APO-ZOLPIDEM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • APO-ZOLPIDEM Potahovaná tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • APO-ZOLPIDEM Potahovaná tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ZOLPIDEM
 • Přehled produktů:
 • APO-ZOLPIDEM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 57/ 124/09-C
 • Datum autorizace:
 • 05-01-2010
 • EAN kód:
 • 8594158131119
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls1688/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Apo-Zolpidem 10 mg

potahované tablety

(Zolpidemi tartras)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Apo-Zolpidem a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Zolpidem užívat

Jak se Apo-Zolpidem používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Apo-Zolpidem uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je Apo-Zolpidem 10 mg a k čemu se používá

Apo-Zolpidem je lék na spaní, který patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných látky příbuzné

benzodiazepinům. Používá se ke krátkodobé léčbě nespavosti u dospělých.

Apo-Zolpidem se používá pouze v případech těžkých poruch spánku, které pacienta velmi omezují nebo

v případě závažných problémů pacienta způsobených nespavostí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Zolpidem 10 mg užívat

Nepoužívejte Apo-Zolpidem 10 mg

jestliže jste alergický(á) na zolpidem nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

jestliže trpíte závažnou svalovou slabostí (myasthenia gravis).

jestliže trpíte syndromem zástavy dechu ve spánku (syndrom spánkové apnoe).

jestliže trpíte těžkými dýchacími problémy (dechovou nedostatečností).

jestliže trpíte těžkým onemocněním jater (jaterní nedostatečností).

děti a dospívající do 18 let věku nesmí užívat Apo-Zolpidem

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Apo-Zolpidem 10 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

jestliže patříte do skupiny starších či oslabených pacientů.

Bude nutné, abyste užíval(a) nižší dávku (viz bod 3, Jak se Apo-Zolpidem používá). Zolpidem

uvolňuje svaly. Z tohoto důvodu jsou zejména starší lidé ohroženi pádem, a následně zlomeninou

kyčelního kloubu, pokud by během noci vstávali.

jestliže trpíte ledvinovou nedostatečností.

Vaše tělo může déle vylučovat zolpidem. Ačkoli není nutná úprava dávky, doporučuje se opatrnost.

Poraďte se s lékařem.

jestliže trpíte dlouhodobou dechovou nedostatečností.

Vaše dýchací problémy by se mohly zhoršit.

jestliže jste v minulosti nadměrně užíval(a) alkohol či léky. V takovém případě budete během léčby

zolpidemem pečlivě sledována lékařem, jelikož by se u Vás mohla rozvinout tělesná a psychická

závislost.

jestliže trpíte závažným onemocněním jater.

Neměl(a) byste zolpidem používat, nebo se může objevit určité onemocnění mozku (encefalopatie).

Poraďte se s lékařem.

jestliže

trpíte

bludy

(psychózami, tedy

duševními

poruchami),

depresí

čí

úzkostí

spojenou

s depresí, zolpidem by neměl být jediným lékem, který užíváte.

Porucha psychomotorických funkcí objevující se následující den (viz také bod Řízení dopravních

prostředků a obsluha strojů).

Den po užití přípravku Apo-Zolpidem může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí,

včetně zhoršení schopnosti řízení, pokud:

přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost

užijete vyšší než doporučenou dávku

užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které

zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky

Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním.

Další dávku už během téže noci neužívejte.

Obecné

Než začnete Apo-Zolpidem užívat:

je důležité vědět, co je příčinou Vaší nespavosti.

je nutné léčit základní onemocnění.

Jestli se stav nezlepší do 7-14 dní, může to svědčit pro přítomnost psychologického nebo fyzického

onemocnění, které je třeba vyšetřit. Měl(a) byste vyhledat svého lékaře.

Závislost

Může se rozvinout tělesná a psychická závislost.

Toto riziko se zvyšuje s dávkou a délkou léčby a je vyšší u pacientů, kteří v minulosti nadměrně

konzumovali alkohol či zneužívali léky. Pokud se rozvine tělesná závislost, náhlé ukončení léčby

vyvolává abstinenční příznaky (příznaky z vysazení).

Porucha paměti (amnézie)

Zolpidem

může

vyvolat

ztrátu

paměti

(amnézii). Obvykle

k ní

dochází

několik

hodin po

užití

zolpidemu. Ke snížení tohoto rizika na minimum je nutné zajistit nepřerušovaný spánek po dobu 8 hodin

(viz bod 4, Možné nežádoucí účinky).

Psychiatrické a „paradoxní“ reakce

Je známo, že se během užívání přípravku Apo-Zolpidem mohou objevit následující příznaky: neklid,

vnitřní neklid, podrážděnost, agresivita, bludy, zuřivost, noční můry, halucinace, psychózy, náměsíčnost,

nevhodné chování, zhoršení poruchy spánku nebo jiné poruchy chování.

Objeví-li se tyto symptomy, přerušte užívání přípravku Apo-Zolpidem a vyhledejte svého lékaře. Tyto

účinky se s vyšší pravděpodobností mohou vyskytnout u starších lidí.

Náměsíčnost a související chování

U pacientů, kteří užívali zolpidem a nebyli zcela probuzeni, byla hlášena náměsíčnost a s ní spojené

chování, jako např. "řízení vozidla", příprava a konzumace jídla, telefonování nebo soulož. Pacient si tuto

činnost zpětně nepamatuje (amnézie). Riziko výskytu takového chování se zvyšuje při užití zolpidemu s

dalšími látkami tlumícími centrální nervový systém (včetně alkoholu), stejně jako při překročení

maximální doporučené dávky zolpidemu. V případě výskytu takového chování informujte okamžitě svého

lékaře. Váš lékař může doporučit přerušení léčby zolpidemem.

Děti a dospívající

Přípravek Apo-Zolpidem nemá být užíván dětmi a dospívajícími do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek Apo-Zolpidem

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Apo-Zolpidem může ovlivňovat jiné léčivé přípravky. Stejně tak jiné léčivé přípravky mohou ovlivňovat

účinek

přípravku

Apo-Zolpidem.

Při

použití

přípravku

Apo-Zolpidem

současně

s níže

uvedenými

léčivými přípravky můžete pociťovat zvýšenou ospalost.

Při užívání zolpidemu s dále uvedenými přípravky může být následující den zvýšené riziko ospalosti a

poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršené schopnosti řídit vozidla.

přípravky k léčbě psychických onemocnění (neuroleptika/antipsychotika, např. chlopromazin či

klozapin)

přípravky k léčbě depresí (antidepresiva, např. amitryptylin, sertralin a klomipramin)

přípravky obsahující třezalku tečkovanou (rostlina používaná k léčbě deprese a úzkosti)

přípravky k léčbě poruch spánku (hypnotika, např. nitrazepam, temazepam)

léčivé

přípravky

uklidnění

nebo

snížení

úzkosti

(trankvilizéry,

anxiolytika,

sedativa,

myorelaxancia), např. diazepam, oxazepam

přípravky k léčbě středně silné až silné bolesti (narkotická analgetika), např. kodein, morfin. Může se

objevit zvýšený pocit dobré nálady (euforie), což může mít za následek posílení psychické závislosti

myorelaxancia (léky na uvolnění svalů), např. baklofen

přípravky k léčbě epilepsie (antiepileptika), např. fenytoin a fenobarbital

léčivé přípravky používané k anestezii (znecitlivění) (např. halotan či isofluran)

přípravky k léčbě senné rýmy, vyrážky nebo jiných alergií nebo na běžné nachlazení, které vyvolávají

ospalost (sedativní antihistaminika), např. chlorfenamin.

přípravky používané k léčbě různých plísňových infekcí jako je itrakonazol a ketokonazol. Užívání

ketokonazolu se zolpidemem může zvýšit ospalost.

clarithromycin a erythromycin (antibiotika)

ritonavir (přípravek používaný k léčbě HIV a AIDS)

Při užívání zolpidemu v kombinaci s antidepresivy včetně bupropionu, desipraminu, fluoxetinu, sertralinu

a venlafaxinu můžete vidět věci, které nejsou skutečné (halucinace).

Zolpidem se nedoporučuje užívat současně s fluvoxaminem a ciprofloxacinem.

Účinek přípravku Apo-Zolpidem může být snížený přípravky, které silně ovlivňují účinek určitých

jaterních enzymů, např. rifampicinem (antibakteriální přípravek používaný např. k léčbě tuberkulózy).

Přípravek Apo-Zolpidem 10 mg s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby zolpidemem se nedoporučuje požívat alkohol, neboť tlumivý účinek zolpidemu může být

současným požitím alkoholu zesílen. To může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Apo-Zolpidem by neměl být během těhotenství a kojení užíván, zejména během prvních třech měsíců

těhotenství, jelikož nejsou dostupné dostatečné údaje potvrzující bezpečnost zolpidemu během těhotenství

a kojení.

Jestliže však přínos pro matku převýší riziko pro dítě, lékař se může rozhodnout, že můžete zolpidem

užívat. Pokud je zolpidem dlouhodobě užíván během posledních měsíců těhotenství, u dítěte se po porodu

mohou vyskytnout abstinenční příznaky (příznaky z vysazení).

Apo-Zolpidem v malém množství přechází do mateřského mléka, proto by neměl být používán během

kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte vozidla a nepoužívejte přístroje či stroje. Vaše schopnost soustředit se a reagovat může být během

léčby zolpidemem zhoršena. Můžete být ospalý(á) nebo mít problémy s pamětí, zejména pokud jste

nespal(a) dostatečně dlouho.

Apo-Zolpidem má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, může způsobit mikrospánek.

Den po užití přípravku Apo-Zolpidem je (stejně jako u jiných hypnotických léků) nutno počítat s tím, že:

se můžete cítit ospalý(á), spavý(á), mít závratě nebo být zmatený(á)

rychlost rozhodování se může zpomalit

můžete mít rozmazané nebo dvojité vidění

může dojít ke zhoršení pozornosti

Ke zmenšení výše uvedených nežádoucích účinků se mezi užitím zolpidemu a řízením vozidel, obsluhou

strojů a prací ve výškách doporučuje odstup nejméně 8 hodin

Při užívání přípravku Apo-Zolpidem nepijte alkohol a neužívejte jiné psychoaktivní látky, protože to

může ještě zesílit výše uvedené nežádoucí účinky.

3. Jak se Apo-Zolpidem 10 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je:

Dospělí

Doporučená dávka je 10 mg přípravku Apo-Zolpidem za 24 hodin. U některých pacientů lze předepsat

nižší dávku. Apo-Zolpidem je třeba podávat:

v jedné dávce

těsně před spaním

Je důležité, abyste nejméně 8 hodin po užití přípravku neprováděl(a) aktivity vyžadující zvýšenou

pozornost.

Tableta se užívá těsně před ulehnutím a zapíjí se tekutinou. Je nutné, abyste si zajistil(a) možnost

nepřetržitého spánku po dobu 8 hodin.

Starší, oslabení pacienti nebo pacienti s poškozením jater

Na počátku léčby je doporučena nižší dávka 5 mg denně (polovina tablety přípravku Apo-Zolpidem 10

mg). Pokud účinek léčby nebude dostatečný a budete přípravek dobře snášet, lékař Vám může dávku

zvýšit na 10 mg přípravku Apo-Zolpidem denně.

Nejvyšší dávka

Denní dávka 10 mg přípravku Apo-Zolpidem by neměla být překročena.

Děti a dospívající

Zolpidem není doporučen k užití u dětí a dospívajících do 18 let z důvodu chybějících dat podporujících

jeho užití v této věkové skupině.

Délka léčby

Po opakovaném užívání po dobu několika týdnů může být účinek na navození spánku (hypnotický)

oslabený.

Délka léčby by měla být co nejkratší, od několika dnů do 2 týdnů. Délka léčby by neměla překročit 4

týdny včetně období vysazování.

Za jistých situací může být nezbytné užívat Apo-Zolpidem déle. Lékař Vám vysvětlí, kdy a jak máte léčbu

ukončit.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Zolpidem 10 mg než jste měl(a)

Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. Vezměte si s sebou tuto příbalovou informaci a zbylé

tablety, abyste je mohl(a) lékaři ukázat.

V případě předávkování přípravkem Apo-Zolpidem se mohou objevit různé příznaky, od ospalosti k

lehkému bezvědomí (koma) až po možné ohrožení života.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Apo-Zolpidem 10 mg

Nikdy neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud máte možnost nepřetržitě

spát 8 hodin, můžete si tabletu vzít. Pokud ne, vezměte si další tabletu až před spaním následující den.

Jestliže jste přestal(a) užívat Apo-Zolpidem 10 mg

Léčba by se neměla ukončit náhle. Jelikož riziko abstinenčních příznaků je vyšší po náhlém ukončení

léčby, lékař Vám poradí, že máte léčbu ukončit postupným snižováním dávky.

Po náhlém ukončení léčby může dojít k přechodnému zhoršení spánku (rebound efekt), což může být

doprovázeno změnami nálady, úzkostí a neklidem. Abstinenční příznaky se projevují jako bolesti hlavy

nebo svalů, těžká úzkost a napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost a poruchy spánku. V závažných

případech

může

vyskytnout

porucha

vnímání

reality

(derealizace),

odcizení

sám(a)

sobě

(depersonalizace), nadměrná citlivost na hluk (hyperakuzie), ztuhlost a mravenčení končetin, přecitlivělost

na světlo, hluk a tělesný kontakt, halucinace či křeče (epileptické záchvaty).

Ke snížení úzkosti je důležité, abyste měl(a) na paměti možnost těchto příznaků.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Zdá se, že tyto účinky odpovídají individuální vnímavosti a objeví se mnohem častěji během jedné hodiny

po užití tablety, pokud neulehnete do postele nebo ihned neusnete.

Tyto nežádoucí účinky se objevují mnohem častěji u starších pacientů.

Jedná se o následující nežádoucí účinky:

Časté (vyskytují se u více než 1 ze 100, ale méně než u 1 z 10 léčených pacientů):

Psychiatrické poruchy: vnímání věcí, které nejsou skutečné (halucinace), neklid, noční můry

Poruchy nervového systému: spavost během následujícího dne, oploštělé emoce, snížená ostražitost,

únava, bolest hlavy, závrať, potíže s vybavováním si věcí někdy spojených s nevhodným chováním,

nepřesné cílení pohybů (způsobené ztrátou svalové koordinace), zhoršení nespavosti

Poruchy ucha a labyrintu: pocit točení hlavy se ztrátou rovnováhy (vertigo)

Trávicí poruchy: průjem, pocit nevolnosti, zvracení, bolesti břicha

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: únava

Méně časté (vyskytují se u více než 1 z 1,000, ale méně než u 1 ze 100 léčených pacientů):

Psychiatrické poruchy:stav zmatenosti, podrážděnost

Poruchy oka: dvojité vidění

Neznámé (četnost nemůže být z dostupných dat stanovena):

Psychiatrické poruchy:

Nesoustředěnost, agresivita, přeludy, zuřivost, duševní poruchy (psychózy), náměsíčnost, nevhodné

chování a jiné nežádoucí projevy chování, výpadky paměti někdy spojené s nevhodným chováním

(viz bod 2, Zvláštní opatrnosti při použití Apo-Zolpidem 10 mg je zapotřebí). Tyto účinky se

pravděpodobněji vyskytnou u starší populace.

Dříve existující deprese může být při užívání Apo-Zolpidem nebo jiných přípravků na spaní

(hypnotika) demaskována.

Užívání zolpidemu dlouhou dobu může vést k fyzické a psychické závislosti. Pokud náhle přerušíte

užívání Apo-Zolpidem, můžete být postižen(a) projevy z vysazení (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při

použití Apo-Zolpidem 10 mg je zapotřebí).

Bylo hlášeno zneužití zolpidemu lidmi závislými na drogách.

Snížení sexuální touhy (libida).

Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka, kopřivka, svědění, výrazné pocení

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: svalová slabost.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: abnormální držení těla při chůzi (abnormální chůze),

léková tolerance (ztráta léčebného účinku), pády (zvláště u starších pacientů a pokud zolpidem není

užívání podle předpisu).

Poruchy jater a žlučových cest: zvýšené jaterní enzymy

Poruchy imunitního systému: náhlé otoky rtů, tváří, očních víček, jazyka a hrdla.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak Apo-Zolpidem 10 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, lahvičce a blistru za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním

obalu.

Nevyhazujte

žádné léčivé

přípravky do odpadních

nebo

domácího

odpadu.

Zeptejte

svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Apo-Zolpidem 10 mg obsahuje

Léčivou látkou je zolpidemi tartras 10 mg.

Pomocnými látkami jsou: Mikrokrystalická celulóza (E460), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),

magnesium-stearát (E470b), hypromelosa (E464), hyprolosa (E463), makrogol 8000, oxid titaničitý

(E171).

Jak Apo-Zolpidem 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Apo-Zolpidem 10 mg jsou bílé, oválné tablety, na jedné straně s půlící rýhou a nápisem „1“ na levé a „0“

na pravé straně půlící rýhy. Na druhé straně tablety je potisk „APO“. Tablety je možno dělit na dvě stejné

poloviny.

Apo-Zolpidem 10 mg se dodává v následujících baleních:

Krabičky obsahující 7, 10, 20, 28, 30 a 50 tablet v blistrech (PVC/Al).

HDPE lahvičky obsahující 30 nebo 100 tablet s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem a LDPE

vložkou.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce

Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden,

Nizozemsko

nebo

Lamp San Prospero S.p.A., Via della Pace 25/A, 41030 San Prospero S/S Modena, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

23.9.2015

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA approves new label changes and dosing for zolpidem products and a recommendation to avoid driving the day after using Ambien CR

FDA Drug Safety Communication: FDA approves new label changes and dosing for zolpidem products and a recommendation to avoid driving the day after using Ambien CR

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is notifying the public that FDA has approved label changes specifying new dosing recommendations for zolpidem products (Ambien, Ambien CR, and Edluar), which are widely prescribed sleep medications.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

Ambien (Zolpidem Tartrate) - updated on RxList

Ambien (Zolpidem Tartrate) - updated on RxList

Learn about the prescription medication Ambien (Zolpidem Tartrate), drug uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, reviews and patient labeling.

US - RxList

18-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [H. J. Harkins Co., Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [H. J. Harkins Co., Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Coated [American Health Packaging]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Par Pharmaceutical, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [H.J Harkins Company Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [H.J Harkins Company Inc.]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [American Health Packaging]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [DIRECT RX]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

ZOLPIDEM TARTRATE SUBLINGUAL Tablet [Par Pharmaceutical, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE SUBLINGUAL Tablet [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

20-10-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-9-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

BUTORPHANOL TARTRATE (Butorphanol Tartrate ) Spray [Apotex Corp.]

BUTORPHANOL TARTRATE (Butorphanol Tartrate ) Spray [Apotex Corp.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-7-2017

Insomnia Drug May Help in a Wide Range of Neurologic Disorders

Insomnia Drug May Help in a Wide Range of Neurologic Disorders

Zolpidem tartrate (Ambien), which is commonly used to treat insomnia, may also benefit patients with a diverse range of noninsomnia neurologic disorders, including patients with movement disorders and those in a vegetative state, new research suggests.

US - RxList

3-7-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Extended Release [Unit Dose Services]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Extended Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

30-6-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Unit Dose Services]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jun 30, 2017 EST

US - DailyMed

22-6-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Jun 22, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

30-5-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: May 30, 2017 EST

US - DailyMed