Advertisement

APO-VALSARTAN 320 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • APO-VALSARTAN 320 MG, POR TBL FLM 98X320MG
 • Dávkování:
 • 320MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 98, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • APO-VALSARTAN 320 MG, POR TBL FLM 98X320MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 337/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls181212/2012

a příloha k sp. zn.  sukls97768/2011, sukls259047/2011, sukls187132/2011  

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Apo-Valsartan  320 mg 

Potahované tablety

valsartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

        tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

        Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.      Co je Apo-Valsartan a k čemu se používá

2.      Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Valsartan užívat

3.      Jak se Apo-Valsartan užívá

4.      Možné nežádoucí účinky

5.      Jak Apo-Valsartan uchovávat

6.     Obsah balení a další informace

1. CO JE APO-VALSARTAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Apo-Valsartan patří do skupiny léčivých přípravků známých jako antagonisté receptoru pro angiotenzin II,

které pomáhají upravit vysoký krevní tlak. Angiotenzin II je látka v lidském těle, která způsobuje

zúžení cév, a tím způsobuje zvýšení krevního tlaku. Apo-Valsartan působí tím, že blokuje účinek

angiotenzinu II. Výsledkem je uvolnění krevních cév a snížení krevního tlaku.

Apo-Valsartan 320 mg potahované tablety mohou být použity:

K léčbě vysokého tlaku u  dospělých a dětí a mladistvých od 6 do 18 let. Vysoký krevní tlak zvyšuje

        zatížení srdce a tepen. Jestliže není léčen, může poškodit krevní cévy mozku, srdce, a ledvin a

        může zvýšit riziko mozkové mrtvice, srdečního selhání nebo selhání ledvin. Vysoký krevní tlak zvyšuje

        riziko srdečních příhod. Snížení krevního tlaku na normální hodnotu snižuje riziko těchto

        onemocnění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-VALSARTAN UŽÍVAT

Neužívejte Apo-Valsartan:

jestliže jste alergický(á) na valsartan nebo na kteroukoli další složku  tohoto přípravku  (uvedenou

v bodě 6)

jestliže máte závažné onemocnění jater

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, (je také lepší neužívat Apo-Valsartan v raném těhotenství – viz 

sekce o těhotenství)

Pokud se Vás něco z výše uvedeného týká, neužívejte tento přípravek. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete přípravek Apo-Valsartan užívat.

Upozornění a opatření:

Před užitím přípravku Apo-Valsartan se poraďte se svým lékařem a lékárníkem.

Zvláštní pozornost při užívání Apo-Valsartanu je zapotřebí:

jestliže máte onemocnění jater.

jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo jestliže podstupujete dialýzu.

jestliže trpíte zúžením ledvinné tepny.

jestliže jste nedávno podstoupil/a transplantaci ledvin (dostal novou ledvinu).

jestliže jste léčen/a po srdečním záchvatu nebo pro srdeční selhání, je možné, že lékař bude

kontrolovat funkci ledvin.

jestliže máte závažné srdeční onemocnění odlišné od srdečního selhání nebo srdečního záchvatu.

jestliže užíváte léky, které zvyšují množství draslíku v krvi. Mezi ně patří doplňky stravy s

draslíkem nebo náhrady soli obsahující draslík, léky šetřící draslík a heparin. Může být

nezbytné kontrolovat v pravidelných intervalech množství draslíku v krvi.

jestliže je Vám méně než 18 let a užíváte v kombinaci s Apo-Valsartanem jiné léčivé přípravky, které

ovlivňují renin-angiotenzin-aldosteronový systém (léky snižující krevní tlak), Váš lékař Vám

může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin a hladinu draslíku v krvi.

jestliže trpíte hyperaldosteronismem. To je onemocnění, při kterém tvoří nadledvinky nadměrné

množství hormonu aldosteronu. Pokud se Vás to týká, není užívání Apo-Valsartanu doporučeno.

jestliže jste ztratil/a mnoho tekutiny (dehydratace) díky průjmu, zvracení nebo vysokým dávkám

odvodňovacích tablet (diuretik).

musíte informovat svého lékaře, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání

přípravku Apo-Valsartan se nedoporučuje v časném těhotenství a po 3. měsíci těhotenství může

způsobit závažné poškození dítěte (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Pokud se Vás týká jakýkoli z výše uvedených stavů, sdělte to svému lékaři předtím, než začnete užívat

Apo-Valsartan.

Další léčivé přípravky a Apo-Valsartan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době  užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Účinek léčby může být ovlivněn, pokud je Apo-Valsartan užíván společně s určitými dalšími léky. Může být

nezbytné změnit dávku, učinit jiná opatření nebo v některých případech přestat užívat jeden z léků. To

se týká jak léků na předpis, tak i léků bez předpisu, především:

dalších léků, které snižují krevní tlak, především močopudných přípravků (diuretik).

léků, které zvyšují množství draslíku v krvi. Mezi ně patří potravinové doplňky obsahující

draslík nebo náhrady soli obsahující draslík, léky šetřící draslík a heparin.

určitého druhu léků proti bolesti nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs).

lithia, léku používaného k léčbě některých druhů psychiatrických onemocnění.

Užívání Apo-Valsartanu s jídlem a pitím

Apo-Valsartan můžete užívat s jídlem i bez něho.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství

Musíte informovat svého lékaře, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám

obvykle doporučí ukončit užívání Apo-Valsartanu předtím, než otěhotníte nebo co nejdříve, jakmile zjistíte, 

že jste těhotná a doporučí Vám užívání jiného léku místo přípravku Apo-Valsartan. Podávání přípravku Apo-

Valsartan se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být užíván po 3. měsíci těhotenství, protože  může 

způsobit závažné poškození dítěte.

Kojení

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo se chystáte začít kojit. Apo-Valsartan není doporučen pro

matky, které kojí, a pokud si přejete kojit, lékař může vybrat jiný lék, především pokud je dítě

novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Předtím, než budete řídit dopravní prostředek, používat nářadí nebo obsluhovat stroje nebo provádět

jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte, jak Vás Apo-Valsartan ovlivňuje. Podobně jako

mnoho dalších léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku může Apo-Valsartan v ojedinělých

případech způsobit závratě a ovlivnit schopnost soustředit se.

3. JAK SE APO-VALSARTAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte Apo-Valsartan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 

lékařem nebo lékárníkem. Lidé s vysokým krevním tlakem často nezaznamenávají žádné projevy tohoto 

problému. Mnoho lidí se může cítit docela normálně. Proto je velmi důležité dodržovat pravidelné lékařské

prohlídky, i když se cítíte dobře.

Dospělí 

Pacienti s vysokým krevním tlakem: Obvyklá dávka je 80 mg denně. V některých

případech Vám může Váš lékař předepsat vyšší dávky (například 160 mg nebo 320 mg). Může také

kombinovat Apo-Valsartan s dalším lékem (například diuretikem).

Děti a mladiství (6 až 18 let) 

Vysoký krevní tlak: Obvyklá dávka u pacientů vážících méně než 35 kg je 40 mg valsartanu jednou denně.

U pacientů, kteří váží 35 kg nebo více, je obvyklá úvodní dávka valsartanu 80 mg jednou denně.

V některých případech může lékař předepsat vyšší dávku (dávka může být zvýšena na 160 mg a

maximálně na 320 mg).

Apo-Valsartan můžete užívat s jídlem i bez něho. Apo-Valsartan zapijte sklenicí vody.

Apo-Valsartan užívejte každý den v přibližně stejný čas.

Jestliže jste užil(a) více Apo-Valsartanu, než jste měl(a)

Jestliže se u Vás projeví závažné závratě a/nebo mdloby, kontaktujte ihned svého lékaře a lehněte si.

Jestliže jste nešťastnou náhodou užili mnoho tablet, kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo

nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Apo-Valsartan

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže zapomenete užít svou dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Přesto ale, pokud se již blíží

doba podání další dávky, tak vynechejte dávku, na kterou jste zapomněl(a).

Jestliže jste přestal(a) užívat Apo-Valsartan

Ukončení léčby Apo-Valsartanem může způsobit zhoršení Vašeho onemocnění. Neukončujte užívání léku,

pokud Vám to Váš lékař nedoporučí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Některé symptomy (příznaky) vyžadují neodkladný lékařský zásah:

Může dojít k výskytu symptomů angioedému (určitý druh alergické reakce), jako jsou

otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla

problémy s dýcháním nebo polykáním

kopřivka, svědění

Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoli z výše uvedených symptomů, navštivte ihned lékaře.

Nežádoucí účinky zahrnují:

Časté (vyskytují se u 1 až 10 uživatelů ze 100)

závratě

nízký krevní tlak s nebo bez symptomů jako jsou závratě a mdloby při postavení se

snížená funkce ledvin (známky poškození ledvin)

Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 1000)

angioedém (viz bod “Některé symptomy (příznaky) vyžadují neodkladný lékařský zásah“)

náhlá ztráta vědomí (synkopa)

pocity točení se (závrať)

závažně snížené funkce ledvin (známky akutního selhání ledvin)

svalové křeče, abnormální srdeční tep (známky vysoké hladiny draslíku v krvi)

dušnost, dušnost v poloze vleže, otok chodidel nebo nohou (známky srdečního selhání)

bolest hlavy

kašel

bolest břicha

nevolnost

průjem

únava

slabost

Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost)

alergické reakce s vyrážkou, svěděním a kopřivkou; příznaky jako je horečka otok kloubů a

bolest kloubů, bolest svalů, otoky lymfatických uzlin a/nebo mohou se objevit symptomy jako

při chřipce (známky sérové nemoci)

nachové  červené skvrny, horečka, svědění (známky zánětu krevních cév také nazývaného

vaskulitida)

neobvyklé krvácení nebo podlitiny (známky trombocytopenie)

bolest svalů (myalgie)

horečka, bolest v krku nebo vředy v ústech jako důsledek infekcí (symptomy nízké hladiny

bílých krvinek zvané také neutropenie)

snížená hladina hemoglobinu a snížené množství červených krvinek v krvi (což může v

závažných případech vést k anémii)

vzrůst hladiny draslíku v krvi (což může v závažných případech vyvolat svalové křeče,

abnornální srdeční tep)

vzrůst hodnot jaterních testů (což může poukazovat na poškození jater) včetně zvýšené hladiny

bilirubinu v krvi (což může v závažných případech vyvolat zežloutnutí kůže a očí)

zvýšená hladina močovinového dusíku a kreatininu v krevním séru (což může

poukazovat na abnormální funkci ledvin)

nízká hladina sodíku v krvi (která může vyvolat únavu, zmatenost, svalové záškuby a/nebo v těžkých 

případech křeče)

Četnost některých nežádoucích účinků se může lišit v závislosti na Vašem stavu. Například nežádoucí

účinky jako jsou závratě a snížené funkce ledvin byly pozorovány méně často u dospělých pacientů

léčených pro vysoký krevní tlak než u dospělých pacientů léčených pro srdeční selhání nebo po

nedávném srdečním infarktu.

Nežádoucí účinky u dětí a mladistvých jsou podobné těm, které byly pozorovány u dospělých

pacientů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 

informaci.

5. JAK APO-VALSARTAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Apo-Valsartan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Apo-Valsartan, pokud si všimnete, že je balení poškozené nebo vykazuje známky

poškození.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.         OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Apo-Valsartan obsahuje

Léčivou látkou je  valsartanum.

Jedna potahovaná tableta Apo-Valsartan 320 mg obsahuje 320 mg valsartanum.

Pomocnými  látkami  jsou  celulosový  prášek,  dihydrát  hydrogenfosforečnanu vápenatého,  sodná  sůl 

kroskarmelosy,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  hypromelosa,  hyprolosa,  makrogol, 

oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172),  červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

Jak Apo-Valsartan vypadá a co obsahuje toto balení

Apo-Valsartan  320  mg    jsou  tmavě šedo-fialové,  oválné,  potahované  tablety,  s  vyraženým „APO“  na 

jedné straně a „VA 320“ na druhé straně tablety.

Tablety jsou dostupné v blistrech v baleních po 28  a 98 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

Výrobce

Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie                   Valsartan Apotex 320 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten

Česká republicka  Apo-Valsartan 320 mg

Lucembursko        Valsartan Apotex 320 mg comprimés pelliculés

Nizozemsko          Valsartan Apotex 320 mg, filmomhulde tabletten

Španělsko              Valsartan APOTEX 320 mg comprimidos recubiertos con pelicula

Polsko                    Apo-Valsart

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.1.2013

12-3-2018

Midwest Northern Nut Issues Voluntary Allergy Alert On Various Undeclared Allergens In Their Nut And Seed Snack Products

Midwest Northern Nut Issues Voluntary Allergy Alert On Various Undeclared Allergens In Their Nut And Seed Snack Products

Midwest Northern Nut of Minneapolis, MN, is voluntarily recalling various products roasted in their facility and sold in consumer packaging that may contain undeclared peanuts and various tree nuts (listed below).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-2-2018

Raws For Paws Recalls Turkey Pet Food Because of Possible Salmonella Health Risk

Raws For Paws Recalls Turkey Pet Food Because of Possible Salmonella Health Risk

Raws for Paws of Minneapolis, MN is recalling approximately 4,000 pounds of its 5 lb. and 1 lb. chubs of Ground Turkey Pet Food because they have the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the product and there is risk to humans from handling contaminated products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-1-2018

