ANTITHROMBIN III NF BAXTER

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ANTITHROMBIN III NF BAXTER Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok 50IU/ML
 • Dávkování:
 • 50IU/ML
 • Léková forma:
 • Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1+1X20ML Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ANTITHROMBIN III NF BAXTER Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok 50IU/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ANTITHROMBIN III
 • Přehled produktů:
 • ANTITHROMBIN III NF BAXTER

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 16/ 144/89-C
 • Datum autorizace:
 • 03-01-2013
 • EAN kód:
 • 5413760417882
 • Poslední aktualizace:
 • 27-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Stránka 1 z 5 

 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls116308/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE 

ANTITHROMBIN III NF BAXTER 

Prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 

Antithrombinum humanum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, 

má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER a k čemu se používá 

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER používat 

3.  Jak se přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER uchovávat 

6.  Další informace 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK ANTITHROMBIN III NF BAXTER A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER patří do farmakoterapeutické skupiny zvané antitrombotika. 

Přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER se používá k léčbě vrozeného nebo získaného nedostatku 

antithrombinu, který se může vyskytnout u velkého množství různých klinických poruch. 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

ANTITHROMBIN III NF BAXTER POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER 

-  Jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na antithrombin nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku 

ANTITHROMBIN III NF BAXTER. 

-  Jestliže máte v anamnéze heparinem vyvolanou trombocytopenii (tj. pokles krevních destiček). 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ANTITHROMBIN III NF BAXTER je zapotřebí 

-  Prosím sdělte ihned svému lékaři, jestliže zaznamenáte první známky alergické reakce (např. vyrážku, 

generalizovanou kopřivku, pocit svírání hrudníku, sípání, nízký krevní tlak, projevující se slabostí, 

pocitem na omdlení).  

-  Prosím informujte svého lékaře o všech lécích obsahujících heparin (např. pro léčbu trombózy), které 

užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, protože účinek antithrombinu je heparinem značně zesílen. 

-  Přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER se vyrábí z lidské plazmy. Při podávání léčivých 

přípravků, připravených z lidské krve nebo plazmy, nelze zcela vyloučit riziko přenosu infekce. To se 

vztahuje i na patogeny dosud neznámé povahy. Riziko přenosu infekce je však sníženo pečlivým 

výběrem dárců a jednotlivých odběrů, testováním shromážděné plazmy a procesy inaktivace a 

odstranění virů. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím informujte svého lékaře o všech lécích obsahujících heparin (např. pro léčbu trombózy), které užíváte 

nebo jste užíval(a) v nedávné době, protože účinek antithrombinu se heparinem značně zesiluje. 

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Stránka 2 z 5 

Používání přípravku ANTITHROMBIN III NF BAXTER s jídlem a pitím 

Přípravku se netýká. 

Těhotenství a kojení 

Prosím informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo kojíte. Váš lékař rozhodne, zda lze přípravek 

ANTITHROMBIN III NF BAXTER používat během těhotenství nebo kojení. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nebyly pozorovány žádné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neobsluhujte žádné přístroje nebo 

stroje.  

Důležitá informace o některých složkách přípravku ANTITHROMBIN III NF BAXTER 

Tento přípravek obsahuje přibližně 3,77 mg sodíku/ml. Tato informace může být důležitá u pacientů na dietě 

s kontrolovaným příjmem sodíku. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVKU ANTITHROMBIN III NF BAXTER POUŽÍVÁ 

Přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER Vám bude podán pouze pod lékařským dohledem. Dávka 

bude záviset na Vaší tělesné hmotnosti a individuální potřebě. Váš lékař stanoví dávku, kterou byste měl(a) 

dostat.  

Přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER Vám bude podáván infuzí do některé žíly. 

Použití u dětí 

Není k dispozici dostatek údajů k tomu, aby mohlo být doporučeno podávání přípravku ANTITHROMBIN 

III NF BAXTER dětem do 6 let. 

Jestliže jste použil(a) více přípravku ANTITHROMBIN III NF BAXTER než jste měl(a) 

Příznaky předávkování antithrombinem nebyly zaznamenány. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít ANTITHROMBIN III NF BAXTER 

Přípravku se netýká. 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER 

Přípravku se netýká. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER nežádoucí účinky, 

které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

-  Hypersenzitivita nebo alergické reakce (k nimž může patřit angioedém, pálení a píchání v místě infuze, 

zimnice, zčervenání, generalizovaná kopřivka, bolest hlavy, vyrážka, nízký krevní tlak, otupělost, nevolnost, 

neklid, zvýšená srdeční frekvence, pocit svírání hrudníku, brnění, zvracení, sípání) byly pozorovány vzácně a 

mohou v některých případech přejít až do závažné anafylaxe (včetně šoku). 

-  Ve vzácných případech se objevila horečka. 

-  Ve vzácných případech by se mohla objevit heparinem vyvolaná a protilátkami zprostředkovaná 

trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček). Může být zaznamenán počet destiček nižší než 

100 000/µl nebo pokles počtu destiček o 50 %. 

Po uvedení přípravku ANTITHROMBIN III NF BAXTER na trh byly zaznamenány následující nežádoucí 

účinky: třes a návaly horka. 

Stránka 3 z 5 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK ANTITHROMBIN III NF BAXTER UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). 

Přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na 

štítku a krabičce. 

Přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER nepoužívejte, pokud si všimnete, že jsou roztoky zakalené 

nebo obsahují usazeniny.  

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER obsahuje 

-  Léčivou látkou je antithrombin z lidské plazmy. 

          1 ml rozpuštěného přípravku obsahuje antithrombinum III 50 IU 

                                                                        proteinum   20-50mg 

-  Pomocnými látkami jsou glukóza, chlorid sodný, dihydrát citronanu sodného, trometamol a voda na 

injekci 

Jak přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER je dodáván jako prášek pro přípravu infuzního roztoku, 

obsahující nominálně 500 IU (1000 IU) antithrombinu z lidské plazmy v jedné injekční lahvičce. 

Přípravek obsahuje přibližně 50 IU/ml (500 IU/10 ml, 1000 IU/20 ml) antithrombinu z lidské plazmy po 

rekonstituci v 10 ml (20 ml) vody na injekci. 

Přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER je bledě žlutá až bledě zelená drobivá pevná látka nebo 

prášek. 

Každé balení také obsahuje: 

-  1 převodní jehlu 

-  1 filtrační jehlu 

-  1 zavzdušňovací jehlu 

-  1 jehlu k jednorázovému použití 

-  1 infuzní set 

Velikost balení: 

1x 500 IU + 10 ml rozpouštědla 

1x 1000 IU + 20 ml rozpouštědla 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Baxter AG  

Industriestrasse 67 

A-1221 Vídeň, Rakousko 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.6.2012 

Stránka 4 z 5 

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:  

Dávkování a způsob podání 

Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou pacientů s nedostatkem 

antithrombinu. 

Dávkování 

Při vrozeném nedostatku by mělo být dávkování přizpůsobeno potřebám každého pacienta a měla by se 

zvážit rodinná anamnéza s ohledem na tromboembolické příhody, aktuální klinické rizikové faktory a 

výsledky laboratorních vyšetření. 

Dávkování a délka trvání substituční terapie u získaného nedostatku závisí na plazmatické hladině 

antithrombinu, přítomnosti známek zvýšeného obratu, základním onemocnění a závažnosti klinického stavu. 

Množství, jež má být podáno, a frekvence podání by měly být vždy založeny na klinické účinnosti a 

laboratorním hodnocení v   jednotlivém případě. 

Počet podaných jednotek antithrombinu se vyjadřuje v mezinárodních jednotkách (IU), jež se vztahují 

k současnému standardu WHO pro antithrombin. Aktivita antithrombinu v plazmě se vyjadřuje buď v 

procentech (vzhledem k normální lidské plazmě) nebo v mezinárodních jednotkách (vzhledem 

k mezinárodnímu standardu pro antithrombin v plazmě). 

Jedna mezinárodní jednotka (IU) aktivity antithrombinu je ekvivalentní množství antithrombinu v jednom 

mililitru normální lidské plazmy. Výpočet požadované dávky antithrombinu je založen na empirickém 

zjištění, že 1 mezinárodní jednotka (IU) antithrombinu na kilogram tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu 

antithrombinu v plazmě zhruba o 2 %. 

Úvodní dávka se stanoví pomocí následujícího vzorce: 

Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost (kg) x (cílová hladina – skutečná aktivita 

antithrombinu [%]) x 0,5 

Úvodní cílová aktivita antithrombinu závisí na klinickém stavu. Je-li stanovena indikace pro substituci 

antithrombinu, mělo by být dávkování dostatečné, aby  byla dosažena cílová aktivita antithrombinu a aby 

byla udržena účinná hladina. Dávkování by mělo být stanoveno a monitorováno na základě laboratorních 

testů aktivity antithrombinu, které by měly být prováděny do stabilizace pacienta minimálně dvakrát denně, 

poté jednou denně, nejlépe bezprostředně před následující infuzí. Úprava dávkování by měla zohlednit jak 

známky zvýšeného obratu antithrombinu podle laboratorních hodnot, tak i klinický průběh. Aktivita 

antithrombinu by měla být po dobu trvání léčby udržována nad 80 %, pokud by klinické údaje nesvědčily 

pro jinou účinnou hladinu. 

Obvyklá počáteční dávka při vrozeném nedostatku bývá 30-50 IU/kg. 

Poté by měly být dávkování a frekvence i doba trvání léčby upraveny podle biologických údajů a klinické 

situace. 

Pediatrická populace 

Není k dispozici dostatek údajů k tomu, aby mohlo být doporučeno podávání přípravku ANTITHROMBIN 

III NF BAXTER dětem do 6 let. 

Způsob podání 

Rekonstituujte přípravek podle pokynů. Přípravek by měl být podáván intravenózně. 

Maximální rychlost podání je 5 ml/min. 

Návod k použití 

Přípravek ANTITHROMBIN III NF BAXTER má být rekonstituován bezprostředně před použitím a 

podáván pouze pomocí přiloženého infuzního setu. Během celého procesu rekonstituce je třeba používat 

aseptickou techniku. Roztok má být ihned použit (přípravek neobsahuje konzervační látky). 

Stránka 5 z 5 

Rekonstituovaný přípravek má být před podáním vizuálně zkontrolován s ohledem na přítomnost částic či 

změnu zabarvení. Roztok je čirý nebo lehce opalescentní. Zakalené roztoky nebo roztoky obsahující 

usazeniny nepoužívejte.  

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

Rekonstituce prášku: 

1.  Zahřejte neotevřenou lahvičku s rozpouštědlem (voda na injekci) na pokojovou teplotu (max. 37 o C). 

2.  Odstraňte ochranná víčka z lahviček s koncentrátem a rozpouštědlem (obr. A) a dezinfikujte pryžové 

zátky obou lahviček. 

3.  Sejměte ochranný kryt z jednoho konce přiložené převodní jehly pootočením a povytažením (obr. B). 

Zapíchněte tento konec jehly skrze pryžovou zátku do lahvičky s rozpouštědlem (obr. C). 

4.  Sejměte ochranný kryt z druhého konce převodní jehly tak, abyste se přitom nedotkli odkrytého konce. 

5.  Obraťte lahvičku s rozpouštědlem nad lahvičku s koncentrátem a propíchněte převodní jehlou pryžovou 

zátku lahvičky s koncentrátem (obr. D). Rozpouštědlo přejde pomocí vakua do lahvičky s koncentrátem. 

6.  Oddělte obě lahvičky vyjmutím jehly z lahvičky s koncentrátem (obr. E). Lehce protřepejte nebo 

promíchejte, abyste urychlili rozpouštění. 

7.  Po úplném rozpuštění koncentrátu vpíchněte do lahvičky přiloženou zavzdušňovací jehlu (obr. F), čímž 

odstraníte případně vzniklou pěnu. Zavzdušňovací jehlu vyjměte. 

Podání: 

8.  Pootočením a povytažením sejměte ochranný kryt z přiložené filtrační jehly a nasaďte ji na sterilní 

jednorázovou stříkačku. Natáhněte roztok do stříkačky (obr. G). 

9.  Odpojte filtrační jehlu od stříkačky a roztok aplikujte pomalu intravenózně (max. rychlost 5 ml/min) 

pomocí přiložené jehly k jednorázovému použití (nebo pomocí přiloženého infuzního setu). 

Pokud se neprovádí filtrace během rekonstituce, je třeba použít infuzní set  s odpovídajícím filtrem (max. 

rychlost infuze 5 ml/min). 

  

      obr. A    obr. B    obr. C     obr. D         obr. E          obr. F       obr. G 

Inkompatibility 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

Stejně jako u jiných intravenózních proteinových přípravků jsou možné hypersenzitivní alergické reakce. 

Pacienti musí být po celou dobu infuze pečlivě monitorováni a všechny příznaky se musí pečlivě sledovat. 

Pacienti by měli být seznámeni s prvními známkami hypersenzitivních reakcí, k nimž patří vyrážka, 

generalizovaná kopřivka, tíže na hrudi, sípání, hypotenze a anafylaxe. Objeví-li se po podání tyto symptomy, 

měli by kontaktovat svého lékaře. 

V případě šoku je třeba zahájit standardní léčbu. 

19-6-2018

Various Aortic Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - UPDATE on Type III Endoleaks

Various Aortic Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - UPDATE on Type III Endoleaks

Based on new information, the Endologix AFX with Strata device is at greater risk for a Type III endoleak compared to other endovascular AAA graft systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2018

Scientific guideline: Draft VICH GL58 Stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products in climatic zones III and IV - First version, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft VICH GL58 Stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products in climatic zones III and IV - First version, draft: consultation open

The guideline is an annex to the VICH parent stability guideline, stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products (VICH GL3 (R)), and provides guidance regarding the stability data package for a new veterinary drug substance and medicinal product to be included in a registration application submitted within the regions in the climatic zones III and IV.

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-3-2018

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII (Active substance: Human coagulation factor VIII) - Corrigendum - Commission Decision (2017)7630 of Thu, 08 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety