APO-GLICLAZID MR 30 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • APO-GLICLAZID MR 30 MG, POR TBL PRO 180X30MG
 • Dávkování:
 • 30MG
 • Léková forma:
 • Tableta s prodlouženým uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 180, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • APO-GLICLAZID MR 30 MG, POR TBL PRO 180X30MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 18/ 145/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79844/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Apo-Gliclazid MR30 mg

tabletys prodlouženým uvolňováním

(gliclazidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte

to svémulékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co jeApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženým uvolňováníma kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteApo-Gliclazid MR30 mgtabletys

prodlouženým uvolňovánímužívat

Jak seApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženým uvolňovánímužívá

Možné nežádoucí účinky

JakApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženým uvolňovánímuchovávat

Další informace

1. CO JEAPO-GLICLAZID MR30 MG TABLETYS PRODLOUŽENÝM

UVOLŇOVÁNÍMA KČEMU SE POUŽÍVÁ

Apo-GliclazidMR30mgtabletysprodlouženýmuvolňovánímpatřídoskupinyléků,kterése

nazývají derivátysulfonylurey.

Apo-GliclazidMR30mgtabletysprodlouženýmuvolňovánímsepoužívákudrženíhladinycukru

vkrvinasprávnéúrovniudospělýchpacientůsdiabetem,pokudsamotnádieta,tělesnýpohyba

úbytek váhy nestačí kudržení hladiny cukru v krvi v normě.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽZAČNETEAPO-GLICLAZID MR30

MG TABLETYS PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍMUŽÍVAT

NeužívejteApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženýmuvolňováním

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gliklazid nebo nakteroukoli další složkupřípravkuApo-

GliclazidMR30mgtabletysprodlouženýmuvolňováním(vizčást6:Dalšíinformace)nebona

jiné deriváty sulfonylureynebo na jiné příbuzné léky;

jestliže máte nainzulinu závislý diabetes mellitus (tzv. cukrovku 1. typu);

jestližemáteketolátkyacukrvmoči(tomůžeznamenat,žemáteketoacidózu),diabetické

prekómanebokóma;

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin nebo jater;

jestliže užívátemikonazol(léčba plísňových infekcí);

jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženým

uvolňovánímje zapotřebí

Tento lék můžete užívat jen v případě, že pravidelně jíte, v opačném případě u Vás může dojít ke stavu

nízkého cukru vkrvi(známý též pod názvem„hypoglykémie“).

Příznakynízkéhladinycukruvkrvi(hypoglykémie)zahrnujípocení,třes,bledost,hlad,bolest

hlavy, nepravidelný nebo rychlý tep,poruchyzraku, podrážděnost, zapomnětlivost a zmatenost.

Pokudmátehypoglykémii,takužijtetabletysglukózounebosladkýnápojapaksněztenějaké

sušenky, obložený chléb nebo Vaše další jídlo (pokud je jeho čas).

Vevětšiněpřípadů hypoglykémie se příznaky odstraní, pokudpožijetecukr v nápoji nebo jídle.

Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud požití cukru příznaky neodstraní.

Přitěžkýchpřípadechhypoglykémiemůženastatažzmatenostabezvědomí.Člověku

vbezvědomí nikdy nic nevkládejtedo úst. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Uněkterýchlidí,zejménaustaršíchpacientůneboupacientůshormonálnímiporuchami,se

příznakyhypoglykémienemusíprojevit,takžesianinemusíbýtvědomitoho,žemajípříliš

nízkou hladinu krevního cukru.

Pokudplánujetepodstoupitoperacinebomáteinfekcinebozávažnézranění,můžeVásVášlékař

dočasně převést nainzulinovou léčbu.

U pacientů sdeficitemenzymuglukózo-6-fosfátdehydrogenáza (G6PD)semůže objevit pokles

hladiny hemoglobinua rozpadčervených krvinek (hemolytická anémie).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivnit účinnost a bezpečnostpřípravkuApo-Gliclazid MR30 mgtabletys

prodlouženým uvolňováním, pokud jsou užity současně. Naopak jiné léky mohou být ovlivněny,

pokud se užívají současně spřípravkemApo-GliclazidMR30 mgtabletys prodlouženým

uvolňováním.

Účinek gliklazidu na snižování hladiny cukru vkrvi může být zesílenýapříznakynízké hladinycukru

vkrvisemohou projevit, pokud se užívá jeden znásledujícíchléků:

léky proti bolestinebo antirevmatika, jakonapř. ibuprofen nebo fenylbutazon,

léky obsahující alkohol,

další léky užívané kléčbě vysoké hladiny cukru vkrvi (perorálníantidiabetika)neboinzulin,

lékyužívanékléčběvysokéhokrevníhotlakunebosrdečníhoselhání(betablokátory,ACE-

inhibitoryjako kaptopril nebo enalapril),

léky k léčběplísňových infekcí (flukonazol),

lékykléčběporuchtráveníavředůžaludkunebodvanáctníku(antagonistéH

receptorůjako

např. ranitidin),

léky užívané kléčbě deprese (inhibitory monoaminooxidázy),

antibakteriální léky(jako např. sulfonamidy).

Účinek gliklazidu na snížení hladiny cukru vkrvimůže být oslaben a může dojít ke zvýšení hladiny

cukru v krvi při užívání jednohoz následujících léků:

lékykléčbě chorob prsou, těžkého menstruačního krvácení aendometriózy (danazol)

lékykléčběporuch centrálního nervového systému(chlorpromazin),

léky potlačující zánět(glukokortikoidy)

lékyk léčbě astmatu (salbutamol, terbutalinpokud jsou podávány injekčně),

léky používanéběhem porodu (injekčníritodrin).

Gliklazidmůžeznásobit protisrážlivýúčinekběhem současné léčby s warfarinem(lékem, který

inhibuje srážení krve).

Prosím,poraďtesesesvýmlékařem,nežzačneteužívatjinýléčivýpřípravek.Pokudjste

hospitalizován(a), informujte lékařský personál, že užíváte přípravekApo-Gliclazid MR30 mgtablety

s prodlouženým uvolňováním.

Užívání přípravkuApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženýmuvolňovánímsjídlem a

pitím

Apo-GliclazidMR30mgtabletysprodlouženýmuvolňovánímmůžebýtužívánsjídlemnejlépepři

snídani.DoporučujesenepítalkoholběhemléčbypřípravkemApo-GliclazidMR30mgtabletys

prodlouženým uvolňováním.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

UžívánípřípravkuApo-GliclazidMR30mgtabletysprodlouženýmuvolňovánímsenedoporučujev

průběhu těhotenství. Pokud plánujete otěhotnět nebo otěhotníte, informujte svého lékaře.

Kojení

Apo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženým uvolňovánímnesmíte užívat, pokud kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vašeschopnostsoustředitseavykonávattytočinnostimůžebýtporušena,jestližejeVašehladina

cukru v krvi příliš nízká.

Děti a dospívající(mladší18-tilet věku)

Apo-GliclazidMR30mgtabletysprodlouženýmuvolňovánímsenemápoužívatnaléčbudětía

dospívajících.

3. JAK SEAPO-GLICLAZID MR30 MG TABLETYS PRODLOUŽENÝM

UVOLŇOVÁNÍMUŽÍVÁ

Vždy užívejteApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženým uvolňovánímpřesně podle pokynů

svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tabletu(y) spolkněte vcelkupři snídani(nejlépe ve stejný čas každý den).

Obvyklá dávka přípravku je jedna až čtyři tabletyjednou denně.

Doporučená počáteční dávka je 30 mg denně.

V případe potřeby ji může Váš lékař zvýšit až na 60 mg, 90 mg nebo 120 mg denně.

Prosím, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka, jestliže se domníváte, žetento lékpůsobí příliš

silně nebo nedostatečně.

Apo-Gliclazid MR30mgtabletys prodlouženým uvolňovánímjemožné použít jako náhrady jiného

perorálního antidiabetického léku, přesně jak Vám řekne Váš lékař.Při zahájení užívání přípravku

Apo-Gliclazid MR30 mg tabletys prodlouženým uvolňovánímv kombinaci s jinými perorálními

antidiabetickými léky neboinzulinemVáš lékařstanoví správnou dávku každého léku individuálně

pro Vás.

Osoby s rizikem vzniku hypoglykémie

Jste více ohrožen/a hypoglykémii(viz část 2)pokud:

-jíte nepravidelně nebo úplně vynecháváte některá jídla,

-trpíte podvýživou,

-mátehormonální nerovnováhu(endokrinní chorobu)nebo jste v nedávné době ukončil/a léčbu

steroidy.

Pokudpatříte do těchto kategorií nebo máte jiný důvod mít vyšší riziko hypoglykémie,pak se

doporučuje minimální dávka 30 mgpřípravkuApo-Gliclazid MR30 mg tabletys prodlouženým

uvolňováním.

Jestliže jste užil(a) více přípravkuApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženým

uvolňováním, než jste měl(a)

Pokudjste užil(a)vícetabletlékuApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženým uvolňovánímnež

jste měl(a),může Vaše hladinakrevního cukruklesnout příliš nízko(hypoglykémie) a mohou se u Vás

projevitpříznakyhypoglykémie(vizčást2).Měl(a)bystepožítcukrapřípadněvyhledatlékařskou

pomoc.

Vezměte na vědomí, že stav hypoglykémiemůže přetrvávat po nějakou dobu. Závažné případy

hypoglykémie doprovázené změnami chování nebo ztrátou vědomí vyžadují okamžitou léčbu a

hospitalizaci vnemocnici. Zajistěte, abyVáš(e) přítel(přítelkyně) nebo kolega(kolegyně) znal(a) Váš

zdravotní stav a věděl(a), kdy vyhledat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užítApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženýmuvolňováním

Nezdvojujtenásledujícídávku,abystenahradil(a)vynechanoudávku.Vezmětesidalšídávkuv

obvyklém čase.

Jestliže jste přestal(a) užívatApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženýmuvolňováním

PokudpřestaneteužívatApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženým uvolňováním, pak byste si

měl(a) být vědom(a), žekontrola hladiny cukru vkrvi se zhorší.Apo-Gliclazid MR30 mgtabletys

prodlouženým uvolňovánímnepřestávejte užívat, pokud Vám to neřekne lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiApo-GliclazidMR30mgtabletysprodlouženým

uvolňovánímnežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hypoglykémie je duležitý ačastý nežádoucí účinek (postihující méně než 1 osobu z 10) apokud u Vás

nastane, musíte okamžitě jednat(požít sladký nápoj nebo sladké jídlo).Příznaky zahrnují pocení,

bledost, hlad, třes, bolest hlavy, nepravidelný nebo rychlýtep, poruchy zraku, podrážděnost,

zapomnětlivost a zmatenost.

V případě těžké hypoglykémie nebo když trvá déle i po požití cukru, okamžitě přestaňte užívatApo-

Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženým uvolňovánímaihned vyhledejte lékařskou péči.Pokud se

hypoglykémie neléčí, může vést k závratím, ztrátě vědomí nebomožnémukómatu.

Následujícínežádoucíúčinkybyly hlášeny v uvedených frekvencích výskytu:

Méně časté (postihující méně než 1 osobu z 100):

bolest břicha, nevolnost, zvracení, poruchy trávení, průjem, zácpa

Vzácné (postihující méně než 1 osobu z 1000):

vyrážkaa svědění, zčervenání, kopřivka apuchýře

změnyvkrvi (jako je snížení počtu jistého typu krevních buněk, kterémůžezpůsobitbledost,

prodloužené krvácení, tvorbu modřin, bolest v krku a horečku),

změny v činnosti jater(kterémohou způsobitzažloutnutí kůže a očí).Příznaky obecně ustupují

spřerušením léčby.

