Advertisement

APO-GLICLAZID MR 30 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • APO-GLICLAZID MR 30 MG, POR TBL PRO 180X30MG
 • Dávkování:
 • 30MG
 • Léková forma:
 • Tableta s prodlouženým uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 180, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • APO-GLICLAZID MR 30 MG, POR TBL PRO 180X30MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 18/ 145/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79844/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Apo-Gliclazid MR 30 mg 

tablety s prodlouženým uvolňováním

(gliclazidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

Co je Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s 

prodlouženým uvolňováním užívat 

Jak se Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním užívá 

Možné nežádoucí účinky

Jak Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním uchovávat 

Další informace

1. CO JE APO-GLICLAZID MR 30 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM 

UVOLŇOVÁNÍM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Apo-Gliclazid  MR 30  mg  tablety  s  prodlouženým  uvolňováním patří  do  skupiny  léků,  které  se 

nazývají deriváty sulfonylurey.

Apo-Gliclazid  MR 30  mg  tablety  s  prodlouženým  uvolňováním se  používá  k udržení  hladiny  cukru 

v krvi na  správné  úrovni  u  dospělých  pacientů  s  diabetem,  pokud  samotná  dieta,  tělesný  pohyb  a 

úbytek váhy nestačí k udržení hladiny cukru v krvi v normě. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-GLICLAZID MR 30 

MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM UŽÍVAT 

Neužívejte Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gliklazid nebo na kteroukoli další složku přípravku Apo-

Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním (viz část 6: Další informace) nebo na 

jiné deriváty sulfonylurey nebo na jiné příbuzné léky; 

jestliže máte na inzulinu závislý diabetes mellitus (tzv. cukrovku 1. typu);

jestliže  máte  ketolátky  a  cukr  v  moči  (to  může  znamenat,  že  máte  ketoacidózu),  diabetické 

prekóma nebo kóma;

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin nebo jater;

jestliže užíváte mikonazol (léčba plísňových infekcí);

jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým 

uvolňováním je zapotřebí

Tento lék můžete užívat jen v případě, že pravidelně jíte, v opačném případě u Vás může dojít ke stavu 

nízkého cukru v krvi (známý též pod názvem „hypoglykémie“).

Příznaky  nízké  hladiny  cukru  v  krvi  (hypoglykémie)  zahrnují  pocení,  třes,  bledost,  hlad,  bolest 

hlavy, nepravidelný nebo rychlý tep, poruchy zraku, podrážděnost, zapomnětlivost a zmatenost.

Pokud  máte  hypoglykémii,  tak  užijte  tablety  s  glukózou  nebo  sladký  nápoj  a  pak  snězte  nějaké 

sušenky, obložený chléb nebo Vaše další jídlo (pokud je jeho čas).

Ve většině případů hypoglykémie se příznaky odstraní, pokud požijete cukr v nápoji nebo jídle.

Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud požití cukru příznaky neodstraní.

Při  těžkých  případech  hypoglykémie  může  nastat  až  zmatenost  a  bezvědomí.  Člověku 

v bezvědomí nikdy nic nevkládejte do úst. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

U  některých  lidí,  zejména  u  starších  pacientů  nebo  u  pacientů  s  hormonálními  poruchami,  se 

příznaky  hypoglykémie  nemusí  projevit,  takže  si  ani  nemusí  být  vědomi  toho,  že  mají  příliš 

nízkou hladinu krevního cukru.

Pokud plánujete podstoupit operaci nebo máte infekci nebo závažné zranění, může Vás Váš lékař 

dočasně převést na inzulinovou léčbu.

U pacientů s deficitem enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenáza (G6PD) se může objevit pokles 

hladiny hemoglobinu a rozpad červených krvinek (hemolytická anémie).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivnit účinnost a bezpečnost přípravku Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s 

prodlouženým uvolňováním, pokud jsou užity současně. Naopak jiné léky mohou být ovlivněny, 

pokud se užívají současně s přípravkem Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým 

uvolňováním.

Účinek gliklazidu na snižování hladiny cukru v krvi může být zesílený a příznaky nízké hladiny cukru 

v krvi se mohou projevit, pokud se užívá jeden z následujících léků:

léky proti bolesti nebo antirevmatika, jako např. ibuprofen nebo fenylbutazon,

léky obsahující alkohol,

další léky užívané k léčbě  vysoké hladiny cukru v krvi (perorální antidiabetika) nebo inzulin,

léky  užívané  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  srdečního  selhání  (betablokátory,  ACE-

inhibitory jako kaptopril nebo enalapril),

léky k léčbě plísňových infekcí (flukonazol),

léky  k léčbě  poruch  trávení a  vředů  žaludku  nebo  dvanáctníku  (antagonisté  H

receptorů jako 

např. ranitidin),

léky užívané k léčbě deprese (inhibitory monoaminooxidázy),

antibakteriální léky (jako např. sulfonamidy).

