek.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AQUA PRO

INJECTIONE MEDIEKOS používat

Nepoužívejte přípravek AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS:

jako samostatný infúzní nebo injekční roztok. Intravenózně (nitrožilně) může být

podána pouze isotonická směs nebo jiná dle klinického stavu a individuální indikace. Takto i

v jiné formě může být použita pouze jako individuální přípravek.

Další kontraindikace vyplývají z přidaných látek.

Upozornění a opatření

V případech hyperhydratace (zvýšený obsah vody v organizmu) je nutno dbát zvýšené

opatrnosti i při výplachu (irigaci) tělesných dutin a dutých orgánů („otrava volnou vodou“).

Děti a dospívající

Přípravek AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS mohou používat děti bez omezení věku i

dospívající.

Další léčivé přípravky a AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat.

Stránka 2 z 3

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není u přípravku AQUA PRO INJECTIONE

MEDIEKOS známo, pro ostatní léčivé přípravky působí jako rozpouštědlo.

Interakce jsou spjaty s vlastnostmi připravených infúzních nebo injekčních roztoků.

Těhotenství a kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V době těhotenství nebo kojení není žádné omezení používání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

3.

Jak se AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS používá

Dávkování je přísně individuální. O tom, jaké množství přípravku AQUA PRO INJECTIONE

MEDIEKOS je potřeba a jak často Vám bude lék naředěný tímto přípravkem podáván,

rozhodne Váš lékař. Vše závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, klinickém stavu a účelu

léčby.

Při přípravě roztoku pro intravenózní aplikaci by se výsledná koncentrace měla blížit

osmolaritě plazmy. Přípravek je vhodný pro dospělé, dospívající i děti bez omezení věku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

, než jste měl(a)

Vzhledem k tomu, že léčivé přípravky naředěné tímto přípravkem budou připravovány, případně

podávány

zdravotnickém

zařízení

(lékárny,

nemocnice),

zdravotnickým

personálem,

předávkování vysoce nepravděpodobné.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS

není přípravek samostatně podávaný, proto tato situace

nemůže nastat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Při respektování indikací nejsou známy. Při intravenózním podání hypoosmolárního roztoku

(pod cca 100 mosmol/l) je nebezpečí intravaskulární osmotické hemolýzy (rozpad červených

krvinek). Podávání vodných roztoků je nutné přizpůsobit bilanci vody a iontů, aby nedošlo

k možnosti vzniku hyperhydratace nebo iontové disbalance (edémy (otoky), kardiopulmonální

dekompenzace (selhávání srdce a plic)).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

Stránka 3 z 3

5.

Jak přípravek AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném vaku. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek nesmí být po prvním odběru znovu použit. Je určen k jednorázovému použití.

6.

Obsah balení a další informace

Přípravek AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS obsahuje vodu na injekci (aqua pro

iniectione). Je to čirý, bezbarvý roztok, dodávaný ve vacích o obsahu 5000 ml a 2000 ml.

Velikosti balení:

PVC vak: 1 x 5000 ml

PP vak: 1 x 2000 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a sídlo výrobce

Biomedica, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

S místem propouštění přípravku: Biomedica spol. s r.o., divize Luhačovice, Masarykova

200, 763 26 Luhačovice, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.9.2015.