APO-TACROLIMUS 1 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • APO-TACROLIMUS 1 MG, POR CPS DUR 20X1MG
 • Dávkování:
 • 1MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • APO-TACROLIMUS 1 MG, POR CPS DUR 20X1MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 59/ 188/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha  č.  1  k rozhodnutí  o  převodu  registrace  sp.  zn.  sukls167062/2012,  sukls167069/2012  a 

sukls167075/2012 a příloha ke sp. zn. sukls150614/2012 a sukls168957/2012  

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

APO-TACROLIMUS  0,5 mg 

APO-TACROLIMUS 1 mg 

APO-TACROLIMUS 5 mg 

tvrdé tobolky 

tacrolimusum 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci. 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1.  Co je přípravek Apo-Tacrolimus a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Tacrolimus užívat  

3.  Jak se přípravek Apo-Tacrolimus užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak přípravek Apo-Tacrolimus uchovávat  

6.  Obsah balení adalší informace 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK APO-TACROLIMUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek Apo-Tacrolimus patří do skupiny léků známých jako imunosupresiva. 

Po transplantaci orgánů (např. jater, ledviny, srdce ) se bude imunitní systém Vašeho těla snažit nový orgán 

odloučit  (rejekce  orgánu).  Přípravek  Apo-Tacrolimus  se  užívá  jako  prevence  odmítnutí  nově 

transplantovaných  orgánů.  Přípravek  Apo-Tacrolimus  Vám  může  být  předepsán  také  při  léčbě  odmítnutí 

transplantovaných  orgánů.,  Pokud jste užíval/a  léky  k prevenci  odmítnutí  orgánů  a tyto  nebyly  dostatečně 

účinné, potom Vám lékař musí změnit léčbu na tacrolimus.  

Apo-Tacrolimus se často užívá v kombinaci s jinými léky, které rovněž potlačují imunitní systém. 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  APO-

TACROLIMUS UŽÍVAT  

Neužívejte přípravek Apo-Tacrolimus: 

  jestliže  jste  alergický/á    na  takrolimus  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 

v bodě 6). 

  jestliže jste alergický/á  na jakékoli antibiotikum, které patří do skupiny makrolidů (např. erythromycin, 

klarithromycin, josamycin). 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Apo-Tacrolimus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

  Přípravek  Apo-Tacrolimus  užívejte  každý  den  tak  dlouho,  dokud  budete  potřebovat  imunosupresi 

k potlačení rejekce transplantovaného orgánu. Zůstávejte v pravidelném styku se svým lékařem. 

  Po dobu užívání přípravku Apo-Tacrolimus Vám bude Váš lékař pravděpodobně čas od času provádět 

řadu různých vyšetření (včetně vyšetření krve, moči, srdeční činnosti, zraku a neurologických testů). To 

je zcela normální a pomůže to lékaři určit nejvhodnější dávku přípravku Apo-Tacrolimus pro Vás. 

  Vyhýbejte se užívání rostlinných léčivých přípravků, např. třezalky tečkované (Hypericum perforatum) 

nebo jiných rostlinných přípravků, protože mohou ovlivnit účinnost a dávku přípravku Apo-Tacrolimus, 

který máte užít. Máte-li pochyby, prosím, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli 

rostlinný přípravek nebo lék. 

  Řekněte svému lékaři, jestliže máte problémy s játry nebo jste měl(a) onemocnění, které mohlo Vaše 

játra poškodit; protože to může ovlivnit dávku přípravku Apo-Tacrolimus, kterou dostáváte. 

  Řekněte  svému  lékaři,  jestliže  máte  průjem  déle  než  jeden  den,  protože  by  mohlo  být  nutné  upravit 

dávku přípravku Apo-Tacrolimus, kterou užíváte. 

  Noste  vhodný  ochranný  oděv  a  používejte  opalovací  krém  s vysokým  ochranným  faktorem,  abyste 

omezil(a) vystavení kůže slunečnímu a UV záření. Důvodem je možné riziko zhoubných kožních změn 

v důsledku imunosupresivní léčby. 

