ANASTROZOL DR. MAX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ANASTROZOL DR. MAX Potahovaná tableta 1MG
 • Dávkování:
 • 1MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ANASTROZOL DR. MAX Potahovaná tableta 1MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Anastrozol
 • Přehled produktů:
 • TBL FLM 20X1MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 102/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 13-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn.sukls177574/2016

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

AnastrozolDr.Max1 mgpotahovanétablety

Anastrozolum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoitehdy,

má-listejné příznakyjako Vy.

- Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete jakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojeAnastrozolDr.Max1mgakčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete AnastrozolDr.Max1 mgužívat

3. JakseAnastrozolDr.Max1 mgužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakAnastrozolDr.Max1 mguchovávat

6. Dalšíinformace

1. Co jepřípravek AnastrozolDr.Max1 mg a kčemusepoužívá

PřípravekAnastrozolDr.Max1mgobsahujeléčivoulátkuanastrozol.AnastrozolDr.Max1mgpatřído

skupinyléků nazývaných inhibitory(blokátory)aromatázy.

AnastrozolDr.Max 1 mgsepoužívá kléčbě rakovinyprsu u žen popřechodu(menopauze).

AnastrozolDr.Max1mgpůsobítak,žesnižujemnožstvíhormonuestrogenu,kterýsevytváříveVašemtěle.

Dosahuje setoho tak, že blokujepřirozeněsevyskytujícílátku (enzym)označovanoujako„aromatáza“.

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravek AnastrozolDr.Max1 mgužívat

Přípravek AnastrozolDr.Max1 mgneužívejte,

- jestližejstealergická(přecitlivělá)naanastrozolnebonakteroukolidalšísložkupřípravkuAnastrozol

Dr.Max1 mg(uvedeného vbodě 6„Dalšíinformace“),

- jestližejstetěhotnánebo kojíte (vizbod „Těhotenstvíakojení“).

NeužívejteAnastrozolDr.Max1mg,pokudseněkterýzbodůvýšetýkátakéVás.Vpřípaděnejistotyse

obraťte nasvého lékaře nebo lékárníka.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuAnastrozolDr.Max1 mgje zapotřebí

Před užitímpřípravku AnastrozolDr.Max 1 mgseporaďtesesvýmlékařemnebo lékárníkem:

- jestliže stálepřicházímenstruace anedostavila seještěmenopauza (přechod).

- jestližeužíváteléky,kteréobsahujítamoxifennebolékysobsahemestrogenů(vizbod„Vzájemné

působenísdalšímiléčivýmipřípravky“.)

- jestližejste měla sníženoupevnostkostí(osteoporóza).

- jestližejste měla problémysjátryneboledvinami.

PokudseněkterézomezenívztahujetakénaVás,poraďteseslékařemnebolékárníkemještěpřed

zahájenímléčbypřípravkemAnastrozolDr.Max1 mg.

Pokudmáte nastoupitdo nemocnice, řekněte ošetřujícímu personálu, že užíváteAnastrozolDr.Max1 mg.

Vzájemné působenísdalšímiléčivýmipřípravky

Informujte svéholékařenebo lékárníka o všechlécích,které užívátenebojste užívala vnedávné době.

PřípravekAnastrozolDr.Max 1 mgneužívejte, pokudjižužíváte některýznásledujícíchléků:

- některélékypoužívanévléčběrakovinyprsu(selektivnímodulátoryestrogenníchreceptorů),např.

léky,které obsahujítamoxifen .Tytolékymohou blokovatúčinekpřípravkuAnastrozolDr.Max 1 mg;

- lékysobsahemestrogenůpoužívanénapř.přihormonálnísubstitučníléčbě(náhraděchybějících

vlastních hormonů).

Pokud takové lékyužíváte, požádejte svéholékaře nebo lékárníka o radu.

Informujtelékaře nebolékárníka, pokud užíváte následujícíléky:

- Lékyznáméjakoanalogy„LHRH“.Tytolékyobsahujígonadorelin,buserelin,goserelin,leuprorelina

triptorelin.Tytolékysepoužívajíkléčběrakovinyprsu,některýchženských(gynekologických)

problémů a problémů s plodností.

Těhotenstvía kojení

AnastrozolDr.Max1mgneužívejte,pokudjstetěhotnánebokojíte.PřestaňteužívatAnastrozolDr.Max1

mg,pokud otěhotníte,a informujte svéholékaře.

Pokudjstetěhotnánebokojíte,pokudsimyslíte,žebystemohlabýttěhotnáneboplánujeteotěhotnět,

poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

AnastrozolDr.Max1mgpravděpodobněneovlivňujeVašischopnostříditdopravníprostředkyaobsluhovat

stroje.NěkterépacientkypociťujípřiléčběpřípravkemAnastrozolDr.Max1mgobčasnouslabostnebo

ospalost. Pokud setoiVášpřípad, poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravkuAnastrozolDr,Max1 mg

AnastrozolDr.Max1mgobsahujemléčnýcukr(laktosu).PokudVámlékařřekl,ženesnášíteněkterécukry,

poraďte ses lékařemdříve,nežzačnete užívattentolék.

3. Jak se přípravek AnastrozolDr.Max1 mgužívá

VždyužívejteAnastrozolDr.Max1mgpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistá,poraďtese

sesvýmlékařemnebo lékárníkem.

- Obvyklá dávka přípravku jejedna tabletajednou denně.

- Snažte seužívattabletu vestejnou dennídobu.

- Tabletu spolkněte celoua zapijte vodou.

- AnastrozolDr.Max 1 mgmůžete užívatpředjídlem, vprůběhujídla ipojídle.

UžívejteAnastrozolDr.Max1mgtakdlouho,jakVámpředepsallékař.Jednáseodlouhodobouléčbu,atak

můžete užívatAnastrozolDr.Max1 mgpo dobu několika roků.

Použitíu dětí

PřípravekAnastrozolDr.Max 1 mgsenesmípodávatdětema dospívajícím.

Jestližejste užila více přípravku AnastrozolDr.Max1 mg, nežjste měla

Jestližejste užila vícepřípravku AnastrozolDr.Max1mg, nežjste měla, poraďteseihned se svýmlékařem.

Jestližejste zapomněl/a přípravek AnastrozolDr.Max1 mgužít

Pokud jstezapomněla užítpravidelnoudávku,pokračujte aždalšípravidelnoudávkou.

Nezdvojujte následujícídávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Jestližejste přestala přípravek AnastrozolDr.Max1 mgužívat

Nepřestávejtetabletyužívat, pokudtaknerozhodne lékař.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícísepoužívánítohoto přípravku, zeptejte sesvého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějakovšechnyléky,můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusívyskytnoutu

každého.

Velmičasté: výskytu vícenež1 z10 pacientů

Časté: výskytu 1 až10 ze 100 pacientů

Méněčasté: výskytu 1 až10 z1000 pacientů

Vzácné: výskytu 1 až10 z10 000 pacientů

Velmivzácné: výskytu méněnež1 z10 000 pacientů

Velmičasténežádoucíúčinky

-Bolesthlavy.

-Návalyhorka.

-Nevolnost(nauzea).

-Kožnívyrážka.

-Bolestnebo ztuhlostkloubů.

-Zánětkloubů (artritida).

-Pocitslabosti.

-Řídnutíkostí(osteoporóza).

Časté nežádoucíúčinky

-Ztrátachutikjídlu.

-Zvýšenénebovysokéhladinytukovýchlátekznámýchjakocholesterolvkrvi.Tolzeprokázatpři

kontrolnímvyšetřeníkrve.

-Pocitospalosti.

-Syndromkarpálního tunelu(brnění,bolest, chlad,slabostvoblastizápěstí).

-Průjem.

-Nevolnost(zvracení).

-Změnyvýsledků krevních testů zaměřených nafunkcijater.

-Řídnutívlasů (ztráta vlasů).

-Alergické reakce(přecitlivělost)zahrnujícíobličej,rtyajazyk.

-Bolestvkostech.

-Sucho vpochvě.

-Krvácenízdělohy(obvyklevprůběhuprvníchněkolikatýdnůléčby).Pokudkrvácenítrvádéle,

poraďte ses lékařem.

Méněčasté nežádoucíúčinky

-Změnyvýsledků speciálních krevních testůzaměřených nafunkcijater(gamma-GTabilirubin).

-Zánětjater(hepatitida).

-Kopřivka avyrážka podobnákopřivce.

-Lupavýprst(bolestivé přeskočení, lupnutípřinatažení/ohnutíprstu).

Vzácné nežádoucíúčinky

-Vzácnýzánětkůže, kterýsemůže projevovatčervenýmiskvrnamia puchýři.

-Kožnívyrážkavyvolanápřecitlivělostí(vdůsledku alergické čianafylaktickáreakce).

-Zánětmalýchkrevníchcévvedoucíkezčervenáníneboznachovatěníkůže.Velmivzácněsemohou

přidatbolestikloubů,břicha aledvin;známéjako „Henoch-Schönleinova purpura“.

Velmivzácné nežádoucíúčinky

-Velmizávažnékožníreakceprojevujícísevředynebopuchýřinakůži.ZnáméjakoStevens-

Johnsonůvsyndrom.

-Alergickéreakce(reakcepřecitlivělosti)doprovázenéotokemkrkuavedoucíažkobtížímsdýcháním

a polykánímznámé jako angioedém.

PokudseněkterýztěchtonežádoucíchúčinkůobjevíiuVás,volejteokamžitělékaři,neboťmůžete

potřebovatneodkladnou lékařskou pomoc.

Vliv na Vašekosti

AnastrozolDr.Max1mgsnižujemnožstvíhormonuestrogenu,kterýsenacházíveVašemtěle.Tímmůže

dojítkesníženíobsahuminerálníchlátekveVašichkostech.Kostimohoubýtméněpevnéarizikozlomenin

semůžezvýšit.Vášlékařbudeřešittotorizikovsouladusdoporučenýmipostupykesníženítohotorizikau

žen po menopauze. PoraďtesesVašímlékařemo tomto riziku a možnostmiléčby.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.

5. Jak přípravek AnastrozolDr.Max1 mguchovávat

Tento přípravekuchovávejte mimodohledadosahdětí.

PřípravekAnastrozolDr.Max1mgnepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičce.Doba

použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkypro uchovávání.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu. Zeptejtesesvéholékárníka,

jakmáte likvidovatpřípravky, kteréjižnepotřebujete.Tato opatřenípomáhajíchránitživotníprostředí.

6. Dalšíinformace

Co přípravek AnastrozolDr.Max1 mgobsahuje

- Léčiválátkajeanastrozolum.Jednapotahovanátableta obsahuje anastrozolum1 mg.

- Pomocnýmilátkamijsoumonohydrátlaktosy,sodnásůlkarboxymethylškrobu,povidon,magnesium-

stearát, hypromelosa,oxid titaničitý(E171), makrogol400.

Jak přípravek AnastrozolDr.Max1 mgvypadá aco obsahuje toto balení

PřípravekAnastrozolDr.Max 1 mgjsou bílékulatébikonvexnípotahovanétablety.

Jedno baleníobsahuje20, 28 nebo 30tablet.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci

J. Uriach yCompañía,S.A

Avinguda CamíReial51-57

08184 Palau-solitàiPlegamans

Barcelona

Španělsko

Výrobce

J. Uriach yCia S.A

Avinguda CamíReial51-57

08184 Palau-solitàiPlegamans

Barcelona

Španělsko

Tento léčivý přípravek jeregistrován včlenskýchstátech EEApodnásledujícíminázvy:

Bulharsko: Anastrozole Alvogen 1 mgfilm-coatedtablets

Německo: AnastrozolUriach 1 mg Filmtabletten

Rumunsko: AnastrozolMedison Pharma1 mg comprimate filmate

Slovenskárepublika: Anastromed 1 mgfilmomobalene tablety

Polsko: AnastrozolDrMax 1 mg

Českárepublika: AnastrozolDr.Max 1 mgpotahovanétablety

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena20.7.2016