Advertisement

ANALERGIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ANALERGIN Potahovaná tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ANALERGIN Potahovaná tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CETIRIZIN
 • Přehled produktů:
 • ANALERGIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 326/02-C
 • EAN kód:
 • 8592387017396
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls24012/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Analergin

10 mg

Potahované tablety

Cetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete

potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Analergin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Analergin užívat

Jak se přípravek Analergin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Analergin uchovávat

Obsah balení a d

alší informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK ANALERGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Léčivou látkou přípravku Analergin je cetirizin-dihydrochlorid. Analergin je přípravek proti alergiím.

Přípravek se u dospělých a dětí od 6 let věku používá k:

zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,

zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie)

2.

ČEMU

MUSÍTE

VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ

ZAČNETE

PŘÍPRAVEK

ANALERGIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Analergin, pokud:

jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid, na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné

léčivé látky jiných přípravků);

trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu

nižší než 10 ml/min.);

Upozornění a opatření

Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat

sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

Před užitím přípravku Analergin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,

jestliže máte

zvýšené riziko zadržování moči (např. při hyperplazii prostaty nebo porušené míše).

Když máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měli byste se před zahájením léčby

poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizin-

dihydrochloridem

užívaným

běžných

dávkách

nebyly

pozorovány

žádné

klinicky

významné

interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje opatrnost a vyloučení

současného požívání alkoholu.

Podávání potahovaných tablet se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože tato léková forma

neumožňuje vhodně upravit dávku.

Pokud jsou u Vás plánovány kožní alergické testy, je potřeba před jejich provedením na 3 dny přerušit

podávání cetirizin-dihydrochloridu.

Další léčivé přípravky a přípravek Analergin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzhledem k charakteru cetirizin-dihydrochloridu není vzájemné působení s jinými léčivy

pravděpodobné.

Přípravek Analergin s jídlem a pitím

Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizin-dihydrochloridu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek Analergin podáván těhotným ženám.

Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání

nepokračujte.

Neužívejte Analergin během kojení, protože se cetirizin-dihydrochlorid vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po

užívání přípravku v doporučených dávkách.

Jestliže

chystáte

řídit

motorové

vozidlo,

provozovat

potenciálně

nebezpečné

činnosti

nebo

obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci

na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících

centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.

Přípravek Analergin obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte

některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ANALERGIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody.

Doporučená dávka přípravku je

pro dospělé a dospívající nad 12 let:

10 mg (1 tableta) jednou denně.

pro děti ve věku od 6 do 12 let:

5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin:

Pacientům se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.

Pacienti s poruchou funkce jater a poruchou funkce ledvin:

Doporučuje se úprava dávkování, kterou stanoví lékař.

Pokud vnímáte účinek přípravku Analergin jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se

svým lékařem.

Délka léčby:

Délku léčby stanoví Váš lékař – bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Analergin, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku léku Analergin, než jste měl(a), informujte prosím,

svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost,

rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace(útlum), ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a

zadržování moči.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Analergin:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Analergin

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh a z klinických studií.

Rozdělení nežádoucích účinků podle četnosti výskytu: velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10),

časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100), méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000), vzácné

(postihují 1 až 10 pacientů z 10 000), velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) a není

známo (z dostupných údajů nelze určit).

K častým nežádoucím účinkům patří ospalost, závrať, bolest hlavy, zánět hltanu, rýma (u dětí), průjem,

nevolnost, sucho v ústech a únava.

K méně

častým

nežádoucím

účinkům

přípravku

Analergin

patří

průjem,

bolesti

břicha,

slabost

(astenie), malátnost, zvláštní pocity na kůži projevující se brněním či mravenčením (parestézie),

rozrušení , svědění, vyrážka.

Vzácně se může vyskytnout zrychlená srdeční činnost (tachykardie), edém (otok), hypersenzitivita

(reakce z přecitlivělosti), abnormální funkce jater (zvýšené hodnoty jaterních enzymů, bilirubinu),

nárůst hmotnosti, křeče, agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost, kopřivka.

Velmi

vzácně

může

vyskytnout

nedostatek

krevních

destiček

(trombocytopenie),

porucha

zaostřování (akomodace), neostré (rozmazané) vidění, mimovolní pohyby oční bulvy, anafylaktický

šok (závažná, rychle nastupující alergická reakce), náhlé mdloby (synkopa), třes, poruchy chuti,

dyskineze (porucha motoriky, pohybových schopností), dystonie (zvýšené nebo snížené svalové

napětí), tiky, potíže s močením, enuréza (pomočování), angioneurotický edém (otok vznikající na

různých

místech

organismu

způsobující

obtíže

podle

postiženého

místa,

může

vyvolat

život

ohrožující komplikace), lokalizované kožní erupce (výsevy).

Z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu u závratí, zvýšené chuti k jídlu, amnézie (ztráta

paměti), zhoršení paměti, sebevražedné myšlenky, retence (zadržování) moči.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav

pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku

5.

JAK PŘÍPRAVEK ANALERGIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vzdušnou vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

Použitelné do:”.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Analergin obsahuje

Léčivou látku je cetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini-

dihydrochloridum 10 mg.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, koloidní

bezvodý oxid křemičitý, bílá potahová látka OPADRY obsahující hypromelózu, oxid titaničitý,

makrogol 4000.

Jak přípravek Analergin vypadá a co obsahuje toto balení:

Bílé až téměř bílé bikonvexní kulaté potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.

Blistr PVC/PVDC (čirý, bezbarvý) / Al, krabička

Balení:

7 x 10 mg

10 x 10 mg

30 x 10 mg

50 x 10 mg

90 x 10 mg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str.3, 89143 Blaubeuren, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.9.2015.

20-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hcl) Capsule [Freds Inc]

ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hcl) Capsule [Freds Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Syrup [Lannett Company, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Syrup [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1972 (CATS Consultants GmbH)

EU/3/18/1972 (CATS Consultants GmbH)

EU/3/18/1972 (Active substance: 1-[[[4-(4-fluoro-2-methyl-1H-indol-5-yloxy)-6-methoxyquinolin-7-yl]oxy]methyl]cyclopropanamine-dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1256 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/202/17

Europe -DG Health and Food Safety

22-2-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Solution [Lannett Company, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Solution [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CHILDRENS ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hydrochloride) Solution [Wal-Mart Stores Inc]

CHILDRENS ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hydrochloride) Solution [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

Benadryl vs. Zyrtec

Benadryl vs. Zyrtec

Benadryl (diphenhydramine) and Zyrtec (cetirizine hydrochloride) are antihistamines used to treat allergy symptoms, such as itching, hives, runny nose, watery eyes, and sneezing from hay fever (allergic rhinitis) and other allergies, such as allergies to molds and dust mites.

US - RxList

12-2-2018

ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hydrochloride) Tablet, Film Coated [H E B]

ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hydrochloride) Tablet, Film Coated [H E B]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

CHILDRENS DYE FREE WAL ZYR (Cetirizine Hydrochloride) Solution [Walgreen Company]

CHILDRENS DYE FREE WAL ZYR (Cetirizine Hydrochloride) Solution [Walgreen Company]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

ALL DAY ALLERGY (Cetirizine Hcl) Capsule [H E B]

ALL DAY ALLERGY (Cetirizine Hcl) Capsule [H E B]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hcl) Capsule [EQUATE (Wal-Mart Stores, Inc.)]

ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hcl) Capsule [EQUATE (Wal-Mart Stores, Inc.)]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

CETIRIZINE Capsule, Liquid Filled [TARGET CORPORATION]

CETIRIZINE Capsule, Liquid Filled [TARGET CORPORATION]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hcl) Capsule [Walgreens]

ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hcl) Capsule [Walgreens]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hydrochloride) Capsule [CVS Pharmacy]

ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hydrochloride) Capsule [CVS Pharmacy]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

UP AND UP CHILDRENS ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hcl) Solution [Target Corporation]

UP AND UP CHILDRENS ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hcl) Solution [Target Corporation]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Solution [A-S Medication Solutions]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

ALL DAY ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hcl) Capsule [P L Development, LLC]

ALL DAY ALLERGY RELIEF (Cetirizine Hcl) Capsule [P L Development, LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [LIDL US, LLC]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [LIDL US, LLC]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [FAMILY DOLLAR SERVICES, INC]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [FAMILY DOLLAR SERVICES, INC]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Medline Industries, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Medline Industries, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Syrup [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Syrup [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Granules India Ltd]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Granules India Ltd]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Cetirizine vs. Loratadine

Cetirizine vs. Loratadine

Title: Cetirizine vs. LoratadineCategory: MedicationsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-12-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2017) 8618 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/T/33

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)8597 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/094/04/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

11-12-2017

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [H. J. Harkins Company Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

Zyrtec vs. Claritin D

Zyrtec vs. Claritin D

Zyrtec (cetirizine hydrochloride) and Claritin D (loratadine and pseudoephedrine) are antihistamines that treat symptoms such as itching, runny nose, watery eyes, and sneezing from hay fever (allergic rhinitis), allergic skin rashes, and other allergies, such as allergies to molds and dust mites.

US - RxList

Advertisement