Advertisement

APO-GAB

Základní informace

 • Název přípravku:
 • APO-GAB Potahovaná tableta 600MG
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • APO-GAB Potahovaná tableta 600MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GABAPENTIN
 • Přehled produktů:
 • APO-GAB

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 21/ 755/11-C
 • Datum autorizace:
 • 24-04-2017
 • EAN kód:
 • 8594158134974
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls234443/2017

P

říbalová informace: informace pro uživatele

Apo-Gab 600 mg

potahované tablety

Apo-Gab 800 mg

potahované tablety

gabapentinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek uží

vat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaj

e.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě.

Mohl by jí ublížit, a to i tehdy má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je Apo-Gab a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Gab užívat

Jak se Apo-Gab užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Apo-Gab uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Apo-Gab a k

čemu se používá

Apo-Gab patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti

(dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Léčivou látkou přípravku Apo-Gab je gabapentinum.

Přípravek Apo-Gab se používá k léčbě:

různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se

později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše

Apo-Gab k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše

onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Apo-Gab jako přídavnou léčbu k Vaší

současné

léčbě.

Apo-Gab

může

být

k léčbě

dospělých

dětí

užíván

samostatně.

periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být

zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový

opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré,

stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo

-

Gab užívat

Neužívejte přípravek

Apo-Gab:

jestliže jste alergický(á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Apo-Gab se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže trpíte onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování

jestliže podstupujete hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání

ledvin), informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost

pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a

zvracíte,

ihned

kontaktujte

svého

lékaře,

protože

toto

mohou

být

příznaky

akutní

pankreatitidy (zánět slinivky).

pokud máte onemocnění nervového systému, poruchu dýchání nebo je Vám více než 65

let, lékař vám může předepsat jiný režim dávkování

Malý

počet

pacientů

léčených

antiepileptiky

jako

gabapentin

měl

myšlenky

sebepoškození nebo sebevraždu. Máte-li podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře.

Důležitá informace o možné závažné reakci

U malého počtu pacientů užívajících gabapentin byla zachycena alergická reakce nebo

potenciální závažná kožní reakce, které se mohou vyvinout v mnohem závažnější potíže,

pokud nejsou léčeny. Měl(a) byste tyto příznaky znát a mít je na paměti během užívání

přípravku

Apo-Gab.

Přečtěte si popis těchto příznaků v

bodu

4 této příbalové informace

v části “Kontaktujte

svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících

příznaků, protože může být závažný

“.

Pokud pociťujete slabost, citlivost nebo bolest svalů a současně se necítíte dobře, případně

máte horečku, můžete trpět neobvyklým rozkladem svalových buněk, což je život ohrožující

stav, který může vést k poruše ledvin. Můžete rovněž zaznamenat změnu barvy moči a změny

ve výsledcích krevních testů (konkrétně zvýšení hladiny krevní kreatinfosfokinázy). Pokud

zaznamenáte jakýkoli z uvedených příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře.

D

alší léčivé

přípravky

a

přípravek

Apo-Gab

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Lékaře (nebo lékárníka) informujte zejména

v případě, že užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) přípravky k léčbě epileptických

záchvatů (křečí), přípravky k léčbě poruch spánku, deprese, úzkosti nebo jakýchkoli jiných

neurologických nebo psychiatrických problémů.

Léky

obsahující

opioidy,

například

morfin

Užíváte-li

léky

obsahující

opioidy

(například

morfin),

oznamte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi, protože opioidy mohou zvýšit účinek přípravku Apo-Gab. Kromě toho může

kombinace přípravku Apo-Gab s opioidy vyvolat příznaky, jako je ospalost a/nebo útlum

dýchání.

Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)

Je-li přípravek Apo-Gab užíván současně s antacidy, které obsahují hliník nebo hořčík, může

být sníženo vstřebávání přípravku Apo-Gab ze žaludku. Doporučuje se proto užívat Apo-Gab

nejdříve 2 hodiny po podání antacida.

Přípravek

Apo-Gab:

se pravděpodobně vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními

antikoncepčními přípravky.

může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči,

oznamte svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.

P

říprav

ek Apo-Gab s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Apo-Gab se podává s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Těhotenství

Apo-Gab neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak.

Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků,

užívaných k léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li

užíváno více léku pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud

možno pouze jeden lék pro léčbu záchvatů a to pouze po poradě s lékařem.

Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Apo-Gab zjistíte, že jste těhotná,

myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Nepřerušujte náhle léčbu,

může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.

Kojení

Gabapentin, léčivá látka přípravku Apo-Gab, přechází do mateřského mléka. Vzhledem k

tomu, že nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení během léčby přípravkem Apo-Gab se

nedoporučuje.

Plodnost

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Apo-Gab může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl(a) byste řídit, obsluhovat složité

stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete

jistý(á), že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.

3.

Jak se Apo-G

ab užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Apo-Gab je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve

to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.

Epilepsie, doporučená

dávka je:

Dospělí a dospívající:

Užijte počet tablet tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně

zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté

může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg

denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, t.j. 1x

ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Děti ve věku od 6 let a starší:

Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba

bývá zahájena nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu

přibližně 3 dnů. Doporučená dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na 1 kg na den.

Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých dávkách; tablety se užívají každý den, obvykle 1x

ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Přípravek Apo

-Gab

se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let

.

Perif

erní neuropatická bolest, doporučená

dávka je:

Dospělí:

Užijte počet tablet tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně

zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté

může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg

denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno,

1x odpoledne a 1x večer.

Máte

-

li potíže s ledvinami

nebo podstupujete hemodialýzu

Pokud máte potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může

předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávky.

Jste-

li starší pacient (nad 65 let)

, můžete užívat obvyklou dávku přípravku Apo-Gab, pokud

nemáte problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat

jiné dávkovací schéma a/nebo dávky.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Apo-Gab je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve

to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.

Způsob a cesta podání

Apo-Gab je určen pro perorální podání. Vždy užívejte celé tablety s dostatečným množstvím

vody.

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Apo-Gab nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku Apo

-

Gab, než jste měl

(a)

Pokud Vy nebo někdo jiný omylem požije větší množství tablet, nebo pokud se domníváte, že

nějakou spolklo dítě, kontaktujte ihned svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší

nemocnice. Protože gabapentin může způsobovat ospalost, je doporučeno, abyste někoho

jiného požádal(a), aby Vás k lékaři nebo do nemocnice dovezl, nebo si můžete zavolat sanitu.

Příznaky předávkování jsou závratě, dvojité vidění, nezřetelná řeč,

ztrát

a

vědomí

, malátnost a

slabý průjem.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek Apo

-Gab

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další

dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek Apo

-Gab

Nepřestávejte užívat přípravek Apo-Gab, dokud Vám to neurčí Váš lékař. Je-li Vaše léčba

ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek

Apo-Gab náhle nebo dříve, než Vám určí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku

záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Kontaktujte

svého

lékaře

ihned,

jakmile

po

užití

tohoto

přípravku

zaznamenáte

kterýkoli z následujících příznaků, protože může být závažný:

závažné kožní reakce vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní

vyrážka a zčervenání a/nebo ztráta vlasů (tyto mohou být příznaky závažných alergických

reakcí).

úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní

pankreatitidy (zánět slinivky).

přípravek Apo-Gab může způsobit závažnou nebo až život-ohrožující alergickou reakci,

která může postihnout kůži nebo jiné části vašeho těla jako jsou játra nebo krevní buňky.

Při tomto typu reakce se u Vás může (ale nemusí) vyskytnout kožní vyrážka. Tato reakce

může způsobit, že budete přijat do nemocnice nebo že Vám bude přípravek Apo-Gab

vysazen.

potíže s dýcháním, které mohou v případě, že jsou závažného charakteru, vyžadovat

k zajištění normálního dýchání naléhavou a intenzivní péči

Neprodleně zkontaktujte Vašeho lékaře, pokud se u vás objeví některý z následujících

projevů:

kožní vyrážka

kopřivka

horečka

neustupující zduření uzlin

otok rtů a jazyka

zežloutnutí kůže nebo bělma vašich očí

neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení

těžká únava nebo slabost

neočekávaná bolest svalů

opakované záněty

Tyto projevy mohou být prvními známkami závažné reakce. Lékař by Vás měl vyšetřit a

rozhodnout, zda máte v dalším užívání přípravku Apo-Gab pokračovat.

podstupujete-li

hemodialýzu,

informujte

lékaře,

zaznamenáte-li

bolest

svalů

a/nebo

slabost.

Jiné nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky

(

které mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

virové infekce

pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace

únava, horečka

Časté nežádoucí účinky

(které mohou postihnout více než 1 osobu ze 100):

pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo

jiné infekce

nízký počet bílých krvinek

nechutenství, zvýšená chuť k jídlu

agresivita,

zmatenost,

změny

nálady,

depresivní

nálady,

úzkost,

nervozita,

obtíže

myšlením

křeče, mimovolné pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy,

citlivost kůže, omezení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, mimovolné

pohyby očí, zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy

rozmazané vidění, dvojité vidění

vertigo (točení hlavy)

vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév

ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose

zvracení, nevolnost, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací

potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání

otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné

bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby

potíže s erekcí (impotence)

otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce

snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti

náhodné zranění, zlomenina, odřenina.

V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a mimovolné

pohyby.

Méně časté nežádoucí účinky

(které mohou postihnout více než 1 osobu z 1000):

alergické reakce jako je kopřivka

omezená pohyblivost

zrychlená srdeční činnost

otok obličeje, trupu a končetin

abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater.

duševní (mentální) porucha

pád

zvýšení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou)

agitovanost (stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů)

Vzácné nežádoucí účinky

(které mohou postihnout méně než 1 osobu z 1000):

snížení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou)

ztráta vědomí

potíže s dýcháním, mělké dýchání (útlum dýchání)

Četnost není známá (z dostupných údajů

nelze určit

)

Po uvedení gabapentinu na trh byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:

snížení počtu krevních destiček (buňky zajišťující srážlivost krve)

halucinace

potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení se, mimovolné pohyby a ztuhlost

zvonění v uších

skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované

malé vystupující bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), zánět jater

akutní selhání ledvin, únik moči

zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně

nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost,

bolest, pocení), bolest na hrudi

kolísání krevního cukru u pacientů s diabetem

(cukrovkou)

nízká hladina sodíku v krvi

anafylaxe

(závažná,

potenciálně

život

ohrožující

alergická

reakce

zahrnující

obtížné

dýchání, otok rtů, hrdla a jazyka a hypotenzi (nízký krevní tlak) vyžadující akutní léčbu)

Pokud se kt

erýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete

jakýchkoliv

nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny

v

této

příbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Stejně

postupujte

v případě

jakýchkoli

nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Apo-

Gab uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za “Použitelné

do:” nebo “EXP:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

O

bsah balení a další informace

Co přípravek Apo

-Gab obsahuje

Léčivou látkou je gabapentinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 600 mg nebo 800 mg

gabapentinum.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: kopovidon, magnesium-stearát (E572);

Potah: hypromelosa 2910 (E464), hydroxypropylcelulosa typ LF (E463), makrogol 8000 a

oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Apo

-

Gab vypadá a co obsahuje

toto

balení

Apo-Gab 600 mg:

Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety. Na jedné straně s částečnou půlicí rýhou při

střední

čáře

vyraženým“GAB”

půlicí

rýhou

“600”

půlicí

rýhou

vyraženým“APO” na druhé straně.

Apo-Gab 800 mg:

Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety. Na jedné straně s částečnou půlicí rýhou při

střední čáře a vyraženým “GAB” nad půlicí rýhou a “800” pod půlicí rýhou a vyraženým

“APO” na druhé straně.

Tablety jsou baleny v blistrech nebo lahvičkách. Blistry jsou po 10 tabletách, krabičky

obsahují 20, 50, 90 nebo 100 tablet. Lahvičky obsahují 50, 60 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko

Výrobce

Apotex Nederland BV, Leiden, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie:

Gabapentine Apotex 600 (800) mg

Česká republika:

Apo-Gab 600 (800) mg potahované tablety

Nizozemsko:

Gabapentine Apotex 600 (800) mg filmomhulde tabletten

Španělsko:

Gabapentina Apotex 600 (800) mg comprimidos recubiertos con

pelicula

Tato příbalová informace byla naposledy revidová

na 2. 3. 2018.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

22-3-2018

Gabapentin vs. Baclofen

Gabapentin vs. Baclofen

Title: Gabapentin vs. BaclofenCategory: MedicationsCreated: 3/22/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

Gabapentin vs. Tramadol

Gabapentin vs. Tramadol

Title: Gabapentin vs. TramadolCategory: MedicationsCreated: 3/22/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

Gabapentin vs. Xanax

Gabapentin vs. Xanax

Title: Gabapentin vs. XanaxCategory: MedicationsCreated: 3/22/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

15-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Megalith Pharmaceuticals Inc]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Megalith Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

GABAPENTIN Capsule [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

Lamictal vs. Neurontin

Lamictal vs. Neurontin

Lamictal (lamotrigine) and Neurontin (gabapentin) are anticonvulsants (anti-seizure drugs) used alone or in combination with other anti-seizure medications for treating certain types of seizures. Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

26-2-2018

GABAPENTIN Capsule [McKesson Corporation]

GABAPENTIN Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [BluePoint Laboratories]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

GABAPENTIN Capsule [AvPAK]

GABAPENTIN Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

GABAPENTIN Capsule [Cardinal Health]

GABAPENTIN Capsule [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GABAPENTIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

GABAPENTIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GABAPENTIN Capsule [Amneal Pharmaceuticals LLC]

GABAPENTIN Capsule [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

GABAPENTIN Capsule [NorthStar RxLLC]

GABAPENTIN Capsule [NorthStar RxLLC]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Solco Healthcare U.S., LLC]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Solco Healthcare U.S., LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Ascend Laboratories, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Ascend Laboratories, LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GABAPENTIN Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GABAPENTIN Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Neurontin vs. Norco

Neurontin vs. Norco

Neurontin (gabapentin) and Norco (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) are used to treat pain.

US - RxList

20-12-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Exelan Pharmaceuticals Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Exelan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Neurontin vs. Gabapentin

Neurontin vs. Gabapentin

Neurontin (gabapentin) is an anti-epileptic medication used to treat seizures. Neurontin (gabapentin) is used alone or in combination with other medications to treat seizures caused by epilepsy in adults and children who are at least 12 years old. Neurontin (gabapentin) is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

18-12-2017

Neurontin vs. Gralise

Neurontin vs. Gralise

Neurontin and Gralise are both forms of the medication antiepileptic drug (AED) gabapentin and are used to treat postherpetic neuralgia, nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

18-12-2017

Neurontin vs. Horizant

Neurontin vs. Horizant

Neurontin (gabapentin) and Horizant (gabapentin enacarbil) are both forms of the antiepileptic (anticonvulsant) drug gabapentin and are used to treat nerve pain.

US - RxList

18-12-2017

Neurontin vs. Xanax

Neurontin vs. Xanax

Neurontin (gabapentin) is an anti-epileptic medication used to treat seizures. Neurontin is used alone or in combination with other medications to treat seizures caused by epilepsy in adults and children who are at least 12 years old. Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster). Xanax (alprazolam) is a benzodiazepine used as an anti-anxiety medication prescribed to treat panic attacks and anxiety disorders.

US - RxList

6-12-2017

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

GABAPENTIN Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

GABAPENTIN Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Cipla USA Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

GABAPENTIN Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

GABAPENTIN Tablet [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

GABAPENTIN Tablet [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

GABAPENTIN Tablet [A-S Medication Solutions]

GABAPENTIN Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

GABAPENTIN Capsule [MARKSANS PHARMA LIMITED]

GABAPENTIN Capsule [MARKSANS PHARMA LIMITED]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

GABAPENTIN Capsule [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Capsule [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

10-11-2017

Neurontin vs. Zarontin

Neurontin vs. Zarontin

Zarontin (ethosuximide) and Neurontin (gabapentin) are anti-epileptic medications, also anticonvulsants, used alone or in combination with other medications to treat absence seizures (also called "petit mal" seizures) in adults and children. A difference is Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

8-11-2017

GRALISE (Gabapentin) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

GRALISE (Gabapentin) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

GABAPENTIN Capsule [Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.]

GABAPENTIN Capsule [Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

GABAPENTIN Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

GABAPENTIN Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

GABAPENTIN Capsule [A-S Medication Solutions]

GABAPENTIN Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

GABAPENTIN Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

HORIZANT (Gabapentin Enacarbil) Tablet, Extended Release [Arbor Pharmaceuticals]

HORIZANT (Gabapentin Enacarbil) Tablet, Extended Release [Arbor Pharmaceuticals]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

Neurontin vs. Tramadol

Neurontin vs. Tramadol

Neurontin (gabapentin) and tramadol are used to treat different types of pain.

US - RxList

18-10-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

Neurontin vs. Cymbalta

Neurontin vs. Cymbalta

Neurontin (gabapentin) and Cymbalta (duloxetine) are both used to treat nerve pain.

US - RxList

17-10-2017

Neurontin vs. Lyrica

Neurontin vs. Lyrica

Neurontin (gabapentin) and Lyrica (pregabalin) are anti-epileptic medications used to treat seizures and nerve pain.

US - RxList

12-10-2017

GABAPENTIN Capsule [Proficient Rx LP]

GABAPENTIN Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

GABAPENTIN Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

GABAPENTIN Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

GABAPENTIN Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

GABAPENTIN Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

GABAPENTIN Capsule [American Health Packaging]

GABAPENTIN Capsule [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

GABAPENTIN Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

GABAPENTIN Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

GABAPENTIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement