ANOPYRIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ANOPYRIN Tableta 100MG
 • Dávkování:
 • 100MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20(1X20) Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ANOPYRIN Tableta 100MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ
 • Přehled produktů:
 • ANOPYRIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 16/ 882/94-C
 • Poslední aktualizace:
 • 27-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls251079/2016

a sp.zn. sukls245150/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Anopyrin 100 mg

tablety

acidum acetylsalicylicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co

naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Anopyrin 100 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anopyrin 100 mg užívat

Jak se přípravek Anopyrin 100 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Anopyrin 100 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Anopyrin 100 mg a k

čemu se používá

Přípravek Anopyrin 100 mg obsahuje léčivou látku kyselinu acetylsalicylovou. Patří mezi léčiva,

která tlumí shlukování krevních destiček (trombocytů) a tím předcházejí vzniku krevních sraženin

v cévách (vzniku trombů).

Přípravek Anopyrin 100 mg se užívá:

při nestabilní angině pectoris (bolest na hrudi způsobená poruchou průtoku krve srdečními

věnčitými tepnami) – jako doplněk standardní léčby;

při akutním srdečním infarktu – jako součást standardní léčby;

k zabránění vzniku dalšího srdečního infarktu po prvním srdečním infarktu (k prevenci

reinfarktu);

po operacích nebo jiných výkonech na tepnách, např. po aortokoronárním přemostění

(bypassu), při perkutánní transluminální koronární angioplastice;

k předcházení vzniku přechodných záchvatů nedostatečného prokrvení mozku (tranzitorních

ischemických atak) a mozkových infarktů.

Upozornění

Přípravek Anopyrin 100 mg není určen k léčbě bolestivých stavů.

Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Anopyrin 100 mg užívat

Neužívejte přípravek

Anopyrin 100 mg:

jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiné salicyláty (látky příbuzné

kyselině acetylsalicylové) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

jestliže u Vás v minulosti požití salicylátů nebo látek s podobným účinkem, zejména

nesteroidních protizánětlivých léků vyvolalo astmatický záchvat;

při právě probíhajících žaludečních nebo dvanáctníkových vředech;

při chorobně zvýšeném sklonu ke krvácení (hemoragické diatéze);

pokud máte mastocytózu (onemocnění imunitního systému);

při závažném onemocnění jater nebo ledvin;

pokud užíváte methotrexát v dávkách vyšších než 15 mg/týden;

ve třetí třetině těhotenství, neboť by při dávkách vyšších než 100 mg denně mohl způsobit

vážné poškození plodu, mohl by vést k prodloužení či opoždění porodu a prodloužení

krvácení.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Anopyrin 100 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud

máte nebo jste někdy měl(a):

přecitlivělost na jiné léky proti bolesti nebo zánětu nebo máte jakoukoliv alergii;

souběžně užíváte léky tlumící srážení krve (např. kumarinové deriváty, heparin – s výjimkou

léčby heparinem v nízkých dávkách);

máte průduškové astma;

máte opakující se žaludeční nebo dvanáctníkové obtíže;

máte poruchu funkce ledvin nebo jater;

trpíte onemocněním štítné žlázy a užíváte levothyroxin (hormon užívaný při onemocnění

štítné žlázy).

Pokud trpíte nedostatkem enzymu zvaného glukosa-6-fosfát-dehydrogenáza, musíte užívat

přípravek Anopyrin 100 mg pod přísným lékařským dohledem.

U pacientů užívajících přípravky s obsahem kyseliny acetylsalicylové se doporučuje požívat

alkohol s opatrností, jelikož může dojít ke zvýšení rizika krvácení ze zažívacího traktu a nebo

poškození zažívacího traktu.

Pacienti, kteří trpí průduškovým astmatem, alergickou rýmou, nosními polypy (výrůstky na nosní

sliznici) nebo chronickými (vleklými) infekcemi dýchacích cest (obzvláště sdruženými s projevy

typu alergické rýmy), a pacienti s přecitlivělostí na léky k léčbě bolesti zánětu nebo revmatismu

jakéhokoli druhu jsou při užívání tablet přípravku Anopyrin 100 mg ohroženi astmatickými

záchvaty (tzv. nesnášenlivost analgetik/analgetické astma). Pokud máte tyto obtíže, poraďte se

před užitím přípravku Anopyrin 100 mg se svým lékařem. Totéž platí, pokud reagujete

přecitlivěle (alergicky), např. kožními reakcemi, svěděním, kopřivkou, na jiné látky.

O užívání přípravku Anopyrin 100 mg musíte informovat před operačním výkonem lékaře nebo

zubního lékaře.

Děti a

dospívající

Přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Přípravek Anopyrin 100 mg se může u dětí a dospívajících používat jen na výslovné doporučení

lékaře a to jen tehdy, nejsou-li účinná jiná opatření. Kdyby při těchto onemocněních došlo

k dlouhotrvajícímu zvracení, mohlo by to být známkou Reyeova syndromu, velmi vzácného, ale

život ohrožujícího onemocnění, které bezpodmínečně vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Další léčivé přípravky a přípravek Anopyrin

100 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nikorandil (lék na léčbu bolesti na hrudi (angina pectoris))

Při užívání přípravek Anopyrin 100 mg zesiluje/zvyšuje:

rizika žaludečního nebo střevního krvácení při současné léčbě kortikoidy (léky podobné

hormonům kůry nadledvin) nebo při souběžném požívání alkoholu;

účinky určitých přípravků užívaných ústy k léčbě cukrovky (perorální antidiabetika ze

skupiny derivátů sulfonylurey);

žádoucí i nežádoucí účinky methotrexátu -léčiva užívaného k léčbě lupénky (psoriázy),

onemocnění kloubů (revmatoidní artritidy) a některých nádorových onemocnění;

množství (koncentraci) některých souběžně užívaných léčiv (digoxinu, barbiturátů nebo

lithia) v krvi;

žádoucí i nežádoucí účinky přípravků k léčbě bolesti nebo zánětu (nesteroidních

analgetik/antiflogistik) a obecně všech léčiv užívaných k léčbě revmatických onemocnění;

účinky určitých léčiv užívaných k léčbě infekčních onemocnění -sulfonamidů a kombinací

obsahujících sulfonamidy, jako je např. kotrimoxazol (kombinace sulfamethoxazolu a

trimethoprimu);

účinky trijodthyroninu (liothyroninu), což je léčivo užívané k léčbě nedostatečné činnosti

štítné žlázy;

účinky kyseliny valproové (léčiva užívaného např. k léčbě epileptických záchvatů);

účinky levothyroxinu (léčivo užívané k léčbě poruch štítné žlázy).

Přípravek Anopyrin 100 mg zeslabuje účinky:

určitých léčiv vyvolávajících zvýšené vylučování moči, tzv. antagonistů aldosteronu

(spironolaktonu a kanrenoátu) a tzv. kličkových diuretik (např. furosemidu);

přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku;

léčiv zvyšujících vylučování kyseliny močové z těla (např. probenecidu, sulfinpyrazonu).

Léčivo metamizol (užívané ke zmírnění bolesti nebo snížení horečky) může snížit účinek kyseliny

acetylsalicylové na shlukování krevních destiček.

Varicelová vakcína

U pacientů očkovaných varicelovou vakcínou (vakcína proti planým neštovicím nebo pásovému

oparu) se nedoporučuje užívat salicyláty po dobu 6 týdnů po podání vakcíny. Při užití salicylátů

během infekce planých neštovic nebo pásového oparu se vyskytly případy Reyeova syndromu

(závažný život ohrožující stav, při kterém dochází k poškození mozku, jater a dalších orgánů).

Acetazolamid

(k léčbě zeleného zákalu

)

Při současném užívání salicylátů s acetazolamidem je třeba dbát zvýšené opatrnosti, jelikož je

zvýšené riziko vzniku metabolické acidózy (stav, kdy dochází k poruše rovnováhy vnitřního

prostředí organismu).

Léčivé přípravky spojené s rizikem krvácení (např. pentoxifylin, diltiazem

léky snižující krevní

srážlivost např. warfarin,

léky

blokující shlukování krevních destiček, např.

klopidogrel,

tiklopidin, dipyridamol)

Při současném užívání přípravku Anopyrin 100 mg a těchto přípravků existuje zvýšené riziko

krvácení, neboť jejich účinky se mohou vzájemně zesilovat.

Přípravek

Anopyrin 100 mg s

jídlem, pitím a alkoholem

Při užívání přípravku Anopyrin 100 mg se doporučuje požívat alkohol s opatrností.

Pití alkoholu

může zvýšit riziko krvácení ze zažívacího traktu nebo poškození zažívacího traktu.

Těhotenství, kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Zjistíte-li při užívání přípravku Anopyrin 100 mg, že jste otěhotněla, informujte o tom lékaře.

V průběhu prvního a druhého trimestru (v prvním až šestém měsíci) těhotenství nesmí být

přípravek podáván, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je přípravek podáván ženám, které chtějí

otěhotnět nebo jsou v prvním a druhém trimestru těhotenství, pak musí být podávaná dávka co

nejnižší a doba léčby co nejkratší.

V posledním trimestru (v sedmém až devátém měsíci) těhotenství se přípravek Anopyrin 100 mg

nesmí užívat, protože při jeho užívání by se zvýšilo riziko komplikací u matky i u dítěte při

porodu.

Léčivá látka acetylsalicylová kyselina a její metabolity (látky vzniklé její látkovou přeměnou

v těle) v malých množstvích přecházejí do mateřského mléka. Protože dosud nebyly oznámeny

škodlivé účinky na kojence, při denní dávce do 150 mg zpravidla nebývá nutno zastavit kojení.

Užívá-li žena vyšší denní dávky (více než 150 mg), má přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost.

3.

J

ak se přípravek Anopyrin 100 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik tablet

přípravku

Anopyrin 100 mg

máte užívat a jak často

Při nestabilní angině pectoris:

Užívají se denní dávky mezi 100 mg a 300 mg Anopyrinu. Přesnou dávku stanoví lékař.

Při akutním srdečním infarktu:

Užívají se denní dávky mezi 100 mg a 300 mg Anopyrinu. Přesnou dávku stanoví lékař.

K zabránění vzniku dalšího srdečního infarktu po prvním srdečním infarktu:

Doporučuje se denní dávka 300 mg Anopyrinu.

Po operacích nebo jiných výkonech na tepnách:

Užívají se denní dávky mezi 100 mg a 300 mg Anopyrinu. Přesnou dávku stanoví lékař.

K předcházení vzniku přechodných záchvatů nedostatečného prokrvení mozku:

Užívají se denní dávky mezi 100 mg a 300 mg Anopyrinu. Přesnou dávku stanoví lékař.

Přípravek Anopyrin 100 mg se obvykle užívá jednou denně, pokud možno vždy v přibližně

stejnou denní dobu.

Jak a kdy máte užívat přípravek

Anopyrin 100 mg

Přípravek Anopyrin 100 mg užívejte po jídle, tablety se polykají celé a zapíjí se dostatečným

množstvím tekutiny.

Tento přípravek se nemá užívat na lačný žaludek.

Jak dlouho máte užívat přípravek

Anopyrin 100 mg

Přípravek Anopyrin 100 mg je určen k dlouhodobému užívání.

O délce jeho užívání rozhoduje Váš ošetřující lékař.

Jestliže jste užil(

a

) více přípravku

Anopyrin 100 mg

, než jste měl(a)

Závratě a ušní šelest (hučení a pískání v uších) mohou být, obzvláště u dětí a u starších osob,

známkami

závažné

otravy.

Předávkování

salicyláty

může

zejména

malých

dětí

způsobit

závažný pokles hladiny cukru v krvi a potenciálně smrtelnou otravu.

Při podezření na předávkování přípravkem Anopyrin 100 mg ihned vyhledejte nebo zavolejte

lékaře. Ten podle závažnosti předávkování rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže

jste zapomněl(a) užít

přípravek

Anopyrin 100 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokračujte v užívání příští předepsanou dávkou beze změny tak, jak Vám předepsal lékař.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Anopyrin

100 mg

Nepřestávejte užívat tablety přípravku Anopyrin 100 mg, aniž byste si o tom předtím

promluvil(a) se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat tento přípravek a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud se

vyskytne:

vyrážka, kopřivka, svědění celého těla, nenadálý otok kolem očí, pocit tísně na hrudi spojený

s obtížným dýcháním nebo polykáním, zmodrání kůže, nízký krevní tlak (mohou být

známkou závažné alergické reakce),

černá (dehtovitá) stolice (která může být známkou závažného žaludečního krvácení).

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti jejich výskytu:

Časté (mo

hou se vyskytnout u 1-

10 pacientů ze 100):

bolest žaludku;

pocit na zvracení, zvracení;

průjem;

krvácení do trávicí soustavy.

Méně časté (

mohou se vyskytnout u 1-

10 pacientů z

1000):

žaludeční krvácení;

žaludeční vřed;

kožní reakce.

Vzácné (

mohou se vyskytnout u 1-

10 pacientů z

10000):

chudokrevnost (v důsledku skrytých ztrát krve z trávicího ústrojí);

reakce z přecitlivělosti např. záchvaty dušnosti (především u astmatiků), potíže s dýcháním

nebo dušnost, velmi závažná alergická reakce (anafylaktoidní reakce) a těžké kožní reakce.

Velmi vzácné (

mohou se vyskytnout u

méně než 1 pacient

a z 10000):

poruchy funkce ledvin;

snížení množství glukosy v krvi;

poruchy funkce jater.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

poruchy krve a kostní dřeně (hemolytická anémie u pacientů s deficitem glukosa-6-fosfát

dehydrogenázy);

nitrolební krvácení;

závrať a ušní šelest;

lokalizovaná kožní vyrážka (fixní lékový exantém);

tvorba vředů v jícnu, zánět jícnu, žaludku, dvanáctníku a střev;

proděravění jícnu a střev;

poškození jater, zvýšení jaterních enzymů;

otok plic (v souvislosti s chronickým užíváním a přecitlivělostí na kyselinu

acetylsalicylovou).

Kyselina acetylsalicylová i v nízkých dávkách omezuje vylučování kyseliny močové. Pokud máte

sklon k onemocnění dnou, může užívání tohoto přípravku u Vás vyvolat dnavý záchvat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

w

ebové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit -nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek Anopyrin 100 mg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem a vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

zkratkou „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

O

bsah balení a další informace

Co přípravek Anopyrin

100 mg obsahuje

Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 100 mg.

Dalšími pomocnými látkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, celulosový prášek, sodná sůl

kroskarmelosy, glycin, mastek.

Jak přípravek Anopyrin

100 mg

vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, mramorované, kulaté ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha není určena

k rozlomení tablety.

Tablety jsou baleny v PVC/PVDC/Al průhledných blistrech a v krabičce.

Velikost balení:

20 tablet

30 tablet

50 tablet

56 tablet

60 tablet

100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika

Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27, Hlohovec, Slovenská republika

S.C. ZENTIVA S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, cod 032266, Bukurešť, Rumunsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

20. 4. 2017

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.