Advertisement

APO-GAB

Základní informace

 • Název přípravku:
 • APO-GAB Tvrdá tobolka 100MG
 • Dávkování:
 • 100MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • APO-GAB Tvrdá tobolka 100MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GABAPENTIN
 • Přehled produktů:
 • APO-GAB

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 21/ 233/07-C
 • Datum autorizace:
 • 26-06-2017
 • EAN kód:
 • 8594158134912
 • Poslední aktualizace:
 • 21-12-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls182844/2017

a sukls226339/2017

Příbalová informace

:

informace pro uživatele

APO-GAB 100

mg tvrdé tobolky

APO-GAB 300

mg tvrdé tobolky

APO-GAB 400

mg tvrdé tobolky

Gabapentinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je Apo-Gab a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Gab užívat

Jak se Apo-Gab užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Apo-Gab uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Apo-Gab

a k čemu se používá

Apo-Gab patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti

(dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Léčivou látkou přípravku Apo-Gab je gabapentinum.

Přípravek Apo-Gab se používá k léčbě:

různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později

mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše Apo-Gab k léčbě

epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Pokud

lékař neurčí jinak, užívejte Apo-Gab jako přídavnou léčbu k Vaší současné léčbě. Apo-Gab

může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.

periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být

zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar.

Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující,

bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Apo-Gab

užívat

Neužíve

jte Apo-Gab

jestliže jste alergický(á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Apo-Gab se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování

podstupujete-li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin),

informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost

pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a zvracíte,

ihned kontaktujte svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět

slinivky).

pokud máte onemocnění nervového systému, poruchu dýchání nebo je Vám více než 65

let, lékař Vám může předepsat jiný režim dávkování

Malý počet pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin měl myšlenky na sebepoškození

nebo sebevraždu. Máte-li podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře.

Důležitá informace o možné závažné reakci

U malého počtu pacientů užívajících gabapentin byla zachycena alergická reakce nebo potenciální

závažná kožní reakce, které se mohou vyvinout v mnohem závažnější potíže, pokud nejsou léčeny.

Měl(a) byste tyto příznaky znát a mít je na paměti během užívání přípravku Apo-Gab.

Přečtěte si popis těchto příznaků v

bodu 4 této příbalové informace

v části “Kontaktujte svého

lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků,

protože může být závažný “.

D

alší léčivé

přípravky

a Apo-Gab

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a)

nebo které možná budete užívat. Lékaře (nebo lékárníka) informujte zejména v případě, že

žíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) přípravky k léčbě epileptických záchvatů

(křečí), přípravky k léčbě poruch spánku, deprese, úzkosti nebo jakýchkoli jiných

neurologických či psychiatrických problémů.

Léky obsahující morfin

Užíváte-li léky obsahující morfin, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může

zvýšit účinek přípravku Apo-Gab.

Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)

Je-li přípravek Apo-Gab užíván současně s antacidy, které obsahují hliník nebo hořčík, může být

sníženo vstřebávání přípravku Apo-Gab ze žaludku. Doporučuje se proto užívat Apo-Gab nejdříve

2 hodiny po podání antacida.

Apo-Gab:

se pravděpodobně vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními

antikoncepčními přípravky.

může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte

svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.

Apo-

Gab s jídlem a pitím

Apo-Gab se podává s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Těhotenství

Apo-Gab neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak.

Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků

užívaných k léčbě záchvatů bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno

více léku pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden

lék pro léčbu záchvatů a to pouze po poradě s lékařem.

Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Apo-Gab zjistíte, že jste těhotná, myslíte

si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat

záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.

Kojení

Gabapentin, léčivá látka přípravku Apo-Gab, přechází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že

nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení během léčby přípravkem Apo-Gab se nedoporučuje.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Apo-Gab může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl(a) byste řídit, obsluhovat složité stroje

nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý(á), že tento

lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.