Vaše vidění může být zejména na začátku léčby krátkodobě ovlivněno. Tento účinek je vyvolán

změnami hladiny cukru v krvi.

Přiužíváníjinýchlékůstejnétřídy(derivátysulfonylurey)bylypopsánypřípadyzávažnýchzměn

počtu krevních buněk a alergický zánět stěny krevních cév.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAKAPO-GLICLAZID MR30 MG TABLETYS PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotědo30 °C.

Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Lahvička: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Apo-GliclazidMR30mgtabletysprodlouženýmuvolňovánímnepoužívejtepouplynutídoby

použitelnosti,uvedenénaobaluzaEXP.Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímudniuvedeného

měsíce.

Doba použitelnosti poprvnímotevření lahvičky je 60 dní.

Léčivé přípravky se nesmí vhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tatoopatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženým uvolňovánímobsahuje

- Léčivou látkou je gliklazid. Jedna tableta obsahuje 30mggliclazidum.

- Pomocnými látkami jsou:-hypromelosa,

-kyselina stearová,

-koloidní bezvodýoxid křemičitý

JakApo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženým uvolňovánímvypadá a co obsahuje toto

balení

Apo-Gliclazid MR30 mgtabletys prodlouženým uvolňovánímjsou bíléažtéměř bílétabletyve tvaru

kapsles vyraženýmznačením„APO30“ahladkéna druhé straně.

Tabletyjsoukdispozicivblistrechpo20,28,30,56,60,90,120,180nebo500tabletácha

vlahvičkách po60 nebo120 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

Výrobce

Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena8.4.2010

13-12-2018

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Published on: Wed, 12 Dec 2018 Studies evaluating the safety and efficacy of lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses pre‐chill and pork meat cuts post‐chill were assessed. Lactic acid treatments consisted of 2–5% solutions at temperatures of up to 80°C applied to carcasses by spraying or up to 55°C applied on cuts by spraying or dipping. Acetic acid treatments consisted of 2–4% solutions at temperatures of up to 40°C applied on carcasses by spraying or o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-12-2018

Danone North America Issues Allergy Alert and Recall for Light & Fit Greek Crunch S’mores Flavor

Danone North America Issues Allergy Alert and Recall for Light & Fit Greek Crunch S’mores Flavor

Danone North America is voluntarily recalling 3,521 cases of Light & Fit® Greek Crunch Nonfat Yogurt & Toppings S’Mores Flavor sold in the United States with an expiration date of December 30, 2018 and UPC of 36632 03825. It was discovered that some of the toppers sold on the product contain peanuts and are improperly labeled. People who have an allergy to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-12-2018

Enforcement Report for the Week of December 05, 2018

Enforcement Report for the Week of December 05, 2018

Recently Updated Records for the Week of December 05, 2018 Last Modified Date: Friday, November 30, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-12-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Published on: Fri, 30 Nov 2018 The food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) is produced with a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22) by DuPont. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. The endo‐1,4‐β‐xylanase is intended to be used in distilled alcohol production, bakery and brewery. Residual amounts of total organic solids (TOS) are removed during the production of dis...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-12-2018

Safety assessment of the process ‘RecyPET Hungária’, based on RecyPET Hungária technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Safety assessment of the process ‘RecyPET Hungária’, based on RecyPET Hungária technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Published on: Fri, 30 Nov 2018 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of the recycling process RecyPET Hungária (EU register number RECYC0146). The input is hot caustic washed and dried poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes originating from collected post‐consumer PET containers, containing no more than 5% of PET from non‐food applications. The flakes are dried and extruded. The output of the extrusion step is cut into pellets in an underwater...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-11-2018

Sdělení SÚKL ze dne 30.11.2018 (2)

Sdělení SÚKL ze dne 30.11.2018 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ibalgin Junior 40mg/ml por. sus. 1x100ml až z úrovně pacientů.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

27-11-2018

Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx 2 Objective 3: European database of processing factors for pesticides in food

Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx 2 Objective 3: European database of processing factors for pesticides in food

Published on: Mon, 26 Nov 2018 EFSA is conducting pan‐European dietary exposure and risk assessments related to actual levels of pesticide residues in food commodities. These assessments use the pesticide occurrence data generated under the official monitoring programs of Member States, the consumption data from EFSA's comprehensive food consumption database and pesticide‐specific information such as processing factors. Currently no harmonised list of processing factors is available within Europe and wo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific opinion on the risks for animal and human health related to the presence of dioxins (PCDD/Fs) and DL‐PCBs in feed and food. The data from experimental animal and epidemiological studies were reviewed and it was decided to base the human risk assessment on effects observed in humans and to use animal data as supportive evidence. The critical effect was on semen quality, following pre‐ and postnatal exposure. The critical s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Results from 2018 National Youth Tobacco Survey show dramatic increase in e-cigarette use among youth over past year

Results from 2018 National Youth Tobacco Survey show dramatic increase in e-cigarette use among youth over past year

New findings from the National Youth Tobacco Survey show that more than 3.6 million middle and high school students were current (past 30 day) e-cigarette users in 2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-11-2018

Pest categorisation of Popillia japonica

Pest categorisation of Popillia japonica

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Popillia japonica(Coleoptera: Scarabaeidae) for the EU. P. japonica is a distinguishable species listed in Annex IAII of Council Directive 2000/29/EC. It is native to Japan but established in the USA in the early 20th century. It spreads from New Jersey to most US states east of the Mississippi, some to the west and north into Canada. P. japonica feeds on over 700 plant species. Adults attack folia...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-11-2018

Reactie op berichtgeving over nota Waarborgfonds

Reactie op berichtgeving over nota Waarborgfonds

Op dinsdag 30 oktober heeft minister Bruno Bruins een feitenrelaas rondom het faillissement van de MC Groep naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

31-10-2018

Outcome of a public consultation on the draft guidance on the scientific requirements for health claims related to muscle function and physical performance

Outcome of a public consultation on the draft guidance on the scientific requirements for health claims related to muscle function and physical performance

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on a draft guidance on the scientific requirements for health claims related to muscle function and physical performance, prepared by the EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA), supported by the Working Group on Claims. The draft guidance was endorsed by the Panel for public consultation ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Italy and co‐rapporteur Member State Bulgaria for the pesticide active substance dimethoate are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of dimetho...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information

Updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 In compliance with Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA received a mandate from the European Commission to provide an update of the reasoned opinion on the review of existing maximum residue levels (MRLs) for imazalil published on 5 September 2017, taking into account the additional information provided on the toxicity of the metabolites R014821, FK‐772 and FK‐284. EFSA did not derive MRL proposals from the post‐harvest uses reported on citrus fru...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos (hop strobiles) when used as a sensory feed additive for all animal species. The additive is specified to containing 40% beta acids and less than 0.2% alpha acids. Known substances of conce...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Efficacy of Bergazym® P100 (endo‐1,4‐β‐xylanase) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets

Efficacy of Bergazym® P100 (endo‐1,4‐β‐xylanase) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 The product Bergazym® P100 contains a xylanase which is produced by a non‐genetically modified strain of Trichoderma reesei. The additive is available in a coated granular form and it is intended to be used as a zootechnical additive (functional group: digestibility enhancers) for chickens for fattening, and weaned piglets at the dose of 1,500 EPU/kg feed. The production strain and the additive were fully characterised in a previous assessment of the Panel o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Guidance on the scientific requirements for health claims related to muscle function and physical performance

Guidance on the scientific requirements for health claims related to muscle function and physical performance

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 EFSA has asked the Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA) to update the guidance on the scientific requirements for health claims related to physical performance published in 2012. The update takes into account the experience gained by the NDA Panel with the evaluation of additional health claim applications, changes introduced to the general scientific guidance for stakeholders for health claims applications and information collected from ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methiocarb

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methiocarb

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State the United Kingdom and co‐rapporteur Member State Germany for the pesticide active substance methiocarb are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Safety and efficacy of Lactobacillus hilgardii CNCM I‐4785 and Lactobacillus buchneri CNCM I‐4323/NCIMB 40788 as a silage additive for all animal species

Safety and efficacy of Lactobacillus hilgardii CNCM I‐4785 and Lactobacillus buchneri CNCM I‐4323/NCIMB 40788 as a silage additive for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a strain of Lactobacillus hilgardii and of Lactobacillus buchneri when used as a technological additive intended to improve ensiling at a proposed application rate of 3.0 x 108 colony forming units (CFU)/kg fresh material. The two bacterial species are considered by EFS...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

P. East Trading Corp. Issues Alert on Undeclared Sulfites In Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins

P. East Trading Corp. Issues Alert on Undeclared Sulfites In Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins

P. EAST TRADING CORP. of Bronx, NY is recalling Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins (Lot No. FDS T499/18) 30 lbs Box, because they contain undeclared SULFITES. People who have a severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening reactions if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

3-10-2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 17. 9. – 30. 9. 2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 17. 9. – 30. 9. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

25-9-2018

Voluntary Recall on Harris Teeter Low Fat Cookies & Cream Frozen Yogurt Due to Undeclared Peanut Product

Voluntary Recall on Harris Teeter Low Fat Cookies & Cream Frozen Yogurt Due to Undeclared Peanut Product

Harris Teeter is notifying shoppers of a voluntarily recall of Harris Teeter Low Fat Frozen Yogurt Cookies & Cream 1.5 qt laminated cartons, UPC 0 72036 98182 0, with all SELL BY DATES up to 07/30/19 due to undeclared peanut product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Published on: Thu, 30 Aug 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Germany for the pesticide active substance cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of cype...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-8-2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 30. 7. – 12. 8. 2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 30. 7. – 12. 8. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

10-8-2018

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg to the wholesale level. These products are being recalled as a precaution because they were manufactured using active pharmaceutical ingredients that were sourced prior to the FDA’s Import Alert of Sichuan Friendly Pharmaceutical Co., Ltd., which as a result of a 2017 inspection were found to have deficiencies with Current Good Ma...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-8-2018

G & C Raw, LLC Recalls Pat's Cat Turkey, and Ground Lamb Pet Food, because of Possible Listeria Monocytogenes Health Risk

G & C Raw, LLC Recalls Pat's Cat Turkey, and Ground Lamb Pet Food, because of Possible Listeria Monocytogenes Health Risk

G & C Raw, of Versailles, OH is recalling 30 1-lb containers of Pat's Cat Turkey Cat Food and 40 2-lb containers of Ground Lamb Dog Food because it has the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes can cause serious and sometimes fatal infections in animals eating the products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

July 30, 2018: Two People Guilty of Distributing Tramadol Pills

July 30, 2018: Two People Guilty of Distributing Tramadol Pills

July 30, 2018: Two People Guilty of Distributing Tramadol Pills

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2018

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8149 of Fri, 30 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-11-2018

Flixabi (Samsung Bioepis NL B.V.)

Flixabi (Samsung Bioepis NL B.V.)

Flixabi (Active substance: infliximab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7549 of Thu, 15 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4020/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/14/1250 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/14/1250 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/14/1250 (Active substance: Phosphorothioate oligonucleotide targeted to transthyretin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7282 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/098/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2080 (Freeline Therapeutics Ltd)

EU/3/18/2080 (Freeline Therapeutics Ltd)

EU/3/18/2080 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype S3 containing codon-optimised expression cassette encoding human coagulation factor IX variant) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7281 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/127/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2079 (Spark Therapeutics Ireland Ltd)

EU/3/18/2079 (Spark Therapeutics Ireland Ltd)

EU/3/18/2079 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector containing a bioengineered capsid and a codon-optimised expression cassette to drive the expression of the SQ form of a B-domain deleted human coagulation factor VIII) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7280 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/104/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2078 (Sellas Life Sciences Limited)

EU/3/18/2078 (Sellas Life Sciences Limited)

EU/3/18/2078 (Active substance: Peptides YMFPNAPYL, SGQAYMFPNAPYLPSCLES, RSDELVRHHNMHQRNMTKL and PGCNKRYFKLSHLQMHSRKHTG) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7279 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/091/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2077 (Worphmed Srl)

EU/3/18/2077 (Worphmed Srl)

EU/3/18/2077 (Active substance: Melatonin) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7278 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/077/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2075 (Consorcio Centro de InvestigaciOn BiomEdica en Red M.P.)

EU/3/18/2075 (Consorcio Centro de InvestigaciOn BiomEdica en Red M.P.)

EU/3/18/2075 (Active substance: Gefitinib) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7276 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/090/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2074 (PhaRA bvba)

EU/3/18/2074 (PhaRA bvba)

EU/3/18/2074 (Active substance: Avapritinib) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7275 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/079/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2073 (Fondazione Telethon)

EU/3/18/2073 (Fondazione Telethon)

EU/3/18/2073 (Active substance: Autologous CD34+ haematopoietic stem and progenitor cells genetically modified with the lentiviral vector IDUA LV, encoding for the alpha-L-iduronidase cDNA) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7274 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/113/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2071 (Loxo Oncology Limited)

EU/3/18/2071 (Loxo Oncology Limited)

EU/3/18/2071 (Active substance: 6-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-4-(6-(6-((6-methoxypyridin-3-yl)methyl)-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-3-yl)pyridin-3-yl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7272 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/125/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7273 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/102/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-9-2018

Roteas (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Roteas (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Roteas (Active substance: edoxaban) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5089 of Sun, 30 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10387/201710

Europe -DG Health and Food Safety

17-9-2018

Reminder: the FDA is accepting applications through Sept. 30, 2018, for the #FDAInnovationChallenge for devices to help combat #opioid addiction.  Submissions will be evaluated based on the feasibility, potential public health impact and novelty of the c

Reminder: the FDA is accepting applications through Sept. 30, 2018, for the #FDAInnovationChallenge for devices to help combat #opioid addiction. Submissions will be evaluated based on the feasibility, potential public health impact and novelty of the c

Reminder: the FDA is accepting applications through Sept. 30, 2018, for the #FDAInnovationChallenge for devices to help combat #opioid addiction. Submissions will be evaluated based on the feasibility, potential public health impact and novelty of the concept.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5944 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-8-2018

Steglatro (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Steglatro (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Steglatro (Active substance: ertugliflozin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5789 of Thu, 30 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4315/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-8-2018

Fluenz Tetra (AstraZeneca AB)

Fluenz Tetra (AstraZeneca AB)

Fluenz Tetra (Active substance: influenza vaccine (live attenuated, nasal)) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)5815 of Thu, 30 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2617/II/82

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Scandonest and associated names

Scandonest and associated names

Scandonest and associated names (Active substance: mepivacaine) - Community Referrals - Art 30 - Commission Decision (2018)5380 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-30/1455

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Bridion (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Bridion (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Bridion (Active substance: sugammadex) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5213 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/885/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Nityr (Cycle Pharmaceuticals Ltd)

Nityr (Cycle Pharmaceuticals Ltd)

Nityr (Active substance: nitisinone) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5446 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4582

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Esmya (Gedeon Richter Plc.)

Esmya (Gedeon Richter Plc.)

Esmya (Active substance: ulipristal) - Referral - Commission Decision (2018)5101 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2041/A-20

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Aimovig (Novartis Europharm Limited)

Aimovig (Novartis Europharm Limited)

Aimovig (Active substance: erenumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5102 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4447

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Besponsa (Pfizer Europe MA EEIG)

Besponsa (Pfizer Europe MA EEIG)

Besponsa (Active substance: inotuzumab ozogamicin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5104 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4119/T/7

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Invokana (Janssen-Cilag International NV)

Invokana (Janssen-Cilag International NV)

Invokana (Active substance: canagliflozin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5105 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2649/R/37

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Active substance: turoctocog alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5093 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2719/II/23

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety