ANASTROZOL DR. MAX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ANASTROZOL DR. MAX Potahovaná tableta 1MG
 • Dávkování:
 • 1MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ANASTROZOL DR. MAX Potahovaná tableta 1MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Anastrozol
 • Přehled produktů:
 • TBL FLM 20X1MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 102/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 13-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls177574/2016 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Anastrozol Dr.Max 1 mg potahované tablety 

Anastrozolum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, 

má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je Anastrozol Dr.Max 1 mg a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Anastrozol Dr.Max 1 mg užívat 

3.  Jak se Anastrozol Dr.Max 1 mg užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Anastrozol Dr.Max 1 mg uchovávat   

6.  Další informace 

1.  Co je přípravek Anastrozol Dr.Max 1 mg a k čemu se používá 

Přípravek  Anastrozol  Dr.Max  1  mg  obsahuje  léčivou  látku  anastrozol.  Anastrozol  Dr.Max  1  mg  patří  do 

skupiny léků nazývaných inhibitory (blokátory) aromatázy.  

Anastrozol Dr.Max 1 mg se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po přechodu (menopauze). 

Anastrozol Dr.Max 1 mg působí tak, že snižuje množství hormonu estrogenu, který se vytváří ve Vašem těle. 

Dosahuje se toho tak, že blokuje přirozeně se vyskytující látku (enzym) označovanou jako „aromatáza“. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anastrozol Dr.Max 1 mg užívat 

Přípravek Anastrozol Dr.Max 1 mg neužívejte, 

-  jestliže jste alergická (přecitlivělá) na anastrozol nebo na kteroukoli další složku přípravku Anastrozol 

Dr.Max 1 mg (uvedeného v bodě 6 „Další informace“),  

-  jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“). 

Neužívejte  Anastrozol Dr.Max 1 mg, pokud se některý z bodů výše týká také Vás. V případě nejistoty se 

obraťte na svého lékaře nebo lékárníka. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Anastrozol Dr.Max 1 mg je zapotřebí  

Před užitím přípravku Anastrozol Dr.Max 1 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  

-  jestliže stále přichází menstruace a nedostavila se ještě menopauza (přechod). 

-  jestliže  užíváte  léky,  které  obsahují  tamoxifen  nebo  léky  s  obsahem  estrogenů  (viz  bod  „Vzájemné 

působení s dalšími léčivými přípravky“.) 

-  jestliže jste měla sníženou pevnost kostí (osteoporóza). 

-  jestliže jste měla problémy s játry nebo ledvinami.  

  

Pokud  se  některé  z  omezení  vztahuje  také  na  Vás,  poraďte  se  s  lékařem  nebo  lékárníkem  ještě  před 

zahájením léčby přípravkem Anastrozol Dr.Max 1 mg.  

Pokud máte nastoupit do nemocnice, řekněte ošetřujícímu personálu, že užíváte Anastrozol Dr.Max 1 mg.  

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době. 

Přípravek Anastrozol Dr.Max 1 mg neužívejte, pokud již užíváte některý z následujících léků: 

-  některé  léky  používané  v  léčbě  rakoviny  prsu  (selektivní  modulátory  estrogenních  receptorů),  např. 

léky, které obsahují tamoxifen . Tyto léky mohou blokovat účinek přípravku Anastrozol Dr.Max 1 mg;  

-  léky  s  obsahem  estrogenů  používané  např.  při  hormonální  substituční  léčbě  (náhradě  chybějících 

vlastních hormonů).  

Pokud takové léky užíváte, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.  

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte následující léky:   

-  Léky známé jako analogy „LHRH“. Tyto léky obsahují gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin a 

triptorelin.  Tyto  léky  se  používají  k  léčbě  rakoviny  prsu,  některých  ženských  (gynekologických) 

problémů a problémů s plodností. 

Těhotenství a kojení 

Anastrozol Dr.Max 1 mg neužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte. Přestaňte užívat Anastrozol Dr.Max 1 

mg, pokud otěhotníte, a informujte svého lékaře.  

Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  pokud  si  myslíte,  že  byste  mohla  být  těhotná  nebo  plánujete  otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Anastrozol Dr.Max 1 mg pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat 

stroje.  Některé  pacientky  pociťují  při  léčbě  přípravkem  Anastrozol  Dr.Max  1  mg  občasnou  slabost  nebo 

ospalost. Pokud se to i Váš případ, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Anastrozol Dr,Max 1 mg 

Anastrozol Dr.Max 1 mg obsahuje mléčný cukr (laktosu). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 

poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat tento lék. 

3.  Jak se přípravek Anastrozol Dr.Max 1 mg užívá 

Vždy užívejte Anastrozol Dr.Max 1 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se 

se svým lékařem nebo lékárníkem.  

-  Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta jednou denně. 

-  Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu.  

-  Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.  

-  Anastrozol Dr.Max 1 mg můžete užívat před jídlem, v průběhu jídla i po jídle. 

Užívejte Anastrozol Dr.Max 1 mg tak dlouho, jak Vám předepsal lékař. Jedná se o dlouhodobou léčbu, a tak 

můžete užívat Anastrozol Dr.Max 1 mg po dobu několika roků. 

Použití u dětí 

Přípravek Anastrozol Dr.Max 1 mg se nesmí podávat dětem a dospívajícím. 

Jestliže jste užila více přípravku Anastrozol Dr.Max 1 mg, než jste měla 

Jestliže jste užila více přípravku Anastrozol Dr.Max 1 mg, než jste měla, poraďte se ihned se svým lékařem. 

Jestliže jste zapomněl/a přípravek Anastrozol Dr.Max 1 mg užít 

Pokud jste zapomněla užít pravidelnou dávku, pokračujte až další pravidelnou dávkou. 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.  

Jestliže jste přestala přípravek Anastrozol Dr.Max 1 mg užívat 

Nepřestávejte tablety užívat, pokud tak nerozhodne lékař. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 

každého. 

Velmi časté:  výskyt u více než 1 z 10 pacientů 

Časté:  výskyt u 1 až 10 ze 100 pacientů 

Méně časté:  výskyt u 1 až 10 z 1000 pacientů 

Vzácné:  výskyt u 1 až 10 z 10 000 pacientů 

Velmi vzácné:   výskyt u méně než 1 z 10 000 pacientů 

Velmi časté nežádoucí účinky  

-  Bolest hlavy.  

-  Návaly horka.  

-  Nevolnost (nauzea).  

-  Kožní vyrážka.  

-  Bolest nebo ztuhlost kloubů. 

-  Zánět kloubů (artritida).  

-  Pocit slabosti.  

-  Řídnutí kostí (osteoporóza). 

Časté nežádoucí účinky 

-  Ztráta chuti k jídlu.  

-  Zvýšené  nebo  vysoké  hladiny  tukových  látek  známých  jako  cholesterol  v  krvi.  To  lze  prokázat  při 

kontrolním vyšetření krve.  

-  Pocit ospalosti.  

-  Syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, chlad, slabost v oblasti zápěstí).  

-  Průjem.  

-  Nevolnost (zvracení).  

-  Změny výsledků krevních testů zaměřených na funkci jater.  

-  Řídnutí vlasů (ztráta vlasů).  

-  Alergické reakce (přecitlivělost) zahrnující obličej, rty a jazyk. 

-  Bolest v kostech.  

-  Sucho v pochvě.  

-  Krvácení  z  dělohy  (obvykle  v  průběhu  prvních  několika  týdnů  léčby).  Pokud  krvácení  trvá  déle, 

poraďte se s lékařem. 

Méně časté nežádoucí účinky  

-  Změny výsledků speciálních krevních testů zaměřených na funkci jater (gamma-GT a bilirubin).  

-  Zánět jater (hepatitida).  

-  Kopřivka a vyrážka podobná kopřivce.  

-  Lupavý prst (bolestivé přeskočení, lupnutí při natažení/ohnutí prstu).  

Vzácné nežádoucí účinky  

-  Vzácný zánět kůže, který se může projevovat červenými skvrnami a puchýři.  

-  Kožní vyrážka vyvolaná přecitlivělostí (v důsledku alergické či anafylaktická reakce). 

-  Zánět malých krevních cév vedoucí ke zčervenání nebo znachovatění kůže. Velmi vzácně se mohou 

přidat bolesti kloubů, břicha a ledvin; známé jako „Henoch-Schönleinova purpura“. 

Velmi vzácné nežádoucí účinky  

-  Velmi  závažné  kožní  reakce  projevující  se  vředy  nebo  puchýři  na  kůži.  Známé  jako  Stevens-

Johnsonův syndrom.  

-  Alergické reakce (reakce přecitlivělosti) doprovázené otokem krku a vedoucí až k obtížím s dýcháním 

a polykáním známé jako angioedém.  

Pokud  se  některý  z  těchto  nežádoucích  účinků  objeví  i  u  Vás,  volejte  okamžitě  lékaři,  neboť  můžete 

potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc. 

Vliv na Vaše kosti 

Anastrozol Dr.Max 1 mg snižuje množství hormonu estrogenu, který se nachází ve Vašem těle. Tím může 

dojít ke snížení obsahu minerálních látek ve Vašich kostech. Kosti mohou být méně pevné a riziko zlomenin 

se může zvýšit. Váš lékař bude řešit toto riziko v souladu s doporučenými postupy ke snížení tohoto rizika u 

žen po menopauze. Poraďte se s Vaším lékařem o tomto riziku a možnostmi léčby. 

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v  závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete  jakýchkoli 

nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. 

5.  Jak přípravek Anastrozol Dr.Max 1 mg uchovávat 

Tento přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  

Přípravek Anastrozol Dr.Max 1 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  Další informace 

Co přípravek Anastrozol Dr.Max 1 mg obsahuje 

-  Léčivá látka je anastrozolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg. 

-  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, magnesium-

stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400. 

Jak přípravek Anastrozol Dr.Max 1 mg vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Anastrozol Dr.Max 1 mg jsou bílé kulaté bikonvexní potahované tablety. 

Jedno balení obsahuje 20, 28 nebo 30 tablet.  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci  

J. Uriach y Compañía, S.A 

Avinguda Camí Reial 51-57 

08184 Palau-solità i Plegamans 

Barcelona 

Španělsko  

Výrobce 

J. Uriach y Cia S.A 

Avinguda Camí Reial 51-57 

08184 Palau-solità i Plegamans 

Barcelona 

Španělsko 

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy: 

Bulharsko:   Anastrozole Alvogen 1 mg film-coated tablets 

Německo:   Anastrozol Uriach 1 mg Filmtabletten 

Rumunsko:   Anastrozol Medison Pharma 1 mg comprimate filmate 

Slovenská republika:   Anastromed 1 mg filmom obalene tablety 

Polsko:   Anastrozol Dr Max 1 mg 

Česká republika:   Anastrozol Dr.Max 1 mg potahované tablety 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.7.2016