3. Jak se Apo-Gab

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Apo-Gab je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve to

sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jste-

li starší pacient (nad 65 let)

, můžete užívat obvyklou dávku přípravku Apo-Gab, pokud

nemáte problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné

dávkovací schéma a/nebo dávky.

Apo-Gab nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit.

Způsob a cesta podání

Apo-Gab je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tobolky s dostatečným množstvím vody.

Epilepsie, obvyklá dávka je:

Dospělí a dospívající:

Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně

zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může

být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš

lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, t.j. 1x ráno, 1x odpoledne a

1x večer.

Děti ve věku od 6 let a starší:

Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá

zahájena nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů.

Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na kg na den. Obvykle je podávána ve 3

jednotlivých dávkách; tablety se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Přípravek Apo

-

Gab není určen pro použití u dětí do 6 let.

Periferní neuropatická bolest, obvyklá dávka je:

Dospělí:

Užijte počet tobolek nebo tablet tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle

postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně.

Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg

denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, t.j. 1x ráno, 1x

odpoledne a 1x večer.

Trpíte

-

li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu

Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat jiné

dávkování.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku Apo

-

Gab, než jste měl

(a)

Pokud Vy nebo někdo jiný omylem požije větší množství tobolek, nebo pokud se domníváte, že

nějakou spolklo dítě, kontaktujte svého lékaře nebo jděte okamžitě na pohotovost nejbližší

nemocnice. Protože gabapentin může způsobovat ospalost, je doporučeno, abyste někoho jiného

požádal(a), aby Vás k lékaři nebo do nemocnice dovezl, nebo si můžete zavolat sanitku. Příznaky

předávkování jsou točení hlavy, dvojité vidění, zastřená řeč, ztráta vědomí, ospalost a mírný

průjem.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek Apo

-Gab

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek Apo

-Gab

Nepřestávejte užívat přípravek Apo-Gab, dokud Vám to neurčí Váš lékař. Je-li Vaše léčba

ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Apo-

Gab náhle nebo dříve, než Vám určí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli

z následujících příznaků, protože může být závažný:

závažné kožní reakce vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a

zčervenání a/nebo ztráta vlasů (tyto mohou být příznaky závažných alergických reakcí).

úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy

(zánět slinivky).

přípravek Apo-Gab může způsobit závažnou nebo až život ohrožující alergickou reakci, která

může postihnout kůži nebo jiné části vašeho těla jako jsou játra nebo krevní buňky. Při tomto

typu reakce se u Vás může (ale nemusí) vyskytnout kožní vyrážka. Tato reakce může způsobit,

že budete přijat do nemocnice nebo že Vám bude přípravek Apo-Gab vysazen.

Neprodleně zkontaktujte svého lékaře, pokud se u vás objeví některý z následujících projevů:

kožní vyrážka

kopřivka

horečka

neustupující zduření uzlin

otok rtů a jazyka

zežloutnutí kůže nebo bělma Vašich očí

neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení

těžká únava nebo slabost

neočekávaná bolest svalů

opakované záněty

Tyto projevy mohou být prvními známkami závažné reakce. Lékař by Vás měl vyšetřit a

rozhodnout, zda máte v dalším užívání Apo-Gab pokračovat.

potíže s dýcháním

které mohou v případě, že jsou závažného charakteru, vyžadovat

k zajištění normálního dýchání naléhavou a intenzivní péči

Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.

Jiné nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky

(které mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

virové infekce

pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace

únava, horečka

Časté nežádoucí účinky

(které mohou postihnout více než 1 osobu ze 100):

pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo jiné

infekce

nízký počet bílých krvinek

nechutenství, zvýšená chuť k jídlu

agresivita, zmatenost, změny nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením

křeče, mimovolné pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost

kůže, omezení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí,

zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy

rozmazané vidění, dvojité vidění

vertigo (točení hlavy)

vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév

ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose

zvracení, nevolnost, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací potíže,

zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání

otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné

bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby

potíže s erekcí (impotence)

otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce

snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti

náhodné zranění, zlomenina, odřenina.

V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a mimovolné pohyby.

Méně časté nežádoucí účinky

(které mohou postihnout více než 1 osobu z 1000):

alergické reakce jako je kopřivka

omezená pohyblivost

zrychlená srdeční činnost

svědění obličeje, trupu a končetin

abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater.

pád

obtíže s myšlením

zvýšení hladiny cukru v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou)

agitovanost (stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů)

Vzácné nežádoucí účinky

(které mohou postihnout méně

než 1 osobu z 1000):

snížení hladiny cukru v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou)

ztráta vědomí

potíže s dýcháním

mělké dýchání (útlum dýchání

Četnost není známá (nemůže být stanovena z dostupných údajů)

snížení počtu krevních destiček (buňky zajišťující srážlivost krve)

halucinace

potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení se, mimovolné pohyby a ztuhlost

zvonění v uších

skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé

vystupující bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), zánět jater

akutní selhání ledvin, únik moči

zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně

nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost, bolest,

pocení), bolest na hrudi

kolísání krevního cukru u pacientů s diabetem.

nízká hladina sodíku v krvi

anafylaxe (závažná, potenciálně život ohrožující alergická reakce zahrnující obtížné dýchání,

otok rtů, hrdla a jazyka a hypotenzi (nízký krevní tlak) vyžadující akutní léčbu)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

, 100 41 Praha 10,

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak Apo-Gab

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za „EXP“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené plastové lahvičce, aby byl přípravek chráněn

před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

APO-GAB obsahuje

Léčivou látkou je gabapentinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 100, 300 nebo 400

Pomocnými látkami jsou:

APO-GAB 100 mg: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, černý

inkoust.

APO-GAB 300 mg: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, žlutý

oxid železitý, černý inkoust

APO-GAB 400 mg: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, žlutý

oxid železitý, červený oxid železitý, černý inkoust

Jak

přípravek

APO-GAB

vypadá a co obsahuje

toto

balení

Tvrdá tobolka

APO-GAB

tvrdé

želatinované

tobolky

s bílou

neprůhlednou

spodní

vrchní

částí,

s potiskem „Apo 112“

APO-GAB 300 mg: tvrdé želatinované tobolky s bílou neprůhlednou spodní částí a žlutou vrchní

částí, s potiskem „Apo 113“

APO-GAB 400 mg: tvrdé želatinované tobolky s bílou neprůhlednou spodní částí a oranžovou

vrchní částí, s potiskem „Apo 114“

APO-GAB 100, 300 a 400 mg: 50, 60, 90 nebo 100 tvrdých želatinových tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

:

Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko.

Výrobce

Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko

Ta

to příbalová informace byla naposledy revidována

19. 10. 2017.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

15-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Megalith Pharmaceuticals Inc]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Megalith Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

GABAPENTIN Capsule [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

Lamictal vs. Neurontin

Lamictal vs. Neurontin

Lamictal (lamotrigine) and Neurontin (gabapentin) are anticonvulsants (anti-seizure drugs) used alone or in combination with other anti-seizure medications for treating certain types of seizures. Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

26-2-2018

GABAPENTIN Capsule [McKesson Corporation]

GABAPENTIN Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [BluePoint Laboratories]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

GABAPENTIN Capsule [AvPAK]

GABAPENTIN Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

GABAPENTIN Capsule [Cardinal Health]

GABAPENTIN Capsule [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GABAPENTIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

GABAPENTIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GABAPENTIN Capsule [Amneal Pharmaceuticals LLC]

GABAPENTIN Capsule [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

GABAPENTIN Capsule [NorthStar RxLLC]

GABAPENTIN Capsule [NorthStar RxLLC]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Solco Healthcare U.S., LLC]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Solco Healthcare U.S., LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Ascend Laboratories, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Ascend Laboratories, LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GABAPENTIN Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GABAPENTIN Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Neurontin vs. Norco

Neurontin vs. Norco

Neurontin (gabapentin) and Norco (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) are used to treat pain.

US - RxList

20-12-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Exelan Pharmaceuticals Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Exelan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Neurontin vs. Gabapentin

Neurontin vs. Gabapentin

Neurontin (gabapentin) is an anti-epileptic medication used to treat seizures. Neurontin (gabapentin) is used alone or in combination with other medications to treat seizures caused by epilepsy in adults and children who are at least 12 years old. Neurontin (gabapentin) is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

18-12-2017

Neurontin vs. Gralise

Neurontin vs. Gralise

Neurontin and Gralise are both forms of the medication antiepileptic drug (AED) gabapentin and are used to treat postherpetic neuralgia, nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

18-12-2017

Neurontin vs. Horizant

Neurontin vs. Horizant

Neurontin (gabapentin) and Horizant (gabapentin enacarbil) are both forms of the antiepileptic (anticonvulsant) drug gabapentin and are used to treat nerve pain.

US - RxList

18-12-2017

Neurontin vs. Xanax

Neurontin vs. Xanax

Neurontin (gabapentin) is an anti-epileptic medication used to treat seizures. Neurontin is used alone or in combination with other medications to treat seizures caused by epilepsy in adults and children who are at least 12 years old. Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster). Xanax (alprazolam) is a benzodiazepine used as an anti-anxiety medication prescribed to treat panic attacks and anxiety disorders.

US - RxList

6-12-2017

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

GABAPENTIN Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

GABAPENTIN Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Cipla USA Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

GABAPENTIN Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

GABAPENTIN Tablet [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

GABAPENTIN Tablet [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

GABAPENTIN Tablet [A-S Medication Solutions]

GABAPENTIN Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

GABAPENTIN Capsule [MARKSANS PHARMA LIMITED]

GABAPENTIN Capsule [MARKSANS PHARMA LIMITED]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

GABAPENTIN Capsule [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Capsule [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

10-11-2017

Neurontin vs. Zarontin

Neurontin vs. Zarontin

Zarontin (ethosuximide) and Neurontin (gabapentin) are anti-epileptic medications, also anticonvulsants, used alone or in combination with other medications to treat absence seizures (also called "petit mal" seizures) in adults and children. A difference is Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

8-11-2017

GRALISE (Gabapentin) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

GRALISE (Gabapentin) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

GABAPENTIN Capsule [Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.]

GABAPENTIN Capsule [Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

GABAPENTIN Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

GABAPENTIN Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

GABAPENTIN Capsule [A-S Medication Solutions]

GABAPENTIN Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

GABAPENTIN Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

HORIZANT (Gabapentin Enacarbil) Tablet, Extended Release [Arbor Pharmaceuticals]

HORIZANT (Gabapentin Enacarbil) Tablet, Extended Release [Arbor Pharmaceuticals]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

Neurontin vs. Tramadol

Neurontin vs. Tramadol

Neurontin (gabapentin) and tramadol are used to treat different types of pain.

US - RxList

18-10-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

Neurontin vs. Cymbalta

Neurontin vs. Cymbalta

Neurontin (gabapentin) and Cymbalta (duloxetine) are both used to treat nerve pain.

US - RxList

17-10-2017

Neurontin vs. Lyrica

Neurontin vs. Lyrica

Neurontin (gabapentin) and Lyrica (pregabalin) are anti-epileptic medications used to treat seizures and nerve pain.

US - RxList

12-10-2017

GABAPENTIN Capsule [Proficient Rx LP]

GABAPENTIN Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

GABAPENTIN Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

GABAPENTIN Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

GABAPENTIN Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

GABAPENTIN Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

GABAPENTIN Capsule [American Health Packaging]

GABAPENTIN Capsule [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

GABAPENTIN Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

GABAPENTIN Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

GABAPENTIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

5-9-2017

GABAPENTIN Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

GABAPENTIN Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

Updated Date: Sep 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-9-2017

GABAPENTIN Capsule [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

GABAPENTIN Capsule [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

Updated Date: Sep 5, 2017 EST

US - DailyMed

28-8-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Gabapentin) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Gabapentin) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 28, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement