Advertisement

ANTITHROMBIN III BAXALTA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ANTITHROMBIN III BAXALTA Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok 50IU/ML
 • Dávkování:
 • 50IU/ML
 • Léková forma:
 • Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1+1X20ML Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ANTITHROMBIN III BAXALTA Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok 50IU/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ANTITHROMBIN III
 • Přehled produktů:
 • ANTITHROMBIN III BAXALTA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 16/ 144/89-C
 • Datum autorizace:
 • 10-03-2017
 • EAN kód:
 • 0642621065046
 • Poslední aktualizace:
 • 19-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Stránka 1 z 6

sp.zn. sukls55563/2017

P

říbalová informace: informace pro uživatele

ANTITHROMBIN III BAXALTA

Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok

Antithrombinum III

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek ANTITHROMBIN III BAXALTA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ANTITHROMBIN III BAXALTA používat

Jak se přípravek ANTITHROMBIN III BAXALTA používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ANTITHROMBIN III BAXALTA uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

C

o je přípravek

ANTITHROMBIN III BAXALTA a k

čemu se používá

Přípravek ANTITHROMBIN III BAXALTA patří do farmakoterapeutické skupiny zvané antitrombotika.

Přípravek ANTITHROMBIN III BAXALTA se používá k léčbě vrozeného nebo získaného nedostatku

antithrombinu, který se může vyskytnout u velkého množství různých klinických poruch.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

ANTITHROMBIN III BAXALTA

používat

Nepoužívejte přípravek

ANTITHROMBIN III BAXALTA

jestliže jste alergický(á) na antithrombin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže máte v anamnéze heparinem vyvolanou trombocytopenii (tj. pokles krevních destiček).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ANTITHROMBIN III BAXALTA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Prosím sdělte ihned svému lékaři, jestliže zaznamenáte první známky alergické reakce (např. vyrážku,

generalizovanou kopřivku, pocit svírání hrudníku, sípání, nízký krevní tlak, projevující se slabostí,

pocitem na omdlení). Závažné příznaky mohou vyžadovat neodkladnou léčbu.

Prosím informujte svého lékaře o všech lécích obsahujících heparin (např. pro léčbu trombózy), které

užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, protože účinek antithrombinu je heparinem značně zesílen.

Přípravek ANTITHROMBIN III BAXALTA se vyrábí z lidské plazmy. Při podávání léčivých

přípravků, připravených z lidské krve nebo plazmy, nelze zcela vyloučit riziko přenosu infekce. To se

vztahuje i na patogeny dosud neznámé povahy. Riziko přenosu infekce je však sníženo pečlivým

výběrem dárců a jednotlivých odběrů, testováním shromážděné plazmy a procesy inaktivace a

odstranění virů.

D

ěti

Stránka 2 z 6

Nepodávejte tento přípravek dětem mladším 6 let, protože nebyla dosud stanovena bezpečnost a účinnost.

Další léčivé přípravky a přípravek ANTITHROMBIN III

BAXALTA

Prosím informujte svého lékaře o všech lécích obsahujících heparin (např. pro léčbu trombózy), které užíváte

nebo jste užíval(a) v nedávné době, protože účinek antithrombinu se heparinem značně zesiluje.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

P

říprav

ek ANTITHROMBIN III BAXALTA s

jídlem a pitím

Přípravku se netýká.

Těhotenství a kojení

Prosím informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo kojíte. Váš lékař rozhodne, zda lze přípravek

ANTITHROMBIN III BAXALTA používat během těhotenství nebo kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly pozorovány žádné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neobsluhujte žádné přístroje nebo

stroje.

Přípravek

ANTITHROMBIN III BAXALTA

obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje přibližně 3,77 mg sodíku/ml. Tato informace může být důležitá u pacientů na dietě

s kontrolovaným příjmem sodíku.

3.

Jak se přípravek ANTITHROMBIN III

BAXALTA

používá

Přípravek ANTITHROMBIN III BAXALTA Vám bude podán pouze pod lékařským dohledem. Dávka bude

záviset na Vaší tělesné hmotnosti a individuální potřebě. Váš lékař stanoví dávku, kterou byste měl(a) dostat.

Přípravek ANTITHROMBIN III BAXALTA Vám bude podáván infuzí do některé žíly.

Jestliže jste použil(a) více přípravku

ANTITHROMBIN III BAXALTA,

než jste měl(a)

Příznaky předávkování antithrombinem nebyly zaznamenány.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek

ANTITHROMBIN III BAXALTA

Přípravku se netýká.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek

ANTITHROMBIN III BAXALTA

Přípravku se netýká.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Hypersenzitivita nebo alergické reakce (k nimž může patřit angioedém (otok vznikající na alergickém

podkladě, na různých částech těla, může způsobit např. dýchací potíže), pálení a píchání v místě infuze,

mrazení, zčervenání, generalizovaná kopřivka, bolest hlavy, vyrážka, nízký krevní tlak, otupělost, nevolnost,

neklid, zvýšená srdeční frekvence, pocit svírání hrudníku, brnění, zvracení, sípání) byly pozorovány vzácně a

mohou v některých případech přejít až do závažné anafylaxe (včetně šoku).

Ve vzácných případech se objevila horečka.

Ve vzácných případech by se mohla objevit heparinem vyvolaná a protilátkami zprostředkovaná

trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček). Může být zaznamenán počet destiček nižší než

100 000/µl nebo pokles počtu destiček o 50 %.

Stránka 3 z 6

Po uvedení přípravku ANTITHROMBIN III BAXALTA na trh byly zaznamenány následující nežádoucí

účinky s frekvencí výskytu není známo (z dostupných údajů nelze určit): hypersenzitivita a anafylaktická

reakce, třes a návaly horka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek ANTITHROMBIN III

BAXALTA

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem a uchovávejte

v původním obalu.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že jsou roztoky zakalené nebo obsahují usazeniny.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co příp

ravek ANTITHROMBIN III BAXALTA obsahuje

Léčivou látkou je antithrombinum III z lidské plazmy.

1 ml rozpuštěného přípravku obsahuje antithrombinum III 50 IU, což odpovídá proteinum 20 - 50 mg

Pomocnými látkami jsou glukóza, chlorid sodný, dihydrát natrium-citrátu, trometamol a voda na

injekci

Jak přípravek

ANTITHROMBIN III BAXALTA

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek ANTITHROMBIN III BAXALTA je dodáván jako prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok,

obsahující nominálně 500 IU (1000 IU) antithrombinum III z lidské plazmy v jedné injekční lahvičce.

Po rekonstituci v 10 (20 ml) vody na injekci obsahuje 1 ml přibližně antithrombinum III z lidské plazmy 50

IU (500 IU/10 ml, 1000 IU/20 ml).

Přípravek ANTITHROMBIN III BAXALTA je bílý nebo nažloutlý prášek nebo pevná drobivá látka.

Každé balení také obsahuje:

1 převodní jehlu

1 filtrační jehlu

1 zavzdušňovací jehlu

1 jehlu k jednorázovému použití

1 infuzní set

Velikost balení:

1x 500 IU + 10 ml rozpouštědla

1x 1000 IU + 20 ml rozpouštědla

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Stránka 4 z 6

Držitel ro

z

hodnutí o registraci

:

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Vídeň

Rakousko

V

ýrobce

:

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Vídeň

Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 10. 2017

Následující informace j

sou

určen

y

pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování a způsob podání

Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou pacientů s nedostatkem

antithrombinu.

Dávkování

Při vrozeném nedostatku by mělo být dávkování přizpůsobeno potřebám každého pacienta a měla by se

zvážit rodinná anamnéza s ohledem na tromboembolické příhody, aktuální klinické rizikové faktory a

výsledky laboratorních vyšetření.

Dávkování a délka trvání substituční terapie u získaného nedostatku závisí na plazmatické hladině

antithrombinu, přítomnosti známek zvýšeného obratu, základním onemocnění a závažnosti klinického stavu.

Množství, jež má být podáno, a frekvence podání by měly být vždy založeny na klinické účinnosti a

laboratorním hodnocení v jednotlivém případě.

Počet podaných jednotek antithrombinum III se vyjadřuje v mezinárodních jednotkách (IU), jež se vztahují

k současnému standardu WHO pro antithrombinum III. Aktivita antithrombinum III v plazmě se vyjadřuje

buď v procentech (vzhledem k normální lidské plazmě) nebo v mezinárodních jednotkách (vzhledem

k mezinárodnímu standardu pro antithrombinum III v plazmě).

Jedna mezinárodní jednotka (IU) aktivity antithrombinum III je ekvivalentní množství antithrombinum III

v jednom mililitru normální lidské plazmy. Výpočet požadované dávky antithrombinum III je založen na

empirickém zjištění, že 1 mezinárodní jednotka (IU) antithrombinum III na kilogram tělesné hmotnosti

zvyšuje aktivitu antithrombinu v plazmě zhruba o 2 %.

Úvodní dávka se stanoví pomocí následujícího vzorce:

Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost (kg) x (cílová hladina –

skutečná aktivita

antithrombinu [%]) x 0,5

Úvodní cílová aktivita antithrombinum III závisí na klinickém stavu. Je-li stanovena indikace pro substituci

antithrombinum III, mělo by být dávkování dostatečné, aby byla dosažena cílová aktivita antithrombinum

III a aby byla udržena účinná hladina. Dávkování by mělo být stanoveno a monitorováno na základě

laboratorních testů aktivity antithrombinum III, které by měly být prováděny do stabilizace pacienta

minimálně dvakrát denně, poté jednou denně, nejlépe bezprostředně před následující infuzí. Úprava

dávkování by měla zohlednit jak známky zvýšeného obratu antithrombinum III podle laboratorních hodnot,

tak i klinický průběh. Aktivita antithrombinum III by měla být po dobu trvání léčby udržována nad 80 %,

pokud by klinické údaje nesvědčily pro jinou účinnou hladinu.

Stránka 5 z 6

Obvyklá počáteční dávka při vrozeném nedostatku bývá 30-50 IU/kg.

Poté by měly být dávkování a frekvence i doba trvání léčby upraveny podle biologických údajů a klinické

situace.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Antithrombinu III BAXALTA nebyla u dětí mladších než 6 let stanovena.

Proto užívání tohoto přípravku nelze doporučit u této skupiny pacientů.

Způsob podání

Přípravek by měl být podáván intravenózně.

Maximální rychlost podání je 5 ml/min.

Návod k

použití

Přípravek ANTITHROMBIN III BAXALTA má být rekonstituován bezprostředně před použitím a podáván

pouze pomocí přiloženého infuzního setu. Během celého procesu rekonstituce je třeba používat aseptickou

techniku. Roztok má být ihned použit (přípravek neobsahuje konzervační látky).

Rekonstituovaný přípravek má být před podáním vizuálně zkontrolován s ohledem na přítomnost částic či

změnu zabarvení. Roztok je čirý nebo lehce opalescentní. Zakalené roztoky nebo roztoky obsahující

usazeniny nepoužívejte.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Rekonstituce prášku:

1. Zahřejte neotevřenou injekční lahvičku s rozpouštědlem (voda na injekci) na pokojovou teplotu (max.

2. Odstraňte ochranná víčka z lahviček s práškem a rozpouštědlem (obr. A) a dezinfikujte pryžové zátky

obou injekčních lahviček.

3. Sejměte ochranný kryt z jednoho konce přiložené převodní jehly pootočením a povytažením (obr. B).

Zapíchněte tento konec jehly skrze pryžovou zátku do injekční lahvičky s rozpouštědlem (obr. C).

4. Sejměte ochranný kryt z druhého konce převodní jehly tak, abyste se přitom nedotkli odkrytého konce.

5. Obraťte injekční lahvičku s rozpouštědlem nad injekční lahvičku s práškem a propíchněte převodní jehlou

pryžovou zátku injekční lahvičky s práškem (obr. D). Rozpouštědlo přejde pomocí vakua do injekční

lahvičky s koncentrátem.

6. Oddělte obě injekční lahvičky vyjmutím jehly z injekční lahvičky s práškem (obr. E). Lehce protřepejte

nebo promíchejte, abyste urychlili rozpouštění.

7. Po úplném rozpuštění prášku vpíchněte do injekční lahvičky přiloženou zavzdušňovací jehlu (obr. F),

čímž odstraníte případně vzniklou pěnu. Zavzdušňovací jehlu vyjměte.

Podání:

8. Pootočením a povytažením sejměte ochranný kryt z přiložené filtrační jehly a nasaďte ji na sterilní

jednorázovou stříkačku. Natáhněte roztok do stříkačky (obr. G).

9. Odpojte filtrační jehlu od stříkačky a roztok aplikujte pomalu intravenózně (max. rychlost 5 ml/min)

pomocí přiložené jehly k jednorázovému použití (nebo pomocí přiloženého infuzního setu).

Pokud se neprovádí filtrace během rekonstituce, je třeba použít infuzní set s odpovídajícím filtrem (max.

rychlost infuze 5 ml/min).

Stránka 6 z 6

obr. A

obr. B

obr. C obr. D obr. E

obr. F

obr. G

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky.

Vzhledem k tomu, že může dojít k selhání léčby v důsledku adsorpce lidského antithrombinu na vnitřní

povrchy aplikačního zařízení, smí být použito pouze přiložené příslušenství pro rekonstituci a aplikaci.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stejně jako u jiných intravenózních proteinových přípravků jsou možné hypersenzitivní alergické reakce.

Pacienti musí být po celou dobu infuze pečlivě monitorováni a všechny příznaky se musí pečlivě sledovat.

Pacienti by měli být seznámeni s prvními známkami hypersenzitivních reakcí, k nimž patří vyrážka,

generalizovaná kopřivka, tíže na hrudi, sípání, hypotenze a anafylaxe. Objeví-li se po podání tyto symptomy,

měli by kontaktovat svého lékaře.

V případě šoku je třeba zahájit standardní léčbu.

Advertisement