  Potřebujete-li  nějaké  očkování,  prosím,  informujte  svého  lékaře  předem.  Váš  lékař  Vám  poradí 

nejvhodnější postup. 

Další léčivé přípravky a přípravek Apo-Tacrolimus 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo 

které možná budete užívat. 

Přípravek Apo-Tacrolimus se nesmí užívat současně s cyklosporinem 

Hladiny přípravku Apo-Tacrolimus v krvi mohou být ovlivněny jinými léky, které užíváte, a hladiny jiných 

léků  v krvi  mohou  být  ovlivněny  užíváním  přípravku  Apo-Tacrolimus;  to  může  vyžadovat  zvýšení  nebo 

snížení dávky přípravku Apo-Tacrolimus. 

Opatrnost vyžadují tato léčiva: 

  antimykotika (léky proti plísním, např. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol,  klotrimazol) 

a antibiotika, zvláště tzv. makrolidová antibiotika, používaná k léčbě infekcí, např.  erythromycin, 

klarithromycin, josamycin nebo rifampicin 

  inhibitory HIV proteáz, např. ritonavir 

  omeprazol   který se užívá k léčbě žaludečních vředů 

  hormonální přípravky s ethinylestradiolem (např. perorální antikoncepce) nebo danazol 

  léky používané k léčbě  vysokého krevnímu tlaku jako je. nifedipin, nikardipin, diltiazem a verapamil 

  léky známé jako “statiny”, které se používají k léčbě zvýšeného cholesterolu a triglyceridů  

  antiepileptika   fenobarbital nebo fenytoin 

  kortikosteroidy jako prednisolon a metylprednisolon 

  antidepresivum nefazodon 

  třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum

  antiemetika, která se užívají k léčbě nevolnosti a zvracení (např. metoklopramid) 

  cisaprid nebo antacid magnesium-aluminium-hydroxid, které se užívají k léčbě pálení žáhy 

Jestliže potřebujete vakcinace, informujte svého lékaře předem o tom, že užíváte tento přípravek. 

Informujte svého lékaře jestliže jste užíval(a) nebo v současné době užíváte ibuprofen, amfotericin B nebo 

antivirotika (protivirové léky, např. aciklovir). Tyto léky užívané současně s přípravkem Apo-Tacrolimus 

mohou zhoršit problémy s ledvinami nebo nervovým systémem. 

Jestliže užíváte přípravek Apo-Tacrolimus, je také třeba, aby Váš lékař věděl, jestli užíváte doplňky draslíku 

nebo  draslík  šetřící  diuretika  (např.  amilorid,  triamteren  nebo  spironolakton),  určité  látky  působící  proti 

bolesti  (tzv.  nesteroidní  antirevmatika,  např.  ibuprofen),  antikoagulancia  (léky  proti  srážení  krve)  nebo 

perorální přípravky k léčbě diabetu. 

Užívání přípravku Apo-Tacrolimus s jídlem a pitím 

Přípravek  Apo-Tacrolimus  byste  měl(a)  užívat  nalačno  nebo  nejméně  1  hodinu  před  jídlem,  nebo  2  až  3 

hodiny  po  jídle.  Při  léčbě  přípravkem  Apo-Tacrolimus  je  třeba  vyhnout  se  konzumaci  grapefruitu  a 

grapefruitové šťávě. 

Těhotenství, kojení a fertilita 

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

  Přípravek Apo-Tacrolimus se vylučuje do mateřského mléka. Proto byste neměla kojit během užívání 

přípravku Apo-Tacrolimus. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje,  pokud se po užití přípravku  Apo-

Tacrolimus  cítíte  ospalý/á,  máte  závratě  nebo  problémy  s ostrým  viděním.  Tyto  účinky  jsou  pozorovány 

častěji, jestliže se přípravek Apo-Tacrolimus užívá ve spojení s alkoholem. 

Přípravek Apo-Tacrolimus obsahuje laktosu 

Tento  přípravek  obsahuje  laktosu  (Apo-Tacrolimus  0,5/1/5  mg  obsahuje  0,050/0,048/0,098  g  laktosy). 

Jestliže užíváte přípravek podle doporučení, tak každá dávka obsahuje 0,050/ 0,048/0,098 g laktosy. Pokud 

Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento  léčivý 

přípravek užívat. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem 

laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy, by tento přípravek neměli užívat. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK APO-TACROLIMUS UŽÍVÁ 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 

poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Zahajovací  dávku  k  prevenci  rejekce  transplantovaného 

orgánu určí Váš lékař podle Vaší tělesné hmotnosti. První dávka těsně po transplantaci se obvykle pohybuje 

v rozmezí 0,075-0,30 mg / kg tělesné hmotnosti / den v závislosti na transplantovaném orgánu. 

Vaše dávka závisí na Vašem celkovém zdravotním stavu a na tom, jaké další imunosupresivní léky užíváte. 

Bude nutné, aby Vám Váš lékař pravidelně prováděl krevní testy, aby bylo možné stanovit  přesnou dávku a 

občas dávku upravit. Jakmile se Váš stav stabilizuje, lékař obvykle dávku přípravku Apo-Tacrolimus sníží. 

Váš lékař Vám přesně řekne, kolik tobolek máte užívat a jak často. 

Tento přípravek se užívá dvakrát denně, obyčejně ráno a večer. Obecně byste měl(a) užívat přípravek Apo-

Tacrolimus nalačno nebo alespoň 1 hodinu před jídlem nebo 2 až 3 hodiny po něm. Tobolky polykejte celé a 

zapijte sklenicí vody. Tobolky užijte hned po vyjmutí z blistru. Dokud užíváte přípravek Apo-Tacrolimus, 

vyhýbejte se konzumaci grapefruitu a grapefruitové šťávy. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Tacrolimus, než jste měl(a) 

Jestliže jste omylem užil(a) příliš mnoho tobolek  přípravku Apo-Tacrolimus, ihned navštivte svého lékaře 

anebo se obraťte na oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Apo-Tacrolimus 

Nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  jednotlivé  zapomenuté  dávky.  Jestliže  je  téměř  čas  užít 

dávku další, vyčkejte do té doby a pak pokračujte podle obvyklého časového rozvrhu. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Apo-Tacrolimus  

Ukončení  léčby  přípravkem  Apo-Tacrolimus  může  zvýšit  nebezpečí  rejekce  transplantovaného  orgánu. 

Neukončujte léčbu, pokud Vám to neřekne Váš lékař. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 

každého. 

Možné nežádoucí účinky jsou seřazeny  podle četnosti výskytu do následujících kategorií:  

velmi  časté  (mohou  se  vyskytnout  u  více  než  1  z  10  pacientů);  časté  (mohou  se  vyskytnout  až  u  1  z  10 

pacientů); méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů); vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 

1000  pacientů);  velmi  vzácné  (mohou  se  vyskytnout  až  u  1  z  10  000  pacientů),  neznámá  četnost  (z 

dostupných údajů nelze určit). 

Velmi časté   

  zvýšená hladina cukru v krvi, diabetes mellitus (cukrovka), zvýšená hladina draslíku v krvi 

  zvýšený krevní tlak 

  třes, bolesti hlavy, poruchy spánku 

  průjem, nevolnost 

  ledvinové obtíže 

Časté  

  snížení počtu krevních buněk (krevních destiček, červených nebo bílých krvinek), zvýšení počtu bílých 

krvinek, změny počtu červených krvinek,  

  snížené  koncentrace  hořčíku,  fosfátů,  draslíku,  vápníku  a  sodíku  v krvi,  nadměrné  zmnožení  tekutiny 

v těle,  zvýšená  koncentrace  močové  kyseliny  nebo  tuků  v krvi,  snížená  chuť  k jídlu,  zvýšení  acidity 

(kyselosti) krve, další změny koncntrací solí v krvi 

  příznaky úzkosti, zmatenost a dezorientace, změny nálady, noční můry, duševní poruchy 

  záchvaty, poruchy vědomí, mravenčení a pocit necitlivosti (někdy bolestivé) v rukou a nohou, závratě, 

zhoršení schopnosti psát, poruchy nervového systému  

  rozmazané vidění, zvýšená citlivost na světlo, oční poruchy 

  zvonění v uších 

  snížení průtoku krve v srdečních cévách, rychlejší srdeční tep 

  krvácení, částečné nebo celkové zúžení cév, snížení krevního tlaku 

  dušnost,  změny  plicní  tkáně,  hromadění  tekutiny   kolem  plic,  zánět  hltanu,  kašel,  příznaky  podobné 

chřipkovým 

  záněty  nebo  vředy  způsobující  bolesti  v břiše  nebo  průjem,  krvácení  do  žaludku,  záněty  nebo  vředy 

v ústech,  nahromadění  tekutiny  v břiše,  zvracení,  bolesti  v břiše,  poruchy  trávení,  zácpa,  plynatost, 

nadýmání, řídká stolice, žaludeční obtíže 

  změny hodnot jaterních enzymů a změny jaterních funkcí, vzhledem k jaterním problémům zežloutnutí 

kůže, poškození jaterní tkáně, a zánět jater 

  svědění, vyrážka, ztráta vlasů, akné, zvýšené pocení 

  bolesti kloubů, končetin a zad, svalové křeče 

  nedostatečná funkce ledvin, snížená tvorba moči, porušené anebo bolestivé močení 

  celková  slabost,  horečka,  nahromadění  vody  v těle,  bolest  a  celkově  nepříjemný  pocit  (diskomfort), 

zvýšená aktivita alkalické fosfatázy v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti, porucha vnímání teploty  

  nedostatečná funkce transplantovaného orgánu. 

Méně časté   

  změny krevní srážlivosti, snížení počtu všech typů krvinek,  

  dehydratace  (nedostatek  tekutin),  snížení  hladin  bílkovin  nebo  cukru  v krvi,  zvýšení  hladiny  fosfátů 

v krvi 

  koma,  krvácení  do  mozku,  mrtvice,  ochrnutí,  mozkové  poruchy,  poruchy  mluvení  a  řeči,  poruchy 

paměti 

  zákal čočky 

  porucha sluchu 

  nepravidelný  srdeční  rytmus,  zástava,  snížený  srdeční  výkon,  onemocnění  srdečního  svalu,  zbytnění 

srdeční svaloviny, bušení srdce, abnormální EKG nálezy, abnormality srdeční frekvence a pulsu 

   krevní sraženiny v žilách končetin, šok 

  dýchací obtíže, poruchy dýchacího systému, astma 

  obstrukce  (neprůchodnost)  střeva,  zvýšení  aktivity  enzymu  amylázy  v krvi,  reflux  (zpětný  tok) 

žaludečního obsahu do jícnu, opožděné vyprazdňování žaludku 

  kožní záněty, pocit pálení na slunečním světle 

  poruchy kloubů 

  neschopnost se vymočit, bolestivá menstruace a abnormální menstruační krvácení 

  selhání některých orgánů, onemocnění podobné chřipce, zvýšená citlivost na teplo a chlad,  pocit tlaku 

na hrudi,  neklid nebo abnormální  pocity, zvýšení aktivity enzymu laktátdehydrogenázy  v krvi, pokles 

tělesné hmotnosti. 

Vzácné  

  drobná krvácení do kůže v důsledku krevních sraženin 

  nahromadění tekutiny kolem srdce (v osrdečníku) 

  zvýšená ztuhlost svalů 

  slepota 

  hluchota 

  náhlá dušnost 

  tvorba cyst ve slinivce břišní 

  tvorba půchýřků na kůži, v ústech a na genitáliích 

  poruchy krevního průtoku játry 

  zvýšené ochlupení 

  žízeň, pády, snížená pohyblivost, 

  vředy 

Velmi vzácné    

  abnormální echokardiogram 

  svalová slabost 

  bolestivé močení s a krev moči 

  selhání jater, zúžení žlučovodu 

  zmnožení tukové tkáně 

Případy čisté aplazie červených krvinek (byl hlášen velmi závažný pokles počtu červených krvinek). 

Imunosupresiva,  jako  je  takrolimus,  snižují  obranné  mechanismy  těla,  aby  zabránila  rejekci 

transplantovaného orgánu. Proto nebude Vaše tělo schopno bojovat proti infekcím tak jako obvykle. Pokud 

užíváte  přípravek  Apo-Tacrolimus,  můžete  onemocnět  více  infekcemi  než  obvykle,  např.  infekcemi  kůže, 

ústní dutiny, žaludku a střev, plic a močových test. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK APO-TACROLIMUS UCHOVÁVAT  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP/Použitelné do. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Apo-Tacrolimus obsahuje 

Léčivou látkou je tacrolimusum.  

 0,5 mg: Jedna tobolka obsahuje  tacrolimusum 0,5 mg, ve formě tacrolimusum monohydricum 

1 mg: jedna tobolka obsahuje tacrolimusum 1 mg, ve formě tacrolimusum monohydricum 

5 mg: jedna tvrdá tobolka obsahuje tacrolimusum 5 mg, ve formě tacrolimusum monohydricum. 

Pomocnými látkami jsou: 

monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy (E468), hypromelosa (E464),magnesium-stearát (E470b) 

Tvrdá želatinová tobolka pro ApoTacrolimus 0,5 mg: 

želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172),  

natrium-lauryl-sulfát 

Tvrdá želatinová tobolka pro Apo-Tacrolimus  1 mg: želatina, oxid titaničitý (E171),  

natrium-lauryl-sulfát 

Tvrdá želatinová tobolka pro Apo-Tacrolimus  5 mg: želatina, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý 

(E172),  

natrium-lauryl-sulfát 

Inkoustový potisk  

Šelak, propylenglykol, hydroxid draselný, černý oxid železitý (E172) 

Jak přípravek Apo-Tacrolimus vypadá a co obsahuje toto balení 

Apo-Tacrolimus 0,5 mg, tvrdé tobolky 

Světle žluté/světle žluté  tvrdé želatinové tobolky, přibližně 11,40 mm, velikost „5“, s  potiskem „TCR“ na 

víčku a  „0,5“ na těle tobolky , obsahující bílý nebo téměř bílý granulovaný prášek. 

Apo-Tacrolimus 1 mg, tvrdé tobolky 

Bílé/bílé tvrdé želatinové tobolky, přibližně 11,40 mm, velikost „5“, s  potiskem „TCR“ na víčku a  „1“ na 

těle tobolky , obsahující bílý nebo téměř bílý granulovaný prášek.  

Apo-Tacrolimus 5 mg, tvrdé tobolky 

Růžové/růžové tvrdé želatinové tobolky, přibližně 14,30 mm, velikost „4“, s  potiskem „TCR“ na víčku a  

„5“ na těle tobolky, obsahující bílý nebo téměř bílý granulovaný prášek. 

Apo-Tacrolimus, tvrdé tobolky jsou baleny v Alu/Alu blistrech.  

Velikost balení: 

Apo-Tacrolimus 0,5 mg , tvrdé tobolky 

20, 30, 50, 60 a 100 tvrdých tobolek 

Apo-Tacrolimus 1 mg , tvrdé tobolky 

20, 30, 50, 60, 90 a 100 tvrdých tobolek 

Apo-Tacrolimus 5 mg , tvrdé tobolky 

30, 50, 60 a 100 tvrdých tobolek 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

Apotex Europe B.V. 

Leiden 

Nizozemsko 

Výrobce: 

Accord Healthcare Limited  

Sage House,  

319 Pinner Road,  

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,  

Velká Británie 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Název členského státu  Název přípravku 

Nizozemsko  Tacrolimus Astron 0,5/1/5 mg Capsule hard 

Česká republika  Apo-Tacrolimus 0,5/1/5 mg, tvrdé tobolky  

Německo  Tacrolimus Astron 0,5/1/5 mg hartkapseln 

Maďarsko  Tacrolimus Astron 0,5/1/5 mg kemény kapszula 

Polsko  Tacrolimus Astron  

Rumunsko  Tacrolimusum Astron0,5/1/5 mg, Capsule  

Slovenská republika  Tacrolimusum Astron 1/5 mg tvrde kapsule 

Španělsko  Tacrolimus NORMON 0,5/1/5 mg cápsulas duras EFG 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 

17.10.2012