Účinek gliklazidu na snížení hladiny cukru v krvi může být oslaben a může dojít ke zvýšení hladiny 

cukru v krvi při užívání jednoho z následujících léků:

léky k léčbě chorob prsou, těžkého menstruačního krvácení a endometriózy (danazol)

léky k léčbě poruch centrálního nervového systému (chlorpromazin),

léky potlačující zánět (glukokortikoidy)

léky k léčbě astmatu (salbutamol, terbutalin pokud jsou podávány injekčně),

léky používané během porodu (injekční ritodrin).

Gliklazid může znásobit protisrážlivý účinek během současné léčby s warfarinem (lékem, který

inhibuje srážení krve).

Prosím,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  užívat  jiný  léčivý  přípravek. Pokud  jste 

hospitalizován(a), informujte lékařský personál, že užíváte přípravek Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety 

s prodlouženým uvolňováním.

Užívání přípravku Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním s jídlem a 

pitím

Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním může být užíván s jídlem nejlépe při 

snídani. Doporučuje se  nepít  alkohol během  léčby  přípravkem  Apo-Gliclazid  MR 30  mg  tablety  s 

prodlouženým uvolňováním.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Užívání přípravku Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním se nedoporučuje v 

průběhu těhotenství. Pokud plánujete otěhotnět nebo otěhotníte, informujte svého lékaře.

Kojení

Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním nesmíte užívat, pokud kojíte. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše  schopnost  soustředit  se  a  vykonávat  tyto  činnosti  může  být  porušena,  jestliže  je  Vaše  hladina 

cukru v krvi příliš nízká.

Děti a dospívající (mladší 18-ti let věku)

Apo-Gliclazid  MR 30  mg  tablety  s  prodlouženým  uvolňováním se  nemá  používat  na  léčbu  dětí  a 

dospívajících.

3.        JAK SE APO-GLICLAZID MR 30 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM 

UVOLŇOVÁNÍM UŽÍVÁ

Vždy užívejte Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním přesně podle pokynů 

svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Tabletu(y) spolkněte vcelku při snídani (nejlépe ve stejný čas každý den).

Obvyklá dávka přípravku je jedna až čtyři tablety jednou denně.

Doporučená počáteční dávka je 30 mg denně.

V případe potřeby ji může Váš lékař zvýšit až na 60 mg, 90 mg nebo 120 mg denně.

Prosím, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka, jestliže se domníváte, že tento lék působí příliš 

silně nebo nedostatečně.

Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním je možné použít jako náhrady jiného 

perorálního antidiabetického léku, přesně jak Vám řekne Váš lékař. Při zahájení užívání přípravku 

Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním v kombinaci s jinými perorálními 

antidiabetickými léky nebo inzulinem Váš lékař stanoví správnou dávku každého léku individuálně

pro Vás. 

Osoby s rizikem vzniku hypoglykémie

Jste více ohrožen/a hypoglykémii (viz část 2) pokud:

- jíte nepravidelně nebo úplně vynecháváte některá jídla,

- trpíte podvýživou,

- máte hormonální nerovnováhu (endokrinní chorobu) nebo jste v nedávné době ukončil/a léčbu 

steroidy.

Pokud patříte do těchto kategorií nebo máte jiný důvod mít vyšší riziko hypoglykémie, pak se 

doporučuje minimální dávka 30 mg přípravku Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým 

uvolňováním.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým 

uvolňováním, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet léku Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním než 

jste měl(a), může Vaše hladina krevního cukru klesnout příliš nízko (hypoglykémie) a mohou se u Vás 

projevit  příznaky  hypoglykémie  (viz  část  2).  Měl(a) byste  požít  cukr  a  případně  vyhledat  lékařskou 

pomoc. 

Vezměte na vědomí, že stav hypoglykémie může přetrvávat po nějakou dobu. Závažné případy 

hypoglykémie doprovázené změnami chování nebo ztrátou vědomí vyžadují okamžitou léčbu a 

hospitalizaci v nemocnici. Zajistěte, aby Váš(e) přítel(přítelkyně) nebo kolega(kolegyně) znal(a) Váš 

zdravotní stav a věděl(a), kdy vyhledat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku. Vezměte  si  další  dávku  v 

obvyklém čase.

Jestliže jste přestal(a) užívat Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Pokud přestanete užívat Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním, pak byste si 

měl(a) být vědom(a), že kontrola hladiny cukru v krvi se zhorší. Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s 

prodlouženým uvolňováním nepřestávejte užívat, pokud Vám to neřekne lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Apo-Gliclazid  MR 30  mg  tablety  s  prodlouženým 

uvolňováním nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hypoglykémie je duležitý a častý nežádoucí účinek (postihující méně než 1 osobu z 10) a pokud u Vás 

nastane, musíte okamžitě jednat (požít sladký nápoj nebo sladké jídlo). Příznaky zahrnují pocení, 

bledost, hlad, třes, bolest hlavy, nepravidelný nebo rychlý tep, poruchy zraku, podrážděnost, 

zapomnětlivost a zmatenost.

V případě těžké hypoglykémie nebo když trvá déle i po požití cukru, okamžitě přestaňte užívat Apo-

Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním a ihned vyhledejte lékařskou péči. Pokud se 

hypoglykémie neléčí, může vést k závratím, ztrátě vědomí nebo možnému kómatu.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v uvedených frekvencích výskytu:

Méně časté (postihující méně než 1 osobu z 100):

bolest břicha, nevolnost, zvracení, poruchy trávení, průjem, zácpa

Vzácné (postihující méně než 1 osobu z 1000):

vyrážka a svědění, zčervenání, kopřivka a puchýře

změny v krvi (jako je snížení počtu jistého typu krevních buněk,  které může způsobit bledost, 

prodloužené krvácení, tvorbu modřin, bolest v krku a horečku), 

změny v činnosti jater (které mohou způsobit zažloutnutí kůže a očí). Příznaky obecně ustupují 

s přerušením léčby.

Vaše vidění může být zejména na začátku léčby krátkodobě ovlivněno. Tento účinek je vyvolán 

změnami hladiny cukru v krvi.

Při  užívání  jiných  léků stejné  třídy  (deriváty sulfonylurey) byly  popsány  případy  závažných  změn 

počtu krevních buněk a alergický zánět stěny krevních cév. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

5. JAK APO-GLICLAZID MR 30 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Lahvička: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Apo-Gliclazid  MR 30  mg  tablety  s  prodlouženým  uvolňováním nepoužívejte  po  uplynutí  doby 

použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 

měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky je 60 dní.

Léčivé přípravky se nesmí vhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje

-      Léčivou látkou je gliklazid. Jedna tableta obsahuje 30 mg gliclazidum.

-    Pomocnými látkami jsou: - hypromelosa,

- kyselina stearová,

- koloidní bezvodý oxid křemičitý 

Jak Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním vypadá a co obsahuje toto 

balení

Apo-Gliclazid MR 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé až téměř bílé tablety ve tvaru 

kapsle s vyraženým značením „APO 30“ a hladké na druhé straně.

Tablety  jsou  k  dispozici  v  blistrech po 20, 28,  30,  56,  60,  90,  120,  180 nebo  500  tabletách  a 

v lahvičkách po 60 nebo 120 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

Výrobce

Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 8.4.2010

13-3-2018

March 12, 2018: Pharmacist and Pharmacy Employee Sentenced for Involvement in Over $30 Million Health Care Fraud

March 12, 2018: Pharmacist and Pharmacy Employee Sentenced for Involvement in Over $30 Million Health Care Fraud

March 12, 2018: Pharmacist and Pharmacy Employee Sentenced for Involvement in Over $30 Million Health Care Fraud

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-2-2018

FDA Drug Safety Communication: UPDATE on Tumor Necrosis Factor (TNF) blockers and risk for pediatric malignancy

FDA Drug Safety Communication: UPDATE on Tumor Necrosis Factor (TNF) blockers and risk for pediatric malignancy

[11-03-2011] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is updating the public about its ongoing safety review of Tumor Necrosis Factor (TNF) blockers and malignancy (cancer) in children, adolescents, and young adults (30 years of age or younger).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-2-2018

Nicolas Eterradossi appointed Director of the Ploufragan-Plouzané Laboratory

Nicolas Eterradossi appointed Director of the Ploufragan-Plouzané Laboratory

On 5 February 2018, Nicolas Eterradossi was appointed Director of the Ploufragan-Plouzané Laboratory. Nicolas Eterradossi is a veterinary doctor, holder of a university doctorate in microbiology from the Institut Supérieur des Productions Animales (Higher Institute for Livestock - ENSA Rennes) and of a molecular virology diploma from the Institut Pasteur in Paris. For the past 30 years he has contributed to research at the Ploufragan-Plouzané Laboratory devoted to animal health, and poultry health in par...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

16-3-2018

Scientific guideline: Public consultation concerning a request for CVMP opinion under Article 30(3) of Regulation (EC) No 726/2004 on the risk for the consumer resulting from the use of diethanolamine as an excipient in veterinary medicinal products for

Scientific guideline: Public consultation concerning a request for CVMP opinion under Article 30(3) of Regulation (EC) No 726/2004 on the risk for the consumer resulting from the use of diethanolamine as an excipient in veterinary medicinal products for

The European Medicines Agency is seeking stakeholder input on any information or data that may help its Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) to reach an opinion on consumer risk from using diethanolamine as an excipient in veterinary medicines for food-producing animals.

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-3-2018

IASO TRIPLE PROTECTION BB SPF 30 PA (Adenosine) Cream [IASO Inc]

IASO TRIPLE PROTECTION BB SPF 30 PA (Adenosine) Cream [IASO Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

PROTECT BROAD SPECTRUM SPF 30 (Zinc Oxide) Cream [Allure Labs Inc]

PROTECT BROAD SPECTRUM SPF 30 (Zinc Oxide) Cream [Allure Labs Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

Bipolar Disorder in Children and Teens

Bipolar Disorder in Children and Teens

Title: Bipolar Disorder in Children and TeensCategory: Diseases and ConditionsCreated: 3/30/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/5/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-3-2018

Advisory Committee Meeting Notice: March 29-30, 2018 - Clinical Chemistry and Clinical Toxicology Devices Panel of the Medical Devices Advisory Committee https://go.usa.gov/xnzaC  #MedicalDevice

Advisory Committee Meeting Notice: March 29-30, 2018 - Clinical Chemistry and Clinical Toxicology Devices Panel of the Medical Devices Advisory Committee https://go.usa.gov/xnzaC  #MedicalDevice

Advisory Committee Meeting Notice: March 29-30, 2018 - Clinical Chemistry and Clinical Toxicology Devices Panel of the Medical Devices Advisory Committee https://go.usa.gov/xnzaC  #MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

Presentation Slides added to Public Workshop - Fostering Digital Health Innovation: Developing the Software Precertification Program - January 30-31, 2018 https://go.usa.gov/xnerK  #FDAPrecert #MedicalDevice #DigitalHealth

Presentation Slides added to Public Workshop - Fostering Digital Health Innovation: Developing the Software Precertification Program - January 30-31, 2018 https://go.usa.gov/xnerK  #FDAPrecert #MedicalDevice #DigitalHealth

Presentation Slides added to Public Workshop - Fostering Digital Health Innovation: Developing the Software Precertification Program - January 30-31, 2018 https://go.usa.gov/xnerK  #FDAPrecert #MedicalDevice #DigitalHealth

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

Male Breast Cancer

Male Breast Cancer

Title: Male Breast CancerCategory: Diseases and ConditionsCreated: 6/30/2005 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

14-2-2018

PREMIUM MINERAL SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 30 (Zinc Oxide) Lotion [Eden Brands]

PREMIUM MINERAL SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 30 (Zinc Oxide) Lotion [Eden Brands]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

BADGER UNSCENTED SPF 30 SUNSCREEN (Zinc Oxide) Cream [W.S. Badger Company, Inc.]

BADGER UNSCENTED SPF 30 SUNSCREEN (Zinc Oxide) Cream [W.S. Badger Company, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

BLUE MONARCH SPF-30 (Titanium Dioxide, Zinc Oxide) Cream [Blue Monarch, LLC]

BLUE MONARCH SPF-30 (Titanium Dioxide, Zinc Oxide) Cream [Blue Monarch, LLC]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

BADGER KIDS SPF 30 SUNSCREEN (Zinc Oxide) Cream [W.S. Badger Company, Inc.]

BADGER KIDS SPF 30 SUNSCREEN (Zinc Oxide) Cream [W.S. Badger Company, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

BROAD SPECTRUM SUNSCREEN SPF 30 (Titanium Dioxide) Cream [TRUTH AESTHETICS LLC]

BROAD SPECTRUM SUNSCREEN SPF 30 (Titanium Dioxide) Cream [TRUTH AESTHETICS LLC]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Brain 'Pacemaker' Might Help Slow Alzheimer's

Brain 'Pacemaker' Might Help Slow Alzheimer's

Title: Brain 'Pacemaker' Might Help Slow Alzheimer'sCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

Opioids Aren't America's Only Painkiller Problem

Opioids Aren't America's Only Painkiller Problem

Title: Opioids Aren't America's Only Painkiller ProblemCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

Resolutions to Cut Drinking May Be Tough to Keep

Resolutions to Cut Drinking May Be Tough to Keep

Title: Resolutions to Cut Drinking May Be Tough to KeepCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

Can Brain Scans Reveal Who Your Friends Are?

Can Brain Scans Reveal Who Your Friends Are?

Title: Can Brain Scans Reveal Who Your Friends Are?Category: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

Amazon, Berkshire Hathaway and JPMorgan Chase to Create Health Care System for Employees

Amazon, Berkshire Hathaway and JPMorgan Chase to Create Health Care System for Employees

Title: Amazon, Berkshire Hathaway and JPMorgan Chase to Create Health Care System for EmployeesCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

Concussions Tied to Rise in Dementia Risk Decades Later

Concussions Tied to Rise in Dementia Risk Decades Later

Title: Concussions Tied to Rise in Dementia Risk Decades LaterCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

How to Avoid Opioid Addiction After Surgery

How to Avoid Opioid Addiction After Surgery

Title: How to Avoid Opioid Addiction After SurgeryCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

Responding to Opioid Crisis, FDA Puts More Restrictions on Imodium

Responding to Opioid Crisis, FDA Puts More Restrictions on Imodium

Title: Responding to Opioid Crisis, FDA Puts More Restrictions on ImodiumCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

Low-Carb Diets Boost Risk for Serious Birth Defects

Low-Carb Diets Boost Risk for Serious Birth Defects

Title: Low-Carb Diets Boost Risk for Serious Birth DefectsCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

Surfers Swallow Lots of Seawater. So Is It Harmful?

Surfers Swallow Lots of Seawater. So Is It Harmful?

Title: Surfers Swallow Lots of Seawater. So Is It Harmful?Category: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

Few Prescription Meds Have Dosing Guidelines for Obese Kids

Few Prescription Meds Have Dosing Guidelines for Obese Kids

Title: Few Prescription Meds Have Dosing Guidelines for Obese KidsCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

 Minutes of the PRAC meeting 27-30 November 2017

Minutes of the PRAC meeting 27-30 November 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2018

Fainting Rarely Tied to Blood Clot, Study Finds

Fainting Rarely Tied to Blood Clot, Study Finds

Title: Fainting Rarely Tied to Blood Clot, Study FindsCategory: Health NewsCreated: 1/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

Positive Attitude Adds Up to Better Math Grades

Positive Attitude Adds Up to Better Math Grades

Title: Positive Attitude Adds Up to Better Math GradesCategory: Health NewsCreated: 1/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

A New Way to Thwart Disease-Spreading Mosquitoes

A New Way to Thwart Disease-Spreading Mosquitoes

Title: A New Way to Thwart Disease-Spreading MosquitoesCategory: Health NewsCreated: 1/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

Health Tip: Encourage Your Child to be Active

Health Tip: Encourage Your Child to be Active

Title: Health Tip: Encourage Your Child to be ActiveCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

Health Tip: Prevent Hypothermia Among Seniors

Health Tip: Prevent Hypothermia Among Seniors

Title: Health Tip: Prevent Hypothermia Among SeniorsCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

A Diet to Boost a Woman's Fertility?

A Diet to Boost a Woman's Fertility?

Title: A Diet to Boost a Woman's Fertility?Category: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

Weight-Loss Surgery Alone Won't Keep the Pounds Off

Weight-Loss Surgery Alone Won't Keep the Pounds Off

Title: Weight-Loss Surgery Alone Won't Keep the Pounds OffCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

Choosing the Right Home Weight Machine

Choosing the Right Home Weight Machine

Title: Choosing the Right Home Weight MachineCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

Groups Call on Facebook to Scrap Messenger Kids App

Groups Call on Facebook to Scrap Messenger Kids App

Title: Groups Call on Facebook to Scrap Messenger Kids AppCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Title: Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study SuggestsCategory: Health NewsCreated: 1/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

Advertisement