Fieldbrook Foods Corporation, Announces a Voluntary Recall of Orange Cream Bars for Possible Health Risk

Fieldbrook Foods Corporation, Announces a Voluntary Recall of Orange Cream Bars for Possible Health Risk

Fieldbrook Foods Corporation of Dunkirk NY has issued a voluntary recall of 20 cases of the Tops brand of Orange Cream Bars and 320 cases of the Meijer Purple Cow brand Orange Cream Bars due to the possibility that the product may be contaminated with Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fev...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2017

Apo-Perindopril Arginine

Apo-Perindopril Arginine

Recall – potential contamination with particles from desiccant cylinder

Therapeutic Goods Administration - Australia

16-8-2017

Seven Sundays LLC. Recalls Vanilla Cherry Pecan Muesli Because of Possible Health Risk

Seven Sundays LLC. Recalls Vanilla Cherry Pecan Muesli Because of Possible Health Risk

Seven Sundays LLC of Minneapolis, MN is recalling their Vanilla Cherry Pecan Muesli 12 oz. pouches because it may contain undeclared almonds. People who have an allergy or severe sensitivity to almonds run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-3-2018

MYTESI (Crofelemer) Tablet, Coated [Napo Pharmaceuticals, Inc.]

MYTESI (Crofelemer) Tablet, Coated [Napo Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

VALSARTAN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALSARTAN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

Ongentys (Bial - Portela and Ca, SA)

Ongentys (Bial - Portela and Ca, SA)

Ongentys (Active substance: opicapone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1136 of Thu, 22 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

9-2-2018

VALSARTAN Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

VALSARTAN Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Cozaar vs. Diovan

Cozaar vs. Diovan

Cozaar (losartan) and Diovan (valsartan) are angiotensin receptor blockers (ARBs) that are prescribed for treating hypertension. Diovan is also used after a heart attack and to treat heart failure.

US - RxList

24-1-2018

QUILLAJA SAPONARIA (Quillaja Saponaria Bark) Liquid [Washington Homeopathic Products]

QUILLAJA SAPONARIA (Quillaja Saponaria Bark) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

Recall: APO-Metformin XR 1000 mg tablets

Recall: APO-Metformin XR 1000 mg tablets

Recall – risk of injury due to potential contamination with plastic fragment

Therapeutic Goods Administration - Australia

10-1-2018

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

Norvasc vs. Diovan

Norvasc vs. Diovan

Norvasc (amlodipine) and Diovan (valsartan) are used to treat high blood pressure (hypertension). Norvasc is also prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina.

US - RxList

18-12-2017

BYVALSON (Nebivolol Hydrochloride And Valsartan) Tablet, Film Coated [Allergan, Inc]

BYVALSON (Nebivolol Hydrochloride And Valsartan) Tablet, Film Coated [Allergan, Inc]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

VALSARTAN (Valsartan) Tablet [Jubilant Cadista Pharmaceuticals Inc.]

VALSARTAN (Valsartan) Tablet [Jubilant Cadista Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

SAPONARIA OFFICINALIS (Saponaria Officinalis Root) Pellet [Laboratoires Boiron]

SAPONARIA OFFICINALIS (Saponaria Officinalis Root) Pellet [Laboratoires Boiron]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

VALSARTAN Tablet [H. J. Harkins Company Inc.]

VALSARTAN Tablet [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

AIR Gas [Minneapolis Oxygen Company]

AIR Gas [Minneapolis Oxygen Company]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OXYGEN Gas [Minneapolis Oxygen Company]

OXYGEN Gas [Minneapolis Oxygen Company]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NITROGEN Gas [Minneapolis Oxygen Company]

NITROGEN Gas [Minneapolis Oxygen Company]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Trigen Laboratories, LLC]

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Trigen Laboratories, LLC]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

METOPIRONE (Metyrapone) Capsule, Gelatin Coated [Laboratoire HRA Pharma]

METOPIRONE (Metyrapone) Capsule, Gelatin Coated [Laboratoire HRA Pharma]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

Amlodipine/Valsartan Mylan (Mylan S.A.S)

Amlodipine/Valsartan Mylan (Mylan S.A.S)

Amlodipine/Valsartan Mylan (Active substance: amlodipine/valsartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7019 of Tue, 17 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

13-10-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

VALSARTAN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

VALSARTAN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-9-2017

Neparvis (Novartis Europharm Limited)

Neparvis (Novartis Europharm Limited)

Neparvis (Active substance: sacubitril / valsartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6201 of Wed, 13 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement